Způsob výroby preparátu, podporujícího tvorbu epithelu, vhodného pro péči o pokožku

Číslo patentu: 229681

Dátum: 15.11.1986

Autor: Széles Lajos

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby preparátu, podporujícího tvorbu epithelu, vhodného pro péči o pokožku popřípadě regenerujícího a chránícího pokožku, vyznačující se tím, že se rostlina nebo větší počet rostlin popřípadě částí rostlin, obsahujících třísloviny a patřících k čeledi Fagaceae a/nebo Rosacae a/nebo Chenopodiaceae, s výhodou Betae vulgaris radix, Crataegi fructus, Malus demesticae fructus, exocarpium, Pruni spinosae fructus, Quercus cortex, Ratanhiae radix, Rosae flos, perianthium, petalum, exocarpium, Rubi fructus, Cynosbati pseudofructus, extrahují popřípadě po rozmělnění, při teplotě 0 až 50 °C a při atmosférickém tlaku nebo při přetlaku, popřípadě ve více krocích 70 až 100% ethanolem tak dlouho, až se obsah sušiny již nezvyšuje, načež se získaný extrakt nastaví přídavkem ethanolu na koncentraci sušiny 0,01 až 0,10 % hmot.

Text

Pozerať všetko

32 31 33 Právo přednosti od 17 03 31Vynález se týká způsobu výroby preparátu, regenerujícĺho .pokožku, sloužícího pro pěstováni pleti a chránícího pokožku, který sestává z rostlinných látek a lze jej zejména dobře používat jako kosmetlcký prostředek a domácí prostředek. ~Pro ošetřovaní poškozeneho epithelu, vznikajících na povrchu pokožky, se až dosud nenałbízel žádný prostředek, který by bylo možné používat bezpečně při domácim o« šetřování, který by byl zcela neškodný a sestával z přírodních základních surovín a jako takový se mohl s klidem skladovat v domácnostech a mohli ho používat i laici. Takováto poškození epithelu mohou být »způ,jsobena přesluněním, kuchynským a laboratorními pracemi, bodnutím hmyzem nebo rozedřením svrbící kůže, škrábnutím, uhozením nebo lehčími popáleninalni. V tě-chto případech je pro podporu tvorby eplthelu nezbytná ochrana poko-žky, dezinfekce pro profylaxi infekcí, lehké tišení bolestí, kontrakce cév.Přeadmětem vynálezu j-e způsob výroby preparátu, podporujícího- tvorbu epíthelu,vhodného propéči o pokožku, .popřípadě regenerujíciho pokožku a chránícího pokožku, jehož podstata spo~čívá v tom, že se rastlina nebo větší počet rostlin nebo částí rostlin, patřících k čeledi Fagaoeae a/,neboChenoupodiaceae a/nebo Ro-saceae, které oľbsahují třísloviny, As výhodou Betae vulgarrs radix, Crataegí fructus, Malus domesticae fructus, exocarpium, Pruni Splvnosae fructus, Quercus cortex, Ratanhiae radix, Rosae flos, perianthium, petalun, -exocarpium, Rubi fructus, Cynosbati pseudofluctu-s, .popřípadě po rozmělnění, extrahují při teplotě O až 50 °C a při atmoisľérickěm tlaku nebo za přetlaŕku, popřĺłpadě ve více krocích, tak dlouho až se obsah sušiny již nezvyšuje, načež se získaný extrakt nastaví přídavkem ethanolu na koncentraci sušiny 0,01 až 0,30 0/0 hmot.Podle vynalezu se mohou různé části rostlin, v závislosti na jejich kvalitě a druhu,používat jako rostlinná léčiva.Mohou se používat následující časti rostlin zralý plod nebo část plodu, dále semena, části semen, slupky nebo část slupky,dužina nebo slupka zralého ovoce, dále květy rostlin nebo určité části květů, jakož i tyčinky, okvětní lístky, stonky. Dále lze používat küru určitých rostlin nebo určité části kůry jako například vnitřní části dále část kořene nebo hlízy určitých .rostlin.S výhodou je možné používat části následujících rostlinBeta vulgaris L. Var. conditíva Alef. ver, rubra DC., Crataegus monogýna jaqu.,Crataegus oxycyantha L.,Grateagus nigra W. etK.,Kramcria triandra Ruiz at Pav.,Malus domestica Borkh.,Prunus spinosa L., Quercus .petraea Liebl.,Querçus cerris., Quercus vrovbur L., Rosa chinensis Jacq., Rosa damascena Mill., Rosa gallica L., Rosa pendulina L., Rosa rugosa Thunb., Rubus caesius L., Rubus íadeus L.Podle vynálezu lze shora uvedené rostliny nebo části rostlin používat i ve směsích jako extrahovaná rostlinná lěčiva. Může se postupovat také tak, že se Cxtľćlhlłje odděleně vždy jedno léčivo až do dosažení požadovaného obsahu sušiný. Získané extrakty se potom smísí a zředí na požadovanou koncentraci. iná alternativa spočíva v tom,že se léčiva nejdříve smísí a potom se celok podrobí extrakci.e výhodné když .se lěčivo pijed extrakcí rozmělní. Extrakce se může p-rovádět při atmosférickém tlaku nebo pri pretlaku. Výhodná extrakční teplota se .pohybuje mezi O až 5 D °C.Extrakci je možne provádět jakoukoliv známou extrakční metodou V závislosti na rozmeru pochodu. Tak se mohou používat frakcionałční, kontinuální, polokontinuální metody, turboextrakce, digesce, pe-rkolace. Extrakční pochod se kontroluje nasledovné zrextraktu se odebere malý -vzorek, který se šetrně odpaří ve vakuu a zjistí se obsah jeho xsušiny. Když se tento již nezvyšuje, může se extrakce ukončit.Po ukončení extrakce se roztok ziiltruje. Ie výhodné .provádět extrakci 96 až 100 alkoholem a použít sterílní filtraci, nebot V .tomto případě se preparát dá dobře použít 1 při těžkých poraněních epithelu.estliže by se měla zvolit varianta, která s ohledem na použití obsahuje nežádoucí látku například která na kůži ostře Voní nebo nepríjemné páchne) pak -se tato může odstranit destilací nebo Chromatografiaky.Získaný extrakt se může, jestliže se to pojestliže se to požaduje podrobit Chromatotaké tak, že se čistí pouze jeden nebo některé z extraktů, vyrobených z různých rostlin a to destllací a zpětným rozpouštěním v alkoholu, aby se takto mohly odstranit eventuelně prítomné nežádoucí složky.Ze stejných důvodů se mohou extrakty,jestllže se to požaduje podrobit Chromatografii předtím než se smísí s ethanolem a zředí tak na požadovanou koncentraci.Roztok vyrobený podle vynálazu se po přídavku přísad, v případě, že se to požaduje,upraví do formy, která je vhodná pro použití na povrch kůže. ako prísady je možne použít barviva, vonné látky nebo známé desinfekční prostředky, popřípadě antibiotika.Formou prípravku může být roztok, kteĽý se hodí pro natirání, namáčení nebo ke koupelím nebo to může. být spray. ako velmi výhodný se ukázal být spray, nebot se dostane bezprostredne do styku s kůží.Preparát, vyrobený podle vynálezu je vynikající prostředek například pro utišení bolestivých poškození kůže a pro podporu znovuvytvoření epithelu. Rostlinný extrakt tvoří na povrchu kůže, který se má chránit nebo na zraněném povrchu kůže ochrannou vrstvu, chrání ji před stykem se vzduchem, zašpiněním a má současně uklidñujíci účinek na kůži, zmírňuje pocit svědění a pálení, podporuje Větrání a tvorbu epithelu. Preparát má také baktericidní účinek. U puchýřujících spálenin nebo u zranění,způsozbených chemickými látkami podporuje preparát vylučovaní sekretu a tvorbu strupů. Pomocí včasného použití tohoto prostředku lze předejít tvorbě puchýřů, trvalým změnám kůže tvorbě keloidů.Preparát, vyrobený .podle vynálezu, lze používat nasledovné škodlivé nebo nebezpečné cizí látky se musí s povrchu kůže odstranit, popijípadě neutrali-zovat. Látky s leptavým účinkem nebo horké látky jako přepuštěný tuk, olej, horká jídla, nápoje, kyseliny, používané v domácnosti, louhy, chemické látky, zranění způsobené horkou žehlíčkou atd. se mají umýt nebo otřít. Breparát se má nastříkat na kůži nebo se kůže má jím potřít event. polít.Za 4 až 5 hodín se ošetrení může opakovat.Preparát vyrobený podle vynálezu je dobře použítelný domácí prostředek, kterýse dá používat v domácnosti, na pracovišti,v-mateřských školách, ve školách. e ale také možné ho používat k ochraně zdravé zvířecí kůže, popř. ho používat v rámci zájmu o její regeneraci, se zvláštnĺm zřetelem na stav zvířat, který je nezbytný proprodukci cenných kožešinových a kožených zboží. ednoduché použití nevyžaduje, v případě menších poškození epithelu, žádné osoby s lékařskýmí nebo jinými odbornými znalostmi. P-reparát zabezpečuje rýchlou epithelaci, náhradu vlasů na poškozeném povrchu kůže. Lze jej obzvláště dobře používat po slunění.Další podrobnosti jsou znázornený v následujících príkladoch, aniž by se ale rozsah ochrany omezoval pouze na tyto příklady.V příkladech jsou lěčiva a způsob shrnuty v oddelených skupinách.Následující lélčivo se vyrobí z uvedených složekPruni splnosa fructus max. 20 hmot.podčeled Rosoideae Rosae gallicae perianthium min. 79 0/0 hmot.Otrha-né léčivé rostliny se zbaví cizích látek .a nemocných částí ručním výběrem. e nutné dbát na to, aby ~se vybíraly čisté části rostlin. V případě, že je to nutné, je možné části rostlin promýt.Z vybraných léčivých rostlin se vezme 20 kg a k tomuto se přilije 60 litrů 960/0 ethanolu první třídy a tekutina se udržuje při terplotě místnosti. Z výluhu se odstraní pohybem vzduch a léčivé rostliny se smáčí. Při tom je nutne dbát na to, aby extrakční prostředek pokryl celé množství léčivých rostlin. Nádrž má mýt 14 duí zakryta a uložena při teplotě místnosti. Denně se s nádrží má pohnout a je-li zapotřebí, dolít alkohol. Během výroby je nutné dodržovat protipožár-ní bezpečnostní předpisy. Po 14 dnech se horní tekutina slije a léčivé rostliny se slabě slisují.Po homogenizacl se oba extrakty filtrují přes filtrační papír a uloží na tmavém místě. Stálost koncentrátu při skladování maximálně 5 let.Z tohoto základního roztoku se vyrobí konečný produkt nasledovné základní roztok se sředí 96 ethanolem, až na obsah sušiny min. 0,03 °/0, zhomogenizuje a sterilně ztiltruje přes membránový filtr.Zabalí se do lahviček nebo jako spray.Následující lérčivo se vyrobí z uvedených složekCrataegí oxyacanthae Afructuls max. 0,5 hmot.Quercus petraeae cortex max. 0,5 .ll/o hmot.podčeleď Rosoídeae Rosae gallioaeperianthíum 40 0/0 hmot. podčeled Prunoideae Rubi idaei fructus 7 hmot.Léčivé rostliny se vyberou způsobem popsanym v prvním příkladě.Z vybraných léčivých rostlin se vezme 10 kg a na tyto se nalije l 20 litrů 96 etha« nolu. Potom se provede extrakce, která se provádí při teplotě místnosti V mísičce se 60 ot/mín. po dobu 4 hodin. Výluh léčivých.rostlin se zdekantuje a léčívé rostliny se slabé slisují. Tímto způsobem získané e~ trakty se po homogenizaci zfiltrují přes fíl~ trační papír a uložení na tcmném místě. Potom se postupuje způsobem, .popsaným V příkladě 1.Následující létčivo se vyrobí z uvedených složekpodrčeleď Maloideae Malus pumilaeexoçcarpium max. 0,4 0/0 hmot,C-rataegi oxyacanthae fructus max. 0,6 hmot, Léčivé rostliny se extrahují v wrotačním extraktoru 1 litrem 70 ethanolu, při 30 otáčkach za minutu 4 hodiny při teplotě 50 °C. Extrakt se zdekantuje a slabě Islisuje.Potom se pripraví následující lćčivoLéčivé rostliny se extrahují v rotačním extraktoru 9 litwry 70 ethanolu a při 30 otáčkach za minutu 4 hodiny. Léčivé rostliny se zdekantují a slabě vylisují oba extrakty se po spojení a zhomogenizování filtrují filtračním papírem, čistí Chromatogratic-ky a uloží ina tmavém ohladném místě. Potom se postupuje způsobem popsaným v příkladě 1.Následující léčivo se pripraví z uvedených složekFructus Rubi ideaei 11 0/3 hmot. Prruni spinosae fructus 8 hmot. podčeleď RosoideaeRosae gallicae ,perianthium 75 0/0 hmot. Rosae chinensis perianthium 5 hmot.Z vybraných léčivých ro-stlln se odväží 1 kilogram a .přilije se 10 litrů 100 ethanolu. Extrahuje se 1 minutu ve vibračnim extraktoru při 10 000 oL/mín. Po sedimentaci se zdekantuje a sediment se slabě vylisuje. Oba extrakty se po homogenizaci zfiltrují přes filtrační papír a nakonec se odpaři ve vakuu na polovlnu. Zbytek se uloží ve studenem prostoru. Potom se postupuje způsobem popsanym v přikladě 1.Následující lělčivo se vyrobí z uvedených složekpulv. gross. 0,3 0/0 hmot. čelecl -Caesalpiniaceaez V Ratanhiae radix 0-,3 hmot. podčeleď Rosoideae Rosae pendulinae1 kg vybraných léčivých rostlin se vnese do perkolátoru. Perkolátor se naplní 960/0 ethanolem. Perkolátor se udržuje 72 hodin v provozu, rychlost přitoku popřípadě výtoku se nastaví na 100 ml/hod.Po ukončení extrakce se perkolátor vyprázdní, léłčlvé rostliny se -sla-bě vylisují. Hotovy extrakt se zfiltruje přes filtrační papír a uskladní v chladném, tmavém prostoru. Potom se postupuje způsobem popsaným v příkladě 1.1. Způsob výroby preparátu, podporujícího tvorbu epithelu, vhodného .p-ro péąči o pokožku poipřípadě regenerujícího a chránícího pokožku, vyznačujicí se tím, že se rostllna nebo větší počet rostlin poprípade částí rostlin, obsahujících třísloviny a patřících k čeledi Fagaceae a/nebo Ro-saceae a/nebo Chenopodiaceae, s výhodou Betae vulgaris radix, Crataegi fructus, Malus demesticae fructus, exocarpium, Pruni spinosae fructus, Quercus cortex, Ratanhiae radix, Rosae flos, perianthium, petalum, exocarpium, Rubi iructus, Cynosbati pseudofructus, extrahují pdpřípadě po rozmělnění,při teplotě 0 až 50 C a při atmosférickěm tlaku neľbo při přetlaiku, popřípadě ve vice krocích 70 až 100 ethanolem tak dlouho,až se obsah sušiny již nezvyšuje, načež se získaný extrakt nastaví přídavkem ethanolu na koncentraci sušiny 0,01 až 0,10 hmot.2. rZpůsob podle bodu 1, vyznavčujicí se tím, že se použije frakčni nebo kontinuál severograľiu, n. p., závod 7, Most3. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že se extrakci podrobí různé rostliny nebo časti rostlin a extrakty se smisí.4. Způsob podle bodů 1 a 2, vyznačujicí »se tím, že se větší počet rostlin nebo částí rostli.n extrahuje společně.5. Způsob podle bodů 1 až 4, vyznačujici se tim, že se »extrakci podrobi lečivé rostliny nebo jejich části, jimiž jsou Beta vulgaris L. var. conditlva Alef. var. »rubra DC.,Crataegus monogyna Iaqu., Crataegus Oxycantha L., Crataegus nigra W. etK., Krameria triandra Ruiz et Pav., Malus domestica Borkh., Prunus spinosa L., Quercus petraea Liebl., Quercus cerris L., Quercus robur L.,Rosa chinensis Iacq., Rosa damascena M 111.,Rosa gallica L., Rosa pandulina L., Rosa rugosa Thunb., Rubus caesius L., Rubus idaeus L.

MPK / Značky

MPK: A61K 7/26

Značky: vhodného, tvorbu, pokožku, způsob, podporujícího, pecí, výroby, preparátu, epithelu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-229681-zpusob-vyroby-preparatu-podporujiciho-tvorbu-epithelu-vhodneho-pro-peci-o-pokozku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby preparátu, podporujícího tvorbu epithelu, vhodného pro péči o pokožku</a>

Podobne patenty