Spôsob zvýšenia liahnivosti hydiny pôsobením stacionárneho magnetického poľa a zariadenie na jeho vykonávanie

Číslo patentu: 238831

Dátum: 15.05.1987

Autori: Otto Mathies, Lasz Jozef, Šnejdarková Maja, Ottová Angela

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález spadá do odboru potravinárskej technológie. Rieši spôsob zvýšenia liahnivosti hydiny pôsobením stacionárneho magnetického poľa, ktorého násobok indukcie a času je 0,166, 0,33, 0,5, 1, 3, 4, 9, 12 násobok 1,5 a zariadenie na jeho vykonávanie, pri ktorom sa postupuje tak, že vajcia sa umiestnia do stacionárneho nehomogénneho magnetického poľa tak, že širší koniec vajíčka smeruje na severný pól (N) feritového telieska, užší koniec vajíčka smeruje na južný pól (S) feritového telieska. Zariadenie na vykonávanie zvýšenia liahnivosti podľa popísaného spôsobu s držiakom na vajíčka, pozostáva z rozoberateľnej hornej a dolnej podložky, ktoré sú spojené dištančným prvkom a na ktorých sú pravidelne umiestnené feritové telieska, pričom na dolnej podložke je umiestnená vodiaca lišta držiaka. Spôsob a zariadenie podľa vynálezu pozitívne ovplyvňuje celkovú liahnivosť i postnatálny vývoj vyliahnutej hydiny.

Text

Pozerať všetko

54 Spćisnh zvýšenia liahnivosti hydiny pôsobením stacionárnehnmagnetického poľa a zariadenie na jeho vykonávanieVynález spadá do odboru potravinárskej technológie. Rieši spôsob zvýšenia liabilivosti hydiny pôsobením stacionárneho magnetického poľa, ktorého násobol( indukcie a času je 0,166, 0,33, 0,5, 1, 3, 4, 9, 12 násobok 1,5 a zariadenie na jeho vykonávanie, pri ktorom sa postupuje tak, že vajcia sa umiestnia do stacionárneho nehomogénneho mag~ netického poľa tak, že širší koniec vajíčka smeruje na Severný pól N feritového te lieska, užší koniec vajíčka smeruje na južný pól S feritového telieska. Zariadenie na vykonávanie zvýšenia liahnivosti podľa popísaného spôsobu s držiakom na vajíčka, po~ zostáva z rozoberateľnej hornej a dolnej podložky, ktoré sú spojené dištančným prvkom a na ktorých sú pravidelne umiestnené feritové telieska, pričom na dolnej podložke je umiestnená vodíaca lišta držiaka.Spôsob a zariadenie podľa vynálezu pozitívne ovplyvňuje celkovú liahnivost i postnatálny vývoj vyliahnutej hydiny.Vynález se týka spôsobu zvýšenia liahnivosti hydiny pôsobením stacionárneho magnetického poľa a zariadenia na jeho Vykonavanie.Fyzikálne a chemické faktory pôsobia naky sa postupne zvyšuje pozitívny efekt v smere zvýšenia liahnivosti, až po dosiahnutie určitej maximálnej hodnoty, za ktorou zase ďalším stupňovaním (lávky efekt postupne klesá, pripadne sa dosahuje negatívny účinok. Takéto účinky homogénneho stacionarneho magnetického poľa boli popísané vo vynaleze autorov Ottova A. a kolektív PV 7308-80, čs. AD č. 213 458, kde sa zvyšuje liahnivost vlnovite tak, že pri určitých hodnotách determinovaných súčinom indukcia a expozičnej doby sa zvyšuje liahnivosť a ako je ďalej popísané pri indukcii 0,3 l po dobu 10 až 60 minút vo vynáleze autorov. Ottova A.,a kolektiv.PV 9367-79, AO 210 995. Zariadenie pre tieto účely nebolo popísané a účinok podľa týchto vynálezov sa dosahoval kruhovými pólovými nástavcami elektromagnetu. Priemyselné vyrábané íeritové výrobky majú Stacionárne magnetické pole s istými nehomogenitami a ich indukcia sú nižšie než tie, ktoré sa dosiahli medzi kruhovýini pólovými nástavcaIllĺ elektroinagiietu.Pre priemyselné použitie zvýšenia liahnivosti hydiny sú nedostatky uvedených spôsobov odstránené u spôsobu zvýšenia liahnivosti hydiny pôsobením stacionárneho magnetického poľa, ktorého násobok indukcie a času je 0,166, 0,33, 0,5, l, 2, 3, 4, 9, 12 násobok 1,5 podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že vajcia sa umiestnia do stacionárneho nehomogénneho magnetického po~ la tak, že širší koniec vajíčka smeruje na severný pól feritového telieska a užší ko~ niec vajíčka smeruje na južný pol feritového telieska. Podstatou zariadenia na vykonnávanie spôsobu zvýšenia liahnivosti hydiny pôsobením stacionárneho magnetického poľa s držiakom ,na uloženie vajíček podľa vynálezu je V tom, že pozostáva s rozoberatelnej hornej podložky a dolnej podložky, ktoré sú spojené dištančným prvkom a 11 a ktorých sú pravidelne umiestnené feritové telieska, pričom na dolnej podložke je umiestnená vodiaca lišta držiaka na vajíčka.Výhodou spôsobu a zariadenia podľa vynálezu je skutočnosť, že sa clá použit na priemyselné zvýšenie liahnivosti hydiny,takže využijú i priemyselne vyrábané feri 4tové telieska s určitými nehomogenitami a so zariadením sa jednoducho manipuluje. Zariadenie je zobrazené na obr. la a na obr. lb je zobrazený rez A~A z obr. la. Medzi hornou podložkou 2 a dolnou podložkou 2, ktoré sú spojené dištančným prvkom E, ktorým je v prípade na obrázku stavacia skrutka a na ktorých sú pravidelne umiestnené feritové telieska 1, je umiestnena lieska 3 a na dolnej podložke 2 je vodiaca lišta 5 liesky 3. Rozmery A, B, C predstavujúce vzdialenosť medzi feritovými telieskami 1 priemeru D, závisia od geometrického tvaru feritových teliesok 1. Typ fe r ritových teliesok 1 s výškou h a ich vzdiale nosť v z, od zarodečného terčíka 4 sa voli tak, aby indukcia magnetického poľa v mieste terčíka 4 bola 0,166, 0,33, 0,5, 1, 2, 3, 4,9, 12 nasobolç 1,5, s výhodou 1, 2, 3, 4, 9,12 násobok 1,5.Vajička sú illožeué vždy tak, že širší koniec vajíčka smeruje vždy k severnému pólu N feritového telieska 1 a zárodočný terčik 4 vo vzdialenosti y pod najvyšším bodom vajíčka bol v priestore pod feritovým telieskom 1. Nad horným koncom vajíčka až po feritové telieska 1 je vzduchové medzera výšky z 10 mm za účelom regulácie prúdenia vzduchu, ako aj za účelom dodržania podmienky, aby vo vzdialenosti y z pod Severným póloni N feritového telieskal bola indukcia stacionárneho poľa s nehomogenitami B 0,01 T. Počet feritových teliesok závisí na hornej podložke 2 a dolnej podložke 2 od počtu otvorov pre vajíčka na držiaku pre vajíčka.Predmet vynálezu je popísaný v prikla dOCh prevedenia.Vajcia japonskej prepelice boli umiestnené do zariadenia popisaného na obr. 1 tak,aby v oblasti zarodočného terčíka bola indukcia B 0,035 T a expozícia bola uskutočnená tak, že B t 3 T min.. Zvýšenie liahnivosti oproti kontrole, ktorá bola 57,34 1, bolo na 68,66 0/0, predstavuje 20 iO/o relativnych. Pokusy boli uskutočnené na 150 kusoch pre kontrolnú aj pre pokusovú skupinu vajec so zníženou biologickou hodnotou, skladovaných viac než 9 dní a ďalej na čerstvých vajciach.Výsledky pokusu sú znázornené V tabulke 1.Druh vajec spôsob zvýýenia liahnivosti priBt 3,0 Tmin.1. Skladované spôsob podľa vynálezu) Prepeličie vajcia2. Skladované spôsob medzi kruhovými nástavcami elektromag.) Prepeličie vajcia3. Čerstvé spôsob podľa vynálezu Prepeličie vajcia4. Čerstvé spôsob medzi kruhovými nástavcami elektromagn.)Na porovnanie sú uvedené výsledky získané u skupiny vajec tej istej pOČGÍHOSÍÍ ulo~ žených do stacionárneho magnetického poľa medzi kruhovými nástavcanii elektroniag~1. Spôsob zvýšenia liahnívosti hydiny pôsobením stacíonárneho magnetického poľa,ktorého násobok indukcie a času je 0,166,0,33, 0,5, l, 2, 3, 4, 9, 12 násobok 1,5 vyzna~ čený tým, že vajcia sa umiestnia do Stacionárneho nehomogénneho magnetického pola tak, že širší koniec vajíčka smeruje na Severný pól feritověho telieska a užší koniec vajíčka smeruje na južný pól feritového telieska.2. Zariadenie na vykonávanie spôsobu zvýšenia liahnivosti hydiny pôsobením sia~ cíonárneho magnetického poľa podľa bodu 1, s držiakom na vajíčka vyznačené tým, že pozostáva z rozoberatelnej hornej podložky 2 a dolnej podložky 2, ktoré sú spo jené dištančným prvkom 6 a na ktorých sú pravidelne umiestnené feritové telieska 1, pričom na dolnej podložke (2) je umiestnená vodiaca lišta 5 držiaka.

MPK / Značky

MPK: A01K 41/00

Značky: spôsob, zariadenie, liahnivosti, hydiny, magnetického, stacionárneho, poľa, pôsobením, zvýšenia, vykonávanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238831-sposob-zvysenia-liahnivosti-hydiny-posobenim-stacionarneho-magnetickeho-pola-a-zariadenie-na-jeho-vykonavanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zvýšenia liahnivosti hydiny pôsobením stacionárneho magnetického poľa a zariadenie na jeho vykonávanie</a>

Podobne patenty