Reverzačná stupňová prevodovka

Číslo patentu: 238449

Dátum: 15.05.1987

Autor: Málik Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Reverzačná stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a s ôsmimi prevodovými stupňami pre spätný chod je určená pre mobilné pracovné stroje. Reverzačná stupňová prevodovka pozostáva z reverznej stupňovej prevodovky a základnej rýchlostnej prevodovky, ktorá je vytvorená pomocou dvoch planétových radov, dvoch raditených trecích brzd a dvoch raditeľných trecích spojok. Reverzná stupňová prevodovka je vytvorená pomocou troch planétových radov, troch raditeľných trecích bŕzd a jednej raditeľnej trecej spojky.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD no VVNALV (45) Vydané 15 05 37 A oausvv(751 Autor vynálezu MÄLIK LADISLAV doc. ing. CSC., ŽILINAReverzačná stupüová prevodovka s ôsnimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a s ôsmimi prevodovýmí stupňami pre spätný chod je určená pre mobilné pracovné stroje. Reverzačná stupňová prevodovka pozostáva z reverznej stupňovej prevodovky a základnej rýchlostnej prevodovky, ktorá je vytvorená pomocou dvoch planétových radov, dvoch radítených trecích brzd a dvoch raditeľných trecích spojok. Reverzná stupňová prevodovka je vytvorená pomocou troch planétových radov, troch raditeľných trecĺch bŕzd a jednej raditeľnej trecej spojky.Predmetom vynálezu je reverzačná stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupñami pre dopredný chod a s ôsmimi prevodovými stupňami pre spätný chod, prevodové stupne sú radené trecími radiacimi prvkami,tvorenými piatimi brzdami a troma spojkann.vynález rieši problematiku dosiahnutia vysokého momentového rozsahu pri jemnom odstupňovani prevodových pomerov dosahovaných na jednotlivých prevodových stupňoch.Reverzačné stupňové prevodovky, určené pre mobilné pracovné stroje sú obvykle koncipované tak, že sú tvorené základnou rýchlostnou stupňovou prevodovkou a reverzačnou stupňovou prevodovkou, ktorá môže byt predradená pred základnú rýchlostnú stupňovú prevodovku alebo môže byt zaradená za rýchlostnú stuphovú prevodovku. Dopo siaľ známe reverzačné stupňové prevodovkysú stavane prevažne .ako troj alebo štvorrýchlwostne, čo má za následok, že pri vysokom prevodovom rozsahu dochádza k hrubému odstupñovaniu prevodových pomerov a naopak pri jemnom odstupňovaní prevodových pomerov sa dosahuje malý celkový prevodový rozsah prevodovky.Vyššie uvedené nedostatky sa dajú odsträľnit reverzačnou stupñovou prevodovkou o väčšom počte prevodových stupňov. Preto podstata vynálezu spočíva vo vytvorení reverzačnej planétovej stupñovej prevodovky s ôsmimi prevodový/mi stupňami pre dopredný chod s ôsmimi prevodovými stupňami pre spätný chod. Prevodovka podľa vynálezu je vytvorená piatimi planétovými radmi, pozostav-ajúcich z korunových kolies, centrálnych kolies a jednoduchých satelitov, piatimi raditelnými trecimi brzdami a dvoma raditeľnými spojkami. Centrálne kolesá prvého,druhého a tretieho planétovéhuo. radu sú spojené so vstupným hriadeľom, ktorý zároveň je spojený s vnútornou rotačnou častou prvej raditeľnej trecej spojky. Centrálne koleso štvrtého planétového radu je spojené s vnútornou časťou. druhej raditelnej trecej spojky, korunovým kolesom druhého planétovénho radu a nosičom satelitov druhého pl-anétového radu, na ktorom sú uložené jednoduché satelity tretieho planétového radu. S centrálnym kolesom piateho planétového radu je spojená rotačná časť piatej r-aditelnej trecej brzdy a vonkajšia časť tretej radite 1 nej trecej spojky, ktorej vnútorná rotačná časť je spojená s výstupným hriadeľom. ednoduché satelity prvého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov, ktorý je zároveň spojený s rotačnou časťou prvej raditeľnej trecej brzdy, jednoduché satelity druhého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov, ktorý je spojený s korunovým kolesom prvého planetového radu a rotačnou častou druhej raditelnej trecej brzdy, jednoduché satelity štvrtej planétovej rady sú uložené na nosiči satelitov, ktorý je spojený s výstupnym hriadelom a jednoduche satelity piatejplanétovej rady sú uložené na nosiči satelitov, ktory je spojený s korunovým kolesom štvrtého planétového radu. Rotačná časť tretej raditelnej trecej brzdy je spojená s korunovým kolesom tretieho planétového radu a rotačná čast štvrtej raditelnej trecej brzdy je spojená s vonkajšou rotačnou časťou druhej trecej spojky a s centrálnym kolesom piateho planetového radu.Riešením vynálezu sa dosahuje jemné odstupňovanie prevodových pomerov, čo umožni rovnaké a lepšie využitie výkonu motora na jednotlivých prevodových stupňoch. Ďalej riešením podla vynálezu sa realizuje šestnást rýchlostných stupňov s tým istým počtom planétových radov ako u prevažnej väčšiny známych osem rýchlostných prevodoviek. Riešenie podľa vynálezu umožňuuje i pomerne vysokú vzájomnú zhodnost ozubenia použitých ozubených kolies, čo súčasne umožňuje použitie jednotného vytvorenia súčastí a konštrukčných uzlov, ako napríklad čapov satelitov, ložísk satelitov, radiaclch prvkov, čím sa dosahuje priaznivý ekonomický účinok, najmä v oblasti výroby, servisu a pod.Na výkrese je uvedená schéma reverzač nej stupňovej prevodovky podľa vynálezu. i Reverzačríá srupñová prevodovka podľa vynálezu je tvorená piatimi planétovými radmi 11, 21, 31, 41, 51, piatimi raditeľnými trecimi brzdami 16, 26, 36, 46, 56 a troma raditeinými trecími spojkami 66, 76, 66. Každý z planétových radov pozostáva z centrálneho kolesa, satelitov uložených na nosičoch satelitov a korunového kolesa. Korunové kolesá 14, 34, 54, centrálne koleso 52 a nosič 2 sú spojené s rotačnými časťami raditeiných trecích bŕzd.Plenétové rady 11, 21, 31 spolu s prislušnými raditelnými trecími brzdami 16, 26, 36 a raditelnou trecou spojkou 66 tvoria reverznú stupňovú prevodovku A. Planétové rady 41, 51 spolu s príslušnými raditelnými trecimi brzdami 46, 56 a raditelnými trecimi spojkami 76, 66 tvoria základnú rýchlostnú stupňovú prevodovku B. Centrálne kolesá 12, 22,32 prvého, druhého a tretieho planétového radu 11, 21, 31 sú spojené so vstupným hriadellom 1 a centrálne koleso 42 tretieho planétového radu 21 je spojené s korunovým kolesom 24 druhého planétového radu 21 a nosičom 4, na ktorom sú uložené jednoduché satelity 33 tretieho planétového radu 31. Jednoduché satelity 13 prvého planétového radu 11 sú uložené na nosiči 2 a jednoduché satelity 23 druhého planétového radu 21 sú uložené na nosiči 3, ktorý je spojený s korunovým kolesom 14 prvého Planétového radu 11. Korunové koleso 44 štvrtého planétového radu 41 je spojené s nosičom 6, na ktorom sú uložené jednoduché satelity 53 piateho planétového radu 51. Jednoduché satelity 43 štvrtého planétového radu 41 sú uložené na nosiči 5, ktorý je spojený s výstupným hriadelom 7. Raditelná trecia spoj 236449ka 66 je vnútornou rotačnou časťou 68 spo jená so vstupným hriadelom 1 a vonkajšou rotačnou častou E 9 je spojená s nosičom 4,ktorý zároveň je spojený s vnútornou rotačnou časťou 78 radjtelnoj trecej spojky 76,pričom vonkajšia rotačná časť 79 tejto spojky je spojená s korunovým kolesom 54 piateho planétového radu 51. Vnútorná rotačná časť 88 raditelnej trecej spojky 8 G je spojená s výstupným hriadelom 7 a vonkajšia časť 89 raditelnej trecej spojky 8 G je spojená s centrálnym kolesom 52 piateho planétového radu 51.Radenie jednotlivých prevodových stupňov sa uskutočňuje zapnutim raditelných trecích prvkov, pričom na každom prevodovom stupni je zapnutý jeden trecí radiaci prvok V reverzačnej stupňovej prevodovke A a dva trecie radiace prvky v základnej rýchlostnej stupňovej prevodovke B.Dopredný chod reverzačnej stupňovej prevodovky, pri ktorom zmysel otáčania výstupneho hriadcľa 7 je rovnaký ako zmysel otáčania vstupného hidadeTa 1, sa dosahuje na prvom až štvrtom prevodovom stupni zapnutím raditelnej trecej brzdy 3 G, pričom sa zabrzdi korunové koleso 34 tretieho planétového radu 31 a na piatom až ôsmom prevodovom stupni zapnutím radíteľnej trecejspojky 66, pričom sa spojí vstupný hriedel 1 s centrálnym kolesom 42 štvrtého planétového radu 41.Reverzný chod reverzačnej stupñovej prevodovky, pri ktorom zmysel otáčania výstupného hriadeľa 7 je opačný ako zmysel otáčania vstupného hríadela 1, sa dosahuje na prvom až štvrtom prevodovom stupni zapnutĺm raditelnej trecej brzdy 26, pričom sa zabrzdí korunové koleso 14 prvého planétového radu 11 a na piatom až ôsmom prevodovom stupni zapnutím raditeinej trecej brzdy 16, pričom sa zabrzdi nosič satelitov 2 prveho planétoveho radu 11.jednotlivé prevodové stupne v základnej stupňovej prevodovke sa realizujú zapnutím dvoch raditelných trecich prvkov. Prvý a piaty prevodový stupeň dopredného i reverzného chodu sa dosahuje zapnutim raditeľných, trecich bŕzd 46, 55, druhý a šiesty prevodcvý stupeň dopredneho i reverzného chodu sa dosahuje zapnutím raditeľnej trecej spojky 86 a raditeľnej trecej brzdy 46, treti a siedmy prevodový stupeň dopredného i reverzneho chodu sa dosahuje zapnutĺm raditelnej trecej spojky 76 a raditeľnej trecej brzdy 56, štvrtý a ôsmy prevodový stupeň dopredného i reverzného chodu sa dosahuje zapnutim raditených trecích spojok 76, BE.Reverzačná stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a s ôsmimi prevodovými stupňami pre spätný chod, vyznačujúca sa tým, že je tvorená piatimi planétovými radmi 11, 21, 31,41, 51, pozostávajúcimi z korunových kolies 14, 24, 34, 44, 54 a centrálnych kolies 12, 22, 32, 42, 52, pričom centrálne kolesá 12, 22, 32 prvého, druhého a tretieho planétoveho 11, 21, 31 radu sú spojené so vstupným hriadelom 1, ktorý je zároveň spojený i s vnútornou rotačnou častou 68 raditeinej trecej spojky 66, centrálne koleso 42 štvrtého planétového radu 41 je spojené s vnútornou rotačnou častou 78 raditelný trecej spojky 79, korunovým kolesom 24 druhého planétového radu 21 a s nosičom 4 a centrálne koleso 52 piatého planétového radu 51 je spojené jednak s rotačnou častou 55 raditelnej trecej brzdy 56 a jednak s vonkajšou rotačnou časťou 89 raditelnej trecej spojky 86, ktorej vnútorná rotačná časť 88 je spojená s výstupným hriadellom 7, pričom jednoduché satelity 13 prvého planétoveho radu 11 sú uložené na nosiči 2, ktorý je spojený i s rotačnou častou 15 raditelnej trecej brzdy 16, jednoduché sateli ty 23 druheho planétového radu 21 sú uložené na nosiči 3, ktorý je spojený i s korunovým kolesom 14 prvého planetového radu 11 i s rotačnou časť-ou 25 raditelnej trecej brzdy 26, jednoduché satelity 33 tretieho planetoveho radu 31 sú uložené na nosiči 4, ktorý je spojený jednak s korunovým kolesom 24 druhého planétového radu 21 a centrálnym kolesom 42 štvrtého planétoveho radu 41 a jednak s vonkajšou rotačnou častou 69 raditelnej trecej spojky 66 a s vnútornou rotačnou častou 78 raditelnej trecej spojky 76, jednoduché satelity 43 štvrtého planétového radu 41 sú uložené na nosiči 5,ktorý je zároveň spojený s výstupným hriadelom 7 a jednoduché satelity 53 piateho planetoveho radu 51 sú uložené na nosiči 61, ktorý zároveň je spojený s korunovým kolesom 44 štvrtého planetoveho radu 41 a ďalej je opatrená piatimi raditeľnými trecirni brzdami 16, 26, 36, 46, 56,pričom rotačná 35 raditelnej trecej brzdy 36 je spojená s korunovým kolesom 34 tretieho planétoveho radu 31 a rotačná čast 45 raditeľnej trecej brzdy je spojená s vonkajšou rotačnou častou 79 trecej raditelnej spojky 76.

MPK / Značky

MPK: F16H 3/64

Značky: převodovka, reverzačná, stupňová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238449-reverzacna-stupnova-prevodovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Reverzačná stupňová prevodovka</a>

Podobne patenty