Zariadenie pre nakladanie a vykladanie, najmä pre nakladanie vozidiel

Číslo patentu: 238422

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jalakša Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je zmechanizovanie manipulačných prác pri nakladaní a vykladaní vozidiel. Uvedeného účelu sa dosiahne vysokozdvižným obkročným vozíkom pozostávajúcim zo širokorozchodného podvozku (2) a z podvozku (1), na ktorom je uchytený pevný rám (3) s vedením (5) pre vidlice (4) a s vedením (6) pre širokorozchodný podvozok (2). Vozík s bremenom sa nakladá aj skladá z vozidla (10) pomocou širokorozchodného podvozku (2) pohybujúceho sa po nájazdových mostíkoch (8) sklopne uložených na vozidle (10) a podopretých podperami (9). Na zdvíhanie sa používajú známe zdvíhacie zariadenia.

Text

Pozerať všetko

ä°sirŕrrsz°zst POP|S VYNÁlEZü K AUTORSKÉMU OSVEDČENIUAmor vynálezu IALAKŠA VLADIMÍR ing., NITRA54 Zariadenie pre nakladanie a vykladanie, najmä pre nakladanie vozidielÚčelom vynálezu je zmechanizovanie manipulačných prác pri nakladaní a vykladaní vozidiel.Uvedeného účelu sa dosiahne vysokozdviž~ ným obkročným vozíkom pozostávajúcim zo širokorozchodného podvozku 2 a z podvozku 1, na ktorom je uchytený pevný rám 3 s vedením 5 pre vidlice 4 a s vedením 6 pre širokorozchodný podvozok 21. Vozík s bremenom sa nakladá aj skladá z vozidla 10 pomocou širokorozchod~ ného podvozku 2 pohybujúceho sa po ná~ jazdových mostíkoch 8 sklopne Liložených na vozidle 10 a podopretých podperami 9. Na zdvíhaníe sa používajú známe zdvíhacie zariadenia.Vynález sa týka zariadenia pre nakladanie a vykladanie, najmä pre nakladanie vozidiel. Zariadenie je vhodné pre nakladanie a vykladanie rôzneho materiálu, a to ako kusového, tak v debnách, kontajneroch, na paletách atd.Doposiaľ sú známe rôzne prevedenia zariadení pre nakladanie a vykladanie vozidiel ako napr. zdvíhacie plošina, hydraulická ruka, vysokozdvižný vozík. Zdvíhacia plošina sa samočinne naklápa pomocou paralelogramu pri spúšťaní na zem a zdvíhaní do roviny korby vozidla. Hydraulické ruka je žeriavom namontovaným na vozidlo medzi kabínu a korBu. Vysokozdvižný vozík sa prepravuje za zadnou časťou vozidla, uchytený vidlicami a zodvihnutý. Hlavnou nevýhodou týchto zariadení je ručná manipulácia pri prísune materiálu k vozidlu, alebo po jeho naložení na vozidlo.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie pre nakladanie a vykladanie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že vysokozdvižný obkročný vozík pozostáva z podvozku, na ktorom je upevnený rám s vedením pre vidlice a s vedením pre širokorozchodný podvozok, ktorým sa pomocou nájazdových mostíkov, sklopne uložených na vozidle, naloží aj zloží z vozidla.Touto konštrukciou sú vytvorené podmienky pre mechanizovanú manipuláciu s materiálom pri prísune k vozidlu, a to na podvozku s užším rozchodom kolies, samonaloženie na vozidlo pomocou nájazdových mostíkov, ktoré môžu byt súčasťou vozidla a mechanizovanú manipuláciu na vozidle, a too na podvozku so širším rozchodom kolies.Príklad prevedenia zariadenia pre nakladanie a vykladanie podľa vynálezu je schematicky znázornený na pripojených výkresoch,.na ktorých obr. 1 je pohlad z boku,obr, 2 pohľad zozadu s naznačením pojazdových mostíkov tenkými čiarami a bremena člarkovanými čiarami a na obr, 3 je zariadenie na nájazdových mostíkoch vozidla v polohe čiastočne naloženej a tenkými čiara 4Zariadenie pre nakladanie a vykladanie pozostáva z podvozku 1, na ktorom je pevne uchytený ram 3 s vedením 5 pre vidlice 4 a s vedením 6 pre širokorozchodný podvozok 2. Dlhý hydraulický valec 11 je uchytený na podvozku 1 a jeho piestnica na širokorozchodnom podvozku 2. Hydraulický valec 12 je uchytený na podvozku 1 a jeho piestníca na vidlici 4. Nájazdové mostíky 8 s podperami 9 sú sklopne uložené na vozidle 10.K činnosti zariadenia pre nakladanie a vykladanie je potrebné sklopit nájazdové mostíky 8 z prepravnej polohy a podoprieť podperami 9. Vysokozdvižný obkročný vozik sa na širokorozchodnom podvozku 2 presunie z korby 7 vozidla 10 na nájazdové mostíky B. Privedením tlakovej kvapaliny cez rozvádzač do spodnej časti dlhého hydraulického valca 11 klesne podvozok 1 s vidlicou 4 na zem. Ďalším privádzaním tlakovej kvapaliny do spodnej časti dlhého hydraulického valca 11 zodvihne sa širokorozchodný podvozok 2 z nájazdových mostíkov B. Vysokozdvižný obkročný vozík môže odíst na podvozku 1 pre bremeno. Privedením tlakovej kvapaliny do hornej časti hydraulického valca 12 klesne vidlica 4 tak, aby ju bolo možné podsunút pod bremeno. Privedením tlakovej kvapaliny do spodnej časti hydraulického valca 12 zodvihne sa vidlica 4 aj s bremenom. Vysokozdvižný obkročný vozík na podvozku 1 presunie bremeno k vozidlu 1 U,a to tak, aby širokorozchodný podvozok 2 bol nad nájazdovými Inostíkmi 8. Tlakové kvapalína privedená do hornej časti dlhého hydraulického valca 11 zabezpečí dosadnutie širokorozchodného podvozku 2 nanájazdové mostíky 8 a následné zodvihnutie podvozku 1 a vidlice 4 s bremenom do roviny korby 7 vozidla 1 D. Vysokozdvižný obkročný vozík aj s bremenom sa prepravi na širokorozchodnom podvozku 2 z nájazdových mostíkov 8 na korbu 7 vozidla 1 lJ, kde zloží bremeno.Zariadenie pre nakladanie a vykladanie,najmä pre nakladanie vozidiel, pozostávajúce z vysokozdvižného obkročného vozíka,opatreněho širokorozchodným podvozkom a z nájazdových mostíkov, vyznačujúce sa tým,že je vytvorené podvozkom 1, na ktorom je usporiadaný pevný rám 3, opatrený jednak vedením 5, v ktorom sú posuvne u ložené vidlice 4 a jednak vedením 6, v ktorom je posuvné uložený širokorozchodný podvozok 2, pričom pojazdove kolesá širokorozchodného podvozku 2 sú pri nakladaní a vykladaní usporiadané na nájazdových mostíkoch 8, sklopne uložených na vozidle 10 a opatrených podperami 9.

MPK / Značky

MPK: B65G 67/02

Značky: najmä, vykladanie, nakladanie, vozidiel, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238422-zariadenie-pre-nakladanie-a-vykladanie-najma-pre-nakladanie-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre nakladanie a vykladanie, najmä pre nakladanie vozidiel</a>

Podobne patenty