Zriadenie na automatické dávkovanie drobkov do polí baličky

Číslo patentu: 238423

Dátum: 15.05.1987

Autor: Gutten Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predmetom vynálezu je zariadenie na presné dávkovanie drobkov do polí baliacej linky bez použitia manuálnej práce. Zariadenie pozostáva z gravitačného zásobníka, ktorého spádovú stenu tvorí vynášací dopravník s vynášacími platničkami, na ktorých sú upevnené nabodávacie ihly.

Text

Pozerať všetko

šêéł° §šeří⧠POPIS vvrmezu šřwšžMAD PRO VYNÁLEIY , v A omg 45 Vydxdne 15 05 8775 Autor vynálezu GUTTEN RUDOLF ing., ZVOLEN54 Zriadenie na automatické dávkovanie drohknv do polí balíčkyPredmetom vynálezu je zariadenie na presné dávkovanie drobkov do polí baliacej 1111 ky bez použitia manuálnej práce. Zariadenie pozostáva z gravitačnéłuo zásobníka, ktorého spádovú stenu tvorí vynášací dopravník s vynášacími platničkami, na ktorých sú upevnené nabodávacíe ihly.Vynález sa týka zariadenia na automatické dávkovanie drobkov, ktoré rieši dávkovanie do polí baliacej linky.V súčasnosti sa ukladanie drobkov do poli baliacej linky vykonáva manuálne. Každý druh drobkov sa vkladá samostatne, preto sú pre kompletné zabalenie drobkov potrebné minimálne traja pracovníci. Vzhľadom na to, že práca vkladanie drobkov nie je mechanizovaná má rad nevýhod. Pri stávajúcom balení drobkov je nutná vysoká spotreba ľudskej práce. Práca je monotónna, čím nie je možné vylúčiť nepriaznivý ľudský faktor. Vkladanie drobkov je nepresné, čo má za následok vznik neko.mpletných balíčkov. Výkonnost baliacej linky je nizka.Pre odstránenie uvedených nedostatkov sa robia pokusy nahradiť manuálne vkladanie drobkov do polí baliacej linky čiastočnou mechanizáciou. je snaha využívat rôzne druhy hrablicových, korčekových dopravníkov,ktoré však daný problém neriešia komplexne, pretože takéto dopravniky nemajú schopnost dopravovat drobky jednotlivo.Vyššie uvedene nedostatky odstraňuje zariadenie na automatické dávkovanie drobkov do polí balíčky podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na vynášacom dopravníku, sú vpravidelných rozostupoch upevnené vynášacie platničky na každej aspoň s jednou nabodávacou ihlou, pričom každé dve susedné platničky tvoria preloženie.Výhodou zariadenia-podla vynálezu je, že pri balení drobkov odpadá manuálna práca. Dávkovanie je presné a bez zbytočných prestojov. Pri zadadení zariadenia do linky balenia drobkov sa zamedzí nekompletnému baleniu, čím je aj kvalita balenia vyššia a Výkonnost linky sa niekoľkokrát zvýši. Zariadenie je výrobue jednoduché a jeho nasadenie je možné realizovať na všetkých typoch baliacich liniek používaných na balenie drobkov. Rýchlosť podávania je možnésynchronizoval pri nízkej i vysokej rýchlosti baliacej linky, čím sa dosiahne maximálna zladenost zariadenia s baliacou linkou.i Na pripojených výkresoch je znázornená príkladné prevedenie zariadenia na automatické dávkovanie drobkov do polí baliacej linky podľa vynálezu, kde na obr. 1 je bokorys zariadenia v reze, na obr. 2 je nárysný pohľad na zariadenie, na obr. 3 je bokorys vynášacieho dopravníka a na obr. 4 je nárys vynašacieho dopravnika z gallovej reťaze v čiastočnom reze.V gravitačnom zásobníku 1 je spádová stena 2 nahradena vynášacím dopravníkom 3 z gallovej reťaze. Vynášací dopravník 3 je vedený v troch vodiacich kladkach 4, kto ré sú umiestnené na nosnom ráme 5 gravitačného zásobníka 1. Na každom treťom čape 6 vynášacieho dopravnika 3 sú prostredníctvom samosvorných držiak-ov 7 upevnené vynášacie platničky 8, ktoré sú navzajom medzi sebou zložené do. nekonečného pásu preloženim 9, pričom preloženie 9 tvorí koniec prvej vynášacej platnlčky 8 preložený na začiatku nasledujúcej vynášacej platničky 8. Na každej vynášacej platničke 8 sú v mieste preloženia 9 upevnené tri nabodávacie ihly 10 sklonené k osi vynášacieho dopravnika 3 v smere pohybu o uhol menší ako 90 °.Po naplneni gravitačného zásobníka 1 drobkami 11 a po uvedení vynášacíeho dopravníka 3 do pohybu sa jednotlivé drobky 11 nabodávajú na nabodávacie ihly 1 U a sú vynášané na najvyšší bod vynášacieho dopravnika 3, kde dochádza k preklopeniu vynášacej platničky a skĺznutiu nabodnutého drobku 11 do poľa balíčky 12.Zariadenie podľa vynálezu je možné použiť všade tam, kde je nutné zaistit rovnomerná dávkovanie rovnorodého média a kde technológia spracovania umožňuje nabodnutie spracovaného média.Zariadenie na automatické dávkovanie drobkov do polí balíčky pozostávajúca z gravitačného zásobníka, ktorého spádovú stenu tvori vynášací dopravník z gallovej reťaze alebo ozubeného remeňa, vyznačené tým, že na vynášacom dopravníku 3 súv pravidelných rozostupoch upevnené vynášacie platničky sj na každej aspoň s jednou nabodávacou ihlou 10, pričom každé dve susedné vynášacie platničky 8 tvoria preloženie 9, 2 listy výkresov

MPK / Značky

MPK: A22C 21/00

Značky: baličky, dávkovanie, zriadenie, automatické, polí, drobkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238423-zriadenie-na-automaticke-davkovanie-drobkov-do-poli-balicky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zriadenie na automatické dávkovanie drobkov do polí baličky</a>

Podobne patenty