Posuvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácií

Číslo patentu: 235589

Dátum: 15.02.1987

Autori: Firic Štefan, Ľubek Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Posuvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácií slúžia na zjednodušenie stavebných prác pri zmene nivelety komunikácie, a to ako pri rekonštrukciách, tak aj opravách. Pre zabezpečenie jednoduchého prestavenia polohy je vstup s poklopom riešený na princípe vzájomne do seba zapadajúcich dielov, a to tak, že vonkajší die1 je z celého kusu s vnútorným závitom a vnútorný diel pozostáva najmenej z troch segmentov opatrený vonkajším závitom. Segmenty sa po nastavení do požadovanej polohy zaisťujú klinom. Demontáž a prestavenie do inej polohy sa vykoná tak, že sa vyberie klin a segmenty sa na závitoch prestavia do požadovanej polohy. Klin je krytý výstupkom v poklope, ktorý zároveň uzatvára vstup.

Text

Pozerať všetko

om so uvnátezv A cenyAutor vynúlozu ĽUBEK IÄN ing., FIRIC ŠTEFAN ing., HRUŠTÍN(54) Posuvné vstupy a pnklopy na zabudovanie do komunikáciíPoswvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácii slúžia na zjednodušenie stavebných prác pri zmene nivelety komunikácie, a to ako pri rekonštrukciách, tak aj opravách. Pre zabezpečenie jednoduchého prestavenia polohy je vstup s pokiopom riešený na príuncipe vzájomne do seba zapa-dajúcich dielov, a to tak, že vonkajší diel je z celého kusu s vnútorným závitom a vnútorný diel pozostáva najmenej z troch segmentov opatrený vonkajším závitom. segmenty sa po nastavení do požadovanej polohy zaisťujú klinom. Demontáž a prestavenie do inej polohy sa Vytkoná tak, že sa vyberie klin a segmenty sa .na závitoch prewstavia do požadovanej polohy. Klín je krytý výstupkom v polklope, ktorý zároveň uzatvára vstup.vynález rieši rektifikáciu vstupov a poklopov zabudovaných v komunikáciách.Rektifíkácia vstupov a poklopov zabudovaných v komunikáciách sa vykonáva vždy pri o-pravách alebo zmenách nivelety povrchu komunikácii.Doposiaľ známe spôsoby riešenia zmeny nivelety povrchu komunikácií a tým aj vstupov a poklopov k rôznym v nich zabudovaným rozvodom alko vodovod, kanalizácia,plyn, a pod. vyžadujú ich vykopanie z komunikácie, stavebnú úpravu na požadovanú niveletu a znovuzabudovanie.Nevýhodou uvedeného riešenia je velká pracnosť, ktorá je potrebná na vykopanie vstupov a poklopov z komunikácie ich osadenie a následná úprava komunikácií. Pracnost je daná hlavne konštrukčným riešením doposial používaných vstupov a pokl-opov na rôzne zabudované zariadenia v komunikáciách. Ako ďalšia nevýhoda je, že v súčasnej dobe existujú rôzne tvary vstupov a polklolpovv, a to štvorcové, obdlžnikové, elipsové, kruhové a pod., čo má za následok aj veľkú škálu výrobkov.Uvedené nevýhody .v- podstate odstraňujú posuvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácií podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že vstupy a poklopy sú kruhového tvaru, pričom vstup pozostáva z vonkajších dielov kruhového prierezu z jedneho celku na vnútornej strane vytvorený závitom, ktorý môže byt jednochodý aj via-cchodý a vnútorného dielu s vonkajším závitom odpovedajúcim závitu vonkajšieho dielu. Vnútorný diel je zostavený z minimálne troch segmentov a doplnený na úplný kruh klinom, ktorý je bez závitu. Klin je vo vrclhnej časti vložený medzi segmenty. K sebe patriace segmenty majú vo vrchnej časti výraz.Vnútorný diel je ukončený poklopom s výstupkom, ktorý tvarove a rozmerom odpovedá výrezu v segmentoch. Výhoda vynálezu oproti doposiaľ používarným konštrukciám vstupov a poklopov zabudovaných do komunikácii je v tom, že pri opravách ko 4muni-kácii sa takto navrhnuté VStuIpy o poklopy .dajú zvyšovať alebo znižovať s minimálnou pracnostou. V podstate sa len vnútorná čarst po vyrazeni klinu rozoberie na segmenty a znovu aposkladá v predpísanej nivelete a k-linom zaistí.Na priložených výkresoch je znázornený príklad vyhotovenia posuvných vstupov a poklopov zabudovaných do komunikácií,pričom na obr. 1 je rez .posuvným vstupom bez poklolpu, na obr. 2 .pohľad na vstup zhora a .na obr. 3 pohľad na pokiop zo spodu.Na šachte 1 je uložený vonkajší diel 2 s vnútorným závitom 3. Vo vonkajšom diele 2 je uložený vnútorný diel 4 s vonkajším závitom 5. Vnútorný diel 4 pozostáva najmenej z troclh segmentov 1 U. segmenty 10 sú k sebe pritláčané klinom 7. Vnútorný die-l 4 je zakrytovaný poklopom 8, ktorý má výstupok 8. výstupok 8 zapadá presne do výrezu 9, ktorý je vytvorený V segmentoch 10 v. mieste, kde sú spojené klinom 7.Postup práce pri prestavovaní vstupu a pok-lopu zabwdovaného do komunikácie je nasledovný. Z vnútorného dielu 4 ani-meme poklop B a vyberieme zaistovací klin 7. Potom od-tlačíme segment 10 v smere šípky obr. 2 a vyberieme von. Podobne vyberieme von aj ostatné segmenty 10. Vyčizstíme vnútorný závit 3 a vonkajší závit 5 alko aj spojovacie plochy segmentov 10. Potom segment 10, na ktorom je časť výrezu 9, vložíme do vonkajšieho dielu 2, a to tak, aby jeho vrchná hrana odpovedala požadovanej novej nivelete komunikácií.Taklto postupne povklaldáme všetky segmenty 10 s tým, že posledný bude s častou výrezu 9. Povkladané segmenty 10 zaistíme klinom 7 a na takto vytvorený vnút-orný diel 4 nasaldíme poklop 6, a to výstttpkom B do výrezu 9.Vynález je možné použit pri výstavbe a opravách komunikácií, do ktorých sú zabudované rôzne rozvodné siete, alko kanalizácia, vodovod, plynovod a pod.Posuvné vstulpy a poklopy na zabudovanie do komunikácií kruhového prierezu vyznačujúce sa tým, že vstup pozostáva z vonkajšieho dielu 2 opatreného vnútorným závitom 3, v ktorom je pomocou klinu 7uchytený vnútorný diel 4 s výrazom 9 a vonkajším závitom 5, pričom vnútorný diel 4 pozostáva z najmenej troch segmentov 10 a na vrchu má ,polkl-op 6 s výstupkom 8.

MPK / Značky

MPK: E03B 9/06, E02D 29/14

Značky: posuvné, poklopy, zabudovanie, komunikácií, vstupy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-235589-posuvne-vstupy-a-poklopy-na-zabudovanie-do-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Posuvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácií</a>

Podobne patenty