Zapojení pro komplexní simulaci sil v systému řízení pomocí číslicového počítače

Číslo patentu: 226827

Dátum: 01.09.1985

Autori: Bezányi Valerian, Zavaďák Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení pro komplexní simulaci sil v systému řízení pomocí číslicového počítače vyznačené tím, že systém (1) řízení je spojen přes snímač (2) síly s polohovým servomechanismem (6) přičemž výstup snímače (2) síly je připojen na první vstup matematického modelu (3) soustavy řízení, na jehož druhý vstup je připojen číslicový potenciometr (4) a jehož výstup je připojen jednak na polohový servomechanismus (6), jednak na druhý vstup číslicového potenciometru (4) a jednak na vstup číslicového počítače (5), jehož výstup je připojen na první vstup číslicového potenciometru (4), zatímco na polohový servomechanismus (6) je připojen zdroj (7) tlakové energie.

Text

Pozerať všetko

(75) íAuwrvwúkzu BEZÁNYI VALERIAN ing-964) Zapojení pro komplexní simulaei sil v systému řízení pomocí číslicového počítačeVynález se týká zapojení pro komplexní simulování sil v systému řízení pomocí číslicového počítače u pozemních letových simulátorů, speciálních a dopravních simulátorů jíządy, sloužících k výuce nebo přeškolování osádky.U dosud známých systémů símulace sil v řízení je ve spojení e číslicovým počítačem využíváno generátoru průběhu sil. Generátory průběhu silvyžadují více výetupů z číslíoového počítače. Každý výstup použitý pro vstup do generátoru průběhu sil musí bý převeden ne číslicově analogovém převodníku.Tento systém je charakteristický velkým počtem výstupních číelícově analogových převodníků, nákladným generátorem průběhu sil. Dále tento systém neumožňuje snadnou změnu požadovaných parametrů funkčních závielostí. Další nevýhodou je nutnost použít identických generátorů průběhu sil pro každý systém řízení. omezení dynamické vlastnosti generátorů průběhu sil neumožnují simulaci vedlejších např. aerodynamických účinků.Uvedené nedostatky plně odstranuje zapojení pro komplexní simulaci sil v systému řízení pomocí číslicového počítače podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že systém řízení je spojen přes snímač síly s polohovým eervomechanismem, přičemž výstup snímače síly je připojen na první vstup matematického modelu soustavy řízení, na jehož druhý vstup je připojen číslicový potenciometr a jehož výstup je připojen jednak na polohový eervomechanismus, jednak na druhý vstup číslicového potenciometru a jednak na vstup číelicovéhopočítače, jehož výstup je připojen na první vstup číslícového poteneiometru, zatímco napolohový servomechanismus je připojen zdroj tlakové energie. Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na výkresu.Pro jednoduchost je znázorněno zařízení pro simulaoi sil v jednom rídícím orgánu letového simulátoru. Obdobné sestavy se uspořádají pro ostatní řídící orgány.Systém l řízení je spojen přes snímač g síly s polohovým servomechanismem Q. Výstup snímače g síly je připojen na první vstup matematického modelu 2 soustavy řízení, na jehoždruhý vstup je připojen číslicový potenciometr 1. Výstup matematického modelu 1 soustavyřízení je připojen jednak na polohový servomechanismus Q, jednak na druhý vstup číslicové ho potenoiometru i a jednak na vstup číslicového počítače 2, jeho ž výstup je připojen na první vstup číslicového potenciometru 3. Na polohový servomechanismus Ě je připojen zdroj 1 tlakové energie.Systém řízení L je spojen přes snímač 3 síly s polohovým servomechanismem Ě. Simulovaný systém řízení je popsán nelineárními diferenciálními rovnioemi a realizován matematickým modelom 2. Při působení vnější síly na soustavu l řízení snímač g síly přivádí signál úmärný síle na první vstup matematického modelu 2 soustavy řízení. Výstup z matematického modelu 2 systému řízení je jím vypočtená nová poloha řízení. Tato vypočtená poloha je soue časně přiváděna na druhý vstup číslioového potenciometru 5, na vstup číslicového počítače 2 a na výstup polohového servomechanismu É. Na první vstup číslicového potenciometru 3 je zapisováno binární číslo vypočtené v číslioovém počítači 2 dle vloženého algoritmu, a to v reálném čase. Na číslicovém potenciometru 5 pak dochází k hardwardovému násobení signálů přivedených na první a druhý vstup. Výstupem z číslícového potenciometru 1 je již signál úměrný skutečně aerodynamickě či třecí síle. Tento signál je přiváděn na druhý vstup matematického modelu 2 soustavy řízení a reprezentuje reakci k původní, obsluhou vyvolané síls. Vzhledem k tomu, že tok signálů probíhá současně, je na výstupu matematického modelu 1 soustavy řízení vypočtená okamžitá hodnota polohy, která odpovídá rovnováze na soustavu řízení působících sil. Vypočtená hodnota je současně přiváděna na vstup polohového servomechanismu Q, ktorý zajištuje přestavení řízení, pomocí tlakové energie ze zdroje 1 a tím vyvoláva reakoi, která je obsluhou pocitována jako zatěžovací síla v systému řízení.Navržené zapojení umožnuje minimalizovat počet výstupníoh číslicově analogových ořevodníků. V zapojení využitý elektronický číslicový potencíometr pak reprezentuje pouze jeden upravený číslicově analogový převodník pro každý systém řízení. Toto zapojení plně odstraňuje časové zpoždění signálu, které se vyskytuje jak u plné číslicové simulace, tak i speciálních generátorů průběhu sil. Dále přispívá k vysoké etabilitě simulovaného systému v plném rozsahu změn parametrů simulovaného vnějšího prostředí.Dynamické vlastnosti zařízení pro komplexní simuleci sil v řízení jsou charakterizované matematickým modelom, ktorý současně umožňuje využít pro kompenzaci dynamických vlastností polohovaného servomeohanismu vyšších derivací, tj. časového průběhu rychlosti a zrychlení. Kompenzovaných dynamických vlastností polohového servomechanismu lze výhodně využít pro simulaoi vedlejších např. aerodynamických účinku.Měkký reálný fyziologický pocit průběhu sil je zajištěn navrženým zapojením, kterékomplexně řeší simulaci sil v řízení a plně odstraňuje kvantitatívní chyby.Významnou výhodou navrženého zapojení je rychlá a snadná možnost změny funkčních závislostí průběhu 511 včetně nelineárních pouze sftwarovým vybavením řídícího číslicového počítače.Zapojení podle vynálezu lze využít u speciálních a ůnpravních simulátorů jízdy, slou žících k výuce nebo přeškolování osádky, zejména u pozemních letových simulátorů.PŘEDMĚT VYNÁLEZU Zepojení pro komplexní simulaci sil v systému řízení pomocí číslicového počítače vyznačené tím, že systém (1) řízení je spojen přes snímač (2) síly s polohovýn servomechanismem (5), přičemž výstup snímače (2) eíly je připojen na první Vstup matematického modelu (3) soustavy řízení, na jehož druhý vstup je připojen číslícový petenciometr (4) ajehož výstup je připojen jednak na polohový servomechaníamus (6), jednak na druhý vstupčíslicového potenciometru (4) a jednak na vstup číslicového počítače (5), jehož výstup jepřipojen na první vstup číelicového potenciometru (4), zntímeo na polohový servomechanis mue (6) je připojen zdroj (7) tlakové energie.Vyliskly Moravské tiskařskć závody, C e n a 2.40 l( c s provoz 12, Leninuva 21, Olomouc

MPK / Značky

Značky: počítače, číslicového, systému, komplexní, pomocí, řízení, simulaci, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-226827-zapojeni-pro-komplexni-simulaci-sil-v-systemu-rizeni-pomoci-cislicoveho-pocitace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro komplexní simulaci sil v systému řízení pomocí číslicového počítače</a>

Podobne patenty