Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje

Číslo patentu: 238640

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bigret Roland

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje ve směru kolmém na osu otáčení rotoru obsahuje čidlo upevněné ke statoru, kluzátko třoucí se o rotor, táhlo, radiálně se opírající o kluzátko působením pružných prostředků a mající svůj druhý konec uložený proti čidlu, takže čidlo měří vzduchovou mezeru, která ho odděluje od protilehlého konce táhla. Řešení podle vynálezu umožňuje zrušit parazitní signály vyplývající z magnetických skvrn a z triboelektrických účinků na rotoru. Umožňuje rovněž eliminovat vlivy místních mechanických poruch rotoru.

Text

Pozerať všetko

šâĺcĺĺçĺľĺšřťžĺí P O P IS VYNÄ lEZ ü Bäôdo32 31 33 Právo přednosti od 07 G 5 82Autor vynäłezu BIGRET ROLAND ing., DRANCY FrancieSOCIÉTĚ ANONYME DITE ALSTHOM-ATLANTIQUE, PARIS-CEDEX54 Zařízení pro měření vzáiemných posunů mezi roturem a statoremZařízení pro měření vzájomných posunů mezi mtorem a statoreln otáčívého stroje ve směru kolmém na osu otáčení rotoru obsahuje čidlo Ltpevnělué ke statoru, kluzätko třoucí se o rotor, táhlo, radíálně se opírajíci o kluzátkcz působením pružných prostředků a Inající svůj druhý konec uložený proti čídlu, takže čídlo màří vzduchovou mezeru, která ho oclclěluje od protilehlého konce táhla. Řešení podle vynálezu umožňuje Zrušit parazítní signály vyplývající z magnetických skvrn a z tríboelektrických účinků na rłotoru. Umožňuje rovněž eliminovat vlivy místních mechanických poruch rotoru.vynález se týká zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje ve směru kolmém na osu otáčení rotoru, obsahujících čidlo upevnené ke statoru a pracující na základě sledování výchylky vzduchové mezery.Ve známých měřicích zařízeních tohoto typu je čidlo upevněno pro-ti rotoru a měří vzdálenost d mezi čidlero a rotorem.Výchylka této vzdálenosti vyplýva ~ z výchylky střední vzdálenosti,- z výchylky okolo střední vzdálenosti plynoucí z vibrací,- z geometrických výchylek, které mohou ovlivnit ložiskový čep rotoru, před nímž je čidlo umístěno. Tyto výchylky jsou obvykle velmi lokalizované.Kromě toho mohou magnetické skvrny a triboelektrické účinky na rotoru ovlivnit signál poskytovaný čidlem, přičemž hluk takto vyvíjaný může být značný a může se lišit tak, že sám vyvoláva korekční účinky a vede k velkým nepřesnostem výsledku.Uvedené nedostatky odstraňuje vynález,jehož podstatou je zařízení pro měření vzájemných posunů mezi statorem a rotorem otáčivého stroje ve směru kolmém na osu otáčení rotoru, obsahující kluzátka třoucí se o rotor, táhlo z magnetického materiálu udržované ve směru kolmém na osu otáčení rotoru pružnými prostředky připojenými ke statoru a přitlačujícími kluzátko k obvodu rotoru, přičemž konec táhla, protilehlý vůči kluzátku, je uložen proti čidlu,takže toto čidlo měří velikost vzduchove mezery, která ho odděluje od uvedeného konce.Podle obzvláště jednoduchého provedení vynálezu je čidlo uloženo alespoň z části v pouzdře, v němž jsou uložený uvedené pružné prostředky, přičemž toto pouzdro je upevněné vzhledem ke statoru. Vnitřek pouzdra je s výhodou chlazen za účelem zlepšení přesností výsledků.Takto řešené zařízení umožňuje vyloučit vliv magnetických skvrn, přítomných na rotoru, a triboelektrických účínků, vyplývajících z otáčení rotoru. Vyloučí se z větší části vliv lokálních mechanických poruch.Vynález je blíže vysvětlen v následujícímpopise na příkladě provedení s odvolaním na připojený výkres, na kterém znázorňuje obr. 1 známé měřicí zařízení a obr. 2 měřicí zařízení podle vynálezu.Na obr. 1 je znázorněno známé zařízení dovolující měřit vzájemné posuny rotoru 1 a statoru 2 ve směru kolmem na osu o-táčení rotoru 1.Toto zařízení obsahuje čidlo 3 citlivé na výchylky velikosti vzduchové inezery, upevněné ke statoru 2 a orientované radiálně vzhledem k rotoru 1. Čidlo 3 poskytuje signál, jehož amplituda je v podstatě úměrná vzdálenosti mezi koncem čidla 3 a obvodem rotoru 1 pro frekvence v rozsahu například od 0 do 10 000 Hz.Signál získaný čidlem 3 může být ovlivňován magnetickýmí nebo triboelektrickými skvrnami na rotoru a je dále ovlivňován geometrickými poruchami tvaru části rotoru, před níž je čidlo 3 umístěno.Zařízení podle vynálezu znázornená na obr. 2 obsahuje bronzové kluzátko 4, třoucí se o obvod rotoru 1, železná táhlo 5, upevněné ke středu kluzátka 4 ve směru kolmém na osu otáčení rotoru 1. Táhlo 5 je udržováno v této poloze pružnými prstenci (i, které na něj tlačí tak, že přitlačuje kluzátko 4 k povrchu rotoru 1 tak, že se o něj tře.Tyto pružné prstence B, jakož i konec 7 táhla 5, odvrácený od kluzátka 4, jsou uloženy v pouzdře 8, které rovněž v sobě zahrnuje citlivý konec 9 čidla 3. Čidlo 3 poskytuje reprezentativní signál vzdálenosti d mezi citlivým koncem 9 a koncem 7 táhla 5,odvráceným od kluzátka 4. Tento signál samozřejmě již neobsahuje parazitni signály z magnetických nebo triboelektrických skvrn rotoru.S povrchem kluzátka o dostatečně velí.kosti se navíc vylučuje vliv lokálních mechanických poruch.Pro zvětšení přesností měření je možné chladit čidlo 3 tím, že se pouzdrem 8 nechá cirkulovat stlačený vzduch.je samozřejmě, že se pružné prstence volí tak, aby vlastní kmitočet sestavy táhla a prstenců ležel pod užitečnýmpásmem čidla 3.1. Zařízení pro měření vzäjemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje ve smeru kolmém na osu otáčení rotoru, zahrnující čidlo upevnené na statoru a působící na základě výchyłek šířky vzduchové mezery, vyznačené tím, že obsahuje kluzátko 4 třoucí se o rotor 1, spojené s táhlem 5 z magnetického materiálu udržovaným ve směru kowlmém na osu otáčení rotoru 1 pružnými prostředky, například pružnými prstenci 6, připojenými ke statoru 2 a přitlačujícími kluzátko 4 k ob vodu rotowru 1, přičemž konec 7 táhla 5 odvráceny od kluzátka 4 je uložen proti čidlu 3 tak, že čídlo 3 měří vzduchovou mezeru, která je odděluje od uve~ deného konce 7.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím,že čídlo 3 je Umístěno alespoň z části V pouzdře 8, V němž jsou Llloženy pružné prostředky, přičemž toto pouzdro je upev~ něné ke statoru 21.3. Zařízení podle bodu 2, vyznačené tíín,že vnitřek pouzdra 8 je chlazený.

MPK / Značky

MPK: H02K 15/16

Značky: otáčivého, rotorem, vzájemných, měření, posunu, zařízení, statorem, stroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238640-zarizeni-pro-mereni-vzajemnych-posunu-mezi-rotorem-a-statorem-otaciveho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje</a>

Podobne patenty