Fungicidní prostředek

Číslo patentu: 238644

Dátum: 15.05.1987

Autor: Huggenberger Fritz

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Fungicidní prostředek obsahující síru a derivát pyrimidinu obecného vzorce kde X znamená atom chloru nebo atom fluoru. Fungicidní prostředek je obzvláště vhodný pro potírání houbových onemocnění různých rostlin. Hmotnostní poměr síry ku pyrimidinovému derivátu je 10 : 1 až 500 : 1.

Text

Pozerať všetko

šääfšľfľřľáľž Apopls VYN ÁIEZU 33.8645 l( imunitu(32) 31 33 Právo předností od 29 O 7 82 8221925 Velká Británie 40 Zveřejněno 18 01 85ÚRAD PRO VVNALEZY 45 Vydáno 15 05 37 A OBJEVY(72) Autor vynálezu HUGGENBERGER FRITZ, CAMBERLEY Velká Británie731 Nľajltel patentu LILLY INDUSTRIES LIMITED, LONDYN Velká BritánieFungicidní prostředek obsahující síru a derívát pyrímidinu obecného vzorcekde X znamená atom chloru nebo atom fluoru. Fungicidní prostředek je obzvläště vh 0 d~ ný pro potírání houbových onemocnění různých rostlin. Hmotnostní poměr síry ku py» rilnídinovému derívátu je 1 U 1 až 500 l.Vynález se týká fungicidního prostředků vhodného pro ošctřováni lioubových onemocnění kulturních rostlin.Prostředek podle vynálezu obsahuje jako účinnou látku síru a pyrimidin obecného vzorce Ikde znamená X atom chloru nebo fluoru, v bmotnostním poměru 10 x 1 až 500 1.Zjistilo se, že tato kombinace látek je ob-zvláště účinná při omezování nebo potírání houbových onemocnění kulturních rostlin,jako je vinná réva, ovocné stromy a zelenina. Uvedená směs jakožto účinná látka poskytuje dobré výsledky proti houbovémn onemocnění padlí révové Uncinula necatorj, Vin-né révy, padli jabloňové Podosphaeraleucotricha jabloní a proti padli Erysiphe cichoracearum a padli tykvové Sphaerotheca fuliginea napadající tykvovité plodiny. Sloučeniny obecného vzorce l jsou známými fungicidy a jsou popsány například v britském patentovém spise číslo 1 218 623 a jejich účinnost se překvapivě zvýši přitomností síry ve fungicidním prostředku.Prostředkem podle vynálezu, obsahujícim shore charakterizovanou účinnou látku, se rostliny ošetřují tak, že se na ně nanáší fungicidně účinné množství fungicidního prostředku. Prostředek se s výhodou nanáší na list v kterémkoliv období před sklizni plodín. Množství nanášeného prostředku a četnost ošetření se řídí závažnosti houbového onemocnění kulturní rostliny. Zjistílo se však, že se četnost ošetře-ní potřebného pro omezení houbového onemocnění může snížit při použití prostředku podle vynálezu a tím se dosahuje značného snížení pracovných nákladů.Při postřiku listů se s výhodou používá prostředku podle vynálezu v množství 1000 až 5000 g/ha síry a 5 až 100 g/ha sloučeniny obecného vzorce I. Poměr siry a sloučeniny obecného vzorce I v prostředku podle vynálezu je s výhodou 50 1 až 500 1, Síra může být v prostředku podle vynálezu v jakékoliv běžné formě, které umožňuje uspokojivé zpracování se sloučeninou obecného vzorce I s výhodou se používá bud mikronizované síry, nebo koloidní síry a střední velikost částic konečného produktu je s výhodou 1 až 20 mikrometrů. Z obou účinných složek obecného vzorce l je výhodný fenarimol, což je sloučenina o 4becného vzorce l, ve kterém X znamená atom chloru, .ačkoliv se může také použít nuarimolu, což je sloučenina obecného vzorce I, ve kterém X znamená atom fluoru. jak shora uvedeno, obě tyto sloučeniny jsou- dobře známymi fungicidními prostředky amohou se používat spolu s jinými slučitelnýrni fungicidně účinnými látkami, jakkoliv obecně jso-u spolu se sírou jedinými účinnými látkami prostředku podle vynálezu.Prostředek podle vynálezu obsahuje zpravidla vedle fungicidíiě účinné složky alespoň jeden nefytotoxický nosič a může tedy také obsahovat ještě přídavné fungicidně ú. činné látky. Pro zjednodušení výroby, skla dování a dopravy se fungicidní prostředek podle vynálezu vyrábí zpravidla ve formě koncentrátu určeného pro ředění vodou na potrebný stupeň pro dosahovaní shore uvedených dávek. Takové koncentrované fungicidní prostředky mohou obsahovat hmotnostně 0,5 až 90 0/0, s výhodou 5 až 90 0/0 účinných látek spolu s inertním nefytotoxickým nosičem. Taková prostředky jsou zpravidla ve formě smáčitelného prášku, dispergovatelného granulátu nebo suspenzního koncentrátu.Koncentrátové prostředky jsou určený na ředěni vodou nebo jinými vhodnými látkami před použitím v běžných postřikovacich nádržích nebo před nanášením letadlem a takovéto zředěné prostředky rovněž spadají do rozsahu vynálezu, přičemž inertním nefytotoxickým nosičem je v nich voda nebo jiná vhodná látka.Smáčitelné prášky jsou dokonalými směsmí účinných látek inertního nosiče a vhodne povrchové aktivní látky. inertním nosičem může být například látka ze souboru zahrnujíciho oxid hlinitý, attapulgitové jíly, montmotrillonitotvé jíly, křemelinu,srážený oxid křemičitý, kaoliny, mastky, slídy a čištěné silikáty. Účinné povrchové aktivní látky se mohou volit ze souboru zahrnujícího sultonované ligniny, naftalensulfonáty a kondenzované naftalensulfáty, alkyljantarany. alkylbenzensulfonáty, alkylsulfäty a neiontové povrchové aktivní látky, jako jsou alkylem nebo arylem iniciované ethylenoxldové adukty, například ethylenoxidove adukty tenolu. jakožto příklady se uvádějí tyto smáčitelné práškySľllâčĺteĺllé prášky procenta jsou Iníněna hmotnostně 0/0Sloučenina obecného vzorce I 0,1 až 2.5 Síra 40 až 90Povrchové aktivní látky 4 až 10 Protispěkavé látky Uaž 15 Inertní nosič do 100Suspenzními koncentráty jsou suspenze účinných látek, povrchové aktivní látky, sus 238644penzačttího činidla a vody nebo~ nevoduého prostředí. Příkladně suspenzní koncentráty obsahují účinné látky a například povrchově aktivní látky, suspenzační činidlo, protipěnicí činidlo, protimrznoucí přísadu a vodu. Příkladně se uvádí toto složení suspenznich koncentrátüSuspenziíí koncontráty procenta jsou mí něna hmotnostně 0/0Sloučenina obecného vzorce I 0,1 až 2,5 Síra 40 až 80Suspenzační činidlo 0,1 až 10 Povrchově aktivní látka 1 až 5 Protipěnicí látka 0,1 až 1,0 Přísaída proti zamrznutí 5 až 20 Voda do 100jakožto příklady dispergovatelných granulí se uvádějí tyto prostředkyDispergovatelne granule procenta jsou míněna hmotnostně)0/0 Sloučenina obecného vzorce I 0,1 až 2,5 Síra 40 až 80 Povrchové aktivní látka 4 až 15 Protispékavá látka Oaž 10 Pojidlo Daž 10 Latka usnadňující rozpadnutí Oaž 10 Inertní nosič do 100Výhodné smáčitelné prášky podle vynálezu obsahující jako účinnou látku síru a derivát pyriníidinu obecného vzorce l, kde X má shora uvedený význam, se připravují mícháním účinných složek s excipienty a mletím směsi až do vzniku požadované velikosti častíc, přičemž výhodná je střední velikost částic 1 až 20 mikrometrů.Derivát pyrimindinu obecného vzorce l,ve kterém X znamená atom chloru, je znám jakožto fenarimol a je obchodním produktem společnosti Eli Lilly and Company jakožto například Bloc, Rimidín a Rubigan a derivát pyrímidinu obecného vzorce l, ve kterém X znamená atom fluoru, je znám jakožto nuarímol a je obchodním produktom téže společností jakožto například Trimidal a Trimínol.Vynález blíže objasňují následující praktické příklady, ve kterých jro procenta miněna vždy hmotnostněPřiprav-í se tento SIITĚIČÍÍGIHÝ prášokVo Fenarimol nebo nuariínol 0,5 Síra 80,0 Alkylnaftalensulfonát 3,0 Sultonovaný kraftový sulfonát 3,0 Oxid křemičitý 3,0 Kaolin do 100,0Účinné složky se smísí se speciiikovaiíými excipienty V běžném níísicíní zařízení. Směs se pak mele V mlýnu s fluidní 81191 gií tak, aby největší častice Iněly rozměr 10 mikrometrů, směs se pak znovu promísí a před plnením do obalů se odvzdušní.Připraví se tento suspenzííí ltonceiítrátFenarimol nebo nuarimol 0,5 Síra 80,0 Polyaryl ethoxylovaný fosfát 3,0 Naftalenformaldehydový kondénzát 3,0 Ethylenglykol 5,0 Silikonová emulze 0,5 Xanthanová klovatina 0,2 Voda do 100,0Složky s výjímkou suspenzačního činidla se smísí s částí kapalné fáze a suspenzo so mele až do vzniku jemných častíc s průměrem maximálně 10 míkrometrů. Připraví se gel sestávající ze suspenzačííího činidla a zbytku kapalné fáze a smísí se se mletou suspenzí za vzniku žádaného produktu.P ř í kl a d 3 Připraví se dispergovatelné granule0/0 Fenarímol nebo nuarimol 1,5 Síra 80,0 Alkyllaurát 3,0 Natriumfenylsulfonát 5,0 Alginová kyselina 5,0 Kaolin do 100,0Složky se promísí a melou se v mlýnu s fluidní energií až do velikosti častíc maximálně 10 mikrometrů a granulují se.Tento příklad vdokládá Synergická vlastnosti prostředku podle vynálezu.Po několikaletém intenzívním používání fenarimolu se vyvinul kmen Sphaerotheca fuliginea padli tykvové), který je k fenarimolu méně citlivý. Takových kmenů se použilo při následujících zkouškách ve skleníkuRostliny okurky ve stadiu jednoho pravého listu a pěstované v jednotlivých hrncích,se postříkají vodnou suspenzí síry, fenarimolu a směsi síry a fenarimolu. Po uplynutí 24 hodin od postříkäní, kdy již postřik dokonale zaschl na povrchu listů, se listy naočkuji padlím tykvovým Sphaerotheca fuligiííea). Po uplynutí 10 dní se měří procentové omezení houbového napadení se zřetelem na kontrolní rostliny, které se neošetří fungicidním prostředkení. Získány tyto výsledky7 8 Fenarímol Síra PPm PPHI O 50 100 0 0 16 55 5 45 87 93 Při analyzování dobře ZHÉIIIOLL Clolby rov- shora uvedené výsledky jasně dokládají sy nicI viz Weeds, 15, str. 20 až 22, 1967 nergické působení za podmínek zkoušky.1. Fungicidní prostředek, vyznačený tím, kde znamená X atom chloru nebo atom fluože jako účinnou látku obsahuje síru a du- ru, V hmotnostnínl poměru 10 1 až 500 rívát pyrimídínu obecného vzorce I 1.2 Fungícidní prostředek podle bo-dů l a 2,vyznačený tím, že obsahuje mikronizovanou

MPK / Značky

MPK: A01N 59/02

Značky: fungicidní, prostředek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238644-fungicidni-prostredek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicidní prostředek</a>

Podobne patenty