Způsob kontinuální kultivace kvasinek

Číslo patentu: 235427

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rut Miloslav, Štros František, Karnet Jiří, Adámek Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kontinuální kultivace kvasinek v limitu kyslíku metodou nutristatu má proti častěji používané chemostatové kultivaci v limitu substrátu výhodu v tom, že plně využívá aerační výkon fermentoru a umožňuje dosáhnout vyšší produktivity a nižší měrné spotřeby energie. Při dlouhodobých kultivacích v limitu kyslíku však dochází k změnám morfologie kvasinek, k poklesu výtěžnostního koeficientu a k výraznému snížení obsahu dusíkatých látek v biomase. Postup kontinuální kultivace kvasinek limitu kyslíku podle vynálezu odstraňuje uvedené nevýhody zvýšením aktuální koncentrace fosforečnanových a draselných iontů v kultivačním médiu a vracením supernantu po oddělení kvasinek ze zralého média do fermentoru. Upravený kultivační postup zajišťuje vysokou výtěžnost kvasničné sušiny i dusíkatých látek a v porovnání s metodou chemostatu výrazně vyšší produktivitu.

Text

Pozerať všetko

gsjąççgzgçąz PD PIS VYNÁLEZU 235427(40) Zveřejněno 17 09 84 mno rnovvuuszv (45) vydá ,5 36 AOBJEVY 09 Autor vynálezu ADÁMEK LUBOMÍR dr. RUT MILOSLAV ing., ŠTROS FRANTIŠEK ing., CSc,mnm m ing., šum. 1 .(54) Způsob kontinuální kultivace kvasinekKontinuální kultivace kvaainek v limitu kyslíku metodou nutristatu má proti častěji používané chemostatové kultivaci v limitu snbstrátu výhodu v tom, že plně využívá aerační výkon fermentoru a umožnuje dosáhnout vyšší. produktivity a nižší měrné spotřeby energie. Při dlouhodobých kultivacích v limitu kyslíku však dochází k změnám morfologie kvasinek, k poklesu výtěžnostniho koeficientu a k výraznému snížení obsahu dusíkatých látek v biomasu.Postup kontinuální kultivuce lcvnainek g limitu kyslíka podle vynálozu odstranude uvedené nevýhody zvýšením aktuální koncentrace foaforečnnnových a druselných iontü v lcultivačním nídiu n vrncenim aupernantu po oddělení kvaainek ze zralého média do fermgntoru. Upravený kulti» yàční postup zajištuje vysokou výtěžnost kvaaničné sušiny |. duaikatých látek a v porovnání s metodou chenoatatu výrazně vyšší produktivitu.vynález se týká způsebu kontinuální kultivsce kveeinek v limitu kyslíku metodou nutristatu.Při výrobě kvssničných bílkovin so joko kultivační postup většinou používá kontinuální kultivace v limitu substrátu na principu chemostntu, která je nejlépe teoreticky prozkoumána e s níž jsou i dlouhodobé provozní zkušenosti. Tento postup, při něm se ve femontujícím médiu udržuje nadlinitní koncentrace rozpuštšného lqslíku a růst kvaeinek, je lilitován přísunem zdroje uhlíku, umožňuje dobré využití základní suroviny o jeho realizace je jednoduchá o nevyžaduje použití náročnšjšího roguločního zařízení.V poslední době so však při výrobách kvasničných bílkevin z některých surovín ukazuje výhodné aplikovat kultivační postup no principu nutristotu vedený v limitu lqslíku. Při tento typu kultivsce so vo fermentujícím médiu udržuje stálá noďlinitní koncentracezdrojů uhlíku a dolších biegonních prvků, růst kvosinok je limitován přísunen kyslíku a koncentrace rozpuštěného lzyslíku v médiu se blíží nule. Postup je náročnější na regulační zařízení zajištujíci doplňování živín, umožňuje však maximální využití výkonu aeračního zeřízení fermentoru, dosažení vysoké produktivity a v některých případech i vyššího ekonomického koeficientu (USA patent č. 3 865 691).V průběhu dlouhodobých kontinuálních kultivací kvasinek v limitu łqslíku však docházík nškterým poruchám, související se znänšnými podmínkami syhtězy biomasy. Kvnsničné buñlq so protshují, klesá výtšžnostní koeficient a prudld pokles obsahu dusíketých látek ve vypěstovmé bionose ovšdčí o norušení pretoosyntćzy» Přídovkem některých zdrojů biostinulátorů je nežne zlepšit výtšžnost, nikoliv však morfologii buněk a obsah dusíketých látek v bionase.Uvedené nevýhody řeší způsob kontinuální kultivsee kvosinek v limitu kyslíku metodou nutristotu podle vynálezu, pŕiněmž se v kultivačním médiu udržuje aktuální koncentrace fosforečnonových iontů v roznezí 200 o 350 113.14 a koncontroce draselrgých iontů v rozmezí 100 až 150 113.14 o přiněmž se po oddělení kvasinek zo zralého médiá nejméně 20 supemotsntu vrací zpět de foraentoru.Při použití postupu podle vynálozu nedochází při dlouhodobých kontinuálních kultivscí v limitu kyslíka k již popoanýn nogotivním ůkazum a výtäžnostní koeficient i obsah dusíkstých látek v biomose jseuna úrovni dosahované pri kultivscích v limitu substrátu netodou chemostatu. Protože kultivoco v limitu kyslíku umožňuje plně využívat sereění výkon fermentoru, dosahuje se všok při postupu podle vynálezu výrazně vyšší produktivita a úmerne tomu nižší merná spotřeba elektrické energie.Příznivé výsledku dosahované při postupu kultivace kvosinek podle vynálezu lze vysvštlit tím, že zvýšená aktuální koncentrace fosforečnonových a droselnych iontů v kultivočním médiu koaponzujo ztížený transport onorgonického fosfštu e draslíku do bunky prokázusý při kultivacích v linitu kyslíku o tím, že so vrocenín supernstentu po oddělení kvasinok ze zrolâho média do fernontoru snižují zvýšené nároky no syntézu motnbolicky důložitých oxtrscolulárních látok.Postup podle vynálezu je objasnön, nikoliv všok onezon následující príkladom.V laboretornía fementoru LF 2 Wývojová dílny ČSAV Prahe) byly provedeny 4 srovnávací kontinuální kultivoční pokusy s kvasinkou Torulopsis ethonolitolerons CG 26-584 na syntotickem etonolu jako jodinéa zdroji uhlíku. Všechny pokusy byly prováděny při ulitehdn plnlní fernontoru 2,3 l o při otáčkách níchodle l 500 min 1, kultivační teplote byla všw 37 C, pH 4,0 a zŕodovací rychlost kolísolo od 0,22 do 0,26 h 1. Tři kultivace(,3.4)by 1 y vodou notodou nutrietotu v limitu kyslíku s koncentrace ethsnolu v médiu se pri nich udrłovala v rozaezí l o 2 3.1 regxzlátoren Metz-ex DEL (Vývojové dílny VŠCHTPrahu). Jednu lcultivuce (2) probíhaln v limitu subatrátu a ethanol byl při ní do média dávkován dvěma píatovými čerpndly, ovládanýni regulátorem rozpuštěného lqyslílcu tak, aby koncontrace rozpuštěnéłw balíku v kultivačním médiu neklesla pod 4 íć nasycení. zdrojem dusíku byl při všech kultivncích roztok amoniaku (4 hmot.), ktorý ae současně používal k regtzlaci pH. Zdroje dalších biogenních a mikrobtogenních prvků se do kultivačníhomédia dávkovuly formou živných roztoků I a II., v intervalech řzízenýoh z časové základny LF-ROP. Vo zřočovaci vodě přidávané do fermentum pístovým čerpadlem byl rozpuštěn 1 g.11 stranu mamám, což umožňoval jednostrannou regulaci pH roztokom amoniaku.2,5 g lhClzdžiao 0,2 g GuSOľBHZO vodu do 5 000 m 1Rozdíly v podmínkách jodnotlivých kultivačních pokusů jsou zocłąyceny v tabulce 1.kyalíku s nugcení 0,2 .z 0,6 . 4 až 6 0,2 .z 0,6 0,2 až 0,6 Aktuální koncentrace etnnolu v nédiu-gJ-I | už 2 0 až 0,2 Í už 2 ĺ už 2 Koncentrnce K v lculti vlčnĺl médiu - 0 až 10 0 už 10 100 až 120 100 Iž 120 Konoentraco PO v kulti-Nojdůležitějěí výsledky arovnávncích kultivnčních pokusů jsou porovnány v tabulce 2.Z výslcdkú lze vyvedit, že pouhé zvýäoni aktuální koncontrnce oaforećnuových a dz-aselrąých iontů v kultivačnín médiu (pokus 3) zadistilo při kultivnci v limitu balíku vysokou výtěžnost n produktivitu, | 1 e podnntnl noovlivnilo pz-otuayntázu. Při postupu podle vynälezu. (pokus 4), při kterém so navíc vrncaljo fcrnnnuru aupornątant posepuuci kvuinok zo zralěho nődin, se duáhlo výtäłnastnich koeficiontů maliny l duoikntýchlátek srovnutelných a kultivuci metodou chonostntu (pokus 3), n o 30 5 vyšli produktivity. Vrnceni supernntnntu ovlivnilo příznivé především obsah duatkntých 141.11 vo vyplatovunóZpůsob kontinuální kultivace kvnainok v limitu kyslíka Ietodou nutristntu, vyznnčcný tim, že se v kultivnčním médiu udržuje aktuální koncernu-nee fosforečnuových 1 mm v rozmezí 200 až 350 1713.14 u koncentrace druelných íontů v rozuezi 100 až 150 233.14 a že se po oddělení kvnainok ze zrulého médiu nejnéně 20 i aupornututu vrnci do faraontoru.

MPK / Značky

MPK: C12N 1/16

Značky: kultivace, kvasinek, kontinuální, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-235427-zpusob-kontinualni-kultivace-kvasinek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob kontinuální kultivace kvasinek</a>

Podobne patenty