Spôsob výroby stavebnej hmoty

Číslo patentu: 232328

Dátum: 15.07.1986

Autor: Slanička Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa zaoberá spôsobom výroby stavebnej hmoty, pozostávajúcej z anorganického spojiva, vody a najmenej jedného vo vode rozpustného monomeru. Pri výrobe stavebnej hmoty spôsobom podľa vynálezu sa po zmiešaní jednotlivých zložek so zámesovou vodou stavebná hmota nechá najprv zatvrdnúť pri bežnej teplote tvrdnutia, načo sa podrobí tepelnému ošetrovaniu pri teplote najmenej 50 °C, s výhodou 100 °C. Zloženie stavebnej hmoty, vyrábanej spôsobom podľa vynálezu, môže byť doplnené pridaním plniva a/alebo známych modifikujúcich organických a/alebo anorganických prísad a/alebo prímesí. Ako vodorozpustné organické monomery je možné použiť napríklad furfurylalkohol s anilínhydrochloridom, fural s rozpustnou soľou kyseliny sulfanilovej a podobne, pričom dávky monomerov sú 1 až 30 % z hmotnosti anorganického spojiva. Spôsobom výroby stavebnej hmoty podľa vynálezu dochádza k výraznému zvýšeniu pevností, najm( v ťahu prostom a ťahu za ohybu, k zlepšeniu trvanlivosti, chemickej odolnosti, nasiakavosti a vzlínavosti stavebných hmôt.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY(54) Spôsob výroby stavebnej hmotyvynález sa zaoberá spôsobom výroby stavebnej hmoty, pozostávajúca) z anorganiokáho spojive, vody a najmenej jedného vo vode rozpustného monomeru. Pri. výrobe stavebnejspösobom podľa vynálezu sa po zmiešaníjednotlivých zložek so zámesovou vodou sta vebná hmota nechá najprv zatvrdnúťpri bež nej teplote tvrdnutie, načo sa podrobí tegel němu oäetrovan u s výhodou 100pri teplote najmenej 50 C. Zloženie stavebnej hmoty, cvyrábanej spôsobom podľa vynálezu, može byt doplnené pridaním plnive e/slebo známych modifikujúeich orgsniclvch s/alebo anorganických príead a/alebo prímesí. Ako vodorozpustwje možná použiť ne priklad furfurylslko ol s, snilinłxydrochlou ridom, rural s rozpustnou soľou kyselinypričom dávky monoická ho spojive. sposobom výroby stavebnej hmotyvynález dochádza k výraznému zvýše niu pevnosti, nami v ťahu prostoru a tehu n chybu, k zlepšeniu trvanlivosti, chemickej odolnosti nssiaksvosti s vzlimvostiTento vynález sa zaoberá spôsobom výroby stavebnej hmoty.Na modifikáciu pőrovsą Struktúry a fyzikálno-mechsnických vlastností zatvrdnutých stavebných hmot z anorganických spojív sa používajú vo vode rozpustné organické monomery,ktoré v priebehu tuhnutia a tvrdnutia vytvárajú, spravidla polykondonzačnými reakciami,nsrozpuatny polyner. Antonova a kol. popísala stabebnú hmotu (Strojiterrąyje materialy, č. 7/1964, str 5-6), v ktorej ako anorganické spojivo bol použitý portlandský cement aako vo vode rozpustné organické nonomery anilínhydrochlorid a furfuralalkohol, pričom v prievbehu hydratúcie cement vzniká nerozpustný organický polymer. V autorskom osvedčení ČSSRč. 193 693 je popísaná stavebná hmota, ktoré obsahuje ako anorgnnické spojivo napríklad portlnndský cement a ako vo vode rozpustné organické monomery fural a rozpustnú, napríklad vápenatú, sol kyseliny sulfsnilovej.Nerospustrsý polymor može vzniknúť v priebehu tvrdnutia stavebnej hmoty aj z furalua močoviny (Earbamidu). Uvedené stavebné hmoty sa vyrábajú zmiešanim jednotlivých zložiek so zúnesovou vodou, načo sa nechajú vo vhodnej forme alebo debnexxí zatvrdnúť pri bežných teplotách. V stavebnej hmota podľa Antonovej a kol. zostáva aj po 90 dňoch tvrdnutia voľný,nezreagovaný rurfuralalkohol v množstve 8 až 12 S z povodne pridanej dávky. Skúškami bolo zistené, že v zásaditom prostredi hydratujúceho cementu vzniká Cannizzarovou reakciouz časti furalu fuffurylalkohol a vápenatá sol kyseliny pyroslizovejV stavebných hmotách, obsahujúcich ako spojivo cement na báze portlendského slínku a rural ako jeden z monomerov tvoriacich polymer, zostáva aj po 90 dňoch tvrdnutia pri bežných teplotách voľný, nezreagovaný furfurylalkohol v množstve odpovedajúoom až 12 A pôvodne pridanúho furalu. Furrurylalkohol je toxický. Stavebné hmoty obsahujúce zbytky voľného, nezroagovaného furfuz-ylalkoholu sa nesmú použit tam, kde sa požaduje hygienická nezávadnosť. Pevnosti v ťahu zatvrdnutých stavebných hmot s obsahom týchto polymerov vyrobená tvrdnutím pri bežných teplotách sú negatívne ovlivňovoné vlhkosťou. Ak sa pri výrobe stavebnej hmoty použije urýchľovanie tvrdnutia pretepľovením, dochádza v dosledku negatívneho vplyvu organických monomerov a vznikajúceho polymeru k znižovaniu pevnosti v porovnaní so stavebnými hmotami vyrobenymi bezprídevku vo vode rozpustrąých monomerov.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob výroby stavebnej lmoty podľa vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že jednotlivé zložky stavebnej hmoty - anorganické spojivo, najmenej jeden vo vode rozpustny monomer a prípadne plnivo a/alebo známe modifikujúce anorgenické a/alebo organické prísady a/alebo prímesi - zmiešajú so zúmesovou vodou a po vytvrdnutí pri bežných teplotách sa stavebná hmota chreje na teplotu najmenej 50 °C, s výhodou najmenej oo °c.Vhodné dávky organických monomerov sú v rozsahu 1 až 30 z hmotnosti anorganickéłxo spojiva.Pri výrobe stavebnej hmoty postupom podľa vynálezu sa můžu použi ako anorganické spojivá, napríklad cementy na báze portlandského slínku, ako je portlandský, troskoportlandaký alebo puzolánový portlandsky cement, alebo zmesi po-rtlandskáho cementu s vápnom. Ako vo vode rozpustné monomsry sa můžu použit napríklad kombinácie- rural - rozpustná soľ kyseliny sulfanilovaj.Lko známe nodifikujuce anorganicke prísady sa môžu použiť napríklad tesniace prísady, ako je bentonit, urýchľujúce prísady, ako je chlorid vápenatý a podobne. Ako známe organické prísady sa môžu použiť napriklad prísady plastifikačná. Ako známe primesi je nožná použiť napriklad neupravený alebo mletý popolček.Výhody výroby stavebnej hmoty spo sobsm podľa vynálezu ukazuje nasledujúci priklad realizácieZV troskoportlandskóho cesnentu triedy SPC 325, mletého popolčeka s merným povrchom 800 m 2 . kg-, sulfítových výpalkov a organicwch monomerov technickej čistoty boli pripravená 3 malty zloženia podľa tabuľky I.Vlastnosti čerstvých maltových zmesi s prídavkom vodorozpustąých mcnomerov a pevnosti zatvrdnutých mált v prostom ťahu, skúěanć na telieskacb tvaru 8 pri rôznych spôsoboch ošetrovanie pri bežných teplotách, ako aj podrobených tepelnému ošetrovaniu spôsobom výroby podľa vynálezu sú uvedené v tabuľke 2.Z výsledkov uvedených v tab. 2 vyplýva, že sposobom výroby stavebnej hmoty podľa vynálezu sa dosiahli najvyššie pevnosti v ťahu prostom. Uvedený príklad realizácie je však len ilustrativnyz a nijako neobmedzuje druhy a počet vodorozpustných znonomerov, ani spôsob tepelného oěetrovania, ktorý sa može použiť pri výrobe stavebnej hmoty spôsobom podľa v-ynálezu.Spôsob výroby stavebnej hmoty podľa ry-nálezu sa može s výhodou použiť tam, kde sa požadujú zvýšené pevnosti, najmi v ťahu prestala a v ťahu za chybu, znížená nasiakavosť, zvýšená korőzna odolnosť, stálosť polyneru voči pôsobenia vlhkosti a zvýšená trvanlivosť sta vołnej hmoty.Druh nlty cement mletý sulfitové piesok voda organieké popolček výpalky 0/3 m monomeryč. I porovnávacia bez prídavku organicą 470 81.4- 1, 1 375 308vápenatého č. 3 s furalon « a k selinou 470 81,4 1,1 1 375 251 95,4 g vápenatej sul anilovou soli kyseliny sulfanilovejč. 1 č. 2 č. 3 porovnávacía s furfuryl- s rurulom a bez prídnvku alkoholom vápenntou so Druh malty vodorozpustrąých anilinom a ľou kyseliny monomerov chloridu sulfanílovejHustota /ponorením kužela podľa čsm /cm/ 11,0 10,5 10,55 po 28 dnoch na suchom vzdu ł chu, potom 28 dní vo vode 3,92 LW) 2,8 lš.- .m, 0 26 dní na vlhkom vzduchu, po- Spôsob výroby podľa vynálezuĚ tom 2 dni tepelné ošetgovaniec podľa vynálezu pri 65 C 1,50 4,§Š 3,55Spôsob výroby stavebnej hmoty z anorgeníckého spojiva a najmenej jedného vo vode rozpustného monomeru a prípadne plníve a/alebo známych modifikujúcich anorganických a/alebo organických prísad a/elebo primesí, vyznačujúci se tým, že po zmiešani ,jednotlivých zložiek stavebnej hmoty so zámesovou vodou, pričom obsah vodorozpustrąých organických monomerov je 1 až 30 95 z hmotnosti anorganického spojiva, a po vytvrdnutí pri bežných teplotách sa stavebná hmota ohreje na teplotu najmenej 50 0 G, s výhodou najmenej 100 °C.

MPK / Značky

MPK: C04B 15/00

Značky: stavebnej, výroby, hmoty, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-232328-sposob-vyroby-stavebnej-hmoty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby stavebnej hmoty</a>

Podobne patenty