Kalibračný prístroj pre membránové barometre

Číslo patentu: 238418

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kalibračný prístroj je určený pre kalibráciu kapacitných a interferenčných barometrov. Podstata prístroja spočíva v tom, že v membránovom telese je stlačená polymérová membrána predpätou mernou pružinou, uloženou v pružinovom sedle, ktoré sa opiera o nastaviteľný valec mikrometra so stupnicou, upevnenom v stojane na základovej doske a závitový krúžok utesnený tesniacim krúžkom pritláča dištančnú vložku na polymérovú membránu a sedlo telesa, pričom vodotesne vlisovaná rúrka v závitovom krúžku je gumenou spojovacou hadičkou spojená s rúrkou ortuťovej nádržky so sklenenou kapilárou uzatvorenou zátkou a v strede polymérovej membrány je nalepená značka na pozorovanie cez sklíčko objektívom mikroskopu. Kalibračný prístroj možno využiť na staniciach hydrometeorologickej služby pri kalibrácii membránových barometrov.

Text

Pozerať všetko

gzjąfgtçrrrąr POPIS VYNÁLEZU mm l. AÚRAD Pno vvNALEzv 45 Vydané 15 05 37 A OBJEVV75 Autor vynálezu URÍK ŠTEFAN ing. CSO., BRAĽSLAVA54 Kalibračný prístroj pre menlhránnvé barometre1 2 Kalíbračný prístroj je určený pre kalíbrěr ciu kapacitných a ínterferenčííých baromet~ rov. Podstata prístroja spočíva v tom, že V membránovoní teleso je stlačená polyméro~ vá níelííbrána predpätou mernou pružínou,uloženou v pružinovoní sedle, ktoré sa opiera o nastaviteľný valec míkrometra so stup~ nicou, upevnenom V stojane na základovej doske a závitový krúžok utesnený tesníacím krúžkom prítláča díštančnú vložku na polymérovú membránu a sedlo telesa, pričom vodotesne vlísovaííá rúrka v závitovom krúžku je gumenotl spojovacou hadičkou spoje ná s rlírkou ortuťovej nádržky so sklenenou kapilároíx uzatvorenou zátkou a v strede polymérovej meníbrány je ílalepená značka na pozorovanie cez sklíčko objektívom mikroskopu. Kaííbračný prístroj možno vvužiť na staniciach hydrometeorologickej služby pri kalíbrácií membránovýoh barometrov.vynález sa týka kalibračného prístroja na membránové barometre, pre presnú kalibráciu kapacitných a interferenčných barometrov a polymérovou membránou a dvoma protismerne pôsobiacimi predpätými mernými pružinami.Doteraz uplatňované metódy kalibrácie staničných barometrov sú založené na princípe rotačného piestu. Nevýhodou pritom však je, že tieto vysokopresné kalibračné prístroje sú vlastníctvom špičkových meteorologických pracovísk a nie sú dostupné priemerne vystrojeným laboratóriam, v ktorých sa konštruujú, vyvíjajú a realizujú barometrlcké prístroje nových typov.Uvedené nedostatky odstraňuje kalibračný prístroj pre membránové barometre s polymérovou membránou a predpätou pružlnou v pružinovom sedle v telese podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že V membránovom telese je stlačená polymérovú membrána predpätou mernou pružinou,uloženou v pružinovom sedle, ktoré sa opiera o nastaviteľný valec mikrometra so stupnicou, upevnenou v stojane na základovej doske a závitový krúžok utesnený tesniacim krúžkom pritláča dištančnú vložku na polymérovú membránu a sedlo telesa, pričom vodotesne vlisovaná rúrka v závitovom krúžku je gumenou spojovacou hadičkou spojená s rúrkou ortutovej nádržky so sklenenou kapilárou uzatvorenou zátkou a v strede polymérovej membrány je nalepená značka na pozorovanie cez sklíčko objektívom mikroskopu.Vynález kalibračného prístroja pre membránové barometre umožňuje spoľahlivé a presné nastavenie vyžadovaných parametrov barometrov, overenie a kontrolu správnej činnosti membránových barometrov s dvojicou protismerne pôsobiacich predpâitých merných pružín. Zabezpečuje vysokú presnosť nastavenia barometrického tlaku s presnosťou i 0,1 mbar pri referenčnej tlakovej hladine cca 850 mbar. Okrem toho možno kalibračným prístrojom presne určiť teplotnú závislost, citlivosť, stupeň nelinearity a hysterézie.Kalihračný prístroj pre membránové barometre je schematicky znázornený na pripojenom výkrese.V telese 1 kontrolovaného barometra je upevnená polymérová membrána 2, vyhotovená zo sillkónového kaučuku a predpätá merná pružina 3, ktora sa opiera o nastaviteľné pružinové sedlo 4 vsuvne uložené v pravej časti telesa 1. Pružinové sedlo 4 sa opiera o valec mikrometra 5 so stupnicou G, ktorý je upevnený v stojane 7 a priskrutkovaný na základovú dosku 8. Mikrometer 5 sa fixuje zaisťovacou skrutkou 9. Nosný stojan 10 membránového telesa 1 je priskrutkovaný na základovú dosku 8. Závitový krúžok 11 pritláča dištančnú vložku 12 na polymérovú membránu 2 a na sedlo telesa 1 a utesnený je tesniacim krúžkom 13. Rúrky 14, 15 sú vodotesne vlisované do závitové 4ho krúžku 11 a ortutovej nádržky 16. Rúrky 14, 15 sú spojené gumenou spojovacou hadičkou 17. Ortutová nádržka 16 je v spodnej časti naplnená ortutou 18, naliatou cez sklenenú kapiláru 19 utesnenú voči atmo sfére gumenou zátkou 20, pritláčanou dutoumaticou 21, pričom tlak, t. j. výška ortutového stĺpca v kapiláre sa odčita na stupnici 22. objektívom 24 meracieho mikroskopu sa cez sklíčko 25 pozoruje hrot značky 23 nalepenej v strede polymérovej membrâny 2. Kalibračné zariadenie je uložené na stole 2 G.Pri kalibrácii barometrov sa polymérová membrána 2 pritláča na sedlo membránového telesa 1 pomocou dištančnej vložky 12 a závitového krúžku 11. Na začiatku kalibrácie je membrána 2 prehnutá v strede o Ay ~ 0 a napätie v mernej pružine 3 je Ap 0. Ortuťová nádržka 16 má v hornej časti tesniacu gumenú zátku 20, cez kto-rú je vyvedená sklenené kapilára 19 naplnená ortutou 18. Dokonalé utesnenie sa dosiahne pritiahnutím prítlačnej matice 21. Časť nádržky 16 nad ortutou 18 je naplnené vodou 28, aby nedošlo k styku ortuti s kovovými časťami membránového barometra. Zmena výšky hladiny ortuti 18, ktorá sa odčíta naistupnici 22 začne tlačiť na polymérovú mem bránu 2 a mernú pružinu 3, čím sa zistí statická charakteristika Ap f Ay. Merná pružina 3 a polymérovú membrána 2 sa potom nastavia tak, aby pri výchylke stredu polymérovej membrány 2 o cca 1,2 mm bola výška ortutového stĺpca cca 850 mbar. Pri kalibrácii sa kontroluje hrot značky 23,nalepenej v strede polymérovej membrány 2 cez objektiv 24 a sklíčko 25 tak, aby pri zmenách výšky ortutového stĺpca v sklenenej kapiláre 18 bol neustále vo východiskovej polohe. Pri zmenách tlaku Ap 0 sa to dosiahne stlačením polymérovej membrány 2 a mernej pružiny 3 pomocou mikrometra 5 cez pružinové sedlo 4. Výchylky Ay 0 sa určujú zo stupnice 6 mikrometra 5. Po znížení ortutolvého stĺpca, t. j. pri hodnote Ap z 0 merná pružina 3 a polymérovä membrána 2 sa vychýlia doulava o hodnotu Ay é 0. Po evakuácii vzduchu cez pravý zadný otvor v membránovom telese 1 a gumenú vákuovotesnú zátku 2 D sa polymérová membrána 2 a merná pružina 3 vráti do pôvodnej polohy, takže priehyb polymérovej membrány 2 je Ay 0 a predpatie v mernej pružine 3 odpovedá referenčnému tlaku cca 850 mbar. Podla zistenej statickej charakteristiky Ap ~ f Ay sa dimenzuje merná pružina 3. Pritom zmeny barometrického tlaku neovplyvňujú merané hodnoty, pretože výsledné tlakové zmeny na polymérovú membránu 2 sa nazvájom eliminujú.Kalihračný prístroj pre memhránové barometre možno využít na kalibráciu kapacitných a interferenčných barometrov na staniciach hydrometeorologickej služby.Kalibračný prístroj pre Inembránové barometre, v ktorom je V membránovom telese stlačená polymérová membrána predpätou mernou pružinou, uloženou V pružínovom sedle vyznačujúci sa tým, že pružinové sedlo 4 je uložené V sedle telesa 1 medzi nastaviteľným valcom nlikrometra 5 so stupnícou 6, upevnenom v- stojane 7 na základovej doske 8 a medzi závitový krúžok 11 utesnený tesniacim krúžkom 13a polymérovú membránu 2 je uložená dištančná vložka 12, pričom vodotesne vlis-ovaná rúrka 14 v závitovom krúžku 11 je gumenou spojovacou hadičłçou 17 spo~ jená s rúrkou 15 ortuťove nádržky 16 so sklenenou kapílárou 19 uzatvorenou zátkou 20, a V strede polymérovej membrány 2 je nalepená značka 23 na pozorovanie cez sklíčko 25 objektívom 24 mikroskopu.

MPK / Značky

MPK: G01L 27/00

Značky: barometre, prístroj, membránové, kalibračný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238418-kalibracny-pristroj-pre-membranove-barometre.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kalibračný prístroj pre membránové barometre</a>

Podobne patenty