Okenní panel pro objekty s okenními pásy

Číslo patentu: 226888

Dátum: 01.10.1985

Autor: Urbancová Vladimíra

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Okenní panel pro objekty s okenními pásy, kde okenní pásy se skládají buď z oken, nebo oken a meziokenních izolačních vložek, vyznačen tím, že se skládá nejméně ze dvou dílů, jak samostatných oken (1), nebo samostatných oken a meziokenních izolačních vložek (2) v libovolné kombinaci jejich počtu a rozmístění, které jsou navzájem spojeny svými svislými stranami prostřednictvím distančních lišt (3), kde v horních částech distančních spar a na vnějších svislých stěnách krajních dílů jsou upraveny závěsné elementy (4, 5) a kde vodorovné straty dílů jsou navzájem spojeny průběžnými stabilizačními lištami (6).

Text

Pozerať všetko

šĺsšľltstfšžrž PO PIS VYNÁLEZ u 228 888ÚŘAD mo VYNÁLEZY64) Okenní panel pro objekty s okennimi pásyVynález se týká okenního panelu pro objekty s okennimi pásy, který je sestavenU dosud realizovaných objektů s okennímí pásy se jeho jednotlivé díly, tj. okna ą a meziokenní izolační vložky, osazují tradičné tak, že se jednotlivé díly postupně umísČují do předepsané polohy, kotvi se k nosným a obvodovým částem stavební soustavy a spojují se se sousednimi díly okenního pásu. Manípulace je převážně ruční e osazováni časově náročné. Je znám způsob vytváření okennich pásů z velkorozměrových okenních panelů,avšak panel je v tomto případě vybaven v horní částí nosnýn dřevěným hranolem, který zabezpečuje přenášení váhy celého okenního panelu do dvou závěsných bodů montážního vahedla. Nosný dřevěný hranol je s okenním panelem pevné spojen po celé jeho délce a po osazeni zůstává trvalou součástí stavby. Tohoto zpüsobu nelze použit ve všech konstrukčních soustavách, a to zejména u soustavy, u níž je nadpraži okenniho otvoru rovné a výška otvoru odpovídá výšce oken a mezíokenních ízolačních vložek, takže pro umístěnínosného dřevěného hranolu nad okenními prvky není v těchto soustavách misto.Uvedené nevýhody dosavedniho stavu techniky se odstraní okennim panelem podle vynálezu, který se skládá z oken a nebo z oken a meziokenních ízolačnich vložek, jehožpodstata epočivá v tom, že se skládá nejméně ze dvou dílů, samostatných oken nebo samos 226 888tatných oken a meziokenních izolečních vložek v libovolné kombinací jejich počtu a rozmístění, které jsou navzájem spojeny svými svislýmí stranami prostřednictvím dístenčních líšt, kde v horních částech distančních sper a na vnějších svislých stěnách krajních dílü jsou upreveny závěsné elementy a kde vodorovné strany všech dílü jgou navzájomVýhodou okenního panelu podle vynálezu je to, že jeho rozměr nepřevyšuje rozměr tradičné osezené sestavy. Přitom se jeho díly spojí ve výrobné navzájem obdobné, jako se tradičné spojují po osazení na stavbě. Váha okenního panelu se při manipulaci přenáší prostřednictvím všech jeho svislých částí, tj. oken a meziokenních izolačníchvložek, takže namáhání jeho jednotlivých částí při tomto statickém působení nepřevy- Qšuje namáhání, vznikající při manipulaci s nimi ručné. Další jeho výhodou je to, že Á umožňuje montovat díly okenního pásu ve velkorozměrovýoh panelech prakticky do všech stavebních soustav bez omezení, dále to, že se dosáhne odstranění fyzické námahy oproti ruční manipulaci s díly okenního pásu na stavbě, dále podstatného snížení staveništní pracnosti a zrychlení výstavby, protože okenní panel lze zkompletovet ve výrobně včetně utěsnění e zakrytí spár mezi jeho díly včetně jeho na~tření, takže na stevbě se provede pouze zakotvení okenního panelu v několika bodech a dokončení obvodových spar. Dáledojde ke zvýšení humenizace lidské práce, protože okenní panely se montují spolu sobvodovým pláštěm budovy, takže po smontování hrubé stavby je objekt uzavřen proti povětrnostním vlivům a delší práce v něm probíhají ve zlepšených klimatických podmínkách.Okenní panel podle vynálezu je jako příklad schematícky znázorně na výkresu,kde obr. 1 znázorňuje pohled na okenní panel ve svislé-poloze a obr. 2 půdorysnýpohled na řez okennímpanelem vedený řeznou rovinou A-A z obr. 1.á Okenní panel podle pŕíkledného provedení se skládá ze středových oken l a dvoukrajních meziokenních ízolačních vložek g, mezi nimiž jsou vloženy distanční lišty 1,ktoré jsou po výšce oken l e mezíokenních izolačních vložek g pevně spojeny. V horní části okenního panelu jsou v osách distančních spor a ne obou vnějších svislýoh stěnách meziokenních izolačních vložek g.upraveny závěsné elementy 5 e Ž. Vodorovné strany všech dílů okenního panelumjsou Äavzejem spojeny průběžnými stabílizačními lištami §, které staticky spolupůsobí při jeho zavěšení na vahadlo jeřábu a zabezpečují jehorozměr e usnadňují jeho osazení e ukotvení do objektu.Při manípulaci s okenním penelem podle vynálezu se okenní panel zavěsí svými závěsnýmí elementy A a 2 na vehadlo jeřábu, jehož závěsné háky mají vzájemné rozteče, dané vzdálenostmi závěsných elementü í 9 2 okenního panelu od sebe.Okenní panel pro objekty s okennímí pásy, kde okenní pásy se skládaji buč z oken,nebo oken a meziokenních ízolačních vložek, vyznačený tím, že se skládá nejméně ze dvou dilů, jak samostatných oken (1), nebo samostatných oken a mezíokennich izolačnich vložek (2) v libovolné kombinací jejích počtu a rozmístěoi, které jsou navzájem spojeny svými svíslými stranami prostřednictvím dísťančních líšt (3), kde v horních částech distančních spar a na vnějších svíslýchvstěnách krajníchdílů jsou upraveny závěsné elementy (4, 5) a kde vodorovné strany dílů jsou navzájem Spojeny průběžnýmí stabilizač nímí líštamí (6).vytiskly Moravské tlsluřskó závody, C e n a 2.40 l( č s provoz 12, Leninova 21, Olomouc

MPK / Značky

Značky: objekty, panel, okenními, okenní, pásy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-226888-okenni-panel-pro-objekty-s-okennimi-pasy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Okenní panel pro objekty s okenními pásy</a>

Podobne patenty