Řezací souprava pro strojek na maso

Číslo patentu: 229901

Dátum: 15.11.1986

Autor: Laska Friedrich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká řezací soupravy strojku na maso a provádí při řezání materiálu současně oddělování tvrdých a houževnatých částí tohoto řezaného materiálu. Tohoto účinku se dosahuje úpravou podle vynálezu, spočívajícím v tom, že ze šikmých drážek (13) upravených na funkční straně křídlového nože (3), vycházejících od střižných hran (10) a vytvářejících s povrchem (11) děrovaného kotouče (4) kanály pro dopravu nezpracovaného řezaného materiálu, nejméně jedna šikmá drážka (13) z každého křídla je zaústěna do středové dutiny křídlového nože (3) ve směru ke středovému otvoru (14) děrovaného kotouče (4), kde je uložen zploštělý čep (9), přičem na děrovaný kotouč (4) je napojeno vnitřní pouzdro (7), opatřené vnitřním závitem (15) a přídavná trubka (8).

Text

Pozerať všetko

22 31 33 Právo prednosti od 06 1 D 77 A 7119/77 RakouskoUMD no VVNÁHEZY 5 Vydáno 15 11 86 A oeszw(721 (73) Autor vynàiezu LASKA FRIEDRICH ing., LINZ, RAKOUSKD(54) Řezací souprava pro stroiak na masovynález se týká řezací soupravy strojku na maso a arovádí pri řezáni materiálu současně odděrlování tvrdých a houževnaxtý-ch částí tohoto řezaného mateniálu. TOhOIÍD účinku .se dosahuje úpravou po~ dle vynáiezu, spočívajícim v tom, že ze šikmých drážek 13 upravených na funkční straně křídlovêho nože 3,vycházejících od střižných hran 10 a vytvářejĺcĺch s povrchem 11 děrovaného kotouče 4 kanály pro dopravu nezpracovaného řezanéľio materiálu, nejméně jedna šikmá drážka 13 z každého křídla je zaústěna do středové dutiny křídlového nože 3 ve směru ke středovému otvoru 14 děrovaméiao kotouče 4, kde je uložen zploštělý čep 9, přičem na děrovaný kotouč 4 je napojeno vnitřní pouzdro 7, opatřené vnitřním závitezm 15 a přídavná trubka 8.Vynález se týká rezné soupravy pro strojek na maso nebo podobné ústrojí, sestavající z nejméně jednoho děrovaného kotouče a kridlového nože, spolupůsobícílío s timto děrovaným kotoučem a vytvářejícího strižne hrany, kde děrovaný kotouč a krídlový nůž jsou upravený soustredně a děrovaný kotouč nebo křídlový nůž jsou uváděny do rotačního pohybu, přičemž k oddělování tvrdých a houževnatých částí rezaného materiálu jsou mezi spolupůsobícími čelníníi plochami děrovaného kotouče a krídlového nože upravený drážkové nebo žlábkOVé kanály, vedoucí ke vstupu do zvláštního odváděcího ústrojí.U řezných souprav tohoto druhu je zpravidla použito za sebou řazených, stále jemněji děrovaných kotoučů a mezi těmito dvěma děrovanými kotouči jsou upravený nože, vytvorené jako krídlové nože nebo rezné kotouče, přičemž bud krídlové nože,nebo děrované kotouče jsou uváděny do otáčení stredovým čepem. Aby se zabránilo ucpávání a jiným funkčním poruchám hrubými částmi rezaného materiálu, jako částmi kostí chrupavkami a podobne, které nemohou vniknout do jemných otvorů děrovaných kotoučů a také nemohou být proto uchopeny střižnými hranami, jsou mezi křídlovými noži a děrovanými kotouči upraveny kanály, které V důsledku vzájomného otáčení mezi křídlovými noži a děrovanými kotouči přivádějí tyto části k vlastnímu odváděcímu ústrojí, odkud jsou nezávisle na ostatním řezaném materiálu odděleně odváděny směrem ven. Dosud jsou tyto kanály,jak je zrejmé ze spisu AT ~ PS 336 426 upravený v čelni ploše děrovaného kotouče a to tak, že neděrované oblasti můstků děrovaného kotouče jsou opatreny odpovídajícími vybráními, která vedou více méně radiálně z obvodu ke stredovému otvoru kotouče, kterým je tento oddělený materiál odváděn. Aby bylo možno tento materiál dopravovat dále, zasahuje náboj křídloveho nože stredovým otvorem děrovaného kotouče až do navazující trubkové části, přičemž stýkající se šroubové drážky na vnější straně náboje, případně na vnitřní straně trubky zajištují dopravu v axiálním směru. Těmito prohloubenimi, provedenými v neděrovaných můstkových oblastech děrovaného kotouče je však porušeno jejích rovnomerné děrování a je také zmenšen průrez prostupu pro hodnotný materiál, který je rezán. Dále musí být vhodné omezen počet kanálů a vcelku dochází k vysokým pořizovacím nákladům a výrobním nárokům v důsledku zvláštního vytvoření náboje krídlového nože a vzhledem k úpravě dopravních drážek pro odväděcí ústrojí.vynález si stanoví úkol odstranit tyto nedostatky a vytvořit rezací soupravu uvedeného typu, která by byla srovnatelným způsobem jednoduše a levně vyrobitelnä, která by umožňovala použití průchozích děrova 4ných kotoučů a zaručovala obzvláště dobré oddělování tvrdých a houževnatých částí.Vynález vyřešil tuto úlohu úpravou rezací soupravy strojku na maso, sestávající z nejméně jednoho děrovaného kotouče a nože,spolupůsobícího s tímto děrovaným kotoučem a vytvářejícího řezné hrany, kde děrovaný kotouč a nože jsou upravený soustredně a děrovaný kotouč nebo nože lze uvést do pohybu a kde pro oddělování tvrdých a houževnatých částí řezaného materiálu jsou mezi spolupůsobícími čelními plochami děrovaného kotouče a noži vytvoreny drážkove kanály, vedoucí ke vstupu do zvláštního,výhodně středového odväděcího ústrojí, k němuž stredový otvor děrovaného kotouče nebo vývrt nože tvoří vstup podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že ze šikmých drážek, upravených na funkční straně krídlového nože, vycházejících od střižných hran a vytvarejících s povrchem děrovaného kotouče kanály pro dopravu nezpracovatelného materiálu nejméně jedna šikmá drážka z každého krídla je zaústěna do stredové dutiny křídlového nože ve směru ke stredovému otvoru děrovaného kotouče, kde je uložen zploštělý poháněcí čep, přičemž na děrovaný kotouč je napojeno vnitřní pouzdro, opatřené vnitřním závitem a prídavná trubka.Drážky, které mohou být vytvoreny prímé nebo zakřivené, mohou být vyrobeny bez jakýchkoliv obtíží a dosahují společně s běžným průchozím a děrovaným a tedy maximälním průřezem děrovaného kotouče žádoucí vysoký oddělovací účinek, přičemž směr oddělování, daný polohou drážek může být Zvolen libovolně, takže je možne například nejen stredové odváděcí ústrojí, ale také odváděcí ústrojí vytvorené na obvodu ve střední oblasti. jelikož je možne vytvořit v krídlovém noži proti kanälům v děrovanem kotouči podstatné větší počet drážek,dosahuje se zlepšeného oddělovacího působení pro tvrdé a houževnaté části řezanéiío materiálu. a mimoto se podstatné zvýši rezný výkon, jelikož kraje drážek tvoří prídavne rezné hrany. V důsledku výborného oddélovacího účinku vytvorením krídlových nožů podle vynälezu dostačovala by hladká trubka jako odváděcí ústrojí. Použitím běžnêho zploštělého poháněcího čepu, určeného k otočnému unášení krídlové-ho nože anebo děrovaného kotouče a pri použití stredového odväděcího ústrojí, k němuž stredový otvor děrovaneho kotouče nebo krídlového nože tvoří vlastní vstup, se bez větších dodatečných nákladů dosáhne zvýšeného dopravního účinku odváděcího ústrojí. Materiál, vstupující mezi plochými stranami čepu a vnitřní stěnou pouzdra, je otáčením čepu stále dopravován podél vnitřního závítu směrem ven, přičemž k tomuto účinnému dopravnímu působení je zapotřebí pouze jednoduché pouzdro s odpovídajícími chody závitu. Řezací souprava podle vyná 2251901lezu se vyznačuje především jcílnoeuchoíí konstrukcí, lacínou výrobou a vytrłkajíeína účinkem.Příkiadné provedení vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výlcresíi,kde značí obr. 1 aixiáiní řez řezací soupravou podle vynálezu, obr. 2 příčný řez rovinou II-II z obr. 1, obr. 3 příčný řez rovinou III-HI z obr. l a (mr. 4 řez rovinou IV-IV z obr. 2 vo zvč-sexiení měřít, u.Na výkresu ânázornenâ ře ací stíuprava sestává z dopruvního šneku 1 strojišu na maso, předkrájeciho nože z, křídlovełío ncže 3, děrovanéiío kotouče 4 a odvádčcíiío ústrojí 5, tvořeného V podstatě dvěma soustředłíýmí pouzdry, z nichž vnější pouzdro B je určeno pro prüchod hodnotného řezaneho materiálu, procházejícího děrovaným kotoučem 4 a vnitřní pouzdro 7 je určcíio pro oddelené tvrdé nebo houževnate části řeza~ ného materiálu. Na vnitřní DOUZÓTO 7 je ještě nasazena Jřídavná trubka 8, již se od« děiují odloučené části od zbývajícího ře 7 a~ ného materiálu. Křídlový nůž 3 je upevrěií na zploštěiéín poháněcím čepu 3, našíćoíibo~ vaném na dopravním šneku 1 a běží svými střižnými hranamí 10 podél povrchu 11 děrovaného kotouuče 4. K oddělování hrubých a houževnatých částí řezaného materiálu, Nlíteré nemohou projít otvory děrovaného kotouče é jsou v čelní ploše 12 křídlového nože 3 upraveny šikmé drážky 13, spoiupüsobící s povrchem 11 děrovaného kotouče 43, vycházející ze střižných hran 10, a které nají takový průběh, aby se tvrdé a houževnatá části, klouzajíĺcí podel těchto hran, přivá~ deiy ve .smeru ke středovénnl otvoru 14 terovaného kotouče 4, tvořícího vstup odváde~ cího ústrojí 5 pro tvrde a houževnaté součástí a sestávajícího z vnítřního pouzdra 7 a přídavne trubky B. Aby se podarila další doprava částí, přicházejících z tohoto vstu pu, je vnitřní pouzdro 7, obklopující zploš-tělý poháněcí čep 9, opatřeno vnitřním závitem 15, kterým je materiál při otáčení po~ háněcího čepu B tlačen axiálně směrem vpřed podél vnitřího závitu 15. Pro zlepšení střížných podmínek pro střižné hrany 10 křídlovéiío nože 3 a pro zvýšení oddělovacího účinku pro tvrdé a houževnate částí šikmými drážkami 13 jsou boční stěny 16 křídlového nože 3, tvořící střižné hrany 1 D,skloněny vůči těmto střižným hranám 10 ve smeru otáčení dopředu, takže mezi povrchem 11 děrovaííeho kotouče 4 a bočními hranami 16 vzniká mezera na způsob klínu,která dotlačilje materiál ke střižným hra~ nám 10, případně do šikmých drážek 13.Řezací souprava pro strojek na maso, sestávající z nejméně jednoho děrovaného kotouče a křídiového nože, spolupracujícího S tímto děrovaným kotoučem a vytvářejícĺho řezné hrany, kde děrovaiíý kotouč a křídlový nůž jsou upraveny soustředně a děrovaný kotouč nebo křídiový nůž lze uvést do pohybu a kde pro odděiování tvrdých a houževnatých částí řezaneho materiálu jsou mezi spolupůsobícími čelníml plochami děrovaííého kotoiíče a křídlovýííí noženi vytvoreny dľáŽkCVê kanály, vedoucí ke vstupu do zvláštního výhodne středové~ ho odváděcího ústrojí, k němuž středový otvor děrovanéiío lsotoíičc nebo vyvrt kříd~lového nože tvoří vstup, vyznačující se tím,že ze šikmých drážek 13 upravených na funkční straně křídlového nože 3, vycházejících od střižných hran 10 a vytvářejících s povrchem 11 děrovaného kotouče 4 kanály pro dopravu nezpracovatelného řezaneho materiálu nejmeně jedna šikmá drážka 13 z každého křídia je zaústěna do středové dutiny křídiového nože 3 ve smeru ke středovému otvoru 14 děrovaného kotouče 4, kde je uložen zploštělý pohánecí čep 9, přičem na děrovaný kotouč 4 je napojeno vnitřní pouzdro 7,opatřené vnitřním závitem 15 a přídaviíá trubka S

MPK / Značky

MPK: B02C 18/36

Značky: souprava, strojek, řezací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-229901-rezaci-souprava-pro-strojek-na-maso.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Řezací souprava pro strojek na maso</a>

Podobne patenty