Spôsob prípravy karbidu titanu

Číslo patentu: 238307

Dátum: 01.10.1987

Autor: Czajlík Mikuláš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sposob prípravy karbidu titanu vyznačujúcí sa tým, že syntézna zmes práškový titan - práškový uhlík o stechiometrickom zložení pred spekaním v intertnej atmosfére pri teplotách 700 - 900 °C sa podrobí mechanickej aktivácii.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (.»x-nj.- 14 05 85(73 ulnr Hmla-zn CZAJLIK MIKULÁŠ ing. Cbc., KOŠÍCE ĺ 5 Spâäob prípravy karbidu tiťanusposob prípravy karbidu titanu vyznaćujúci sa tým, že syntézna zmes práskový titan ~ práškový uhlík o stechiometrickom zložení pred spekaním v intertnej atmosfére pri teplotách 700 - 900 °C sa podrobi mechanickej aktivácii.vynález rieši prípravu karbidu titánu, pri ktorom sa dosáhne zvýšenia účinnosti vzniku karbidu titánu aV súčasnosti sa karbid titánu priemyselne vyrába1) priamou syntézou práškového titanu s jemným uhlikom,resp. sadzami pri teplotách 1600 - 1900 °C v redukčnej atmosfére vodika2) reakciou őkidu titaničitého a sadzi v redukčnej atmosfére vodíka pri teplotách 1800 ~ 1900 °C.Nevýhody uvedených tradičných spösobov syntéz kar~ bidu tatánu sú následovné syntéza je vysoko energeticky náročná na kvalitu zariadení sú kladené maximálně počiadavky z hladiska bezpečnosti práce a vysokých tepl 3 t a syntéza je zdlhavá a náročná na teplotný režim.Vynález odstraňuje horeuvedené nedostatky a jeho podstata spočivá v mechanickej aktivácii zmesi práškového titánu a práškového uhlíka pred spekaním. Mechanická aktivácia sa prevádza za neprístupu vzduchu alebo V inertnej atmosfére. Zmes titánu s uhlíka má stechiometrické zloženie, odpovedajúce zloženiu karbidu titánu. Syntézna zmes sa speká v inertnej atmosfére v teplotnom intervale 700 - 900 °C po dobu 30 - 60 minút. Vzniká jemnozrný kar 6 m. Obsah volnéhobid titánu o velkosti částic pod 10 uhlíka sa pohybuje pod 0,09 .h Výhody spôsobu podla vynélezu oproti doterajšiemu stavu sú zníženie syntéznej teploty o 900 - 1000 OC, nízkákrátka syntézna doba 30 - 60 minút a zariadenie na syntézu je možné skonštruovat z ežných materiálov bez nárokovna odolnost voči vysokým teplotám.Príklad Práškový titán a práškový uhlík sa zmiedgjů v stechío metrickom pomere a zmes sa zhomogenizuje. Zhomogenizenaná zmes sa podrobi intenzívnej mechanickej aktivácii zá neprístupu vzduchu alebo v prostredí inertního plynu. Doba mechanickej aktivácie je 30 minút. Teplota spekania je700 °C. Ďoňa spekania je 30 minút a inertná atmosféra je tvorená argonom. Priprávený jemný práškový karbid titánuje vhodný pre potreby práškovej metalurgie na výrobu obrá bacích nástrojov a iné.Sposob prípravy karbidu titanu vyznačujúcí sa tým, že syntézna zmes práškový titán-práškový uhlík o stechiometrickom zložení pred spekanim v inertnej atmosfére priteplotách OO - 900 °C sa podrobí mechanickej aktivácii.vył 15 wy Moravské tgškargkç závody» u ĽEa 24 ° KŠ 5 provoz 12, tŕ.Lidovych m 111 cI 3, Olomouc. e W .

MPK / Značky

MPK: C01B 31/30

Značky: přípravy, titanu, karbidu, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238307-sposob-pripravy-karbidu-titanu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy karbidu titanu</a>

Podobne patenty