Zařízení pro ohřev trysky a nástavce trysky

Číslo patentu: 238680

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pohl František, Micenko Štefan, Pčola Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení je určeno pro slévárenské stroje na lití kovů pod tlakem a řeší problém udržování teploty taveniny na stálé úrovni při jejím průtoku stoupacím kanálem a nástavcem trysky z teplé lisovací komory do trysky. Kolem stoupacího kanálu je vytvořena soustava kanálů, která je propojena s dutinou, vytvořenou pláštěm kolem nástavce trysky a dutina i soustava kanálů jsou vyplněny teplonosnou látkou, přenášející teplo získané přestupem z taveniny v kelímku pece. Uplatní se převážně ve slévárenství.

Text

Pozerať všetko

(54) Zařízení pro ohřev trysky a nástavce tryskyZařízení je určeno pro slévárenské stroje na liti kovů pod tlekem a řeší problém udržování teploty taveniny na stálé úrovni při jejím průtoku stoupacím kanálem 9 nástavcem trysky z teplé lísovací komory do trysky. Kolem stoupacího kanálu je vytvořena soustava kanálů, která je propojens s dutinou, vytvořenou pláštěm kolem nástavce trysky 9 dutina i soustava kanálů jsou vyp 1 něnytep 1 onosnou látkou, přenáěející teplo získané přestupem z taveníny V kelímku pece. Uplatní se převážně ve slévárenství.Vyndlea oe týká nařízení pro ohřev trysky o aáotsvco trysky strojů pro lití kovů pod tlakom s teplou lioovocí koaorou.Jsou známy teplá lisovoeí komory licích strojů, které jsou podstatnou částí svého těless lisovocí komory ponořeny do rostaveněho kovu v kelímku pece a jsou jím vyhřívány. Ze spodní části teple lioovací komory vystupuje směrem nahoru stoupecí kanál, vytvořený v tělese lisovací komory, na ktorý nsvazuje nástavec trysky s tryskou, ústící do dutiny liaí forąy. Horní část stoupacího kanálu, jakoä i nástavec trysky s tryskou se nacházejí nad hladinou roatavsnćho kovu v kelímku pece a jsou oohlazovány okolní atmosférou. Toto ochlazování má nepříznivý Vliv na kvalitu procházejíoího roztsveného kovu o tím i kvalitu odlitku s na životnost nástmvce trysky a trysky. Aby se zabránilo ochlazování těchto částí, je jim třeba dodávot teplo. To so dodává vetllnou plynovymi hořáky, jejich plameny jsou nssněrovdny na vyhřívane části.Tento způsoi je ale nevýhodný v tom, že vyžaduje vedlejší samostatný zdroj energie plyn a že se nsdocílí rovnoměrnáho rozložení teploty následkem místního ohřevu a onezenć tepelne vodivosti vysoce legovaného materiálu, ne kterého je tryska a nástavec trysky vyroben.Lepäího rozlolení teplot se dosáhne použití elektrického ohřevu, kdy vyhřívané části jsou opatřeny elektrickým vinutím. Potřeia vedlejäího zdroje energie a regulaćního zařízení k udriování rovnomerne teploty v celé lieí soustavě však tím odstraněna není.Výše uvedene nevýhody snižuje na minimum zařízení pro ohřev trysky a nástsvce trysky podle vynálezu, jeho podstata spočívá v tom, že kolem nástavec trysky s trysku je tesne uspořádán pláši s dutina, ohraničend pláltěa a nástsveem trysky je propojens se soustsvou kanálů, vytvořenych v teleso teple komory poděl stoupecího kanálu, přičemž dutina a kanály jsou vyplněny teplonosnou látkou. Dále je výhodné opatřit plášt tepelnou izolací a propojit dutiĺu s atmosrerou přes exponzní nádobu.Zařízení pro ohřev trysky a nástovcevtrysky podle vynálesu se dosáhne vyrovnané teploty v celém licím sgregátu licího stroje, což se příznivé pnpjeví ve zvýšená životnosti licího mgregátu a lepší kvmliteodlitků, přičemž se uäetří přídavny zdroj energie a složite regulační zařízení.Na přiloäenem výkresu je eobrazen v řesu příklad provedení zařízení pro ohřev trysky s nástavec trysky podle vynáleau.Jak vyplyvá s obr., je v tavenině g kelímku 1 pece ponořena podstatná část telesa 3 licí komory a horní část tülesa 3 licí komory, do které je vsazsn nástavec 1 trysky s tryskou i, se nachásejí nad hladinou taveniny g v kelímku 1 pece. V teleso 3 licí komory je vytvořen stoupací kanál g, spojující teplou lisovsoí komoru 1, ve které je posuvne uložen vytlsčovací píst 12, o pztůtlečnym konálea g nástavec 1 trysky a tryskou ž, která ústí do dutiny lioí formy. Podel stoupacího kanálu § je v teleso 3 licí komory vytvořena soustava konálů 2, žQkterě jsou propojeny spojovacími kanály 15, 14 s dutinou L 9, vytvořena mezi pláätem J| m nástavcem 1 trysky. Plášt | 1 je upevněn o utěsnän na nástovci 5 trysky s na svém vnějüím povrchu je opatřen tepelnou izolací u. Dutine Q je dále propojenz spojovecím kanálem 14 přes expansní nádobu ,L 2 s okolní atmosférou. soustava kanálů ž, 2 , dutina 12, expansní nádoba L 2 e spojovací kanály 11, 14. 14 jsou vyplnöny teplonosnou látkou.Zařízení pro ohřev trysky o nástsvce tryslq pracuje takto při poloze výtlačného piatu 12 v horní úvrati se naplní lisovací komoral taveninou g z kelímku pece s při pohybu pístu 15 do dolní üvrati je tovenins ,a vytlsčována a lisovací komory 1 stoupacím kanálem Q o průtlačnym kanálem § v náotavci 1 trysky přes trysku i do dutiny licí formy. Stoupací kanál Q s teplonooná látka v soustove kanálů 2, 2 v ponořeně části teleso 3 jsou ohřívány vedením teplo z tmveniny g přes stůąy telesa 3 lisovací komory. Zde získané teplo odvádíteplonosná látka io dutiny lg a přeiává jej io svého okolí, to jest io stoupacího kanálu g,nachňzejiciho se ned hlaiinou tsveniny g a do nástavec A trysky s trysce 2. Aby se snížily na minimum tepelne ztráty, způsobené ochlazovúním okolní atmosférou, je plášť. LL opatřen tepelnou izolací 13. Přípainou objemovou změnu teplonosné látky v kapalnćm stavu vyrovnávň vyrovnívscí nädržka- expanzní nádoba 13, pksnmňw VYHÁLEZU1. Zařízení pro ohřev trysky a nástavec trysky stroje pro lití kovů pod tlakem s teplou lisovací komorou, jejíž podstatnú část je ponořena v tavenině v kelímku pece, s smupacim kanálem, vytvořeným v těleee teplá lisovací komory, na nějž nsvszuje průtlečný kanál nňstevce trysky s trysks, přičemž tryska, nástavec trysky s část otonpacíno kanálu jsou situovány nad hladinou taveniny v kelímku pece a je jim přiváóěno přídevnć teplo, vyzna čené tím, že okolo nástavce (4) trysky s tryskou (5) je uspořádán plášť (H), jehož duti na (10) je propojenn spojovacími kanály (14, 147 se aoustavou kanálů (9, 9) vytvořených v tělese (3) teplé lisovací komory poiél stoupacího kanálu (6), přičemž dutina (10), soustava kanálů (9, 9) a spojovací. kanály (14, 14, 14) jsou vyplněny teplonosnou lát kou.2. Zařízení pro ohřev trysky a nástavec trysky poile bodu l, vyznačené tím, že plášĺ (H) je opatřen tepelnou izolací (13).3. Zařízení pro ohřev trysky a nístavce trysky poile bodu 1, vyznačené tím, že dutina (10) je spojene spojovscim kanálem Č 14) s expanzní nádobou (12) s atmosférou.

MPK / Značky

MPK: B22D 17/02, B22D 17/20

Značky: trysky, zařízení, nástavce, ohrev

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238680-zarizeni-pro-ohrev-trysky-a-nastavce-trysky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro ohřev trysky a nástavce trysky</a>

Podobne patenty