Mnohostěn se vzájemně přestavitelnými stěnovými dílci

Číslo patentu: 228670

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mohelník Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Mnohostěn se vzájemně přestavitelnými stěnovýmí dílcí, kterým je například pravidelný čtyřstěn, pravidelný šestistěn, pravidelný osmistěn, pravidelný dvanáctistěn nebo pravidelný dvacetistěn, vyznačující se tím, že sestává ze základní koule (2) opatřené osovými čepy (6), jež jsou jedním koncem uchyceny v základní koulí (2) a jejichž druhé konce jsou spojeny s vodicími dílci (5) segmentového tvaru, překrývajícími na základní kouli (2) uložené nosné dílce (3) segmentového tvaru a k nosným dílcům (3) jsou stěnovými čepy (7) připojeny stěnové dílce (1).

Text

Pozerať všetko

(54) Mnohostěn se vzájemné přestävitelnými stěnovými dílcivynález se vztahuje na nnohoetěn se vzéjemnä přeetavitelnými stenami, kterým je nepříklad pravidelný čtyřetěn, äeetistěn, oenietěn, dvanéetietén nebo dvacetietłn, vhodný jako hlavolam nebo didaktické pomůcka či konetrukční útvar.Je známý pravidelný äestistěn, takzvané mbikova kostka, které je roedélené éeeti rovinami ve třech na sebe kolmých smeroch tak, le na povrchu koetky vznikne 26 dílcd, koetiček. Jednotlivé stěny pravidelného äeetistěnu jsou barevné odliéné. 26 koetiček, vytvéřejících svými stenami pravidelný éeetietén, lze rozdélit naekupinu 8 koetiček vrcholových, podílejících se vždy na vytváření tři etén pravidelného leetietänu, v jehož vrcholech jsou umístěné, na druhou skupinu 12 koetiček hrenových, podílejících eo na vytváření vidy dvou sousedících etěn a jejich společné hrany, a na skupinu 6 koetiček etředových, vyplňujících stredy stěn pravidelného ěeetietänu. Tyto stredové koetičlq jsou uvnitř pravidelného šeatistěnu vzájemné prepojené pevným stredovým křížem umožňující otéčení etředových kostiček okolo jedné ze tří os, jež jsou ne eebe kolmé a protínejí ee .v téłiéti pravidelného éeetietlnu. stredové kostičky urěují a prostor-ov fixují bervu příelulné etlny pra- videlneho äeetietónu. Soudršnoet ostatních kostiček zejiitují jejich výetupky a prohlubné,zapedející do sebe tak, že umožňují současný otéčivý pohyb vždy oemi koutiček eoueedících se etředovou koetičkou, společně okolo její oey otéčení. Určitou nevýhodou mbikovy koetky je použití tří skupin vzájemné nezamänitelných koetiček, vytvéŕejíoích steny pravidelného éeetistěnu. Tímto techniclün řešením se značné omezují kombineční mołnoeti, je by pro 26 vzájemné zeminitelných dílcd byly podstatné větší. Ze delší nevýhodu lze poklédat stredové dilce, jež ee sice mohou otéčet okolo svého středu, ale jejich vnější stěny zdetévají stéle ve stejné rovine. Jsou to poměrně stabilní dílee, čímž ee nejen sniłují kombinační molnoati, ale i magický účinek v okmžiku, kdy sestavovetel koetky pozná exietenci stabilních etředovýoh dílcd.Tyto nevýhody odstraňuje mnohostěn se vzájemné přestavitelnými stenami, kterým je například pravidelný čtyřstěn, pravidelný šestistěn, pravidelný osmistěn, pravidelný dvanáctiatěn nebo pravidelný dvacetistěn, jeho podstata spočíva podle vynálezu v tom, že sestavá ze základní koule, jejíž střed je taká středem mnohostěnu, jehož stänové dílce, vzniklé rozčleněním pláětě mnohostěnu, jsou uspořádsná ve zvolené vzdálenosti, například 3 mm, nad povrchem základní koule, která je v místech vymezsných pomyslnými průaečíky os mnohostěnu s jejím povrchem opatřona vždy jedním osovým čepem, jeho jeden konec je uchycený v základní kouli a druhý konec je spojený s vodicím dílcem, ktorý je například ve tvaru segmentu,okrajová části těchto vodicích dílců překrývají části posouvatelných nosných dílců, jejichž vnitřní plochy jsou konkavní, zatímco jejich vnější plochy jsou konvexní a jsou k nim stěnovými čepy připojeny odpovídající stenové díloe, a celkový tvar nosných dílců je odvozen z jejich vzájomne pronikajících se trajektorií, při možném otáčení sestav nosných dílců okolo osových čepů, vytvářejících spolu se stěnovými dílci posouvatelný celek, přičemž tento mnohostěn je samostatný nebo je spojený spoločným stěnovým dílcem se stejným nebo . geometrický příbuzným mnohostänem. INosné díloe mohou být ve svých klidových polohách stabilizovaný například pomocí plastických výstupků, apadajících do prohlubní v základní kouli, jež mohou současně sloužit i k usměrňování dráhy při otočném pohybu celé sestavy nosných i etěnových dílců. Základní koule může například sestávat ze dvou polokoulí oddělitelnä spolu spojených.Výhodou mnohostěnu podle vynálezu je příznivý poměr mezi počtom nosných dílců, respektive stěnových díloů mnohostěnu a množstvím kombinací vznikajících přesouváním stěn. Nejsou zde stabilní stenové dílce, nýbrž všechny stěny mnohostěnu mohou být v relativním pohybu. Vzájemným pospojováním stejných nebo geometricky příbuzných mnohostěnů pomocí společných stěnových dílců lze aditivním způsobem vytvářet konstrukční celky s novými kinetickými možnostmi. ADalší výhody vynálezu lépe vyniknou z popisu jeho principu a příkladu provedení doprovázeného výkresem kde představuje obr. 1 grafické zobrazení obecná úvahy o průniku kruhových trajektorií bodů dvou množin, obr. 2 schematický pohled na výchozí uspořádání stěn prsvidelného dvacetistěnu, kdy se průmět jedné ze stěn jeví ve skutečně velikosti, obr. 3 schematioký pohled na výchozí uspořádání stěn pravidelného dvacetistěnu s tělesovou osou kolmou k průmětně, obr. 4 schematický pohled znázorňující otáčení soustavy pěti stěnových dílců okolo jedná z šesti tělesových os pravidelného dvacetistěnu, obr. 5 řez pravidelným dvecetistěnem v rovině A-A z obr. 3. , Z řady mnohostěnů vhodných pro vzájemné přestavování stěn je možno vybrat pět tzv. platonovských, neboli dokonalých geometriokých těles - pravidelných mnohostěnů. Je to pravidelný čtyřstěn, jehož stěny jsou rovnostranné trojuhelníky, pravidelný äestistěn se čtveroovými stenami, pravidelný osmistěn, jehož stěny jsou rovnostranné trojúhelníky,pravidelný dvanáotistěn, jehož stěny jsou pravidelné pětiúhelníky, pravidelný dvacetistěn,jehož stěny jsou rovnostrarmá trojúhelníky. Tyto pravidelné mnohostěny jsou pro vzájemné přestavování stěn zvláště vhodné, protože jejich pláět lze rozčlenit na stejné a tím i vzájemně zaměnitelná stenové dílce. Průsečíky os pravidelných mnohostěnů s pláäti koulí. jejichž středy jsou současně středy pravidelných mnohostěnů, vytvářejí pravidelnou sit bodů,jimiž lze proložit pravidelnou sit kružnic vymezujících kulové vrchlíky, schopné otočného pohybu okolo těchto os, v souladu s následující ůvshou.V základní rovině 1 uvažujeme množiny prvků A s à (obr. 1). Existuje-li taková množina prvků x Z, pro ktoré platí x A E, a mají-li prvky množiny A schopnost pohybovat se po kruhových trajektoriích okolo středu otáčení § a prvky množiny ě schopnost pohybu po kruho- V vých trajektoriích okolo středu otáčení Q, pak pro množinu prvků x A Q platí, že se mohou postupně otáčet bud okolostředu otáčení s, nebo okolo středu otáčení Q. Tuto úvahu lze rozšířit na libovolné množství množin a středu otáčení v rovině i v prostoru.Rovinami, v nichž se nacházejí jednotlivé kružnice, lze rozčlenit plášt mnohostěnu na stenové dílce schopné otočného pohybu spolu a kulovými vrchlíky.V místech pomyslných průsečikü os pravidelného dvacetistěnu (obr. 5) s pláštěm základní koule 2 je pomoci osového čepu é připojen vodicí dilec i vymezujicí a umožňujioí pouze sférický pohyb nosných dílců 1. K noaným dílcům 3 jsou pomocí stěnových čepů 1 připevněny stenové dilce L, trojdhelnikového tvaru, vzniklé oddelením jednotlivých stěn pravidelného dvaoetistěnu ve svých hranách. Sestavou vždy pěti ve vrcholu sousedicích stěnových dílců 1 a tím i pěti sousedících nosných dílců 1 lze otáčet okolo příslušného osového čepu š. Spolu s nosnými dílci 3 se po povrchu základní koule g otúčejí i výplňové dílce A, jejichž význam spočíva v doplnění dané soustavy nosných dílcü 3, do tvaru lculového vrchlíku a při jietém stupni přesností lze výplňové dilce A vynechať V klidové poloze jsou nosné díloe 1 polohově stabilizovaný pomocí plastických výstupků a prohlubni g, jejichž odpor se při pootáčení danou aoustavou musi překonat. Zbývajícioh patnáct stěnových dilců l přitom zůstává vůči základni kouli v klidu.Konstrukce nmohostěnu s přestavitelnými stěnami podle tohoto vynálezu umožňuje za předpokladu, že základní koule má nekonečný poloměr, použít pro přeatavbu a záměnu libovolný počet noaxxých dilců i výplňových dílců v rovině. Uvažuje-li se koule jako těleeo o konečném poloměm n nekonečném počtu stěn, lze využít. vynález i pro stenové dílce tvaru segmentu. Do základni koule je možno zabudovat pohybové mechanismy, jež mohou zevnitř otéčet eetevami nosných dílců podle potřeby okolo osových čepů.Hnohostěn se vzájemné přestavitelnými stěnovými dílci, kterým je například pravidelný čtyřstěn, pravidelný ěestistěn, pravidelný oemietěn, pravidelný dvenáotiatěn nebo pravidelný dvacetistěn, vyznečující se tím, že aeetává ze základni koule (2) opatřené osovými čepy(6), jež jeou jedním koncem uchyceny v základní kouli (2) a jejichž druhé konce jsou spojeny e vodioími dílci (5) segmentového tvaru, překrývajicimi na základni kouli (2) uloženénosné dílce (3) segmentového tvaru a k noeným dílcům (3) jsou sténovými čepy (7) připojeny stěnová dílce (1).

MPK / Značky

MPK: A63F 9/04

Značky: stěnovými, přestavitelnými, mnohostěn, vzájemné, dílci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-228670-mnohosten-se-vzajemne-prestavitelnymi-stenovymi-dilci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mnohostěn se vzájemně přestavitelnými stěnovými dílci</a>

Podobne patenty