Spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov, určených najmä pre vákuové tvarovanie, obalový a dekoračný materiál, použitím vrstvy vodnej disperzie, ktorej neprchavá zložka je tvorená polymérom na báze jedného alebo viac akrylových monomérov, obsahujúcich poprípade aj styrén, ktorý vždy obsahuje zapolymerizované jednotky aspoň jedného alkylesteru kyseliny akrylovej alebo metakrylovej s 1 až 8 atómami uhlíka v alkyl-skupine, ďalej je tvorená polymérnou záhustkou, prostriedkom na zvýšenie adhézie, minimálne jedným neionogénnym tenzidom, do ktorej sa vnesú krátke vlákenné častice a vytvorená vlasová vrstva sa fixuje na povrchu upravovaného materiálu pri teplote 15 až 90 °C po dobu 3 minút až 48 hodín.

Text

Pozerať všetko

54 Spôsob adhezívnehu spájania krátkych vlákenných častíc spnvrchmi na baze chlórovaných vinylových pulymérovVynálezrieší spôsob ~adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov,Ltrčených najmä pre vákuové tvarovanie, obralový av dekoračný materiál, použitím vrstvyvodnej disperzíe, ktorej neprchavá zložka je tvorená polymerom na báze jedného alebo viac akrylových mOH-DHIÉĽOV, obsahujúcich popripade aj styrén, ktorý vždy obsahuje zapolymerizované jednotky aspoň jedného alkylesteru kyseliny akrylovej .alebo metakrylovej s 1 až 8 člľÓlnElInÍ uhlíka v alkyl-skupine, ďalej je tvorená polymérnou záhustkou, prostriedkom na. zvýšenie .adhézie,minimálne jedným neioirogénnym tenzidom,do ktorej sa vnesú krátke vlákenné- častice a vytvorená vlasová vrstva sa fixuje na povrchu upravovaného materiálu pri teplote 15 až 9 D °C po dobu 3 minút až 48 hodín.vynález sa týka adhezivneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi materiálov na báze chlórovaných vinylových polymérov, kde ako adhezívny prostriedok sa používa vodný systém, pozostávajúci z polyméru na báze .alkylesteru kyseliny akrylovej a/-alebo kyseliny metakrylovej, prostriedku na zvýšenie adhézie, záhustky a koalescentnej látky, pričom podmienky sú Volené tak, že sa zaistí požadované ukotvenie vláknitých častíc na povrch upravovaného materialu.e známe, že medzi adhezivne prostriedky,ktoré ilíachádzajú najväčšie použitie pri výrobe elektrost-aticky povločkovaných polyvlnylchloridových fólii, patria rozpúštadlové systémy, v ktorých hlavnou zložkou býva pölyméľľlíl látka rozpustená v organickom rozpúšťadle, ktoré nevyžaduje náročné tepelné spracovanie, obvyklé pre väčšinu vodných systémov.Patent NSR č. 1 032 869 používa k spájaniu roztok polyvinylchloridu v zmesi tetr.ahydroÍuránu s dimethylf-ormamidom. Švajčiarsky patent č. 241 749 používa ako adezívny prostriedok roztok polyvinylchloridu V zmesi butylénglykoliormamidu, trikrezylfostátu a krezolu. Patent NSR č. 1 076 292 používa pri spájaní polyuretánové lepidlá na báze diizokyanátov a polyoxyzlúčenín, ktorých prilnavost sa zvyšuje prídavkom kopolymérov vinylchlorid-vinylacetát, polyesterov alebo syntetickéhĺo kaučuku.Pri použití vodných disperzných lepidiel sa niekedy pre zvýšenie adhezie používajú t. zv. kotviace medzivrstvy na báze polyuretánov, ktoré zabezpečujú lepšie ukotvenie filmu vodnej disperzle n.a polyvinylchloridovej fólii. V niektorých prípadoch sa špeciálny prípravok pre zvýšenie adhézle na báze polyuretánov pridáva priamo do hmoty lepidla alebo polyvinylovej fólie 41. Internationales Flock seminár, München, 1976).Nevýhodou uvedených postupov za použitia systémov, v ktorých hlavnou zložkou býva plolymérna látka, rozpustena v organickom rozpúštadle, sú ekologické problémy, regenerácia rozpüšťadla a nutnost nevýbušného prevedenia zariadenia.Pri použití známych adhezivnych vodných systémov pre spájanie krátkych vlákenných častíc s polyvinylchloridovými tóliami sa nevytvorí dostatočne pevné ukotvenie medzi vlasolvou vrstvou, tvorenou krátkymi vlákennými časticami, a polyvinylchloridovou fóliou, čo je závadou pri ďalšom spracovaní napriklad vákuové tvarovanie a ovplyvňuje užitkové vlastnosti hotového výrobku.Špeciálne polyuretánové prísady do vodných disperzných systémov sú ekonomicky náročné a bežne nedostupné.Uvedené nevýhody rieši tento vynález, podla ktorého sa spájanie krátkych vlákenných častíc s povrchmi materiálov na báze chlcrovaných polymérov, určených najmä pre vákuové tvarovanie, obalový a dekorač 4ný materiál, realizuje tak, že na povrch upravov-aného materiálu se nenesie vrstva o hrúbke 0,1 až 0,5 mm vodnej disperzie, ktorej neprchavá zložka je tvorená polymérom na báze jedného alebo viac akrylových monomérov, obsahujúcich pripadne aj styrén,ktorý vždy obsahuje zapolymerizované jednotky aspoň jedného alkylesteru kyseliny akrylovej alebo metakrylovej s 1 až 8 atómami uhlíka V alkyl-skupine, V množstve 20 až 50 0/0 hmot., dalej je tvorená p-olymérnou záhustkou, ktorou je karboxyalkyl-I alebo hydroxyalkyl-substituovaná celulóza alebo sodná alebo amónna sol kyseliny algínovej,V množstve 0,05 až 5 0/0 hmot., a prostriedkom na zvýšenie -adhézie, ktorým je melamíntormaldehydová a/alebo močovinoformaldehydová živica v množstve 0,5 až 25 hmot., s minimálne jedným neionogenným tenzidom v množstve 0,001 až 5 9/0 hmot.,do ktorej sa vnesú krátke vlákenné častice a vytvorená vlasová vrstva sa fixuje na povrchu upravovaného materiálu pri teplote 15 .až 90 °C po dobu 3 minút až 48 hodín.Výhodou postupu adhezívneho spájania jaozlia vynálezu je zabezpečenie pevného ukotvenia krátkych vlákenných častíc na povrchy materiálov na báze chlörovaných vinyl-ových polymérov, pričom pri tepelnom spracovaní, napriklad vo vákuovom tvarovacom zariadení, je film lepidla plastický a teplom tvarovania sa aktivuje, pričom dochádza k inter-akcii reaktivných zložiek filmu adhezíva, čím sa ďalej zvýši pevnosť spoja a odolnost materiálu voči vode a organickým rozpúštladlám.Okrem týchto výhod má spôsob spájania podľa vynálezu bezpečnostné, ekologické a ekonomické prednosti voči doposiaľ použiv-aným lepiacim systémom.Vločkovať, t. z. nanášat krátke vlákenné častice na povrchy opatrené adhéznou vrstvou, je možné bežnými známymi postupmi,ako napríklad mechanicky, pneumatický,elektrostaticky alebo ich kombináciou.Pre výrobu krátkych vlákenných častíc(vločiek) môžu byt použité všetky známe vlákna na báze prírodných a syntetických polymérov, ako aj anorganická vlákna.Predmet vynalezu je doložený, na nie obmedzený nasledovnými prikladmi.Na nemäkčenú polyvinylchloridovú fóliu s hrúkou 0,12 mm sa nanesie vodný adhezívny systém s výškou nánosu 0,2 mm, tvorený zmesou o nasledovnom zloženívodnej disperzie kopolyméru butylesteru kyseliny akrylovej, akrylonitrilu a metakrylamidu s 45 0/0 hmot. neprchavej zložky, 20 hmot. dielovPre znizenie penivostl sa pridá 0,15 hmot. dielov sílikónovsho odpeiíovač-a.V eloktríckom poli o intenzite 3,5 kV.Cm 1 sa nenesú krátke vlákenne častice ľia báze polyaniĺdu 6 o dĺžke 1 mm a jemnosti 3,3 dtex v množstve 100 g . eur Vlasová vrstva sa fixuji na polyvínylchloridovej fólii V kon« tniiálnel teplovzdušnej sušiarni s nútenou cil-kuláciou vzduchu pri teplote 70 °C po dobu 13 minút. Ziskáelektrostaticky p 0 vląčkoiranâ folia, ktorá sa váku-ovo tvaruje.N uümäkčenú polyvlnylclilorldovú fóliu o lilulbki 0,4 mm se nenesie vodný adhezíw ny syst § 11 s výškou nánosu 0.23 mm, tvorený Tlllilsüľl o nasledovnom zložení 1 tl 0 hmot dielovvodnej disperzie kopolyméru Z-etylhexylesteru kyseliny akrylovej, styrénu a N-butoxymetylakrylamidu s 45 0/0 hmot, neprchavej zložky, 4 hmot. diely- melamínlornialdehydovvej živice metvlmotylolniclainiii s 00 hmot. neprchatej zložky, 13 hmot dielov- 10 0/0 roztoku sodnej soli kyseliny algínoveyV elektrickom poli o intenzite 2,5 kV.cm 1 sa nenesú krátke vlákenné častice na báze polyamidu 6 a dĺžke 0,8 mm, íemnosti 4,0 atex V mnozstve 90 g.cm 2. Vlasová vrstva sa fíxuje na polyvlnylchloridovú fóliu pri teplote 05 C po dobu 15 minút. Získa sa elektrostaticky povločkovaná fólia, ktorá sa vákuovo tvaruje.Postup ako v príklade 1, len s tým rozdielom, že sa k vodnému adhezívnemu systému pridá 0,15 hmot- dielov Slovaniku NT-70 zmes s obsahom 90 0/0 hmot. kopolyméru etylénoxid-propylênoxid, vzorcealkzholu s 20 mel. etylenoxidu, v podobe voduelio roztoku obsah vody 30 hm 0 t..Postup ako v príklade 1 s tým rozdielom,že krátke vlákenne častice sú viskózové o Llzke 0,8 mm a jemnosti 3,3 dteX.Postup ako v príklade 3 s tým rozdielom,že krátke vlákenné častice sú zmesou polyanľdu 0 »o dĺžke 1 mm, jemnosti 4 dtex a vislcózy o dĺžke l nim a jemnosti 3,3 dtex.Postup ako v príklade 1 s tým iozdielom,že vodný adhezivný system s výškou nánosu 0,18 mm sa n-anesíe na mäkčenú polyvinylchloridovú fóliu o hrúbke 0,2 mm. Vytvorené olektrostaticky povločlçovaná polyvínylchloridová fólia sa použije ako luxusný obalový matirriál, záves do mokrých priestorov atď.Na trrojrozmąwicugi predmet s povrchovou vrstvou tvoronou kopolymárom vlnylchloridu a vinylaeetátu sa nenesie vodný adheziw ny system s výškou nánosu 0,5 mm, tvorený zmesou o nasledovnom zložení- vodnej disperziĺe kopolyineru butylesteru kyseliny akrylovoj, akrylonitrilu a metlakrylamidu s 45 0/0 hmot. neprchavej zložky, 15 hmot. dielov~ močovänolformaldehydovej živice dimetylolhyclroxyetylénmočovina s obsahom ne« prcnavej zložky 55 0/0 hmot, 15 hmot dielov ~ 1 0/0 roztoku hydroxyeítylcelulozy, 0,7 hmot. dielov monopropylénglýkolu, 0,15 hmot. dielov~ tenzldu na báze kopolymóru ako v príklade 5.V elektrickom poli o intenzite 5 kV.cm 1 sa nenesú krátke vlákennê častice na báze polyamidu 6,6 o» dĺžke 2,5 mm a jemnosti 17 dtex V množstve 300 g . cm. Vlasová vrstva sa fixuje voľným sušením pri teplote miestnosti po dobu 48 hodín. Získa sa elektrostaticky pvločkovaný predmet, ktorý slúži ako dekoratívny doplnok interiéru.Postup ako v príklade 1 s tým rozdielom,že vodný adhezívny system je tvorený zmesou o následovnom zložení100 hmot. dielov ~~ vodnej disperzie ako v príklade 1, 1 hmot. dlel 7- melaminoEormaldehydovej živice ako v príklade 1, lzfihmot. dielov ~ 10 roztoku karboxymetylcelulózy, 0,5 hmot dielov ~ nomopropylenglykolu, 0,15 hmot. dielovSpôsob adhezívneho spájania krátkychvlekenných častíc s povrchmi na báze chlo-.rovaoých vinylových polymérov, určených ltlĺlllä pre vákuové tvarovanie, obalový a(lUkOlTaČIlÝ materiál, ukotvením častíc vo vrstve vodnej disperzie na báze akrylových polymerov nanesene na povrch upravovaného materiálu s nasledujúcou tepelnou fixácĺou, vyznačujúci. sa tým, že na povrch upraVDVvaHéhO ntateriálu sa naneste vrstva o hrúbke 0,1 až 0,5 mm vodnej disperzle, ktorej Jiegrchavá zložka je tvorená polymérom na báze jedneho alebo viac akrylových monomérov, obsahujúcich prípadne aj styrén,ktorý vždy obsahuje zapolymerízované jednotky aspoň jedneho alkylesteru kyseliny akrylovej alebo metakrylovej s 1 až 8 ató severografla, n. p Závod 7, Mostmami uhlíku v alkyl-skupine, V množstve 20 až 50 0/0 hmo-t., ďalej polymêrno-u záhustko-u,ktorou je karboxy-alkyl- alebo hydroxyalkyl-substítuovaná celulóza alebo sodná alebo amónna sol kyseliny algínonvej v množstve 0,05 až 5 0/0 hmot., a prostriedkom na zvýŠeiiie adhezie, ktorým je melaminoformaldehydová a/alebo močovinoformaldehydová živioa v množstve 0,5 až 25 0/0 hmot., s minimálne jedným neionsgenným tenzidom v množstve 0,001 až 5 0/0 hmot., do ktorej sa vnosú krátke vlákenné častice a vytvorená vlasová vrstva sa fixuje na povrchu upravovaného materiálu pri teplote 15 až 90 °C, s výhodou pri teplote 60 až 70 °C, po dobu 3 minút až 48 hodín.

MPK / Značky

MPK: C08L 33/06, D06N 7/04

Značky: vlákenných, spájania, adhezívneho, částic, vinylových, spôsob, báze, krátkých, polymérov, chlorovaných, povrchmi

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238431-sposob-adhezivneho-spajania-kratkych-vlakennych-castic-s-povrchmi-na-baze-chlorovanych-vinylovych-polymerov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov</a>

Podobne patenty