Číslo patentu: 238774

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kůrka Jan, Louda Jaroslav, Skokan Jiří, Jílek Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kovové zábradlí je určeno pro schodiště bytových a občanských staveb. Účelem je snížení materiálové náročnosti současně se zvýšením tuhosti spojů vodorovných profilových tyčí se svislými stojinami. Uvedeného účelu se dosáhne použitím dvou vodorovných profilových tyčí, jejichž průřez má tvar písmene C, otevřeného u horní profilové tyče směrem nahoru a u dolní profilové tyče směrem dolů. Konec stojiny je zasunut do otvoru ve dnu profilové tyče tak, že dosedá na vnitřní plochu konců ramen průřezu profilové tyče. V místě průchodu je stojina přivařena. Kovové zábradlí lze použít ve stavebnictví.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (45) Vydĺno 15 04 87 AOBJIVYmum JAROSLAV SKOKAH .mi . Kůmm JM( PRAHA Jim romtš mě., sum iKovové zábradlí je určeno pre schodiätě bytových a občanekých staveb. Účelem je snížení materiálově náročnosti současně se zvýšením tuhosti spojů vodorovných profixových tyčí se evislými stojinami. Uvedeného účelu se dosehne použitím dvou vodorovných profilových tyčí, jejichž průřez má tvar plemene C, otevřeného u horní pretilové tyče směrem nahoru a v. dolni profllové tyče směrem dolů. Konec stoçjiny Je zasunut do otvoru ve dnu profilová tyče tak, že dusedá na vnitřní plechu koncu ramen průřezu profilové tyče. V místě průchodu je stojina přivařene. Kovové zábradlí lze použít ve stavebnictví.vynález ee týká konstrukce kovového zábradlí, určeného zejména pro schodičtě by tových e občanských budov. , VDosud známá konstrukce kovových zábradlí sestávajících ze dvou rovnobčäných, nad eebou umístěných profílových tyčí, spojených svielými etojínami, vykazují řadu nedostatku,epočívajících v nevhodnám výběru výchozích materiálů, v nutnosti úprav koncu stojin nebo v potŕebá brouäcní povrchu svarůJ eou známá konstrukce kovových zábradlí, ktoré mají profilová tyče zhotovenéz plného materiálu obdelníkováho průłezu s kruhcvými průchozími otvory, do kterýchee zasouvají etojíny z plných tyčí kruhováho průřezu, přičemž k profílovým tyčím jsou pŕivařeny. Na horní profilovou tyč se zaklapává madlo z pruzného materiálu o prdřezu ve tvaru písmeno G. Výhodou tčchto konstrukcí kovových zábradlí je jejich jednoduchoet,tedy i možnost výroby na stevbě nevýhodou je značná hmotnost. spotřebovaného materiálu a nutnost broušení povrchu evarů.Jsou známá konstrukce kovových zábradlí, zábradlí podle pŕihlášłq vynálezu Francie č. 2 306 315, kde jsou profilové tyče zhotovené z tyčí průřezu ve tvaru písmena U, otevřeného u horní prorilové tyče snáre nahoru a u~dolní profilové tyče směrem dolů. Ramena průäezu protílových tyčí jsou zavnitř i země opatŕena ozuby. Do vnítŕních ozubů zapedají zářezy, kterými jsou opatŕeny konce etojin, procházející otvory ve dnu profilových tyčí. Do vnäjčích ozubů zepadají zárezy, jiní jsou opatřeny vnitřní plochy ramen prúřezu krycích profilových tyčí, které jsou zhotovené z tyčí průřezu ve tvaru písene U, otevře ~ ného u, horní krycí profilová tyče směrem dold e u dolní krycí profilová tyče směrem na horu, Zesunutím obou koncü stojin do profilových tyčí a zeklapnutím krycích profilovýoh tyčí přes profilová tyče dojde ke spojení koncu stojin s profilovými tyčami. Tuhost epojů je nedostatočná s přihládnutím k výrobním toleranciu komplikovaných tvarů ozubů i zářezů e k únavě materiálu.Jiná kovová zábradlí, napr. zábradlí podle prihlášky vynálezu Francie č. 2 268 920,mají rovnobčžná profilová tyče zhotovené z tyčí průřezů ve tvaru písmena C, otevřeného a horní profilově tyče směrem nahoru a u vdolní profilové tyče směrem dolů. Konec každá stojirv, vyrobené z tyče průřezu I, procházející dnem tyče e opírající se o-vnitřní plochy konců ramen průřezu profilové tyče, je upevněn třmenem z drátu ve tvaru písmena U, zasunutým do otvoru ve skryté části stojím rovnobčžnä s podélnou osou zábradlí. Na horníprofilovou tyč se zaklepává medlo z plastické hmoty ve tvaru písmena G. Nevýhodou tétokonstrukce zábradlí je nutnost dodržaní přímosti profilové tyče v závislosti na vzdálenosti otvorů pro zasunutí trmenů od konca stojiny. Každá odchylka má za následok ztrátu tuhosti spoje.Jiný typ kovového zábradlí, napr. zábradlí podle spisu MSR DOS č. 1 784 671, vyrobeny kromč třmenu z táhož materiálu a shodnč eestavený, má konec stojiny, zaaunutý v dutině profilová tyče, rozříznutý na dvě části, ktoré jsou rozahnutá do stran směrem pod konce ramen průřezu prorilové tyče. Nevýhodou tohoto typu kovového zábradlí je porušení tuhosti konce stojím rozříznutím, čímž je nuruěena kompaktnoet jednoho ze základních prvků konstrukčního uzlu.Nevýhodou vsech známých konstrukcí kovových zábradlí je jejich materíálová náročnost,nutnost úpravy konce stojihy nebo potreba hroušení povrchu svarů.Vyše uvedená nedostatky jsouodstraneny kovovým zábradlím podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že zábradlí sestavená ze dvou rovnobčžných, nad sebou umístčných profilových tyčí tak, že příčný průřez obou profilových tyčí má tvar písmena G, otevřenáho u horní prorilová tyče směrem nahoru e u dolní profilové tyče směrem dolů, má profilová tyče spojená stojínami e tím, že konec každé stojiny je zasunut do otvoru ve dnu profilová tyče tak, že dosedá na vnitřní plochu konců -amen příčnáho průřezuprofilová tyče, a vyznačuje se tím, že stojínaje k profilová tyčí v místě průchodu jejím dnem přivařena.Spáre mezi konci roman příčného průŕeou horní profilové tyče je překryte madlem w ve tvaru písmeno c. ~ Jedním ze Iĺkladnich požadavků, které je třeba splnit pro zajištění tuhosti zábradlí,je vedle steticlqrĺodpovídajících dílů i zajištění konetnnmi tuhosti spoje meii profilovou tyčí a stojinou, Splnění tohoto požadavku u zábradlí podle vynálezu je dosaženo zasunutím konce stojlny do profileve tyče na doraz e jejím přivařením ke dnu profilové tyče.Konec stojiny před zesunutím ani po aesunutí do protlolové tyče není nijak uprevovin. Povrch sveru, ukrytého v dutině profilové tyče, není třeba brousit.Příkledné provedení kovového uúliradlí podle vypileeu je znázorněno na připojenám výkresu, kde na obr. 1 je pohled na eeetevu zibredlí, na obr. 2 je pohled na spoj horní,protílově tyče se atojinou e ne obr. 3 je znázorněn svislý řez zábredlím.Podle výkresů (obr. 1 až 3) ee zábradlí sklld( ze dvou revnoběžných, ned sebou umístěnych profilových tyčí I, g, spojených stojinemią. Horní profilovú tyč 1 má příčmí průřez ve tvaru písmeno 0, otevŕeněho směrem nahoru, u dolní profilová tyče gehodnáho průřezu, otevřeného směrem-dolů.Konec stojím g je eeunut do otvoru ve dnu ž profilových tyčí L, 3 tak, že dosedá na vnitřní plochu koncůłremen pŕíčnáho průřezu protilová tyče 1 e v místě průchodu § dnem 2 profilových tyčí l, 2, je přivaŕen.Kovové zábradlí ďestávajíci se dvou rovnoběšmłch, nad sebou umístěných profilových tyčí, jejichž příčny průřez mi tvar písmeno C, otevŕenáho u horní profílové tyče směrem nahoru a u dolní prorilové tyče směrem dolů, navzájom spojených stojinemi, které joeu,oběme konci esunuty do otvoru shodných průł-ezd ve dnu prorilových tyčí tak, že každy konec stojiny doeedú na vnitřní plochu koncu ramen pŕíčneho průřezu proŕilové tyče, vyznečující se tím, že etojiny (3) jsou k profiłovým tyčím (I, 2) v místě průchodu (6) ořivařerw. ~ ą

MPK / Značky

MPK: E04F 11/18

Značky: zábradlí, kovové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238774-kovove-zabradli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kovové zábradlí</a>

Podobne patenty