Spôsob nedisipatívneho tvarovania obdĺžnikových impulzov nárazových elektromagnetických vĺn na feritovom vedení

Číslo patentu: 232792

Dátum: 15.01.1987

Autori: Véghová Klára, Oravec Július

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podstata spôsobu tvarovania podľa vynálezu spočíva v tom, že časť feritového vedenia sa ponechá v magnetickom režime so spontánnym počiatočným stavom bez predmagnetovania, druhej časti sa vnúti počiatočný magnetický stav pomocou predmagnetujúceho prúdu s opačnou polaritou, než je polarita tvarovaného impulzu nárazovej vlny. Vynález môže byť použitý vo vedecko-technických odboroch ako je experimentálna jadrová fyzika, meracia technika nanosekundových časov a najmä rádiolokačná technika. Priložený preukazateľný materiál sa skladá za schémy tvarovacieho feritového vedenia a oscilogramu, dokumentujúceho tvarovacie procesy na vedení.

Text

Pozerať všetko

(751 Autor vynálezu ORAVEC JULIUS doc. ing. CSC., VEGHOVA KLARA ing. CSC., BRATISLAVA54 Spôsob nedisipatívnehp tvarovanie obdĺžnikovýoh impulzov nárazových elektromagnetických vln na feritovom vedeníPodstata spôsobu tvarovanie podľa svxynálezu spočíva v team, že časť ferriutouvéhow vedeurniJa sa pomocné V zmagneti-okwom režime so vspounrcáununym počiatočným stavom bez predmagnefaorvlajnáła, druhej čosrbi sa Mnútí . počuieatoyčný nuargmertduoký stav pomovcrowu pyred- matgnetujúcehjo prúdu s opačnnou .píoularitou, 7 než je püĺďľĺ-t-â tvarovavrrého impulązu náznazowvej vlny Vynnásheíz môže byt .použitý vo VešdJSzCkůw-tłšłChľlĺíCłkýtCh odboroch ako je ecx~ peuvimenttáürma jadrová fyzika, mevriaciłas technika ,mamwossekxuwdzorvý-ch časov a Inajrmä mádixoluokačná tewchsmí-ka. Prblažeemý pretmkxaziatelüný materiál sa Skrlćľdá zo schémy tvamonvtaxcdeho ferrítovéłmo vedenie a osxcílogra-mąu,doikusmesrntąjúceho tvtavruvaąoie pmaoesy .me vedení.vynález ee týka .spôsobu rledi-slpativnievho tvaurovanira obrdĺžlnikových impurizov nárazovýuch eielntąrolnrajgneltických vĺln na teritovom vedeníV sfrčasmých sprosobuoch »na tvarovanie impulzov s vykrotniolxrými a časový-mit .patromeaturtami uváidząanývmti ďalej, sa upiartňujü teoretické poznatky nieiineáirnej eleiktrnodynomiky apiik-oivonim techniky náraizovýoh elektromagnetických vín, lntoré sa tvacrujü na terwirtovýech vedezniaoh. Typickým prizmakolm mierto-d tviaurlovania unipoläwnnyloh imspuvizov s vytuižtitim ináwnawzovýxch vĺ-n iso sporotâunenym »fixnovlalnim polčiatočneno sttavu felritových elementov s nulovou intenzitou magnetického poľa HC. U je sto, lžle rnelineárne efekty na vlmovoum systéme majú za následok extrrěrmoy vzaaaut isrtrmoisti lnestupanej hrany, v podstate limąiiovlanej javonm feromlagnexiiuckrzj relzaonialulcie, ktorá u feritov lełži V oblvalsti co à 10 s 1, zolsttujplná hrana tviarrovavrxêhlo impulzu »v porovnani so vstupnou so však stáva menej sinmou. Pokles strrnootti zosrtutpnąej časti trVlalĽůlvrñlľľéhD impuizu pureldąstąavuje newgvatíàvrou čptiu opisovzinej tvorovaxcej techniky. Na zisldacnlie impulzu s lľlüvlľllälko sirqdĺiiu náisitupoou aj zostupxnou časťou ozbdĺžnnwikový imnpullz - aa aplikujú diva postupy. Jeden z ~niczh využíva- odrazové vlastnosti lCOâlXÍáiDOĺVĚŤllO T vrozvodu, ktorý .sa skladá zo VSÍUIJÉÍIÉÍĽO ramrena, ramena ukončeného sklon om la výstupného ramena, ukončlernlého tspolirebičoun dvojnásobok prleletovej doby .skwnaixovalnlej časti rozvodu .má sa ptľibližně rovnlať polovi-čnej dĺžke horizontállnej časti impulznej .nárazovej vlny. Druhy .postup predpokladá použitie dvoch identickýrch ÍGTÍÍÄOŇ/ýlĺĺh vedení, ktoré tvalsujú dve čosovo oloeskvorene násraoové viny .s DiplHČiliýIIiĺ jpoloriiami oneskorenie saa musí opät rovnlat pwolovične-j dĺžke liorizolnltdlnej čialsąti vĺn. Podvsiatia tvarovanie prsi prvom aj druhom .spôrsobe spočíva vo vlnovej intelralrcii., pri ktoneąj sa prekirývajúvce člarsti vln anulujú disipáciou. Disipovarnä energia inieraagujocłitoh impulzov tvori viac .neiž 100 percent energie tvzenovłatnéhuo OĎÓÍŽIIÍKIONÉÍTD impulzu. Nievýhlodo-u znamych sprosobov formovania obzdĺžvąikiových impulzov -náriazovej viny je io, že voirrem. ivaliwovaecieho treüinxearrnehao vinovélio systému ala .musi p 0 ~ utžit prídavné zauiade-nde v podobe lineárnehuo k~oxoxiá×l~oveho rozvodu .alebo treba aplikovat dva identické tvarovanie nvelineanne systémy, ktoré »sa iľĽHVĺHlC musia doplniť zanrvilaidenim .časového oneskorenie a entergetická účinnost V dôsledku dicipácie pri zložitých nelmeárnych ÍTHÍBTEIKČILÝCŤI pnroicesooh je nízka, pričom tvarovanie orbrdĺ-žąnikoveho iłmąpulzu je .sprevádzané vznikom par-aziioého impullzur, ktorý sa musi anuiovalť .pomocou vysokonnpäťwovych výkonovýrch diód, vhodne pripojených k uežibočunej impedialncii.Uvedené nreidotssttart-kly .sa odstlrálnia spôso hour nedoisipativnehlo tvarovanie Ožbdľĺllľĺklü 4vých impuizov nerezových elektromagnetických vín na .feu-itovom vedení, ktorym se odjsmráini energetická anuiácia časti »tma-novaoéh-o- imipwlzu a .nevynžaaduje prhiazvné obvody nie fináiino korekciu tvêaru imrpulzu s okamžitýmü výinoonii elekbroimagnnetickej viny 102 W až 105 W v oblasti mtkmosekundovych a nialnosekwndouvoých časov, ,pričom feritové vedenie pozostáva z dvoch častí a vyznačuje sa tým, že prvá č-aust mÉ-mnsxxoetický režim so spontánnysm .povčiartočným stavom bez prexdniagvnetzovania., pričom druhej časrtąi sa vnúti pnočiotočný magnetický sialv pomocou predmałg-netujúceho prúdu s opačnom spoiorimou, iDÉĚ je pola-ritla tvarovanéhno unip-olájnneho impulzu nerezovej vlny.K-ompuomieoolu voľbou dlžok rnepredmalgnetovzaných ra .predmlaginemorvnnýohr časti te ritového vedenia sa na jeh-o vymope získa obndllžzniktový impulz nerezovej vlny s .velm 1 srtrrnými- hnarlami.Novým spôsobom tvaru-valoda Olbrdĺłžlľłlilküvých impwlzov nárazaolvoj vlny podľa vynáiezu sa dosahuje pokrok, ktorý se prejavuje tým, že sa odstráni -disipativny charakte~r, vlastny znräiniym tvarovacíąm teohnikam, tj vyrazne sa zlepšuje evrrer-gestická účinnosť tvarovacieho systemu a dosiahne sa podstatné zjednodušenie šktrukutúzry obvodov tvalrovacieho systém-u tým, že sa vylúrčia pridtalvunué zralriaudenia v podobe kolaxi~ álových T rozvodov, resp. potreba .zdvojenia tvzalnovaoiąehuo íoritového vedenia a prídavenýgch blokov časového oneskorenie. la. cilatišie obvody na ñioálnn kOTBKlCÍU tvarovarnýsch inipullzov.Uvedenuýmvi dvoma Ilčin-kami so dosiahne nová, vyššia kvalita tvarovarcíoh vlastností nalinleäimych vlinových systémov nie báze ferit-ov, jpowžimelnýoh vo výkonovej, zreop. velkovýkooouvej impuizoej technike.No pmipojrenlom výkrese jana obr. 1 sohé~ mo .konkrétneho prevedenia ferrito-vého vedenia. Nos obr. za je» znázornený iprúdový imlpurlz na vstupe telribového vede-nia pri n O, na obr. 2 h je Výstupný obdĺžnikový impulz nerezovej vlny pri n 20, kde In je počet čtlánktov ferritovéhvo vedenia PTNÉ dost tenisového vedenie podľa obr. 1 ,pozoetávo z nelineálmyoh ferihovývch iodukąňanuoati L 1 až Lis a linearnych kapacít G 1 až C 15. Druhá časť pozostáva z nelineárnych indukč» ností Ina až 1220 a lineárnvoh kapacita C 18 až C 20. Vedenie je ukončené impedancioit Z. Magnetický obvod nelineárnych indukčnosti L 1 až Lzo tvoria toroidálne trubičky z feritového materiálmi.Prvá časť vedenia má magnetický režim so spontámnym stavom bez jnrteądmlagnemovania, pričom jeho druhej časti sa vnúti počiatočny malgnseti-cký stov promuocou pradmagnetujüceho prúdu lo s opačnou polarirhouą, než je prorinalrirta tvarovaného irnpuąl-zu nerezovej vlny.sposob tvarovanie obdižnikovych impulzov nározove viny uno fer-itovocm vedení saSpôsob nedislpatívneho tvarovanía obdĺžIIÍJKOIVÝCÍI impu-lwv námazových elekťrmoämłeugnert-ivckých vIn na .fenitowam vedení., k-tüíľýwm sa odsürám emeImgeti-clká Iamulácía čaastxi tvaravIacmé-ho impuxlzu »a »nervyvžazduje prídavné abvlody nąa mam-u karekciu tvaru vímpxulvzu s okamžitým výelnommi- erlektromagnueftickej mlrmy 102 W až 105 W V oblasti m-Lklrxozsekuxns dovvvých -a nräfľnołsäkündüvýrôh časov, pričomfemámvê vedenie ponzastáv-a z dvxoch ČůtSÍĺ,vyzmačuje sa tým, že prvá časť má .magnetický režim so spworntámnym poačiartoxčnýnm stavom beąz paredrmaągnetovvania, pričom jeho deruhwej časti sa vnüti počímwočný magnetický stav pomocou predmajgnxetujú~ce-ho prúdu s ovpačnuu ,p 0 I 1 IaJr~i«t 0 u, než je po 1.arIíta« tvarovvrmnéhao uvndpoxláurumeľno impulzu nâmazvovej MMIY.

MPK / Značky

MPK: H03K 5/08

Značky: tvarovania, impulzov, spôsob, elektromagnetických, feritovom, nárazových, obdĺžnikových, nedisipatívneho, vedení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-232792-sposob-nedisipativneho-tvarovania-obdlznikovych-impulzov-narazovych-elektromagnetickych-vln-na-feritovom-vedeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob nedisipatívneho tvarovania obdĺžnikových impulzov nárazových elektromagnetických vĺn na feritovom vedení</a>

Podobne patenty