Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je dvojčinný,sínusový generátor, ktorý vyrába kmity o určitej frekvencii. Prúdový odber vysielača sa nastaví potenciometrom a kondenzátorom v oscilačnom obvode sa naladí požadovaná frekvencia. Vysielač pracuje v dvoch fázach, a to v prvej, keď sa z batérie cez odpor a rozpínací kontakt mikrospínača nabíja elektrolytický kondenzátor. Keď dôjde k zapnutiu zapínacieho kontaktu mikrospínača vysielač vysiela signál o určitej frekvencii danej oscilačným obvodom.

Text

Pozerať všetko

75 . Autor vynálezu KAPOLKA JOZEF ing., MQCH ANTONÍN ing., KAVKA JgXROSLAV ing.,HROCH JOZEF ing., BLASKOVAN PAVOL, ZILINA, KRAL AN ing., BRNO(54) Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pevných vozov a riadenie kuľaiuvei dopravyVysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je dvojčinný lsí-nulsový generátor, ktorý vvrába kmity o určitej frekvencií. Prúdový odber vysielača sa nastaví potenciometr-om a kondenzátorom v o-scilačnom obvode sa naladí požadovaná frekvencia. Vysielač pracuje v dvoch fázach, na to v prvej, keď sa z batérie cez odpor a rozpínací kontakt mikrospínača nabija elektrolytioký kondenzátor. Ked dôjde k zawpnutiu zapí-nacieho kontaktu mikrospínača vysielač vysiela signál o určitej frekvencii danej oscilačným obvodom.vynález sa týka vysielača elektromagnetického poľva pre počítanie pecnýich vozov a riadenie koľajovej dopravy.V súčasnej dobe sa používajú rôzne snímače polohy kontaktné i bezkontaktné na snímanie polohy pecných vozov a ich automatické riadenie V koľlajiovej doprave. Podobné možno nájsť snímač polohy, ktorý sa. skladá z vysielača vysielače frekvencie a prijímača, ktorý je .na túto frekvenciu naslavdený, obyčajne je to frekvencia nad 6 D kHz a táto je frekvenčne modulovaná. Vysielač je zdrojom vysielacej elektromagnetickej energie.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej ~dopravy podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že kladný pól zdroja je pripojený na prvý vývod prvého~ odporu a jeho druhý vývod je pripojený na prvý vývod rozpinacieho kontaktu, ktorého druhý vývod je pripojený na druhý vývod zapí-nacieho kontaktu a kladný pól eliektrolytického kondenzátora. Prvý vývod zapína-cieho kontaktu je pripojený rna emitory prvého a druhého tranzistora a na prvý vývod druhého odporu. Záporný pol zdroja je pripojený na záporný pól elektrolytického kondenzátora, ďalej je pripojený na prvý vývod tretieho odporu a tretí vývod sekundárniho vinutia transformáÍůlľčl. Kolektor prvého tranzi.stora je pripojený na druhý vývod s~.elvun-dárneho~ vinutia transformátora, prvý výv-od sekundärneho vinutia travnoformátora je pripojený na prvý vývod kondenzátora, ktorého druhý vývod je pripojený na piaty vývod sekundárneho vinutia traneiormátora. Stvrtý vývod sekundárneho vinutia transformátora je pripojený na kolrektor druhého tranzistora, báza prvého tranzistora je pripojená na prvý vývod primárneho vinutia transiormátoradruhý vývod druhého odporu je pripojený na druhý vývod tretieho odporu a na druhý vývod primárneho vinutia tran-sformátora. Tretí vývod primárneho vinutia transformátora je pripojený na bázu druhého tranzietora.Na priloženom výkrese je znázornená schéma vysielača elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a .riadenie ťkoľajovej dopravy.Vysielač elektromagnetického poľa pre po 4čítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je zložený zo zdroja 1, odpo-rov 2,7, E), kondenzátorov 5, 11, tranzistorov B, 9,transformátora 10 a prepinacieho kontaktu 3, 4 mikrospinača. Kladný pol zdroja 1 je pripojený na prvý vývod prvého odporu 2 a jeho druhý vývod je pripojený na prvý vývod rozpinacieho kontaktu 3. Druhý vývod rozpínacieho kontaktu 3 je pripojený na druhý vývod zapínacieho kontaktu 4 a kladný pól eleiktrolytickélio kondenzátora 5. Prvý vývod zapinacieho kontaktu 4 ~ je pripojený na vývody prvého a druhého tra.nzistora B, a na prvý vývod druhého odporu 7. Záporný pól zdroja 1 je pripojený na zá porný pól elektrolytickésho kondenzátora 5,ďalej je pripojený na prvý vývod tretieho odporu 8 a tretí vývod sekundárneho vinutia transformátora 10. Kolektor prvého tranzistora 6 je pripojený na druhý vývod sekundárneho vinutia transforąmatora 10. Prvý vývod sekundálrneho vinutia transformátora 10 je pripojený na prvý vývod kondenzátora 11, ktorého druhý vývod je pripojený na piaty vývodpsekundárneho vinutia transformátora 10. Stvrtý vývod sekundárneh-o vinutia transformátora 10 je pripojený na kolektor druhého tranzistora 9. Baza prvého tranzistora B je pripojená na prvý vývod primárneho vinutia transformátora 1 U. Dru.hý vývod druhého odporu 7 je pripojený na druhý vývod tretieho odporu 8 ~a na diruhý vývod primárneho vinutia transiormátora 1 U. Tretí vývod primárneho vinutia transformátora 1 | je pripojený na bázu druhého transformátora 9.i Vysielač elektromagnetického poľa na počítanie pecných vozov a riadenie koľvajovej dopravy využíva rozptylové magnetické pole. Vysielač podľa vynálezu je dvojčinný einuvsový generátor, ktorý vyrába kmity o určitej frekvencii. Rozptylové magnetické pole sa získa použitím železná-ho jadra transformátora. Prüd-ový odber vysielača sa nastavuje potenciometrom 8. Kondenzátorom 11 sa naladí požadovaná vysielaná frekvencia. Vysielač pracuje vo -dvoch fázach, a to V prvej, keď sa z batérie 1 cez odpor 2, rozpínaci kontakt 3 mikro-spínače .nabíja »elektrolýtický kondenzátor 5. Keď dôjde k zapnutiu zapínacieho kontaktu mikro-spinača 4 vysielač vysiela signál o určitej frekvencii danou oscilačným obvodom.Vysielač elektromagnetického poľa prepočit-anie pecných vozov a riad-enie koľajovej .dopravy vyznačujüci sa tým, že kladtný pól zdroja 51 je pripojený na prvý vývod prvého odporu f 2 a jeho druhý vývod je pripojený na prvý vývod »rozpinacieho kontaktu 3, ktorého druhý vývod je pripojený na druhý vývod zapínacieho kontaktu 4 a kladný pol elektrolytického kondenzátora 5, prvý vývo-d zapinacieho» kon taktu 4 je pripojený na emitory prvého a .druhého tranzi-stora B, 9 a na prvý vývod drwhého odporu 7, Záporný pól zdroja 1 je pripojený na záporný pól elektrolytiokého kondenzátora 5, ďalej je .pripojený na prvý vývod tretieho odporu 8 a tretí vývod lsekundarneho vinutia transformátora 10, kolektor prvého tra-nzlzstora 6 je pripojený na druhý vývod sekundár 231509neho vinutia tzranzsformátora 10, prvý vývod rsekundárłneho virnutia transformátora 10 je pripojený na prvý vývod kondenzátora 11, ktorého druhý vývod je pripojený na piaty vývod sekundárnom vinutia transformätora 10, štvrtý vývod sekundárnreho vinutia transfo-rmátora 10 je pripojený ~na -kol-ektor druhého trasnzistora 9, báza prvého tranzistora 6 je pripojená na prvý vývod primárneho vinutia transformátora 10, druhý vývod druhého odporu 7 je pripojený na druhý vývod tretieho odporu 8 a na »druhý vývod ąarimárneho vinutia trainsfoirmätora 10, treti vývod primárneho vinutía tranvsf-onmátoxra 10 je pripojený na bázu druhého travnzistolva 9.

MPK / Značky

MPK: G06M 7/02

Značky: elektromagnetického, dopravy, poľa, koľajovej, pecných, riadenie, počítanie, vysielač, vozov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-231509-vysielac-elektromagnetickeho-pola-pre-pocitanie-pecnych-vozov-a-riadenie-kolajovej-dopravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy</a>

Podobne patenty