Zapojení pro zajištění ochranné doby spínacího prvku s diskrétní regulací jeho sepnutí

Číslo patentu: 231813

Dátum: 15.06.1986

Autor: Javůrek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynálezem je zapojení pro zjištění ochranné doby spínacího prvku s diskrétní regulací jeho sepnutí. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a týká se ochranné doby spínacích prvků pro měniče s proměnným výstupním kmitočtem a řeší problém zajištění optimálního úhlu pro sepnutí vzhledem k ochranné době spínacího prvku a vzhledem k měně výstupního kmitočtu měniče. Zapojení je opatřeno dvěma čítači, z nichž prvý je čítacími vstupy připojen na zdroj prvého a druhý na zdroj proměnného kmitočtu. Změnou stavu spínacího prvku je řízen prvý čítač s číselným komparátorem na výstupu, který řídí druhý čítač rovněž s číselným komparátorem na výstupu. Výstupy komparátorů ovládají hradlo, řídicí obvody pro diskrétní změnu řídicího úhlu spínacího prvku.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálrxu JAVůREK JIŘÍ ing. CSO., PRAHA(54) Zapoienl pro zajištění ochranné doby splnacího prvku s diskrćtnl regulací jeho sepnutí , Vynilasem je spojení pro zjištění ochranné doby spinaciho prvku s diskrétní regula- cí eho zapnutí.ynilez spadá do oboru silnoproudě Olektrotnchniky a týká se ochranná doby spínacích prvků pro měničo a prvně m výstupnim knitočtem a řeší problém zajiäł. ní optlmúlntho úhlu pro sepnutí vzhledem k ochranné době apínacího prvku a vzhledem k změně výstu niho kmitočtu měniče.spojeni je o atřeno dvěma ěitači, s nichž prvý le ítocimł. vstupy pŕipojon na zdroj prvého a druhý na zdroj proměnnćbo hnitočtu. Změnou stavu apinactho prvku je Mann prvý čítač s číselným kompas-norem na výstupu, který Milí druhý čítač rovněžs číselným kom autorem na výstupu. Výstupy komparítorů ov idají hradlo, řídící obvody pro käiakrétní změnu Mdicího mm spinacího prv .Vyntlez se tykd zapojení pro zajištění ochranné doby spínacího prvku s diskretní regulací jeho sepnutí, zejména pro meniče s proměnným výstupním kmítočtem, opatřend zdrojem pevneho a proměnného kmitočtu, čítači, komper-story a łíredlem.V mnohe zapojeních, využívajících spínacích prvků pro změnu elektrických veličín, jetřeba přesně určit okamžik, kdy lze plně využít blokovacíoh vlastností spínacího prvku. Jsou Inĺli zapojení založení na měření doby, kdy je na spínaoím prvku závěrná napětí, regu lující tuto dobu na konstantní hodnotu, například zapojení podle A 0 č. 212 497. Při řízeníokamžiku eapnutí spínacího prvku diskrétne pomocí pulsů proměnného kmitočtu, odvozenýoh u od výstupního kmitočtu meniče, není řídící úhel konstantní a spojitý, ale kolísú kolemoptimální hodnoty. Pokud se na základě skutečně doby, kdy je na spínacím prvku zúvěrné na pětí, modifikuje řídící úhel núsledujícího spínacího prvku, musí být pro dosažení bezpečnos ti provozu zajiätšna skutočnú ochrannú doba, danú součtsm doby, kterou vyžaduje použitýspínací prvek, a doby, která je dňna maximální zmenou ŕídicího úhlu mezi sepnutími dvou posobě následujících spínacích prvků. Tato doba je nejdelší při nejnižším výstupním kmitočtuměniče a doba, po kterou musí být na použitám spínacím prvku zavěrné napětí z hlediska pouzetohoto spínacího prvku, je proti ní často zenedbatelnl. Určí-li se tedy konstantní doba, pokterou se na spínacím prvku udržuje podle dosud znímőho zapojení závěrné napětí z podmínkypro nejnižäí výstupní kmitočet měniče, snižují se pri zvyčujícím se kmitočtu příznivé vlast nosti známého řízení a pri velkém vystupním kmitočtovám rozsahu nelze funkci měniče vůbecVýše uvedene nevýhody odstraňuje zapojení podle vyndlezu, jehož podstata spočívà v tom,že dostává ze dvou čítečů, z nichž na počítací vstupy prvého čitače řízenáho zmenou stavu spínecího prvłcu je zapojen zdroj pevného kmitočtu a na počítací vstupy druhého čítače zdroj proměnnáho kmitočtu řízený výatupním kmitočtem měniče, dále je na výstup každého čítače za pojen číeelrw kompardtor, jejichž výstupy jsou zapojany na vstupy hradla řídicího změnu uhlu spínacího prvku, přičemž řídící vstup druhého čítsčs je připojen k výstupu číselnáhoPríklad zapojení podle vyndlezu je dále popsdn a jeho činnost vysvětlena s pomocí vykresu, na něm Q značí prvý čítač řízenć zmenou stavu nezndzorněněho spínacího prvku. Na počítaoí vstupy je zapojen zdroj pevného hnitočtu (k. Na počítací vstupy druhého čítače ga je zapojen zdroj proměnného kmitočtu y řízení výstupním kmitočtem rovněž neznúzorněněho meniče. K výstupu každého čítače u, ga je zapojen číselny komparator I(l, resp. E, jejich výstupy jsou zapojeząv na vstupy hradla B, tvoŕenćho obvodom logického součtu AND. Výstup hradla pak je spojen a obvodom pro diskretní změnu řídicího úniu spínecího prvku. Výstup komparitoru Q, je zapojen na řídící vstup čítače SLZ.čítač u je v okamžiku změny stavu spínacího prvku nasteven na předem zadanou hodnotua jeho obsah se snižuje odečítdním pulsd o konstantním kmitočtu (k. V době čítaní je na výstupu číselnáho komparítoru Q logickú úroveň, napríklad L. V okamžiku změny výstupu číselnćho komparátoru z urovni L na úroveň se nastavuje čítač Ľ na předem zsdnnou hodnotua jeho obsah se začínt sniäovat odečítdním pulsů o proměnnem kmitočtu (1. Po dobu čítáníje na výstupu číselneho komparátoru 53 t úroveň L. Při shodě úrovní L obou čítačd gs ga výstupní puls logickou funkcí AND hradls a řídí další obvody pro diskrstní změnu řídícího tihlu spínaoího prvku.zapojení pro zajištění ochranné doby spínnciho prvku a diskrátní regulaci jeho sepnutí,zejména pro měniče s proněnným výstupnim kmitočtem, opatřené zdrojem pevného a proměnného kmitočtu, čítači, komparátory a hradlem, vyznačené tím, že sestává ze dvou čitačů (C 1, C 2),přičemž na počitací vstupy prvého číteče (C 1) řizeného změnou stavu spínaciho prvku je zapojen zdroj pevného kmitočtu (fk) e na počitaci vstupy druhého čítače (C 2) je připojen zdroj proměnného kmitočtu (fv) řízený výstupním kmítočtem měniče, etimco na výstup každého ćítača (CI, C 2) aapojen ćíselny komparátor (K 1, K 2), jejichž výstupy jsou apojeny na vstupy hradla (H) pro řízení změny úhlu apinaciho prvku, přičemž řídící vstup druhého čítače (C 2) je připojen k výstupu číselného komparátoru (K 1) prvého čítače (Ci).

MPK / Značky

MPK: H02H 7/20

Značky: zajištění, zapojení, diskrétní, regulaci, sepnutí, spínacího, prvků, ochranné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-231813-zapojeni-pro-zajisteni-ochranne-doby-spinaciho-prvku-s-diskretni-regulaci-jeho-sepnuti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro zajištění ochranné doby spínacího prvku s diskrétní regulací jeho sepnutí</a>

Podobne patenty