Zariadenie na nastavovanie rozmedzia tolerančného poľa hmotnosti vážených predmetov na rotačných kruhových váhach

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka plniarní sifónových a šľahačkových bombičiek a výrobkov telies bombičiek. Zariadenie je určené na nastavovanie ľubovoľného tolerančného poľa hmotnosti vážených sifónových a šľahačkových bombičiek a im podobných predmetov na rotačných kruhových váhach. Vynálezom sa veľmi ľahko a rýchlo nastavuje žiadané tolerančné pole. Nastavovanie rozsahu tolerančného poľa sa vykonáva tým spôsobom, že sa najskôr na rotujúcich váhadlách pomocou nastaviteľných závaží nastaví spodná dovolená hranica a na stabilnom váhadle horná dovolená hranica tolerančného poľa. Zariadenie možno zatiaľ využiť v plniarňach sifónových a šľahačkových bombičiek a u výrobcov telies bombičiek. Vynález charakterizuje obr. 1.

Text

Pozerať všetko

(54) Zariadenie na nastavovanie rolmedzia tolerančného poľa hmotnosti vážených predmetov na rotačných kruhových váhachVynélez sa týka plniarní sífőnových a šľahačkových bombičiek a výrobkov teliesbombičiek. r Zariadenie je určené na nastavovanie Bľubovoľného çolerančného poľa hmotnosti 10 M N 2 vážených sifonových a šľahačkových bombí- ŠH,., čiek a im podobných predmetov na rotačných kruhových váhach. Vynálezom sa veľmi ľahko a rýchlo nastavuje žiadané tolerančné pole. Nastavovanie rozsahu tolerančného poľa sa vykonáva tým spôsobom, že sa najskôr na rotujúcich váhadlách pomocou nastaviteľných závaží nastaví spodná dovolená hranica a na stabilnom váhadle horná dovolená hranica tolerančnáho poľa. Zgriadenig možno zatiaľ využiť v plniarnach sifonových a šľahačkových bombičiek a u výrobcov telies bonbičiek. Vynález charakterizuje obr. 1.vynilez sa týka zariadenia na nastavovanie ľubovornóho rozmedzia toleranćnćho poľa hmotnosti važených predmetov na rotačnych kruhových váhach. Zariadenie je zvlášť prispôsobené na Váženie sifőnových a šľahačkových bombičiek.V súčasnej dobe sa kruhové rotačná váhy používajú v priemyle, a to na vami presne Váženie. Podľa dostupných informácii sa sifőnové bombičky podobným sposobom po ich naplnení váäie tak, že sa vyradujú len tie, ktoré majú nedostatočnú hmotnosť.Tiež sa sifőnové bombičky vážia iba námatkovo, a to na presnej stolnej váhe po jednom kuse. Ich tesnost sa kontroluje tým spôsobom, že sa každá po naplneni ponori maticou do liehu za účelom zistenia úniku C 02.Z hľadiska bezpečnosti je však potrebné vyračovať aj babičky s väčšou, nedovolenou hmotnosťou, nakoľko tieto sa môžu zmenou teploty, pripadne nárazom roztrhnút a sposobit vážne úrazy alebo škody.Vyradovanie bombičiek na vyhovujúce, ľahké a ťažké na presných kruhových rotačných váhach, používaných doposial v priemysle, by nebolo vyhovujúce, nakoľko bombičky majú pomerne veľké dovolené tolerančné pole hmotnosti, ktoré by sa na tomto jestvujúcom systéme nedalo dosiahnuť, lebo mnoho ešte vyhovujúcich bombičiek by sa zaraäovalo medzi nevyhovujúce.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na nastavovanie lubovolměho tolerančného poľa hmotnosti vážených predmetov, ktoré sa skladá z rotačnej dosky, ku ktorej sú prichytené nosiče vahadiel. V nosiči vahadiel je do panvice vložené váhadlo, na prednom konci opatrená ložkom pre bombičku a na druhom konci dvoma nastsviteľnymi závažiami a koncovkou trojuholnikového prierezu, ktorá rotuje v drážkach medzi vonkajšími a vnútorným segmentami, ktoré sú upevnené na stabilnom valci.Ďalej sa skladá z priečne umiestneného váhadla zakončeného úkosom, uloženého v panvici uchytenej v konzola, pripevnenej k vonkajšiemu segmentu, a na druhom konci opatreného dvoma nastavovacími závažiami.Vynálezom sa umožňuje v značnej miere veľmi jednoduchým zásahom zväčšiť tolersnčné pole hmotnosti vážených predmetov.Na pripojenom výkrese je znázornená zariadenie na nastavovanie ľubovoľného rozmedzia tolerančného poľa hmotnosti v polohe, v ktorej zariadenie usmerňuje váhadlo bombičky s jeho koncovkou trojuholnikového prierezu do dražky pre vyhovujúce bombičky, pričom obr. | znázorňuje pohľad spredu a obr. 2 znázorňuje prepustenie konca váhsdla s nedovolenou nadvahou do drážky pre nevyhovujúoe bombičky.Zariadenie na nastavovanie ľubovoľného tolerančnáho poľa hmotnosti váženych predmetov sa skladá z rotačnej dosky u, ku ktorej sú prichytené nosiče |§ váhadiel. V nosiči L§ váhadiel je do panvice gg vložené váhadlo g na prednom konci opatrená Mikom jj pre boabičku go a na druhom konci dvoma nastaviteľným. zdvažismi 2,1 a koncovkou trojuholnikového prierezu L 4, ktorá rotuje v drážksch medzi vonkajšími segnentami ä a zl a vnútorným segmentami Q a 22, ktoré sú upevnené na stabilnom vsloi g.Ďalej sa skladá z priečne umiestnenáho váhadla m, ktoré je zakončené úkoson A a na druhom konci opatrené nastaviteľnými závaiiami 33, mieatneněho v panvici 31 umiestnenaj v konzole 31 prichytenej k vonkajäiemu segmentu ä.So zariadením na nastavovanie mbovomáho tolerančněho poľa hmotnosti sa pracuje nasledovnePomocou nsstaviteľných závaží gg na váhadle gl sa nastaví spodná hranica toleŕančného poľa tak, aby se pri danej obvodovej rýchlosti koncovka váhadla trojuholníkového prierezu gg dostala ešte do drážky medzi vnútornými segmentami g§ a gg, čiže medzi vyhovujúce bombičky. V pripade, že je bombička ľahšie, musí koncovka QA vbehnúť do drážky medzi vonkajším segmentom g 1 e vnútorným segmentom ga.Horná hranica tolerančného poľa sa nastaví na váhadle ąg pomocou nastaviteľných závaží ąg tak, aby rameno váhadla ąg, zekončeně úkosom 35, usmernilo koncovku váhaóla gg takisto medzi vnútorné segmenty g§ a ga. Koncovky váhadiel gg s bombičkami s nedovolenou nadváhou si podvihnú rameno váhadla 19 a po jeho úkose 33 vkĺznu do drážky medzi vonkajším segmentom gg a vnútorným segmentom g§, čiže medzi bombičky s nedovolenou nadváhou. Všetky tri druhy vytriedených bombičiek sa stierajú už známym spôsobom každý do príslušnej prepravky.Zariadenie na nastavovanie rozmedzia tolerančného poľa hmotnosti vážených predmetov na rotačných kruhových váhach, ktoré sa skladá z rotačnej dosky, nosičov váhadíel, panvíc,váhadiel opatrených lôžkami, koncovkamí trojuholníkového prierezu, nastavovacími závažiami a z vonkajších a vnútorných segmentov pripevnených na stabilnom valci, vyznačujúce sa tým, že na vonkajšom segmente (26) je pomocou konzoly (33) priečne na cs váhadla (21)v panvici (33) umiesteně váhadlo (30), opatrené na jednom konci závažím (32) a na druhom konci úkosom (30), ktorého uhol a rovná sa 20 ° až 25 °.

MPK / Značky

Značky: nastavovanie, tolerančného, rozmedzia, hmotnosti, kruhových, poľa, predmetov, váhach, vážených, zariadenie, rotačných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-226640-zariadenie-na-nastavovanie-rozmedzia-tolerancneho-pola-hmotnosti-vazenych-predmetov-na-rotacnych-kruhovych-vahach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na nastavovanie rozmedzia tolerančného poľa hmotnosti vážených predmetov na rotačných kruhových váhach</a>

Podobne patenty