PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov

Číslo patentu: 227719

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kotleba Jozef, Bubnáš Juraj, Novák Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov zložená z pastotvorného PVC, zmäkčovadiel, stabilizátorov, nadúvadiel, pigmentov a zmesnej povrchovo-aktívnej látky, vyznačená tým, že zmesná povrchovo-aktívna látka pozostáva zo 60 až 75 % hmot. parciálnych a/alebo úplných esterov nevysýchavých alebo polovysýchavých rastlinných olejov, 10 až 25 % hmot. minerálnych olejov viskozity 20 až 80 mm2/s, 1 až 5 % hmot. kyseliny olejovej a 1 až 8 % hmot. polypropoxaméru viacmocných alkoholov C2 až C12 obsahujúcich 2 až 8 hydroxyskupín, s celkovou mol. hmotnosťou 2 000 až 5 000 a/alebo polyetylénglykolu mol. hmotnosti 300 až 1 000.

Text

Pozerať všetko

(21) (pv 8223-81) ~ Mo) Zverejnené 15 09 83 M 99 VY-Ez (45) Vydané 15 05 se AIDEJEVY QÍrvynMmu KOTLEBA JOZEF ing., ZEMIANSKE KOSTOĚANX, BUBNÄŠ JURAJ ing., NOVÁK LADISLAV ing. CSc., PRIEVIDZA(54) PVC kompozícia na tesnenia kovových úzáverov potravinárskych obalovPredmetom vynélezu je PVC kompozícia zvlášť vhodná na výrobu tesneni kovových uzáverov potravinárskych obalov, najmä korunkových uzáverov, konzervárenských víčok a víčok na obaly technických produktov. Doteraz sa na tento účel používali hlavne tesniace vložky vysekávané z korkových platní pripravených lisovaním korkovej drte e pojidiel. Korkový materiál je však nedostatkový a podstatne nákladnejší ako plastické hmoty. V niektorých pripadoch, napr. na tesniace vložky korunkových uzáverov pre balenie jedlých olejov sa používa polyetylén. Tento však nie je vhodný na tesnenia fliaš piva, limonád a minerálnych vôd, t. j. V tých prípadoch, keä poživatina obsahuje ako aktívnu zložku plynné látky, najmä kysličnik uhličitý, pretože pre plyny a vodné pary má polyetylén mnohonásobne vyššiu priepustnosť ako PVC. Podstatným krokom vpred bolo zavedenie výroby týchto tesnení z PVC pasty. PVC pasta pripravená pre tento účel podľa dostupných literárnych údajov, vykazuje pri priemyselnom spracovaní značné nedostatky, najmä vysoký vzostup viskozíty s časom skladovania, čo obmedzovalo praktickú použiteľnosť PVC pasty na 2 až 4 týždne, najmä v letných mesiacoch, äalej to bol častý výskyt puchierov a bublin na povrchu tesnení, vzníklých počas želatínácie PVC pasty, čo okrem estetickej chyby sposobovalo aj zhoršenie tesniacich schopnosti, marksntne dokazateľne tlakovými skuškami záverov stýmito tesneniami. Porezita tesniacej vrstvy nie je tiež.dostatočnej jemnosti a ak želatínácia prebieha za zvýšených teplôt, 200 až 250 °C, vznikajú veľké pőry a puchiere veľkosti I až 6 mm.Teraz sme zistili, že všetky uvedené nedostatky PVC pasty možno odstrániť prídsvkom zmesnej povrchove aktívnej látky zostavenej z vhodne volených komponent a v pomeroch podľa tohoto vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se spoja látky s hydrofilným, hydrofóbnym a amfoterným charakterom do koloidne chemicky vyváženého celku, čo umožní dokonale dispergovať jednotlivé zložky PVC pasty, zabrániť predčasnej solvatácii s napučiavaniu polyméru v zmškčovaďle, čím sa výrazne predĺži skladovateľnosť, úplne zmáčať kovový povrchuzáveru, viazať vlhkosť zo surovín, urýchliť proces želatinácie a zaistiť aj za vysokých teplôt rovnomernú jemnú štruktúru pârov tesnenia, bez puchierov a bublín.Táto zmesná povrchovo aktívna látka podľa tohto vynálezu pozostáva z 1 až 8 hmot. látok s výrazne hydrofilného charakteru e to polypropoxaméru viacmocných alkoholov C 2 až C 12 obsahujúcich 2 až 8 hydroxyskupín, s celkovou molekulovou hmotnosťou 2 000 až 5 000,napr. polypropoxamér trimetylolpropánu mol- hmot. 3 000 a/alebo polyetylénglykolu s mol. hmotnosťou 400 až I 000, majúcich schopnosť asociovať vodu a vlhkost zo surovín, dalej z 1 až 5 hmot. kyseliny olejovej, ako emulgačného preceptora, spájajúceho látky hydrofilné s hydrofőbnymi, potom z 10 až 25 hmot. mineralneho oleja viskozity 20 až 80 mmz/s,napr. medicinálneho vazelínového oleja, vazelínového kozmetíckého oleja, ložiskového oleja a pod., znižujúceho povrchové napätie na rozhraní PVC pasta - kov uzáveru a zo 60 až 75 hmot. parciálnych a/alebo úplných esterov navysýchavých alebo polovysýchavých rastlinných olejov, napr. glycerinmonoricinoleát, repkový olej, slnečnicový olej, butylester sójováho oleja, ktoré ako kolidné amfotérne látky zlepšujú dispergovateľnosť, spolupôsobia s hydro~ filnou zložkou na spomalenie solvatácie, podieľajú sa hydrofőbnou zložkou na dobrom zmáčaní plechu, pri zvýšených teplotách urýchľujú želatináciu pasty zjemnujú pőry želatinátu.Uvedený koloidne chemický komplex sa pridáva do PVC pasty v množstve 2 až 6 hmot.,čim sa zaistí výrazne predlžená skladovateľnosť pasty, veľmi dobrý vzhľad želatinátu s jemnými pórmi bez bublin a puchierov a výborné tesniace vlastnosti.Ostatné suroviny potrebné pre výrobu PVC pasty sú zo spracovateľakej praxe bežne znár me. Je to predovšetkým pastotvorný PVC o K-hodnote 65 až 75, ako zmäkčovadlá sa používajú bežne dostupné typy, najmä di-2-etylhexylftalát, di-2-etylhexyladipát, z polymérnych typov estery diolov s kyselinou ftelovou a adipovou, diglykol, dibenzoát, dibutylsebakát, epoxybutylester sőjového oleja, acetyltributylcitrat, oktylstearát a pod. Ako-stabilizátory súvvhodné najmä estery kyseliny beta-aminokrotonovej, dioktylcintioglykolát, dibutylcinkarbo xylát. Ako plnidlo možno použiťplavenú kriedu, míkromletý vápenec, vo vhodných prípadoch i kaolín, bentonit a mastenec v jemnej mletej podobe. V úlohe nadúvadla sa najčastejšie používa azodikarbonamid, ale možno pracovať i bez neho, avšak pri zvýšenej spotrebe tesniacej hmoty. Na estetickú alebo rozliěovaciu úpravu tesnenia sa pridávajú vhodné pigmenty. Pri aplikáciách tejto PVC pasty pre potravinárske účely treba zohľadniť pri stavbe receptúry všetky platné zákonné hygienické predpisy a požiadavky. Praktická aplikáciu vynálezu osvetlíme na nasledujúcich príkladoch, ktoré však rozsah jeho použiteľnosti neobmedzujú.Na planétovej mieěačke sa pripraví PVC pasta o zloženíHotová pasta má po príprave viskozitu 2 850 mPas, ktoré po jednom mesiaci skledovanim stúpne na 5 430 mPas a po 3 mesiacoch na 12 270 mPas, čo predstavuje v tomto čase pomerne hustú, málo pohyblivú pastu, len s veľkými ťažkosťami spracovateľnú na danom strojnom za riadeni. Pasta sa dávkuje v množstve 0,350 g do korunkových uzáverov z pocínovaného plechua prechádza cez želatinačný tunel po dobu 60 sekúnd pri teplote 230 °C. Merná hmotnosť takto vyrobeného tesnenia je 0,520 g/cm 3 a po vzhľadovej stránke vykazuje chyby, najmä zneč 3 227719 ným výskytom puchierov a bublin o veľkosti 1 až 5 mm. Pri tlakových skúškach stráca tesnenie svoju tesniscu schopnosť pri tlaku 0,5 MP 8.Na planétovej miešačke sa pripraví PVC pasta pre tesnenia korunkových uzáverov fliaš na pivo a limonády o zloženíTáto pasta má po príprave viskozitu 2 545 mPas, po jednom mesiaci 3 180 mFas, po 3 mesiacoch 4 920 mPes a po 6 mesiacoch 5 860 mPes, čo svedčí o dobrej skleâovateľnosti, takže pasta je i po 6 mesiacoch tekuté a dobre spracovateľná. Pasta sa dávkuje do korunkových uzáverov z pocínovàného plechu v množstve 0,350 g a prechádzala želatinačným tunelom po dobu 48 sekúnd pri 230 °C. Takto vyrobené tesnenia mali mernú hmotnosť 0,450 g/cm 3 a boli hladké a lesklé, bez povrchových vzhľadových chýb. Pri tlakových skúškach podrželi si tes nenia svoju tesniacu schopnosť až do tlaku 1,2 MPa, čo svedčí o veľmi dobrých vlastnostiach.Na planétovej miešačke sa pripraví PVC paste pre tesnenia konzérvárenských vičok na tuky obsahujúce potraviny. Paste má zloženie43,36 hmot. pestotvorný PVC,13,95 hmot. di~ 2-etylhexylftalát,11,83 hmot. poly-butándioladipát,5,96 hmot. di-2-etylhexyladipát,18,83 hmot. mikromletý vápenec,0,59 hmot. ester kyseliny beta-aminokrotonovej,1,42 hmot. titánová beloba,0,39 5 hmot. azodikarbonemid,0,47 hmot. červený kyseličnik železitý,3,4 hmot. zmesnej povrchovo-aktívnej látky pozostávajúcej zo 3.75 hmot. polyetylénglykolu mol. hmotnosti 300, A 6,25 hmot. polypropoxeméru trimetylolpropánu mol. hmotnosti 3 000,2,5 hmot. kyseliny olejcvej,12,5 hmot. medicinálneho vazelínového oleja e 75,0 hmot. butylesteru sćjového oleja.Pasta sa nenesie na vnútorný obvod konzervárenského víčks a želatinuje sa 180 sekúnd pri 2 | 0 °C. Tesniaca vrstva je po želatinácii dobre napenená, nevykazuje žiadne vzhľadové závady a má veľmi dobrú adhéziuk víčku.Na plenétovej miçšočke sa pripraví PVC pasta pre tesnenia vičok na uzávery technických kvapalín o zložení49,0 hmot. psstotvorný PVC,17,5 hmot. polymérne zmškčovadlo Reoplex 903,10 , 5 93 hmot. diglykoldibenzoát,4,2 hmot. dioktyladipát,10,0 hmot. plavená krieda,3,0 hmot. dibutylcínkarboxylát,3,0 hmot. titánová heloba,0,8 hmot. azodikarbonamid,4,0 hmot. zmesnej povrchovo-aktívnej látky pozostávajúca z 22,5 hmot. ložiskového oleja J 2,1,25 hmot. polyetylénglykolu mol. hmotnosti 600,75,0 hmot. butylesteru sőjového oleja a 1,25 hmot. kyseliny olejovej.Pasta má po príprave viskozitu 3 820 mPao, je veľmi dobre sklodovateľná, takže po troch mesiacoch má viskozítu 4 230 nPas. Nástrek pasty sa vo vičkach želntinuae pri 220 °C po dobu 120 sekúnd. Vytvorené tesniace vrstva má merná hmotnosť 0,380 g/cn 3 a má hladký povrch bez akýchkoľvek závad.1. PVC kompazícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov zložená a paa~ totvorného PVC, zmškčovadíel, stsbilizátorov, nadúvadiel, pigmentov a zmesnej povrchovo-aktívnej látky, vyznačená tým, že zmesná povrchovo-aktívna látka pozostáva zo 60 až 75 hmot. parcíálnych a/alebo úplných esterov nevysýchavých alebo polovysýohavých rastlinných olejov, 10 až 25 hmot. minerálnych olejov viskozíty 20 až 80 nm/3, 1 až 5 hmot. kysee liny olejovej a I až 8 hmot. polypropoxaméru viacmocných alkoholov C 2 až C 12 obąahujúcich 2 až 8 hydroxyskupín, s celkovou mol. hmotnosťou 2 000 až 5 000 a/alebo polyetylénglykolu mol. hmotnosti 300 až 1 000.2. PVC kompozícia podľa bodu 1, vyznačená tým, že podiel zmesnej povrchovo-aktívnej látky v tejto PVC kompozícii je 1 až 6 hmotnostných.

MPK / Značky

Značky: potravinářských, tesnenia, uzáverov, obalov, kovových, kompozícia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-227719-pvc-kompozicia-na-tesnenia-kovovych-uzaverov-potravinarskych-obalov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov</a>

Podobne patenty