Zařízení k ovládání zkušebního stroje

Číslo patentu: 231725

Dátum: 15.07.1986

Autori: Matuška Dalibor, Rathuský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení k ovládání zkušebního stroje, zejména stroje ke zkoušení valivých ložisek. Cílem vynálezu je vyřešit automatické zastavení zkušebního stroje při poruše spojky náhonu a při výrazném chvění lože vlivem výskytu mechanické poruchy na zkoušeném ložisku. Uvedeného cíle se dosáhne tím, že na loži nebo na úložném tělese zkoušených ložisek se upevní snímač chvění opatřený nastavitelným porovnávacím členem a výstupním spínacím členem ovládajícím přes rozvaděč náhonový elektromotor. Vynález je možno využít v ložiskovém průmyslu a v dalších oblastech zkušebnictví.

Text

Pozerať všetko

k šygáíłez se týká zařížení k ovlágánf z u e n ho stroje, zejm na stroje e zkoušaní valivých ložísek.Cílem vynálezu je vyřešit automatické zastavení zkušebního stroje při poruše s ojky náhonu a při vąýrazném chvění lože vľivem výskytu mechanické poruchy na zkoušeném ložiska.Uvedeného cíle se dosáhne tím, že na loži nebo na úložném tělese zkoušeąých ložisek se upevní snímač chvění opatřený naatavitelmfm porovnávacim členem a výstupním všgínacím členem ovládajícímvynález se týká zařízení k ovládání zkušebního stroje, zejména stroje kszkoušení valivých ložisek, určeného především k automatickému zastavení zkuäebního stroje při v poruäa spojky náhonu, kterou je přenáěen otáčívý pohyb z náhonového hřídele vřeteníku poháněného motorom na otočný hřídel s upnutými zkoušerąými loäisky, a k automatickému zastavení zkuěebního stroje při výrazném chvění lože vlivem výskytu mechanické poruchyna zkouš eném ložisku.většina zkušebních strojů k ověřování provozních parametrů valivých ložisek, např.k ověřování jejich trvanlivosti, je uspoŕádán tak, že krouticí moment je na otočný hřídel s upnutými zkouäenými ložisky přenášen z náhonověho hřídele vřeteníku pomocí spojky. Hřídel vřeteníku je uložen v tšlese vřeteníku v nosných ložiskéch a spojen převodovým ústrojím, například řemenový převod, převod ozubeným koly, variátorem a podobné, s náhonovým motorom.Popsené řešení přenosu krouticího momentu má jednak zamezit zetížení otočného hřídele a tedy i zkoušených ložisek přídevnou radialní silou od převodového ústrojí, jednak představuje jisticí prvek tím, že spojka je pevnostně konstruována tak, aby v případě nedměrného odporu vyvolaného například havárií ložiska došlo k její deetrukci a nebyly poäkozeny jiné součástí zkušebního stroje. K náhonověmu motoru jsou připojeny elektrické součtové hodiny, zaznemenávející dobu chodu tohoto motoru. VÚdaj těchto hodin je odečítán jako zjištěná trvanlivost zkoušeného ložiska. Automatické vypnutí u dosavadních zkuäebních strojů není řešen. Náhonový motor se tedy otáčí dále až do zastavení obsluhou, kdy se současně zastaví i registrační elektrické součtové hodiny pripojené k náhonovému morom. Časový interval mezi destrukcí spojky nebo mechanickou poruchou ložiska a vypnutím náhonového motoru obsluhou je chybou získaného údaje o zjištěná trvanlivosti zkoušeného ložiska.Uvedený nedostatek ve značné míře odstraňuje zařízení k ovládání zkuěebního stroje podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na loži nebo úložném tělese zkoušených ložisek je upevněn snímač chvšní opatřený nastavitelným porovnávacím členem k indikaci snížení a/nebo zvýšení chvění a výstupním vypínacím členem ovládajícím přes rozvaděč náhonový elektromotor.Zařízení podle vynálezu zvyšuje přednos údajů o provozních parametroch ložisekzískaných na zkušebním stroji. Umožňuje nepřetržitý chod zkušebního stroje bez prítomnostiobsluhy, což představuje úspory strojního času zkušebního stroje a úspory pracovních síl a zvyšuje produktivitu zkoušek.Zařízení je dále vysvětleno na příkladném provedení zařízení podle vynálezu, které je schémeticky znázorněno na přiloženém výkrese.Zkoušená ložiska 6 jsou ve zkuäebním stroji uložena vnějěími kroužky v úložných tělesech 4 v loži ž a vnitřními kroužky upnuta na otočném hřídeli 1. Otočný hřídell je spojen spojkou g s náhonovým hřídelem 2, který je uložen v nosných ločiskach lg ve vřeteníku n. Náhonový hřídal 2 .je převodovým ústrojím 1 g spojen s elektromotorem 11,ke kterému jsou připojeny elektrické součtové hodiny h.Na úložné těleso i působí přes lužko 16 zátěžná síla g z nezakresleného zatěžovecího systému. Na loži i je upevněn snímač 1 chvění, který je spojen s nastavitelným porovnávacím členem g a výstupním vypínacím členem 1. Výstupní vypínací člen 1 je zapojen k rozváděči 12 elektromotoru u, přičemž rozvaděč jj je připojen k nezakreslenámu zdroji elektrického proudu. Při jiném elternativním uspořádání může být snímač 1 chvění upevněn na úložnám tělese i.Dojde-lí následkem zvětšeného odporu zkoušených ložisek á, například jejioh havárií,vymezením vůle a podobně, k destrukci spojky Q, potom následkem zastavení otočného hřídelě 1 a zkoušených ložisek É dojde k výraznému snížení hodnoty cbvění snímaněbo snímačem1 chvění a při poklesu hodnoty chvění pod úroveň předem nestavenou na nestavitelnám po rovnávacím členu 2 zajišłuje výstupní vypínąací člen 1 odpojení elektromotog-u 1 a elektrických součtových hodin n 4 od nezakresleného zdroje elektrického proudu.HoxŠněž při výskytu mechanické poruchy na zkoušeném ložiska projevujicí se při jeho rotoci nárůstem hodnoty chvění nad úroveň předem nestavenou na nestevitelném porovnávacím členu g zajíšłuje výstupní vypínací člen 1 odpodení elektromotoru L 1 a elektrických součtových hodín A od nezakresleného zdroje elektrického proudu.Zařízení k ovládání zkušebního stroje, zejména stroje ke zkoušení valivých ložisek,v němž jsou zkoušená ložiska zabudována vnějšimi kroužky v úložném tělese a loži a vnitřnimí kroužky upnuta na otočném hřideli spojeném spojkou s náhonovým hřídelem vřeteniku uloženým v tělese vřeteniku prostřednictvím nosných ložisek e epoçjeným převodovým ústrojím s nábonovým elektromotorem, vyznačené tim, že na loži (5) nebo úložném tělese (4) zkoušených ložisek ,je upevněn snímač | chvěni opatřený nastavítelným porovnávacím členem (2) k indikaci snížení a/nebo zvýšení chvění a výstupním vypíneoím členem(3) spojeným přes rozvaděč (15) s náhonovýuí elektz-omotorem (13).Ššrtamvidmwrawvrn m IQ IQIIIQI QIJ .- A

MPK / Značky

MPK: G01M 13/04

Značky: zařízení, stroje, ovládání, zkušebního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-231725-zarizeni-k-ovladani-zkusebniho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k ovládání zkušebního stroje</a>

Podobne patenty