Sériová planétová stupňová prevodovka

Číslo patentu: 238447

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hegedüš Pavol, Málik Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sériová planétová stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a štyrmi prevodovými stupňami pre spätný chod pozostáva z piatich planétových radov, piatich raditeľných trecích bŕzd a dvou raditeľných trecích spojok. Prevodovka je určená pre mobilné pracovné stroje.

Text

Pozerať všetko

ČESKOSLOVENSKÁ I I pop vyuugzu REPUBLIKA vF 18 H 3/64 22 Prihlásoné 12 03 84 21 PV 1744-84) 40 Zvorojnené 16 M 85 ÚRAD PRO VYNÁLEZV 45 Vydané 15 05 37 A OBJEVV 75 v H Autor vynálezu MALIK LADISLAV doc. ing. CSC., ZILINA, HEGEDUS PAVOL ing.,MARTIN 54 sériová płanétnvá stupňová prevodovka 1 2 sériová planétová stupňovä prevodovka s ôsmimi prevodový/mi stupňamí pre dopred ný chod a štyrmi prevodovými stupňami pre spätný chod pozostáva z piaüch planétových radov, piatich raditeľných trecích bŕzd a A a dvou raditeľnýoh trecích spojok. Prevodové -ą / ka je určená preynobüné pracovné süojo 26 35 45 55 56 77 ą . 19 J/g /3 s 45 ss as 79 T 23 az. 43 § 3 st. /1 e m 2 3 jgľ gg ü 5 I o 1 ai ~ Q 2 3 4 I ~ i LU, 11 21 31 41 5 E 1Predmetom vynálezu je sériová planétová stupňova prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a so štyrmi prevodovými stupňami pre spätný chod, prevo dové stupne sú radené trecími radiacimi prvkami, tvorenými piatimi brzdami a dvoma spojkami. Prevodovka je určená pre mobilné pracovné stroje.vynález rieši problematiku dosiahnutia vysokého prevodového momento-vého rozsahu pri jemnom odstnpňovaní prevodových pomerov dosahovaných na jednotlivých prevodových stupňoch a pri dosiahnutí vysokej vzájomnej zhodnosti ozubenia použitých ozubených kolies. jSériové planétové stupňové prevodovky,určené pre mobilnêĺpracovné stroje sú obcykle koncipované tak, že sú vytvorené priamym spojením dvodh stupňových prevodoviek pomocou spoločného člena, pričom jedna z týchto prevodoviek vystupuje vo funkcii prídavnej rozsahovej prevodovky a druhá vo funkcii základnej rýchlostnej prevodovky. Doposiaľ známe prevodovky tohto typu sa odlišujú počtom a druhom planétových radov, usporiadaním základných členov v jednotlivých planétových radoch, počtom a druhom radiacich trecích prvkov a počtom prevodových stupňov. Súčasne požiadavky vývoja tohto typu prevodoviek a požiadavky výrobcov mobilných strojov smerujúci jednoznačne k jemnejšiemu odstupňovaniu prevodových stupňov a radeniu týchto stupňov pod zatažením.jedno z kritérií výhodnosti používaných koncepcii tohto typu prevodoviek spočíva i vo vzájemnej zhodnosti použitých ozubeni jednotlivých kolies planétovýchsúkolesí. U prevodoviek tohto typu vysoká, respektívne úplná zhodnost ozubeni sa dosahuje len u korunových kolies a u centrálnych kolies a satelitov sa dosahuje len čiastočná alebo žiadna zhodnost použitých ozubeni.Podstata vynálezu spočíva vo vytvorení planétovej stupňovej prevodovky s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a so štyrmi prevodovými stupňami pre spätný chod, ktorá pozostáva z piatich planétových radov, piatich raditelných trecích bŕzd a dvoch raditelných trecích spoj-ok. jednotlivé planétové rady pozostávajú z centrálneho kolesa, z jednoduchých satelitov uložených na nosičwoch satelitov a z korunového kolesa. Centrálne kolesá prvého a druhého planétového radu sú spojené so vstupným hriadelom, ktorý zároveň je spojený s vnútornou rotačnou častou prvej raditelnej trecej spojky. Centrálne kolesá tretieh-o a štvrtého planétového radu sú spojené s výstupným hriadelom, ktorý zároveň je spojený s vnútornou rotačnougčasťou druhej raditeľnej trecej spojky a s vnosičom satelitov piatej planétovej rady, na ktorom sú uložené satelity tejto rady. Centrálne koleso piateho planétového radu je spojené s rotačnou častou piatej raditetnej trecej brzdy a vonkajšou rotačnou častou druhej raditelnej tre 4cej spojky. Satelity prvej, tretej planétovej rady a vonkajšie a vnútorné satelity druhej planétovej rady sú uložené na spoločnom nosiči satelitov. Satelíty štvrtého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov tejto rady, ktorý je spojený s korurrovým kolesom tretieho planétového radu a s korunovým kolesom piateho planétového radu. Korunové kolesá prvého, druhého, tretieho a štvrtého planétového radu sú spojené s odpovedajúcou rotačnou častou prvej, druhej,tretej a štvrtej raditelnej trecej brzdy, pritom korunové koleso prvej planétovej rady je spojené i s vonkajšou rotačnou častou prvej raditeľnej trecej spojky.Riešením podľa vynälezu sa dosahuje zvýšenie počtu prevodových stupňov a zjemnenia odstupňovania jednotlivých prevodových pomerov, čim sa zlepšia podmienky pre lepšie využitie výkonu motora na jednotlivých prevodových stupňoch a čím sa ovplyvní i spotreba paliva. Ďalej vynálezom sa dosahuje úplná zhodnost ozubenia na korunových kolesách a velmi vysoká zhodnost 0 zubení na centrálnych kolesách a ozubeni na satelitoch, čo súčasne umožňuje použitie jednotného vytvorenia velkého počtu súčastí a konštrukčných uzlov, ako napríklad čapov satelitov, ložísk satelitov, radiacich prvkov a pod., čím sa dosahuje priaznivý ekonomický účinok najmä v oblasti výroby, servisu a pod.Na obr. 1 je uvedena schéma sériovej planétovej stupňovej prevodovky podla vynálezu.sériová planétová stupňová prevodovka podla vynálezu je tvorená piatimi planétovými radami 21, 31,41, 51, 61, piatimi raditelnými trecími brzdami 26, 36, 46, 56, 66 a dvoma raditelnými trecími spojkami 11, 77. Každý z planétových radov pozostáva z centrálneho kolesa, satelitov uložených na nosičoch satelitov a korunového kolesa.Planetové rady 21, 31 spolu s príslušnými raditelnými trecími brzdami 21, 31 a raditelnou trecou spojkou 11 tvoria prídavnú - rozsahovú stupňovú prevodovku A. Planétové rady 41, 51, 61 spolu s príslušnými raditelnými trecími brzdami 46, 56, 66 a raditelnou trecou spojkou 77 tvoria základnú rýchlostnú stupňovú prevodovku B. Centralne kolesá 22, 32 prvého a druhého planétového radu 21, 31 sú spojené so vstupným hriadeľom 1, ktorý je spojený s vnútornou rotačnou častou 18 raditelnej trecej spojky 11. Centrálne kolesá 42, 52 tretieho a štvrtého planétového radu 41, 51 sú spojené s výstupným hriadelom 5, pričom Výstupný hriadel 5 je spojený s vnútornou rotačnou častou 78 raditelnej trecej spojky 77 a s nosičom 4, na ktorú sú uložené satelity 64 piateho planétového radu 61. Centrálne koleso 62 piateho planétového radu 61 je spojené s rotačnou častou raditelnej trecej brzdy 66 a s vonkajšou rotačnou častou 79 raditeľnej trecej spojky 77. satelity 23, 43 prvého a tre ž. 343447tieho planétového radu 21, 41 a vonkajšie a vnťzlotwié satelity 33, 34 druhého planétovello radu 31 sú uložené na spoločnom nosiči 2. satelityštvrtého planétového radu 51 sú Liložené na nosiči 3, ktorý je spojený s korunovými kolesami 45, 46 tretieho a piateho Jlanétového radu 41, 61. Korunové kolesá 25, 35, 45, 56 prvého, druhého, tretieho a štvrtého planétovéhorradu 21, 31, 41, 51 sú spojené s odpovedajúcou rotačnou častou prvej, druhej, tretej a štvrtej raditelnej trecej brzdy 26, 36, 46, 56, pritom korunové koleso 25 präĺěho planétového radu 21 je spojené i vonkajšou rotačnou častou 19 raditelnej trecej spojky 11.Dopredný chod sériovej stupňovej prevodovky, pri ktorom zmysel otáčania výstupného hradela 5 je rovnaký ako zmysel otáčania vstupného hradela 1, se dosahuje na prvom až štvrtom prevodovom stupni zapnutím raditelnej trecej brzdy 28, pričom sa zabrzdí korunové koleso 25 prvého planétového radu 21 a na piatom až ôsmom prevodovom stupni zapnutim raditelnej trecej spojky 11, pričom sa spojí vstupný hriadel 1 s korunovým kolesom 25 prvého planétového radu 21. .Reverzný chod sériovej stupňovej prevodovky, pri ktorom zmysel otáčania výstup 6ného hrladela 5 je opačný .ako zmysel otáčania vstupného whriadeľa 1, sa dosahuje zapnutim raditt-zlntłj trecej brzdy 3 G, pričom sa. zabrzdí korunové koleso 25 druhého planétového radu 31,.Prvý a piaty prevodový stupeň dopredné 110 chodu a prvý prevodový stupeň reverzného chodu sa dosahuje zapnutím raditelnej spojky 77, druhý a šiesty prevodový stupeň dopredneho chodu a druhý prevodový stupeň reverzného chodu sa dosahuje zapnutím raditelnej trecej brzdy 56, tretí a siedmy prevodový stupeň dopredného chodu a tretí prevodový stupeň reverzného chodu sa dosahuje zapnutim raditetnej trecej brzdy 56,štvrtý a ôsmy prevodový stupeň dopredného chodu a štvrtý prevodový stupeň reverzneho chodu sa dosahuje zapnutim raditeľnej brzdy 46.Psevodové pomery sériovej stupňovej prevodovky pri spätnom. chode sú pre rovnaké prevodové stupne menšie než pri doprednom chode v dôsledku čoho jo spätný chod rýchlejší ako dopredný chod. Použitie raditelných trecích prvkov, t. j. bŕzd a spojok, umožňuje radenie prevodových stupňov vykonavat bez prerušenia toku výkonu prevodovkou, pričom zvlášť. vhodné sú raditelné trecie prvky lamelového typu.1. sériová julanétová stupňová prevodovka,s Osniinti prevodovými stupñami pre dopredný a so štyrmi prevodovými stupňami pre spätný chod s radenim prevodových stupňov trecĺmi radiacími prvkami, vyznačujüca sa tým, že sa skladá z piatich planêtových radov 21, 31, 41, 51, 61, pozostávajúcich z centrálnych kolies 22, 32, 42, 52, 62, jednoduciiých satelitov 22, 33, 34, 43, 53, 63,64 a korunových kolies 25, 35, 45, 55, 65,pričom centrálne kolesá 22, 23 prvého a druhého planétového radu 21, 31 sú spojené so vstupným hriadelom 1, ktorý je spojený s vnútornou rotačnou častou 18 riaditelnej treccj spojky 11, centrálne kolesá 42, 52 tretieho a štvrtého planétového radu 41,51 sú spojené s výstupným hriadelom 5, ktorý je spojený svnútornou rotačnou časťou 78 riaditelnej trecej spojky 77 a s nosičom 4, na ktorom sú uložené vonkajšie a vnútorné satelity B 4, B 3 piateho planétového radu 61, satelity 23, 43 prvého a tretieho planétového radu 21,41 a vnútorné a vonkajšie satelity 33, 34 dru hého planétového radu 31 sú uložené na spoločnom unášači 2 a satelity 53 štvrtého planétového radu 51 sú uložené na nosiči 3, ktorý je spojený s korunovým kolesom 45 tretieho Jlanetového radu 41 a korunovým kolesom 65 piateho planétoveho radu G 12. Sérizvá prevodovka. pcdlľa bodu 1 vyznačujúca. se tým,korunové kolesá 23, 35,45, 55 prvého, druhého, tretieho a štvrtého pianétoveho radu 21, 31, 41, 51 a centrálne koleso 62 piateho planétového radu Sl majú prlradenú SEIIIlOSÍ-âtllĺl ivaditelnú trecu brzdu 28, 35, 48, 56, 66, pričom rotačná časť ľädlteľilčłj trecej brzdy 66 je spojená s centrálnym kolesom 62 a s vonkajšou rotąčnou časťou 79 raditelnej trecej spojky 78 a rotačná časť raditelných trccich bŕzd 23, 36, 46, 5 G je spojená s príslušným korunovým kolesom 25, 35, 45, 55,pričom korunové koleso 25 prvého planétoveho radu 21 je spojene s vonkajšou rotačnotl časťou 19 raditelnej trece spojky 11.

MPK / Značky

MPK: F16H 3/64

Značky: stupňová, planetová, převodovka, sériová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238447-seriova-planetova-stupnova-prevodovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sériová planétová stupňová prevodovka</a>

Podobne patenty