Spôsob prípravy karbidu wolfrámu

Číslo patentu: 238306

Dátum: 01.10.1987

Autor: Czajlík Mikuláš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sposob syntézy karbidu wolfrámu vyznačujúci sa tým, že syntézna zmes wolfrám - uhlík o stechiometrickom zložení sa podrobí pred spekaniem v redukčnom alebo inertnom prostredí pri teplotách 1000 - 1200 °C mechanickej aktivácii.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (40) Zverejnené 14 05 85(54) Spêaob pripràvy karbidu wolfrámusposob syntézy karbidu wolfrámu vyznačujúci sa tým, že syntézna zmes wolfrám - uhlík o ateohiometrickom zložení sa podrobi pred spekaniam v redukčnom alebo inertnom prostredi pri teplotäh 1000 - 1200 °c mechanickej aktivác o238 300 Vynález riesí sp 3 sob prípravy karbidu woĺfrámu,pri ktorom sa dosahuje sníženia syntéznej teploty karbi du wolfrámu.Súčasná prax vo výrobe tvrdokovov z ekonomického hladiska je poznačené dvoma zásadnými faktormi, ktoré spočívajú V enormnom raste cien surovín prechodových kovov a energie. Preto trend vývoje technológie tvrdokovov musi smerovat k efektívnejšiemu využitiu surovín a nízkej energetickej náročnosti procesov. Mechanické-tribochemícké procesy vo výrobe tvrdokovov zatial nie sú prebádané a ani v súčasnosti sa im nevenuje dostatočné pozornost, hoci ich uplatnenie prináša výrazné zefektívnenie tradičných ayntéz. Karbid wolfrámu sa pripravuje niekolkymi spösobmiz 1) priamou syntézou práškového uhlíka a práškového wolfrámu v elektrických peciach v redukčněj atmosfére, 2) v kúpeli pomocného kovu, 3) synłézou práškového wolfrámu s plynným karbidizačným médiom, napr. oxidom uholnatým a pod., a45 rozkladom pár hexakarbonylu wolfrámu V atmosfére oxiduVýhody spôsobov prípravy karbidu wolframu spočívajúpodla 1) a 2) najmä v tom, že pripravený karbid má stechiometrické zloženie a dobre vyvinutú kryštalickú mriežku. Výhody spôsobov podla 3) a.4) sú v tom, že pomocou nichje možné pripravit karbid wolframu s nestechiometrickým zložením a defektnou kryštalickou štruktúrou. Nevýhodya náročné na teplotný režim. Nevýhoda spôsobu podia Ä) spočíva v nižšej účinnosti procesu oproti tradičněmu spôsobu. 4Podsta spôsobu prípravy karbidu wolfrámu podla vynálezu spočivá v tom, že mes práškového wolfrámu a uhlíka sa podrobí mechanickej aktivácii. Mechanicky aktivovaná zmes sa spéká v redukčnej alebo inertnej atmosfére.Na vytvorenie redukčnej atmosféry sa použije vodík aleboioxid uholnatý. Na vytvorenie inertnej atmosféry sa použijeargőn alebo dusík. Spekanie sa prevádza v teplotnom intervale 1000 - 1200 °c po dobu 60 - 120 minút.Výhody spôsobu podla vynálezu sú násiedovné energetická náročnosť priamej syntézy poklesne znížením syntéznej teploty o 250 300 °C 0 výhodnej energetickej bilancii svedčí aj skrátené syntézna doba 0 60 - 120 minút nižšie nároky na kvalitu zariadenia z hladiska namáhaniaPráškový wolfrám a uhlík sa zmiešajú v stechiometrickom pomere a zhomugenizujú. Zhomogenizovaná zmes sa podrobí intenzívnej mechanickej aktivácii v planetárnej mlýnici za neprístupu vzduchu. Doba mechanickej aktivácie je 30 minút. Teplota spekania je 1000 OCŠ Doba spekania je 120 minút a redukčné atmosféra je tvorená vodíkom. Pripravený karbid wolframu je vhodný na použitie v práškovejzaazmn Spôsob prípravy karbidu wolfrěmu vyznačujúci sa tým, že ąyntézna zmes wolfrám-uhlík o stechíometrickomzložení sa podŕobi pred spekaním v redukčnom alebo inertnomprostredí při teplotách 1000 - 1200 °c mechanickej aktivácii.

MPK / Značky

MPK: C01B 31/34

Značky: přípravy, karbidu, spôsob, wolframu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238306-sposob-pripravy-karbidu-wolframu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy karbidu wolfrámu</a>

Podobne patenty