Patní držák bezpečnostního lyžařského vázání

Číslo patentu: 229675

Dátum: 15.11.1986

Autor: Richter Manfred

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Patní držák bezpečnostního lyžařského vázání opatřený základní deskou k upevnění na horní plochu lyže, na které je uloženo pouzdro, nesoucí jednak držák podrážky se závěrným pedálem výkyvný kolem vodorovné příčné osy a ovlivňovaný otvírací pružinou, a jednak závěrnou páku, která je uložena na vodorovné ose, zatížena vypínací pružinou a sahá v pracovní poloze patního držáku při nasazené lyžařské botě za díl upravený na držáku podrážky, který je vůči držáku podrážky výkyvný a je v pracovní poloze zablokován blokovací pákou, přičemž patní držák má rukojeť k záměrnému otevření, vyznačený tím, že na závěrné páce (10) je upevněn vypínač (18 ) zatížený vypínací pružinou ( 11 ) pro uvolnění blokovací páky (21).

Text

Pozerať všetko

32 31 33 Právo přednosti od O 5 09 80 Německá spolková republika54 Palní držák bezpečnostního lyžařského vázáníPředmětem vynálezu je patní držák hezpečnostního lyžařského vázání, opatřený základní deskou k upevnění na horní plochu lyže, na které je uloženo pouzdro, nesoucí jednak držák podrážky se závěrnym pedálem výkyvný kolem vodorovné příčné osy a ovlivňovaný otvírací pružinou, a jednak závěrnou páku, která je uložena na vodorow né ose, zatížena vypĺnací pružinou a sahá v pracovní poloze patního držáku při nasazené lyžařské botě za díl upravený na držáku podrážky, který je vůči držáku podrážky výkyvny a je v pracovní poloze zablokován blokovací pákou, přičemž patní držák má rukojet k záměrnému otevření.Patní d-rážky tohoto druhu jsou známé v různém provedení, Všechny mají společnou nevýhodu v tom, že při uvolnění lyžařské boty z přední čelistí vázání nezaujme patní držák automaticky svou otevřenou polohu. To znamená, že při bezpečnostním vypnutí po pádu s otočením, které je mnohem četnější než vypnutí při čelním pádu, se musí patní držák zvláštní manipulaci převést do otevřené polohy, aby lyžař molhl znovu našlápnout do vázání.Patní držák podle nemeckého spisu DOS číslo 25 35 579 nemá tuto nevýhodu a při každém uvolněni lyžařské boty z bezpečnostního lyžařského vázání se automatickyotevře. Navržené kon-strukční řešení je však tak poruchové, že se tento patní držák nepoužívá.U zminěného provedení obsahuje pouzdro speciální příd-ržný díl pro držák podrážky,který je rovněž výkyvný kolem vodorovné příčné osy. Závěrná páka slouží současně jako rukojet k záměrnému otevření držá~ ku. Následkem značného vlivu třecĺch sil nelze dosáhnout u tohoto držáku konstantní vypínací sily. Mímoto, nelze vázání uza~ vřít při nalepení vrstvy sněhu na podrážkíi lyžařské boty.Účelem vynálezu je zlepšit konstrukce osvědčené v praxi v tom smyslu, aby patní držák zaujal automaticky svou otevřenou polohu, když se lyžařské bota uvolní z bezupečnostního lyžařského vázání.Podstata vynálezu spočíva v tom, že na závěrné páce je upevněn vypínač zatížený vypínací pružinou pro uvolnění blokovací páky.Vynález bude vysvětlen v souvislosti s příkladem provedení znázorněným na výkrese, kde ukazuje ołbr. 1 ve středním po~ délném řezu patní držák v pracovní poloLze,to znamená při nasazené lyžařské botě, obr. 2 patní držák podle obr. 1 v okamžitém stavu automatického vypnutí při uvolnění lyžařské boty z neznázorněné přední ečelisti.Patní držák znázornený na výkrese je upevněn základní deskou 1 na horní straně neznázorněné lyže obvyklým způsobem. Na základní desce 1 je posuvné v podélném směru uloženo .pouzdro 2 na způsob saní zatížene tlačnou pružinou 3, která je drží při otevřeném patním držáku podle obr. 3 v přední klrajní poloze. V této krajní poloze dosedá zadní příčná stěna 4 pouzdra 2 na neznázorněný nákružek stavěcího vřetene 5. Svou závitovou částí je stavěcí vřetenoä zašroiubováno do závitového otvoru pridržného dílu E, který je pevně spojen se základní deskou 1.Tlačná pružina 3 tlaíčí přes přítlačný díl 8 na příčný hřídel 9, uložený v bočních stěnách pouzdra 2. Na příčném hřídeli 9 je výkyvně uložena závěrná páka 10 zatížená.vypínací pružinou 11, která se opírá přes matlcl 12 a stavěcí š-roub 13 o zadní příčnou stěnu 4 pouzdra 2.Rovnoběžně s příčným hřídelem 9 je v bočních stěnách pduzdra 2 uložena kyvná osa 14, která nlese výkyvný držák 15 podrážky. Na d-ržák 15 podrážky působí obvyklá, a proto neznäzorněná otvírací pružina,která jej udržuje V otevřené poloze podle obr. 8, když ddrvázání není zasunuta lyžařská bota. Držák 15 podrážky má přídržný výstupek 16 a nášlapnou ostruhu 17.V držáku 15 podrážky je uložena výkyvně kolem vodorovné .příčné osy 20 nosná páka 19, jejíž dolní konec nese na vodorovné ose 22 západkový váleček 18. V pracovní, tedy uzavřené poloze patního držáku podle obr. 1 přesahuje závěrná páka 10 přes západkový váleček 18, zatímco V otevřené poloze podle obr. 3 dosedá západkoVÝ Váleček 18 na horní konec závěrné páky 18 a leží tedy před ní. V obou .polohách je západkový váleček 14 a tím .i nosná páka 19 zablokována blokovací .pákou 21 uloženou na kyvně ose 14 držáku 15 podrážky. Blokovací páka 21 .je zpředu opatřena nosem 23, který sahá .až pod-osu 22 západkoveho válečku 18, a dozadu je prodloužena za kyvnou osu 14 v ovládací rameno B 1. Na volném konci nese ovládací rameno 31 doraz 24, který omezuje výkyvný pohyb .blokovací páky 21 ve směru pohybu hodinových ruček, vztaženo k .výkresu, .a to tím,že dosedne na protilehlý doraz 25 tvorený částí boční stěny .pouzdra 2. .Na kyvné ose 1 je ještě uložena otvírací páka .26, jejíž príčný konec tvoří vrukojet 27 pro záměrné otevření patního držáku a přesahuje přes ovládací rameno 31 blokovací páky 21. Otvírací páka 26 je zatížena .neznátzorněnou zmíněnou otvírací pružinou držáku 15 podrážky tak, že zaujíma normálně polohu znázorněnou na výkrese, ve kte-ré nepůsobí na blokovací pákuzl.Popsaný patní držák funguje tímto způsobemK našlápnutí do vázání se postupuje běž 4ným způsobem, přičemž patní držák se převede iz polohy podle obr. 3 do polohy robr. 1. Ze srovnání obr. 1 a 3 je patrné, že -pouzdro 2 se posunulo proti síle tlačné pružiny 3, vzhled-em k výkresu doprava a západkový váleček 18 podjel pod závěrnou páku 1 U.Působí-li za této situace na přídržný výstupek 16 držáku 15 podrážky -síla, která směřuje nahoru a je větší než síla vypínací pružiny 11, dojde obvyklým způsobem vykývnutím závěrné páky 1 ll dozadu k bezpečnostnímu otevření patního držáku, ktorý pak zaujme otevřenou polohu znázorněnou na obr. 3.Záměrné otevření patního držáku se provádí stisknutím otvírací páky 28, které vyvolá vykývnutí blokovací páky 21, jejíž nos 23 uvolni osu 22 západkového .válečku 18. Předpjatá vypínací pružina 11 vykývne závěrnou páku 10 ještě nepatrně -dál, až dosedne na nezná-zorněríou zarážku. Následkem výkyvného pohybu závěrné páky 1 IJ popojede západkový váleček 18 se svou osou .22 po nose 23 blokovací páky.21 a dál je unášen držákem 15 podrážky, na který působí neznázorněná otvírací pružina, takže objede přední stranu závěrné páky lll,až držák 15 podrážky zaujme polohu podle obr. 3. Před dosažením této polohy došla blokovací páka 21 do své koncové polohy tím, že její doraz 24 narazil na protilehlý doraz 25, takže v poslední fázi pohybu držáku 15 podrážky zapadne .osa 22 západkového válečku 18 znovu za nos 23. e samozřejmě, že k otevření patního držáku nesmí na nášlapnou ostruhu 17 držáku 15 podrážky působĺt hmotnost lyžaře.Když dojde k uvolnění lyžařské boty neznázolrněííou přední čelístí lyžařského .vázání, pohybuje se držák 15 pod-rážky působením vypínací pružiny 11 nejprve dolů do polohy podle obr. 2. Před dosaženírn této znázornená polohy dosedne blokovací páka 21 na vypínač 28, který jí vykývne vůči .ose 22 do znázorněné uvohíěné polohy. vypínač 28 je upevněn čepem 29 na závěrné páce 10 a přenáší na ni sílu vypínací pružiny 11.Další pohyby odpovídají pohybům při závěrném otvírání vázání. .Závěrná páka 1 l se nejprve vykývne nepatrně dál dozadu,až dosedne na zmíněnou zarážku, potom osa 22 přejede nos 23 a úplné otevření závání nastáva vlivem otvírací pružiny, která působí -na držák ~ 15 pod-rážky, jenž na konci tohoto pohybu .zaujme polohu podle obr. 3..Popsaný patní .držák má rukojeť .27 .k zálněrnému otevření a dá se tedy kombinovat s běžnou přední čelistí. na bezpečnostní lyžařské vázání. Obzvláště dobře se hodí patní držák podle vynálezu ke kombinování s přednímu čelístmí, které dávají možnost .záměrného otevření, avšak po uvelnění lyžařské boty se vrátí do své výchozí polohy. V tomto případě .je bezpečnostní lyžařské vázání s patním držákem podle vynálezu ne 229675ustále přípraveno k novému našlápnutí lyžařské boty do vázání. je samozřejmě, že u tohoto kombínovaného vázání pak nemusímít patní držák rukojet k záměrnému olevření.Patní držák bezpečnostního lyžařského vázání, opatřený základní deskou k upevnění na horní plochu lyže, na které je uloženo pouzdro, nesoucĺ jednak držák pod-růžky se závě-rnýnl pedálem výkyvny kolem vodorovné příčnê osy a ovlivňovaný otvírací pružínou, a jednak závěrnou páku, která je uložena na vodorovné ose, zatížena vypĺnací pružínou a sahá V pracovní polo ze patního držáku při nasazené lyžařské botě za díl upravený na držáku podrážky,který je vůči držáku podrážky výkyvný a je v pracovní poloze zablokován blokovací pákou, přičemž patní držák má rukojet k záměrnému otevření, vyznačený tím, že na závě-rné páce V 10 je upevněn vypínač Z 8 zatížený vypínací pružlnou 11 pro uvolnění blokovací páky (21).

MPK / Značky

MPK: A63C 9/084

Značky: patní, lyžařského, vázání, držák, bezpečnostního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-229675-patni-drzak-bezpecnostniho-lyzarskeho-vazani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Patní držák bezpečnostního lyžařského vázání</a>

Podobne patenty