Uzavírací zařízení průtoku tekutého chladiva v kryochirurgickém přístroji

Číslo patentu: 238019

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jelínek Stanislav, Zeman Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Uzavírací zařízení průtoku tekutého chladiva v kryochirurgickém přístroji je určeno pro uzavírání a otevírání průtoku kapalného dusíku z vnitřní přetlakové nádoby k vlastnímu kryochirurgickému nástroji. Uzavírací zařízení sestává z matice /1/ otočně uložené v korpusu kryochirurgického přístroje /15/, z korpusové trubky /3/ opatřené na spodním konci ventilkem /7/ umístěným u dna vnitřního prostoru nádoby /6/ /6/ pro tekuté chladivo /5/. Otočná matice /1/ slouží k upevnění chirurgického nástroje a současně k ovládání uzavíracího zařízení.

Text

Pozerať všetko

(54) Uzavírací zařízení průtoků tekutého chladlva v kryochirurglckěm přístrďiUzavirací zařízení průtoku tekutého chladiva V kryochirurgickém přistroji je určeno pro uzavírání a otevírání průtoku kapalného dusíku 2 vnitřní přetlakové nádoby k vlastnímu kryochirurgickému nástroji.~Uzavírací zařízení sestává z matice /1/otočné uložené v korpusu kryochirurgického přístroje /15/, z korpusové trubky /3/ opatřené na spodním konci ventilkem /7/ umístěným u dna vnitŕního prostoru nádoby /6/ Z 6/ pro tekuté chladivo /5/. otočná matice/1/ slouží k upevněni chirurgického nástro je a současně k ovládání uzaviracího zařízení.vynález se týká uzavíracího zařízení průtoku tekutého ohladiva v kryoohirurgiokém přístroji, určeném pro kryoterapeutické výkony v chirurgii.Dosud používané uzavírání vstupu chladiva do kryoohirurqického přístroje je založena na principu pružných vakuovýoh průchódek typu vlnovce ve spojitosti s uzavírecí kuželkou. Tento způsob uzavírání vstupu chladiva zajišťuje a splňuje podmínky použití V kryogenní technice, avšak z hlediska náročnosti na technologii pájení je pro daný případ i nákladný. Pružná průohodky se kromě toho v tuzemsku nevyrábějí a jenutno je dovážet.Jinou nevýhodou je, že použitím vlnovce se zvyšuje stavební výška zásobníku,což má nepříznivý vliv na hmotnost přístroje. zároveň se znesnadňuje v některých případech přístup k operovanému místu. Jiné známé zařízení pro uzavírání průtoku chladiva u kryoohirurgickýoh přístrojů řeší upínání kryochirurgických nástrojů pomocí venti 1 kůs obtokovými kanálky, přičemž převod na ovládání kolečka je řešen výrohně složitým mechanismem v různých variantách.Nevýhoda tohoto řešení spočíva v tom, že ovládací kolečko je umístěno přímo na operačním nástroji, což zabraňuje operujícímu lékaři ve sledování operačního výkonu napříkladv gyneko 1 ogii,při operacích krčních a vůbec všude tam, kde ja potřeha operace v hlubších dutináoh. Tím je použitelnost takového nástroje značné omezen.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro uzavírání prdtoku tekutého chladivav kryochirurgiokém přístroji podle vynálezu. tvořené maticí otočnělupevněnou v korpusu kryochirurgického přístroje a určenou k upevnění chirurgiokého nástroje a součastněk ovládání uzavíraoího zařízení, a dále tvořené korpusovou trubkou pevně zabudovanouv korpusu, jehož podstata vynálezu spočívĺ v tom, že korpusová trubka je ve své spodní části ukončena ventilkem umístěným u dna vnitřního prostoru nádcbky pro tekuté chladivo.Do vnitřního prostoru ventilu je těsně suvně zasunuta spodní část nástroje, která je opatřená sacím čidlem se sběrnými otvory.zařízení využívá k uzavírání vstupu chladiva do nástroje přímočarý vertikální posuv vyvolaný ustavovací maticí, která je zabudována v přístroji a z ergonmickomanipulačního hlediska je vhodné ovladatelná, jak pro využití pravé či levé ruky.Uzavíraní vstupu tekutého chladiva je ovládáno mimo zásobník chladiva, přičmž odpadá náročné pájení pružných průchodek v zásobníku, které zajišťují průchod vakuovým prostorem.Popsané uspořádání s výhodou využívá vertikálního posuvu nástroje 2 konstantní polohy pomocí ustavovací matice.Minimálnímu natočení matice odpovídá definovaný vertikální posuv nástroje, který zaručuje uzavření vstupu tekutého ohladiva jednak do nástroje, pro případnou výměnu opersčních koncovek, tak i do celého systému, kde jsou zabudovány snímače a pojiščovací čidla.Lze tedy jak operační koncovky. tak celý nástroj bezpečně vyjmout i zaměňovat, bez odtiakování přetlakového zásobníku nebo vyčkání do jeho maximálního vyčerpaní. Uzavírací meohanismus je pevné zabudován na korpusové truhce, která svou délkou sahá až ke dnu zásobníku tekutého chladiva, kde dochází ke vstupu tekutého chladiva do celého systému.Na přiloženém výkresu je znázorněno uzavírání vstupu tekutého chladiva do kryoohirurgiekého přístroje typu KCH.Chladivo §, např. kapalný dusík, je umístěno ve vnitřní přetlakové nádobě objemu 300 ml,o přetlaku 25 kPa. Vertikálně do této nádoby É zasahuje korpusová trubka gkterá na spodnímokraji u dna nádoby É má zabudovaný ventilek 1, vs kterém jsou otvory lg pro vstup tekutého chladiva 5.Vstupními otvory 33 přichází chladivo Ž do prostoru před vlastní uzavírací kuličku łg,která je do těsnicího kuže 1 ovéhosed 1 a lg ventilku 1 trvale dotlačována pružinou 11 a její pžedpětí zajištěno stavitelným závitovým kroužkem łi.Ventilek 1 znemožňuje vstup chladiva jednak do prostoru mezi korpusovou trubku 3 a nástrojcvou trubku A a uzavírací ku 1 ičkałg zabraňuje vstupu chladiva do celého systému V případě, že nástrojg je vyjmut a potom do volného prostoru.Vstupní otvory lg jsou opatřeny síčovinou 33. Mezi uzavírací kuličkou 39 a nejspodnější částí nástroje 3, což je sací čidlo g, je minimální definovaná mezera, která zaručuje dokonalou těsnost uzavírací kuličky lg ve ventilku 1.V této poloze je zamezen průchod tekutého chladiva ájz nádoby 5 pro tekuté chladivo. Pro dostatečně množství průtoku tekutého chladiva§ do nástroje g je nutno uvolnit uzavírací kuličku lg kuželového sed 1 a 1 § ventilku 1, což zaručuje vertikální posuv nástroje 3 pomocí ustavovací matice l.Ustavovací matice ł, která je umístěna ve vlastním korpusu łâ kryochirurgického přístroje a V níž je závit shodný se závitem na nástroji 3, umožňuje vertikální posuv nástroje 3, a tím zaručuje obě krajní polohy, které buč umožňují, nebo zamezují průtok tekutého chladiva g do celého systému.vyvolaným posuvem nástroje 3 sací čidlo Q kontaktuje a stlačuje uzavírací kuličku łg,čímž vzniká prostor mezi uzavírací kuličkou łg a kuželovým sedlem gg ventilku 1, kterým prochází tekuté chladivo Ž do sběrných otvorů 3 sacího čidla g a dále pak do celého chladicíhoPři uzavírání nebo otevírání průtoku tekutého chladiva á ustavovací matice ł vykonává vždy opačný smysl točení. Ustavovací matice ł je upevněna nosičem těsnění gg se závitem łg do korpusuł§ kryochirurgického přístroje, přičemž závit lg je utěsněn teflonovou páskou.Do ustavovací maticeł zasahuje upevñovací šroubgł s kruhovým výčnělkem 31, který je pohybem matice A vtlačován do těsněn೧, a tím zabezpečuje těsnost mezi nástrojem 3 a korpu sem 3 kryochirurgického přístroje.Uzavírání průtcku tekutého chladiva podle vynálezu je využite pro konstrukci mobilních kryochirurgických přístrojů, kde v důsledku výše uvedených vlastností umožňuje snadnou a bezpečnou výměnu jak samostatných operačních koncovek, tak kompletních nástrojů včetně koncovek, aniě by bylo nutno celý přístroj odtlakovat.Uzavírací zařízení průtoku tekutého chladiva v kryochirurgickém přístroji, tvořené maticí otočně upevněnou v korpusu kryochirurgického přístroje a určenou k upevnění chirurgického. nástroje a současně ovládajíçí uzavírací zařízení, a korpusovou trubkou pevně zabudovanouv korpusu, vyznačené tím. že korpusová trubka /3/ je ve své spodní části ukončená ventilkem /7/ umístěným u dna vnitřního prostoru nádoby /6/ pro tekuté chlaćivo /5/, přičemž do vnitžního prostoru ventilku /7/ je těsně suvně zasunuta spodní část nástroje /2/ opatřená sacím čidlem/8/ se sběrnými otvory /9/.

MPK / Značky

MPK: A61B 17/36, A61F 7/00, A61H 39/06

Značky: kryochirurgickém, tekutého, uzavírací, průtoku, chladiva, zařízení, přístroji

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238019-uzaviraci-zarizeni-prutoku-tekuteho-chladiva-v-kryochirurgickem-pristroji.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzavírací zařízení průtoku tekutého chladiva v kryochirurgickém přístroji</a>

Podobne patenty