Zapojení vodní skříně předlohy, parního předehřívače otopného koksárenského plynu a zařízení pro likvidaci obsazovacích plynů na koksárenské baterii

Číslo patentu: 235628

Dátum: 15.11.1986

Autor: Telatynský Erik

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká uspořádání a funkčního propojení vodní skříně předlohy, parního předehřívače koksárenského plynu a zařízení pro likvidaci dýmů vyvíjených koksárenskou baterií při obsazování koksovacích komor a je určen pro hutní a důlní koksovny, pracující pěchovacím i sypným provozem, pokud je jako otopné médium používán koksárenský plyn. Uspořádání vodní skříně předlohy, parního předehřívače otopného koksárenského plynu a zařízení pro likvidaci obsazovacích dýmů na koksárenské baterii je podle vynálezu provedeno tak, že do odváděcího potrubí kalu ze zařízení pro likvidaci obsazovacích dýmů je naústěno potrubí, sloužící odvodu vodního kondenzátu z parního předehřívače otopného koksárenského plynu, zatímco k vodním skříním předloh koksárenské baterie jsou připojeny pouze výstupy fenolčpavkové vody z předloh.

Text

Pozerať všetko

çn Zveřejněno 17 09 84 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (m) vydáno 15 11 35(54) zapojení vodní skříně předlohy, parního předehřívaće otopného koksárenského p|ynu a zařízení pro likvidaci obsazovacích plynů na koksárenské bateriiVynález se týká uspořádání a funkčního propojení vodní skříně předlohy, parního předehřívače koksárenského plynu a zařízení prolikvidaci dýmů vyvíjených koksárenskou baterií při obsazcvání koksovacích komor a je určen pro hutní a důlni koksovny, pracující pěchovacim i sypným provozem, pokud je jako otopné médium používán koksárenský plyn.Uspořádání vodní skříně předlohy, parního předehřívače otopného koksárenského plynu a zařízení pro likvidaci obsazovacích dýmů na koksárenské baterii je podle vyná~ lezu provedeno tak, že do odváděcího potrubí kalu ze zařízení pro likvidaci obsazovacích dýmů je naústěno potrubí, sloužící odvodu vodního kondenzátu z parního předehřívače otopného koksárenského plynu, zatímco k vodním skřínim předloh koksárenské baterie jsou připojeny pouze výstupy fenolčpavkové vody z předloh.Vynález se týká uspořádání a funkčního propojení vodní skříně předlohy, parního předehřívače koksárenského plynu a zařízení pro likvidaci dýmů vyvíjených koksárenskou baterií při obsazování koksovaoích komor a je určen pro hutní i důlní koksovny, pracující pěchovacím i sypným provozem, pokud je jako otopné médium používán koksárenský plyn.U koksárenských baterií vytápěných koksúrenským plynem slouží k předehřevu tohoto plynu parní ohřívač, v podstatě kotlová nádoba s trubkovnicí, který pracuje na kondenzačním principu. Do tohoto ohřívače je přiváděna pára o tlaku 1,76, případně 0,44 tma a zde kondenzuje. Skupenské teplo páry je předáváno plynu a vzniklý kondenzát je odváděn do vodní skříně předlohy koksárenské baterie. Tento předehřev otopného koksárenského plynu nelze zaměňovat s předehřevem vysokopeoního nebo směsného plynu v reqenerátorech uhlovodíky v koksárenském plynu obsažené by se totiž působením vysoké teploty štěpily za vzniku uhlíku, který by ucpával regenerátory.Koksárenský plyn se předehřívá v parním předehřívači před vstupem ke spalování do topných stěn komor přibližně z 20 na 70 OC proto, aby se na chladných stěnách přiváděcího potrubí a armatur nevysrážel dehet a naftalćn, jejichž úsady by brzy zneprůchodnily přívodní cesty plynu. Parní kondenzát, shromaždující se v předehřívači je nutno dopravovat u velkoprostorových baterií až do výšky 15 m do vodních skříní, které jsou umístěny na nižším konci vyspádované předlohy, z níž stéká do vodní skříně čpavková voda, jejímž nástřikem V kolenách stoupaček byl schlazen surový karbonizační plyn.Mimo jiné je koksárenská baterie dále vybavena zařízením, které zachycuje při obsazování komor hustá dýmy a uhelný prach, které se intenzívně vyvíjejí při obsazování koksovacích komor uhelnou vsázkou. Plynné exhaláty se v tomto zařízení spalují, prachové částice se zachycují mokrou cestou a jako kal se dopravují odváděcím potrubím do usazovací jímky zařízení sloužícího k mokrému hašení koksu. Toto uspořádání má určité nevýhody, které se projevují hlavně ve zvýšené energetické náročnosti technologického procesu. Je to především skutečnost,že musí být neustále vyvíjen dostatočný tlak páry vytlačujíoí sloupec kondenzátu z předehřívače až do výše předlohy a dochází k zahlcování parních předehřívačü kondenzátem, ke snížení účinnosti předehřívače a často i k zastavení jeho činnosti. Kromě toho kondenzát přivedený do vodních skříní předloh značně zředuje čpavkovou vodu a proto značně vzrůstají energetické nároky na zpracování takto zředěné čpavkové vody v chemická části koksovny.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení vodní skříně předlohy, parního předehřívače otopného kokšárenského plynu a zařízení pro likvidaci obsazovacích plynů na koksárenské baterii,vyznačené tím, že do odváděcího potrubí kalu ze zařízení pro likvidaci obsazovacích plynů je naústěno na potrubí sloužící odvodu vodního kondenzátu z parního předehřívače otopného koksárenskěho plynu, zatímoo k vodním skříním předloh koksárenské baterie jsou připojeny pouze výstupy fenolčpavkové vody z předloh.Uspořádání zmíněných technologických částí koksárenské baterie podle vynálezu výrazně snižuje energetický příkon chemické části koksovny při zpracování čpavkové vody, udržuje plnou účinnost parního předehřívače a nahrazuje část technologické vody potřebné pro hašení žhavého koksu, která by jinak musela být získávána z vnějších zdrojů.Podstata vynálezu je v dalším popisu blíže objasněna na příkladu uspořádání technologických částí velkoprostorové koksárenské baterie s odvoláním na připojený výkres, na němž je ve schematickém znázornění toto uspořádání patrno.Koksárenská baterie l sestávající z koksovacích komor lg je vybavena předlohami 29, 39,do nichž Surový koksárenský plyn vstupuje stoupačkami ll a odsávacími potrubími gł, gł je po zchlazení v předlohách gg, gg odváděn k dalšímu zpracování. Čpavková voda stěká z předloh Z 9, 39 výstupy 32, łg do vodních skříní ig, âg, odkud je potrubími il, âł přiváděna do chemické části gg koksovny, kde je její část dále zpracovávána a část použita recirkulační cestou znovu k nástřiku v předlohách gg, gg.Husté dýmy, které se vyvíjejí při obsazováni koksovacích komor łg jsou odsáváhy zařízením lg a v něm jsou likvidovány plynné i prachové podíly těchto dýmů. Pevné produkty tohoto zpracování odcházejí ze zařízení lg pro likvidaci obsazovacĺch dýmů ve formě kaąů odváděcím potrubím Zł, do něhož je naústěno potrubí gł, jímž se odvádí vodní kondenzát z parního předehřívače gg kondenzát i kaly jsou odváděcím potrubím Zł dnpravovány do usazovací jímky 29 zařízení pro mokré hašení koksu. Parní předehřívač gg je obvyklého provedení, opatřený přívodem gg vodní páry a přívodem gä koksového plynu, který ohřát v parním předehřívači 19 vystupuje rozváděcím potrubím gg ke spalovacím topným kanálkům łg koksovacích komor łg.Zapojení vodní skříně předlohy, parního předehřivače otopného koksárenského plynu a za~ řízení pro likvidaci obsazovacích dýmů na koksárenské baterii, vyznačené tim, že do odváděcího potrubí /71/ kalu ze zařízení /70/ pro likvidací obsazovacích dýmů je naústěno potrubí/81/ sloužící odvodu vodního kondenzátu z parního předehřĺvače /SO/ otopnćho koksárenského plynu, zatímco k vodním skříním /40, 50/ předloh /20, 30/ koksárenské baterie /1/ jsou připojeny pouze výstupy /22, 32/ fenolčpavkové vody z předloh /20, 30/.

MPK / Značky

MPK: C10B 21/10

Značky: batérií, likvidaci, předlohy, zařízení, parního, předehřívače, koksárenského, vodní, obsazovacích, zapojení, skříně, plynů, otopného, koksárenské

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-235628-zapojeni-vodni-skrine-predlohy-parniho-predehrivace-otopneho-koksarenskeho-plynu-a-zarizeni-pro-likvidaci-obsazovacich-plynu-na-koksarenske-baterii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení vodní skříně předlohy, parního předehřívače otopného koksárenského plynu a zařízení pro likvidaci obsazovacích plynů na koksárenské baterii</a>

Podobne patenty