Spôsob spojenia priečnej a pozdĺžnej konštrukcie lodných telies zváraním oblúkom

Číslo patentu: 238427

Dátum: 15.05.1987

Autori: Weiss Pavol, Csalava Pavol, Radi Bartolomej, Antal Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob spojenia priečne ja pozdĺžnej konštrukcie lodných telies tak, že na plát prvého a druhého dna, na ktorom sú namontované a privarené pozdĺžne výztužné prvky sa namontujú priečne výztužné prvky, v miestach križovania s pozdĺžnymi výztužnými prvkami, opatrené výrezmi a do medzier sa nakoniec namontujú kompenzačné vložky práve takej šírky, aby vzniklo tesné prepojenie pozdĺžnej a priečnej konštrukcie vzájomne zvarenej. Tento spôsob je možné použiť pri priečne a pozdĺžne vyztužených konštrukciach.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD pno VVNALEZV V 15 Vydané 15 05 3775 Autor vynálezu WEISS PAVOL ing., CSALAVA ljAVOL, ANTAL JOZEF ing.,RADI BARTOLOME ing., KOMARNO54 Spôsob spojenia priečnei a puzdľžnej konštrukcie ludných telies zváraním oblükomSpôsob spojenia priečne ja pozdĺžnej konštrukcie lodných telies tak, že na plát prvého a druhého dna, na ktorom sú namontované a privarené pozdĺžne výztužné prvky sa namontujú priečne výztužné prvky, V miestach krížovanía s pozďžnymí výztužnými prvkami, opatrené výrezmí a do medzier sa nakoniec namontujú kompenzačné vložky práve takej šírky, aby vzniklo tesne prepoe jeme pozdĺžnej a príečnej konštrukcie vzájomne zvarenej.Tento spôsob je možné použit pri priečne a pozdĺžne vyztužených konštrukciach.Vynález sa týka spôsobu spojenia priečne a pozdĺžnej konštrukcie lodných telies zváraním oblúkom.Doteraz známe spôsoby spojenia priečnej a pozdĺžnej konštrukcie lodných telies, ktoré pozostávajú V jednom smere z valcovaného tyčového profilověho materiálu a V druhom, na prvý smer kolmom, smere z tvarovej výztuhy vyhotovenej z plechu, sú riešené buď presným výrezom vo výztuhe pre naprieč prebiehajúci tyčový profil, ktorý je priamo privarený k tejto výztuhe, alebo voľným výrezom vo výztuhe .a tyčový profil je k výztuhe pripojený privarením pomocou ďalšej výztuhy nazývanej rožník.Nevýhodou V prvom prípade uvedeného riešenia je Vhodnost iba pri súčasne manuálne vykonávanej montáži príečnej a pozdĺžnej konštrukcie, teda nevhodnost pre mechanízáciu procesu montáže a zvarovania, kde najskôr treba priebežne namontovat a privarit tyčový profil. Ďalej, pri zostave podsekcie lodného telesa, V dôsledku zákonite sa vyskytujúcich technologických nepresností pri montáži výztuh z tyčového profilu na plát, ktorým sa vytvára medzidnový priestor lodneho telesa, Vzniká potreba prevádzanie lisovacích prác V uzavretých priestoroch pri súčasnom Listavovani rozmerného plátu, ktorý je zavesený na háku žeriavu. Takýto spôsob je aj z hľadiska bezpečnosti a hygieny práce veľmi nepriaznivý. V druhom prípade uvedeného riešenia je síce mechanizácia procesu montáže a zvarovanía možná, naviac však treba medzi pozdĺžnu a priečnu konštrukciu namontovať a privarit ďalšiu výztuhu rožnicu o dĺžke hrany rovnajúcej sa 2,5 násobku výšky tyčového profilu. Týmto sa zvyšuje prácnost a pritom část prác sa vykonáva V uzavretých priestoroch, teda za nežiadúcich podmienok z hľadiska bezpečnosti a hygieny práce.Uvedené nevýhody terajšíeho stavu teohniky sa odstránia spôsobom spojenia priečnej a pozdĺžnej konštrukcie odných telies zváranim oblúkom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že V prvom poradi sa n.a plat prveho a druhého dna známymi mechanizovanými zariadeniami namontujú a privaria pozdĺžne výztuhy z profilového materiálu. V druhom poradí sa na plát druhého dna namontujú a privaria tvarove Výztuhy vyhotovené z plechu, ktoré sú V mieste krížovania s pozdĺžnymi výztuhami z profilového materialu opatreně výçezom. V tretom poradí sa namontujú, do výrezov V tvarových výztuhách a medzi pozdĺžne výztuhy z profilového materiálu, kompenzačné vložky práve takej šírky aká je medzera a tieto konštrukčné prvky sa vzájomne zvaria ručne elektrickým oblúkom. Potom sa plát druhelho dna spolu s privarenýmí prvkami pomocou žeriavu otočí a ustavi na plat prvého dna. opätovne sa namontujú, do výrezov Vtvarovaných výztuhách a medzi pozdĺžne výztuhy z profilového materiálu, kompenzačné vložky práve takej šírky aká je medzera a tieto konštrukčné prvky sa vzájomne zvaria ručne elektrickým oblúkom.Výhoda spôsobu spojenia priečnej a pozdlžnej konštrukcie lodných telies zváraním oblúkom podľa vynálezu spočíva V tom, že umožňuje mechanizáciu procesu montáže .a zvarovanña výztužnej konštrukcie V jednom smere so zohľadnením vznikajúcich výrobných nepresností, ktoré sú nakoniec vložkou premenlivej šírky, kompenzovane. Ďalšou jeho výhodou je odstránenie vykonávania licovacích prác, pri ustavovaní plátu prvého dna,V polohe nad hlavou V uzavretých priestoroch a zníženie rozsahu zvárania oproti spojeniu rovžníkom. Zníženie hmotnosti podsekcie, o plát prvého dna, na prvej montážnej polohe obmedzuje nároky na technologickú vybavenosť. Zvarové spojenie podľa tohoto vynálezu umožňuje podstatné zníženie výrobných nákladov a zlepšenie podmienok bezpečnosti a hygieny práce.Na prvej montážnej polohe na plate 1 druhého dna bol V prvom poradí namontovaný a privarený pozdĺžny výztužný prvok 2 tvaru takzvaného hlavičkovélro profilu. V druhom poradi bol namontovaný a pri-Varený priečny tvarový výztužný prvok z plechu 3, ktorý v mieste križovania s pozdĺžnym prvkom 2 bol opatrený výrezom 4. V tretom poradí bola do výrezu 4 V tvarovom výztužnom prvku z plechu 3 a medzi pozdĺžný prvok 2 namontovaná kompenzačné vložka 7 práve takej šírky, aká bola medzera. Tieto konštrukčné prvky bolí v miestach 5 a B vzájomne zvarené elektrickým oblúkom. Potom bol na druhú montážou polohu ustavený plát prvého dna analogického vyhotovenia ako plát druhého dna. V ďalšom bol plät druhého dna spolu so všetkými privarenýmí konštrukčnými prvkami. pomocou žeriavu otočený o 180 ° tak, že druhe dno, ktoré bolo pôvodne pod výztužnou konštrukciou sa dostalo nad výztužnú konštrukciu a celý tento zváranec rozmerov 12000 mmX 12000 mmX X 1000 mm, hmotnosti 40 Mp bol ustavený plát prveho dna, ktorý sa nachádzal na druhej montážnej polohe. Pritom sa bezproblémove zabezpečila dosadnutie výrezu V tvarovom výztužnom prvku z plechu na pozdĺžny Vztužný prvok V 96 prípadoch a to» práve preto, že každý Výrez bol o 30 mm v mieste križovania s pozdĺžnymi výztužnými prvkami, širší oproti teoretickej miere. Nakoniec boli do Výrezov V tvarových výztuhách a medzi pozdĺžne výztuhy namontované kompenzačné vložky práve takej šírky aká bola v každom jednotlivom prípade medzera a tieto vzájomne ručne elektrickým oblúkom,pritom práce boli vykonávané V normálnej polohe bez potreby pracovat nad hlavou.1. Spťssol) spojenia priečnej a pozdlžnej konštrukcie lodných telies zváranĺm oblúkom, pC-ZOSČČIKIHĚLÍCB z platov prvého a druhého dna s privarenými pozdzžnymi výztuž~ nými prvkami z profilového materiálu a z prkačiiych výztužných prvkov z plechu, vyzn-ačujci sa tým. že v prvom poradi sa na prvej moitážnej polohe ustaví plát druheho dna, v druhom poradí sa namontujú a zveria priečne výztužné prvky z plechu opatrené výrezmi v miestach križovania s pozdĺžnyrni výztuznymi prvkami a v treťom poradi sa namontujú, do výrezov v priečných výztužných prvkoch a medzi pozdĺžne výztužné prvky, kompenzačné vložky práve takej šír 1 list výkresovky aká je medzera a tieto konštrukčné prv~ ky sa vzájomne zvarm elektrickým oblúkom. 2. Spôsob spojenia priečnej a pozdĺžnej konštrukcie lodných telies zváraním oblúkom podľa bodu 1, vyznačujúoi sa tým, že na druhej montážnej polohe sa ustaví plát prvého dna a tento sa po otočeni o 180 ° namontuje zvárenec pozostávajúci z plátu druheho dna a z priečnýcl) výztužných prvkov, pričom sa do výrezov, v priečnych výztužiuých prvkoch a medzi pozdĺžne výztužné prvky, namontujú kompenzačné vložky práve takej šírky aká je medzera a tieto konštrukčné prvky sa vzájomne zvaria elektrickým oblúkom.

MPK / Značky

MPK: B23K 9/225

Značky: telies, zváraním, priečnej, konštrukcie, spojenia, oblúkom, lodných, spôsob, pozdĺžnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238427-sposob-spojenia-priecnej-a-pozdlznej-konstrukcie-lodnych-telies-zvaranim-oblukom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spojenia priečnej a pozdĺžnej konštrukcie lodných telies zváraním oblúkom</a>

Podobne patenty