Průmyslový manipulátor pro odebírání kusového, zejména textilního zboží

Číslo patentu: 227229

Dátum: 15.11.1985

Autor: Melgr Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Průmyslový manipulátor pro odebírání kusového, zejména textilního zboží od pracovního stroje, který na základě signálu z čidla přítomnosti zboží na výstupu pracovního stroje, převedeného na jediný pneumatický impuls provede uchopení, odtažení, uložení na složku, přidržení na složce, započítání kusu zboží a vrátí celý mechanismus do výchozí vyčkávací polohy dříve, než pracovní stroj dohotoví další kus. Toto zařízení lze použít například při výrobě kapesníků, ručníků, utěrek, ložního prádla, a to v technologických operacích, kde jsou výše jmenované výrobky vysunovány nějakým transportním mechanismem ze stroje, například u šití, žehlení, etiketování, balení a podobně.

Text

Pozerať všetko

Průmysiový manipulátor pro odobírání kusového, zejména toxtilního zbožíPrúmyslový manipulátor pro odebírá~ ni kusového, zejména textilniho zboží od pracovního stroje, který na základě signálu z čídla přitomnosti zboží na výstupu pracovního stroje, převedenébo na jediný pneumatický impuls provede uchopení, odtaženi, uložení na složku,přidržení na složce, započitání kusu zboží a vráti celý mechanismus do výchozi vyčkávaci polohy dřive. než pracovni stroj dohotovi další kus. Toto zařízení lze použit například při výrobě kapesnilců, ručniků, utěrek, ložniho prádla,a. to v technologických operacich, kde jsou výše jmenovanê výrobky vysunovány nějakým transportnim mechanismem ze stroje, například u šíti. žehleni,etiketováni, balení a podobné.vynález se týká průmyslového manipulátoru pro odebírání kusového, zejména textilního zboží, například kapesníků, ručníků, utěrek, od pracovních strojů a ukládání tohoto zboží na složku.Dosud známé univerzální průmyslové msnipulátory jsou určeny převážně pro strojírenství a z toho vyplývají jejich vlastnosti. nosnost řádově desítky kilogramü, vysoká přesnost, relativně pomalé pohyby, »šest i více stupňů volnosti a vysoká cena. Z těchto důvodů je proto včtlinou nelze v textilních provozech využít.Podstatou vynálezu je jednoúčelový, jednoduchý, velmi rychlý, pneumatický ovládaný průswslový manipulátor se dvčma stupni volnosti ramene a přidržovacím zařízením, jehož nosnost ja řádovä desítky gramů.Hlavní výhoda tohoto manipulátoru spočíva V tom, že všechny jeho pohyby jsou odvozeny od jediného řídicího pnsumatickěho signálu, pomocí něhož provede uchopení, odtažení, uložení na složku, přidržení na složce, zepočítání kusu, uvolnění odebíranáho kusu a návrat cellho mechanismu manipulatoru do výchozí vyčkávecí polohy. Další výhodou je vysoká rychlost .jednotlivých pohybu, daná jednak způsobem pohonu pomocí jednočinxxých pneumatických vúlců, jednak malou hmotnosti všech pohyblivých dílů manipulátoru, takže manipulátor vždy čeká ve výchozí poloze na ukončení cyklu pracovního stroje a není tedy limitujícím prvkem rychlosti celé technologické operace.Na výkresu je schematicky naznačeno provedení menipulátoru, plnými čerami v klidové vyčkávací poloze, čárkovanê v koncových polohách jednotlivých částí zařízení.Manipulátor podle vynálezu má před výstupním zařízením 1 pracovního stroje umístěno čidlo g odebíranáho kusu zboží j, které je připojeno na vstup S zesilovače i, který je svým výstupom Q propojen na elektropnaumatický ventil i, napojený ns zdroj stlečeného vzduchu ze zdroje 6. Výstupní potrubí tlačeného vzduchu 2.2 elaktropneumatického ventilu 2 je současně přivedeno přímo na pneumatický valec l, přes škrticí e zpětný vantil Q na . pneumatický valec 2 a prostřednictvím pístu válce g na pneumatický valec m, mechanicky vázaný na koncový spínač , který je připojen na nestavovací vstup g zesilovače i. Pneumaticld valec 1 je mechanicky vázán pístnicí l a tehly g na kleštiny 11, pneumatický válec 2 je pístnicí ü vázán s výkyvnou pákou lg, nesoucí pneumatický válec 1 a jeho výše popsaným mechanismem. Pneumatický valec lg je mechanicky vazán pomocí pístnice m s kloubovým mechanismem 13 g a dále pomocí klonbového machaniamu JOJ a narážky 1 Q 3 s přidržovacím ramenem LM odkládecího stojanu mi pro odebíraně kusy 1 a současně na již výše popsaný koncový spínač n.Funkce zařízení manipulatoru podle vynálezu spočíva v tom, že pokud čidlo g zaznemená na výetupním zřízení 1 přítomnost kusu zboží l, určeného k odebrání, eepne prostřednictvím vstupu § zesilovače i elektropneumatický ventil 2, který prepustí stlačený vzduch ze zdroje 6 do výstupního potrubí 2, ktoré je ze elektropneumaticląým ventilam 2 rozdvojeno, jednak přímo do pneumatického válce l, čímž dojde k velmi rýchlemu posunu pístnice j 1 vpřed současně s kleltinou u, ktoré pomocí táhsl Ľ sevře odabírem kus zboží 1. Druhou větví výstupního potrubí ž se dostane stlačený vzduch přes ěkrticí a zpětný ventil g do pneumatického válce 2, ktorý pomocí pístnice 9 | začne výklánät páku 2 s výše popsaným mechanismem pnsumatickćho válce 1 do čárkovaně vyznačené polohy. Tím se odebírexąý kus i textilního zboží dostane též do čárkovoně vyznačené polohy a visí volně přes přidržovací rameno g tak, aby neshrnoval již dříve odebrené kusy přeložené přes odkládací stojan i. současně píst valce 2 otevře cestu stlačenámu vzduchu do pneumatického valce lg, který pístnicí JiL tlečí přes kloubový mechenismus la přidr-žovací rameno LM do čárkoveně vyznačené polohy,odebírený kus 1 propadns mezi přidržovací rameno 104 s odkládací stojan už, kloubový mechanismus mg najede na naražku E 1, čímž se vychýlí do čárkovaně vyznačené polohy, přidržovací rameno m se vratí do výchozí polohy a přitiskne poslední odebrený kus 1 k ostatním, praporek na středním kloubu kloubového mechanismu 11 g sepne koncový spínač 11, kterýprostřednictvím nastavovacího vstupu 3 zesilovače i ukončí řídící signál na výstupu Q pro elektromagnetický ventil 2. Tím se pneumatické válce 1, 2 a lg odvzdušní, jejich pístyse i s příslušnými mechanismy vrátí do výchozí vyčkávací polohy. Nejprve dojde k uvolnění klaštiny 11, pak k návratu dalšího meohaníamu a po objevení se dalšího kusu zboží 1 na výstupním zařízení L pracovního stroje se výše popsený cyklus opakuje. Doba cyklu u konkrétního zařízení je cca 1,5 sek.Konkrétní provedení manipulátcru podle vynálezu bylo odzkouěeno na rozstřihovacím automatu pro kapesníky, ale je možné pomocí něho odebírat jakékoliv kusové textilní zbožíod libovolné operace například šití, žehlení, etiketování, balení. Navíc lze z pohybu kterékçlív části manípuiátoru odvodit mechanický impuls pro počítadlo odebraných kusů.1. Průmyslový manípulátor pro odebírání kusového, zejména textílního zboží od pracovního atroje, který má před výstupním zařízením pracovního stroje umístěno čidlo přítomnosti odebíranáho kusu zboží, vyznačený tím, že čidlo (2) je připojené na spouětěcí vstup (S) zesilovače (4), přičemž výstup (Q) zesilovače (4) je připojen na elektropneumatický ventil(5), jehož vstupní potrubí (51) je připojeno na zdroj tlakového vzduchu (6), výstupní po ~trubí (52) slektropneumatického-ventilu (5) je připojeno na výkyvně umístěný pneumatickývalec (7), současně přes škrticí a zpětný ventil (8) na pneumatický válec (9) a v horní úvrati pístu pneumatického válce (9) je výstupní potrubí (52) elektropneumatíckého ventilu(5) připojeno též na pneumatický valec (10), vázaný na koncový spínač (11), připojený na nastavovací vstup (R) zesilovače (4).2. Průmyslový manipulátor podle bodu 1, vyznačený tím, že pneumatický valec (7) je prostřednictvím píatnice (71) a táhel (72) mechanicky vázán s kleštinou (73).3. Průmyalový manipulátor.pod 1 e bodu 1, vyznačený tím, že pneumatický válec (9) je prostřednictvímpístnice (91) mechanicky vázán s výkyvnou pákou (92), spojenou s pneumatickým válcem (7).4. Průmyslový manipulátor podle bodu 1, vyznačený tím, že pneumatický válec (10) jeprostřednictvím pístnice (101), kloubového mechanismu (102) a narážky (103) mechanicky vázán s přidržovacím ramenem (104) odkládacího stojanu (105) pro odebírené kusy (3).

MPK / Značky

Značky: textilního, kusového, zboží, průmyslový, zejména, manipulátor, odebírání

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-227229-prumyslovy-manipulator-pro-odebirani-kusoveho-zejmena-textilniho-zbozi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Průmyslový manipulátor pro odebírání kusového, zejména textilního zboží</a>

Podobne patenty