Zariadenie na sanáciu výverov vody u vodohospodárských objektov

Číslo patentu: 234841

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hronský František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie podľa vynálezu umožňuje efektívne sanovať vývery vody a chrániť tak vodohospodárske objekty pred poškodením, prípadne zničením. Podstatou vynálezu je tkaninový filter, tvoriaci dno, na ktorom je pripevnený plastický prstenec kruhového profilu (anuloid), ktorý po naplnení vodou tvorí kruhovú vodotesnú stenu ohrádky. Stabilitu ohrádky na podloží zabezpečuje jej hmotnosť a plasticita. Tkaninový filter na dne ohrádky zachytáva priesakovou vodou vyplavované jemné častice z podložia a súčasne svojím odporom spôsobuje zmenšenie rýchlosti tejto priesakovej vody v podloží, a tým zmenšenie jej transportného účinku. Pritom v ohrádke zachytávaná už prefiltrovaná vyvierajúca voda vytvorí protitlak, ktorý doplňuje účinok filtra. Takto sa zabráni ďalšiemu vyplavovaniu jemného materiálu z podložia, a tým ohrozeniu vodohospodárskeho objektu. Vynálezu možno operatívne využiť všade, kde vývery vody ohrozujú celistvosť a stabilitu objektu, a to aj na miestach neprístupných pre mechanizmy.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNÁLHV A 05 m 45 Vydané 15 O 1 87Autor vynülezu HRON SKY FRANTIŠEK ing., PIEŠŤANY54 Zariadenie na sanáciu výverov vody u vodohnspodárskych objektovZariadenie podľa vynálezu umožňuje efektívne sanovať vývery vody a chránit tak Vodohospodárska objekty pred poškodením,prípadne zničením.Podstatou vynálezu je tkaninový filter,.tvoriaci dno, na ktorom je pripevnený plas tický prstenec kruhového profilu anuloidj,ktorý po naplnení vodou tvorí kruhovú vodotesnú stenu ohrádky. stabilitu ohrádky na podloží zabezpečuje jej hmotnosť a p 1 as« ticita. Tkaninový filter na dne ohrádky zachytáva priesakovou vodou vyplavované jemné Čiastíce z podlažia a súčasne svojím odporom spôsobuje zmenšenie rýchlosti tej« to priesakovej vody v podloži, a tým zmem šenie jej tiransportného účinku. Pritom v ohrádke zachytávaná už prefiltrovaná vyvierajúca voda vytvorí protitlak, ktorý doplňuje účinok fíltra. Takto sa zabráni ďalšíemu vyplavovaníu jemného materiálu z podlažia, a tým ohrozeniu vodohospodán skeho objektu.Vynálezu možno operatívne využít všade,kde vývery vody ohrozujú celistvost a stabilitu objektu, a to aj na miestach neprístupných pre mechanizmy.Vynález sa týka zariadenia pre sanáciu výverov vody, najmä u päti zemných hrádzi vodohospodárskych objektov, ktoré umožňuje operatívne zamedziť vyplavovanie zemných častíc z telesa hrádze, či jej podložia a ochrániť tak objekt pred rozrušením, prípadne zničením.V súčasnej dobe na sanovanie výverov vody sa vo vodohospodárskej praxi používa rôzny materiál ako kameň, štrkopiesok, slama, jutové vrecia plnené pieskom, prípadne ich kombinácie, ďalej betónové skruže a v našej dobe skruže z umelej hmoty. Skúšané boli tiež skruže vytvorené z manžiet z umelej hmoty, vložených do rámu z oceľového pletivá. V každom pripade išlo o zabezpečenie neškodného odvádzania prietokových vôd, resp. o zmenšenie ich intenzity.Použité spôsoby mali vytvoriť filter, resp. potrebný protitlak a tak zamedziť vyplavovaniu jemných zemných častíc a tým poškodeniu, či deštrukcii objektu. Tieto spôsoby majú však radu rôznych nedostatkov. V prípad.och veľkej hmotnosti je problém s ich dovozom na miesto zásahu, pripadne tiež s ich vsadzovaním v oblasti výveru, kde býva pravidelne sťažený, ba niekedy nemožný pristup pre dopravné prostriedky a mechanizmy Ďalej je to veľká namáhavost a prácnosť, a s tým súvisiaci časový faktor, ktorý býva často rozhodujúci, najmä v povodňových a havarijných situáciách. U novších spôsobov, použivajúcich ľahšie hmoty a prvky, je nedostatkom ich malá hmotnosť a tým nedostatočná stabilita, čo si vyžaduje rôzne spôsoby pritažovania, kotvenia a utesňovania na styku s podložím. Väčšinou dochádza pri týchto sanačných akciách k porušeniu okolia miesta zásahu, čo narušuje prírodné prostredie, často s dlhotrvajúcimi následkami a s potrebou ich odstraňovania.Horeuvedené nedostatky odstraňuje z veľkej časti zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstatou je tkaninový plochý filter,pevne spôjený s prstencom kruhového prierezu anuloid z plastickej hmoty, tvoriacim. po jeho naplnení vodou spolu s plochým filtrom pevnú ohrádku s priepustným dnom, ktorá je schopná zachytávat priesakovú vodu. Hmotnost vodou naplneného plastického prstenca zabezpečí potrebnú hmotnosť a vodotesnosť vytvorenej ohrádky na podloží. Tkaninový plochý filter na dne ohrádky zachytáva priesakovou vodou unášané jemné zemné častice z hrádze, či podlažia a súčasne svojim odporom spôsobí zníženie tlaku a tým zmenšenie rýchlosti priesakovej vody. V ohrádke zachytené presiaknutá voda vytvorí protitlak, ktorý účinok filtru ešte doplní, čím sa zamedzí ďaľšiemu vyplavovaniu jemného materiálu, čo by mohlo ohroziť predmetný vodohospodársky objekt.zariadením podľa vynálezu je možno operatívne jednoduchou technológiou, bez námahy, efektívne, ekonomicky a najmä veľmi rýchle sanovať vývery vody, ochrániť tak vodohospodárske objekty a zamedziť následným nedozierným škodám v prípade ich deštrukcie. Operatívnosť, rýchlosť a jednoduchosť zákroku bude mať veľký význam najmä za povodňovej situácie, kedy každé oneskorenie účinného zákroku môže mat katastrofálne následky. Skutočnosť, že sa pracuje iba s veľmi malými hmotnosťami má tiež veľký význam, pretože v týchto situáciách býva okolitý terén veľmi málo únosný a nevhodný pre využívanie mechanizmov.Pritom práca pri aktivácii zariadenia podľa vynálezu je snadná, bezpečná a hygienická, bez potreby zásahu do objektu a jeho okolia, čím vyhovie tiež dalším požiadavkám ako je bezpečnosť a hygiena práce a ochrana prírody. Tiež odstraňovanie zariadenia po skončení príčiny je jednoduché,nenáročné na čas a počty pracovníkov a na mechanizmy a nespôsobuje rušivé zásahy do prírodného prostredia. Ďalšou výhodou zariadenia podľa vynálezu je dobrá, nenáročná skladovateľnosť a doprava. Sanačný zásah pomocou zariadenia podľa vynálezu bude veľmi účinný, lebo ono spojuje V sebe v podstate potrebné faktory na zamedzenie škodlivých následkov výverov vody,a to najmä filtračný a protitlakový. Podľa potreby možno filtračný účinek zariadenia ešte zväčšiť podložením jednej alebo viac vrstiev tkaninového filtru pod dno ohrádky, vytvorenej zariadením podľa vynálezu. V niektorých prípadoch bude výhodné pri iťaženie filtra rôznym materiálom, ktorý bu de podľa- okolnosti k dispozicii na mieste zásahu. 7- Na pripojených obrázkoch je schematicky znázornený príklad prevedenia zariadenia podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornené zariadenie v reze rovinou A-A. Na obr. 2 je nakreslený pôdorys tohto zariadenia.Hlavné časti zariadenia podľa vynálezu sú tkaninový filter 1, na ktorom je pevne nasadený plastický prstenec 2 kruhového profilu. Po naplnení plastického prstenca 2 vodou vytvorí sa pevná ohradka, ktorá svojou hmotnosťou zabezpečuje tesnenie na obvode a umožňuje tak zachytávanie už prefiltrovanej presakujúcej vody a tým vytvorenie protitlaku prietoku, ktorý ešte zlepšuje filtračný účinok dna. Vzájomné spojenie tkaninového filtru 1 s plastickým prstencom 2 posiluje plastická manžeta 3, ktorá je vlastne pokračovaním plastického prstenca 2 a po naplnení priestoru medzi ohrádkou vodou pomáha ešte utesňovat obvod ohrádky.Zariadenie na sanáciu Výverov vody u vo- sadený plastický prstenec 2 kruhového dohospodärskych objektov vyznačené tým, profilu. že na tkaninovom plochom filtri 1 je na 1 list výkresov

MPK / Značky

MPK: E02D 19/06

Značky: zariadenie, objektov, sanáciu, vodohospodářských, výverov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-234841-zariadenie-na-sanaciu-vyverov-vody-u-vodohospodarskych-objektov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na sanáciu výverov vody u vodohospodárských objektov</a>

Podobne patenty