Kaskádová kvapalinová vykurovacia sústava

Číslo patentu: 229406

Dátum: 15.04.1986

Autor: Setnička František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kaskádová kvapalinová vykurovacia sústava je tvorená niekoľkými okruhmi vykurovacej kvapaliny s odstupňovanou teplotou, pripravovanej vo výmeníkoch so stupňovite klesajúcim tlakom, odoberanou po expanzii z tepelných motorov, pričom sa kondenzát odvádza z vyšších teplotných stupňov z vratného potrubia a zavádza do výmeníkov resp. do obiehajúcej kvapaliny nižších teplotných stupňov, takže jeho celkové množstvo sa zo sústavy odoberá s najnižšou teplotou obiehajúcej kvapaliny v mieste posledného stupňa potrubím.

Text

Pozerať všetko

Aum vynálezu smurćn FRAKTIŠH prof. mg. zvony((54) Kaskádové kvapalinová vykurovacie sústavaKaskádové kvnpnaunovú vykurovacie sústava Le tvorená niskolląýngokruhni vyku ąou, pripravovanej vo výnonikoch so stupnovite klesadúcfm tlakon, odoberanou po expansu. s tepelných motorov, pričom sa kondgnsát odvňdsá l vyšších platných stupnov s vratnćho potrubie s uvádza do výneníkov resp. do opiehajúcej kvapalín nižHch teplotných- stupnov, takže jeho cel ov( množstvo sa o sústavy odoberú s najnižšou tsplotou obiehgjúce) kvapaliny v nieste poslodnóho stupnu potrubia.Predmetom vynálezu je kaskádova kvapalinove vykurovacie sústava, pozostávajúca z niekoľkých okruhov vykurovacej kvapaliny s rôznymi teplotami ohrievanaj parou v niekoľkých výmeníkoch teple. kDosial používané kvepalinové vykurovacie sústavy pracujú s vykurovecou kvapalinou najvyššej teploty, akú vyžaduje teplotne najnáročnejší spotrebič. Ak sa vyskytnú súčasne teplotna menej náročné spotrebiče, musí se vysoká teplota dodávanej kvapaliny znižovať miešania s ochladenou kvepalinou. K ohrievaniu vykurovacej kvapaliny na vysokú teplotu se vyžaduje pare s vyšším tlakom, odoberaná alebo priamo z kotla, alebo po expantii v tepelnou motora,takže se nezíska alebo žiadna mechanická energia alebo sa jej získa obmedzené množstvo. odpovedajúce malému tepelnému spádu.Kaskádové vykurovacie sústave predstavuje daleko lepšie energetické využitie páry, potrebnej na ohrev kvapaliny. Je vytvorená z viacerych výmenníkov tepla, v ktorých sa ohrieva vykurovacie kvapelina so stupňovite klesajúcimi teplotami. Para na ohrev kvapaliny sa odobe-a z vhodne konštruovsných tepelných motorov pri rozdielnych tlakoch, odpovedajúcich teplotám vykurovacej kvapaliny. Kondenzát každého stupňa sústavy sa odvádza z vratného potrubie jeho vykurovacieho okruhu a zavádza sa do výmenníke alebo do obiehajúcej kvapaliny nižšieho teplotného okruhu. Celé množstvo kondenzétu odpovedajúce celkovej privedenej hmotnosti pary sústave se odoberá z posledného teplotného stupňa pri teplote vratnej vody jeho vykurovacieho okruhu. Pre kaskádovú vykurovsciu sústavu nejvhodnejšou konštrukciou sú kontaktná výmenníky jej princip se da uskutočniť aj s pcvrchovými výmenníkmi.Kaekédovou vykurovacou sústavou s niekoľkými teplotnými stupňemi se dá kryt spotrebe teple technologických spotrebičov a na vykurovanie priestorov pri značne rozdielnych prevádzkových teplotách. Energetická výhodnosť sústavy je v ton, že značnú časť pery pre ohrev kvapaliny v jednotlivých stupňoch sústavy nože expandovať v tepelnou motora zo vstupného tlaku na postupne klesejúce tlaky, a tým vyrábať zvýšené množstvo mechanickej energie,čím sa zlepšuje využitie jej energie. zavedením kondenzátor z vyšších teplotrąých stupňov do nižších a odvod ich celkového mnozstva zo sústavy s nízkou teplotou vratnej vody posledného teplotného stupňa se dokonale využije jeho tepla. odpadá alebo sa silne zjednoduší kondenaátne hospodárstvo e ním vyvolané straty tepla. Pri naplnení sústavy upravenou kvapalinou sa as kondenzät zaviesť priamo do kotla. Para po odbere z tepelného motora je prehriata a pred vstupom do výmenníkov sa chladí vstrekovaním obiehajúcej kvapaliny príslušného okruhu.Dobré využitie energie pary k výrobe mechanickej energie vyžaduje značný počet teplotných stupňov. Vzhľadom k tlakom pery, ktoré sú k dispozícii z tepelných motorov a nárokov na teploty spotrebičov, je počet stupňov obmedzený. Pre priemyselné účely se vystečí s troma maximálne štyrmi stupňami. Týmto rozsaho kaskádovej vykurovacej sústavy sa dá úsporne kryt každá spotreba tepla. ~Ak výrobňa vyžaduje z roznych dovodov (napr. vysokej prevádzkovej teploty niektorych spotrebičov, prekračujúcej maximálnu teplotu vykurovacej kvapaliny), vykurovania parou priamo z kotla, dá sa tepla vzniklého kondenzútu úplne vyułittý-m, že sa zavedie do niektorého teplotného stupňa sústavy a ochladí až ne teplotu vretnej vody posledného stupňa.Na pripojenom výkrese je ako príklad znázornkná kaskádovú kvepelinová vykurovacie sústave, pozostávajúca z troch vykurovacích okruhov s tromi kontaktnými výmenntkmi tepla,obehovými čerpadlami, chladičmi prehrietej pary e hlsdinovými regulatormi.Para, obvykle prehriate sa privádza potrubiami m, 29, 39 a pred vstupom do výmenníkov l, g, 3 sa ochladí v ehladičoch 11, 11, 31. Ochledená vykurovacie kvepelina se privúdaa do výmanníkov potrubiemi 12, L 2, Ľ, po ohrietí odoberá potrubiemi 1 |, a, J 1 e pretlečuje okruhmi čerpadlami 11, g. 32. Z vratných potrubí 13, za, ąg, sa časť obiahajúcej kvapaliny odvádza potrubiami n, 31, n, ako náhradaza skondenzovenú paru do výmenníkovg, 1, a do kotolne. Odvádzané množstvá kvapaliny sa riadi hladinovými regulátomi lg, gg,Já. Pre neznačenú, úpravu sa potrubim 13 odvádza hmotnosť kondenzátu rovnajúca se hmotnosti pary privádzanej do výmenníka l, potrubia 21, hmotnosti pary privádzanej do výmenníkovl, g, atd. Celková hmotnost kondenzátu sa zo súltavy odvádza potrubia 31 a teplotou vratnej vody najnižšieho teplotnáho stupňa. Kvapalina pre chladenie pary do výmanníkov aa odoberá z výtlalm čerpadiel jj, 31, 32.Kondensát s eventualnl použitého parněho vykurovania sa potrubí Q 1 zavádza do výmennika l alebo do niektorého z dalších výmennikov vhodného tlakového stupňa a odvádza zo sústavy potrubim 31. i1. Kaskádová kvapalinová vykurovacie sústava vyznačená tým, že je vytvorená niekoľkými okruhmi vykurovacej kvapaliny s odstupñovanou teplotou pripravovanej vo výmenníkoch (I, 2,3) parou privádzemou potrubia (10, 20, 30) so atupňovite klesajúcu tlakom, odobaranou po expanzii z tepelných motorov, pričom sa kondenzát odvádza z vyšších teplotných stupňov z vratného potrubia (12, 22,32) a zavádza do výmennikov (2, 3),.resp. do obiehajúcej kvapaliny nižšich teplotných stupňov, takže jeho celková množstvo sa zo sústavy odoberá v mieste posledného stupňa s najnižšou teplotou obiehadúceç kvapaliny potrubí (33).2. Kaskádové vykurovacie sústava podľa bodu 1, vyznačená tým, že kondenzát z parného vykurovanie sa potrubim (01) zavádza do niektorého z výmennikov (1, 2, 3) sústavy.

MPK / Značky

MPK: F24D 1/06

Značky: kaskádová, vykurovacia, sústava, kvapalinová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-229406-kaskadova-kvapalinova-vykurovacia-sustava.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kaskádová kvapalinová vykurovacia sústava</a>

Podobne patenty