Způsob úpravy kyanurchloridu, vhodného k reakci ve vodném roztoku nebo suspenzi

Číslo patentu: 235501

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vollbrecht Heinz-rüdiger, Wagner Fritz

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob úpravy kyanurchloridu, vhodného k reakci ve vodném roztoku nebo suspenzi, vyznačující se tím, že se do plynného proudu vznikajícího při výrobě kyanurchloridu zavede před sublimací kyanurchloridu jemně práškové hydrofobní plnivo v hmot. množství až 10 %, výhodně 0,1 až 3 %, zejména 0,2 až 0,7 %, přičemž ani toto plnivo ani hydrofobizační činidlo nevstupuje v reakci s kyanurchloridem, jeho reakčními partnery a výsledným produktem. Hydrofobní plnivo je možno přidat ke kyanurchloridu a homogenně do něho vmísit i bezprostředně po jeho sublimaci z plynného stavu. Jako práškového hydrofobního plniva se výhodně použije hydrofobní pyrogenní kyseliny křemičité.

Text

Pozerať všetko

,(32) (31)(33) Právo přednosti od 1.1 09 73(54) Způsob úpravy kyanurchlorldu, vhodného k reakci ve vodném roztoku nebo suspenziZpůsob úpravy kyanurohloridu, vhodného k reakci ve vodném roztoku nebo suspenzi,vyznačující se tím, že se do plynnáho proudu vznikadícího ři výrobě kyanurchloridu zavede před desu limací kynnurchloridu Jemu práěkové hydrofobní plnivo v hmot. množství oz to as, výhodná 0,1 až 3 S 6, zeJmápn 0,2 až 0,7 , přičemž ani toto plnivo ani hydrofobizoční činidlo névatupuje v vrecko s kynnurchloridem, jeho reakčními partnery o výsledným produktom. drofobní plnivo je možno přidat ke nnurc loridu a homogemłě do něho vmísít i ezprostředně po jeho desublimaci z plynného stavu. Jako práškového hydrofobního plniva se výhodné reggae hydrofobni pyrogenní kyseliny křem .vynález se týká způsobu úpravy kyenurchloridu, vhodného k reekci ve vodnom roztoku nebo suspenzi.Postupnou náhradou jednoho, dvou nebo včech tří etomů chloru kyenurchloridu ee vytvoří základ pro syntézu derivátů kyanurchloridu, kterých se pouiívá k výrobě herbicidů, optických zjesňovecích prostředků nebo pomocných vulkonizsčních prostředků. Při větlinč těchto reekcí sa kyanurchlorid používá s uvádí do reakce v roztoku nebo suepenzi v orgenicldch rozpoultčdlech nebo ve vodě v tuhá podobü.Při použití kyanurchloridu v silně ochlezených roztocích neho suspenzích je žádoucí co nejrychlejlí reakce, ponövadz kyenurchlorid jakožto ohlorid kyseliny reeguje s vodou za vzniku nežádoucí kyseliny kyenurové e kyseliny chlorovodíkové.Až dosud se vitiinou postupovelo tak, že se před rozpuštěním popřípsdä suspendováním kyenurchlorídu ve vodě, provedlo mechanické roznčlnční (například rozemletím) kyenurchlo x ridu. Tento způsob je však nevýhodný vzhledem k nebezpečí koroze mechanicky pohyblivýchčástí rozmelñovecího zařízení, způsobené kyanurchloridem. Kromě toho zůstává ječtč nebezpečí, že vyrábiąý výsledný produkt. bude znečiiterl, popřípddč zničeniprodukty, vzniklými korozí, jež se doetávejí do reekčního roztoku. sZpůsob,- jak řelit tento problém, spočívá v tom, že se kàpeląv roztevemł kysnurchlorid(o teplot tání 146 °C) přivádí tryskou do použitého rozpoučtědle (německý zveředňovecí spis 24 54 910). Častice kyenurchloridu, vzniklé při ochlazení, ,jsou z nejvčtäí části dostatečně jemné, aby umožnily uspokoJivč rychlou reekci kyenurchloridu s druhou reakční složkou. Doprava, uschoávání a vnitroprovozní manipulace svkyenurchloridem při teplotách ned 14 b °CI jsou však epojeny se znečnými technickými problémy a s velkými náklady. Poněvadž u tepelného kyenurchloridu, jako u všech chloridů,-jde o korozivní materiál, je manipuloce s ním - zejména vzhledem k jeho vysoké teplote - též dosti nebezpečná.Podnětem k vynálezu byl proto úkol, vyvinout kyenurchlorid, vhodný k reakci ve vodnom roztoku nebo suspenzi, který se nevyznačuje uvedenými nedostatky.vynález řeší tento úkol poskytnutím kyanurchloridu, vhodného k reekci ve vodném roztoku nebo v suspenzi, který obsahuje jemne práäková hydrorobní plnivo v hmotnoetním množství až Io 96.Předmčtem vynálezu je proto způsob úpravy kyenurchloridu, vhodného k reakci ve vcdném roztoku nebďv euspenzi, který spočívá v tom, ze se do plynného proudu, vzniksjícího při výrobě kyanurohloridu, zavede Jemne práäková hydrofobní plnivo v hmotnostním množství až 10 .Ani toto plnivo, ani hydrofobizeční činidlo nevetupuje v reekci e kyenurchloridem,jeho reakčními partnery ani s výsledným produktom.Hydrofobní plnivo se přidá ke kyanurchloridu e homogennč ee do něho vmísí bud před Jeho desublimací nebo bezproetředně po .jeho deeublimaci z plynného stavu.Při způsobu úpravy kyanurchloridu podle vynálezu se částice kyenurchloridu obalí hydrofobním plnivem, které působí proti nežádoucí hydrolýze, přičemž vlek současně nezebreňuje reekci s orgenicldmi reakčními partnery. Mimoto dochází k ochraně částic kyanurchloridu, vytvořených z primárně při jeho výrobě vznikajících částic, takže se zabraňuje vzniku ,jinak se zprsvidle tvoříoích sekundámích eglomerátů. Z toho důvodu se kysnurchlorid upravený způsobem podle vynálezu vyznačuje i vynikající sypností.Jakožto plnivo může kyenurchlorid podle vynálezu záesdnč obsahovat všechna taková plniva, která nevstupují v raakci s kyanurchloridem, .jsou tedy inertní vůči kyehurchloridu, 3 A 235501,jeho reokčním partner-dm a reakčnímu produktu. Zde přicházejí v úvahu ,jak anorgenícká,tak i organické plniva. Hydrorobní vlastností mohou být vlastnostmi samotných plniv,mohou vlek i být vyvolány příslulruým zpracováním, například účinkom hydrofobizačních silanů spod. Obzvláště vhodně se používá hydrofobní pyrogenní nebo srážené kyseliny kremičité, hydrofobního kysličníku hlinitého, hydrofobních křemičítanů hlinitých, hydrofobního křemičitanu vápenetćho a Jejich smisí. Použitá plniva mají být účelně co nej.jemně.ji.prálková a vyznàčovet se velkým specifickým povrchem, nejměně 60 mZ/g.Obsah hydrotobního plnivn činí výhodu 0,1 až 3 hmotnostní , zejména pek 0,2 až 0,7 hmot. , vzteženo ne hmotnostní množství celkově směsi.Úprava kyenurohloridu podle vynálezu se provádí intenzĺvním promísením s nezprecovsným kyanurchloridem. Výhodně se plnivo mísí s kyanurchloridem, dokud ještě sestává z prímárních částic Tak .je tomu u per kyanurchloridu před jeho desublimecí nebo bezprostředně po desublimeci. Úprava podle vynálezu se proto účelne provádí v rámci výroby kyanurchlorldu jakožto závěrečné operace.Do plynného proudu, sestávejícího z par kyenurchloridu v množství 200 kg/h e ze vzduchu v množství 150 kg/h, který se s teplotou 180 °C přivádí do kondenzátoru, se bezprostředně před vstupom do kondenzátor-u přidá 1,0 kg/h hydrofobní pyrogenní kyseliny křemičité.Při přeměnü skupenství lcyenurchloridu z parního na tuhé dochází k obalení částic kyanurchloridu łwdrofobní pyrogenní kyselinou křemičitou. Kromě toho se pro zhomogeni~ zování provádí jeltě mechanické míchání v mísiči. Použije-li se takto zí-skaného kyenurchloą ridu pro syntézu etrazinu ve vodném roztoku nebo suspenzi, aniž by se provedlo mechanické rozmělnění produktu, dosáhne se 96 a i vyššího výtěžku atrezinu.Provede-li se syntézu stearxým způsobem za použití kyenurchloridu bez prísady hydrofobní kyseliny kremičité a bez mechanického rozmělněni. lze dosáhnout výtěžku atrazinu ,jen v rozmezí od 90 do 92 5.Plynrąý proud o tsplotě přibližně 200 °C, sestávející ze směsi kyanurchlorídu o množství 200 kg.h 1 a vzduchu v množství 150 kg.h 1, se přívádí do desublimátom s nepojeným mísičem. V desublimátoru kyanurchlorid desublimude e padá jako ,jemný préěek do mísiče,kam se nspřetržitě přivádí hydrofobní srážená kyselina křemičitá v hmotnostním množství 1,8 kg.h . Při míchání dochází k rovnoměrnému promísení kyanurchloridu s hydrofobní kyselinou křemičitou.Jestliže se takto ziskaného kyenurchloridu použije při syntéze 2-etylamino-4-chlor-ó-isopropylamino-i ,Lâ-triezinu (atrazinu) ve vodném roztoku nebo suspenzi, aniž by se provedlo mechanické rozmělnění produktu, dosáhne se výtěžku atrazinu ve výši alespoň 96 .Provádí-li se syntéze atrazinu obdobné, avšak s kyanurchloridem bez prísady hydrofobní kyseliny křamičité a bez mechanického rozmělnení, lze docílit výtěžku atrazinu ve výši1. Způsob úpravy kyanurchloridu, vhodného k reakci ve vodném roztoku nebo suspenzí,vyznačujici se tím, že se do plynného proudu vznikajícího při výrobě kyanurchloridw zavede Jämně práškové hydrofobní plnivo v hmotnostnim množství až 10 .2. Způsob podla bodu I, vyznečujicí se tím, že se hydrofobni plnivw přidá ke kyanurchloridu E homogenně se do něho vmisi před jeho desublímací z plynného stavu.3. Způsob podle bodu 1, vyznačujíci se tím, že se hydrofobní plnivo přidá ke kyanurchloridu B homogennä se do něho vmísí bezprostředně po jeho desublimaci z plynného stavu.4. Způsob podle bodů Idež 3, vyznačujíci se tím, že se do plynného proudu zavede Jemnč práěková hydrofobní pnívo v hmotnostním množství 0,1 až 3 , 5 výhodou 0,2 až 0,7 .5. Způsob podle bodů 1 až 4, vyznačudící se tím,že so do plynného proudu zavede Jako Jemně práäková hydrofobní plnivo hydrofobní pyrogenni kyselina křemičitá.

MPK / Značky

MPK: C07D 251/28

Značky: reakcí, vodném, způsob, roztoku, vhodného, úpravy, kyanurchloridu, suspenzí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-235501-zpusob-upravy-kyanurchloridu-vhodneho-k-reakci-ve-vodnem-roztoku-nebo-suspenzi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob úpravy kyanurchloridu, vhodného k reakci ve vodném roztoku nebo suspenzi</a>

Podobne patenty