Kryštalizátor s elektromagnetom pre elektrotroskové pretavovanie kovov

Číslo patentu: 226570

Dátum: 15.11.1985

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález spadá do odboru spracovania kovov. Rieši konštrukciu kryštalizátora s elektromagnetom pre elektrotroskové pretavovanie kovov, ktorý je opatrený vodou chladeným posúvateľným dnom napojeným na zdroj jednosmerného prúdu. K spodnej ploche kryštalizátora sú priložené dva elektromagnety s priebehom magnetických siločiar zo spodnej do hornej časti kryštalizátora. Kryštalizátor podľa vynálezu je možné využiť vo všetkých odvetviach metalurgie.

Text

Pozerať všetko

šžfšľžłfšfľšä Po PIS VYNÁLEZU 526570ÚŘAD PRO VYNÁLEĺY (40) Zverejnené 2 10 53Kryštalizátor s elaktromagnetom pre elektrotroskové pretavovanie kovovvynález spadá do odboru spracovania kovov. Rieši konštrukciu kryštalizátora s elektromągnetom pre elsktrotroskové pretavovanie kovov, ktorý je opatrený vodou chladeným posůvateĺným dnom napojeným na zdroj jednosmerného prúdu. K spodnej ploche kryštalizátora sú pri~ ložané dva elektromagnety s priebehom magnetických siločiar zo spodnej do hor~ nej častí kryštalizátora. Kryštalizátor podľa vynálezu je možné využiť vo všetkých odvetviach metalurgie.vynález sa týka kryštalizátora s elektromagnetom pre elektrotroskové pretav-ovanie kovov.Stúpajúce požiadavky na kvalitu kovových materiálov vyžadujú neustále zvyšovanie ich fyzikálnych a mechanických vlastností V súčasnosti sa špičkové materiály pripravujú skvalitňovaním tavebných procesov klasickej metalurgie, ale aj zavádzaním nových technologických postupov, ako je napriklad elektrotrosková pretavovanie, vákuové, plazmová a prášková metalurgie. Vo všetkých uvedených metalurgických procesoch sa jedná okrem iného o zvyšovanie čistoty kovova ich zliatin za účelom zlepšovania fyzikálnych a mechanických vlastnosti. Často je zlepšenie týchto vlastností neúmerne nákladné v porovnani s výsledným efektom,Uvedené procesy prebiehajú v kryštalizátoroch známych konštrukcií na pretavovanie kovov,ktoré sú opatrené plášťom chladeným vodou, posúvateläąým dnom na zdroj jednosmerného prúdu. Kovový materiál sa v nich pretavuje so súčasným doplnením trosky, pričom zároveň na pretavovaný materiál pôsobí elektromagnetické pole.Uvedená konštrukcie kryštalizátornv sú zlepšené u kryštalizátora s elektromagnetom pre elektrotroskové pretavovanie kovov podľa vynálezu, opatreného vodou chladeným plášťom a elektromagnetmi, s chladenýnťposúvateľným dnom nepojeným na zdroj jednosmerného prúdu,ktorého podstatou je, že k spodnej ploche kryštalizátora sú priložené dva elektromagnety s priebehom magnetických siločiar zo spodnej do hornej časti kryštalizátora.Výhodou kryštalizátora s elektromagnetom pre olektrotroskové pretavovanie kovov. podľa vynálezu je, že zavedením aplikácie magnetických polí na taveninu, dochádza k multiplikácii vlastností finálneho produktu v porovnaní s klasickým elektrotroskovým procesom. vynález vyuziva super-pozíciu magnetických polí, ktoré účinkujú na vkľúčsniny ako kovového, tak i nekovového charakteru, rozptýlené v tavenine. Komprimované, resp. dekomprimovaně magneticke siločiary posobia silovými účinkami na uvedené nečistoty a transportujú ich na povrch taveniny. Plyny z povrchu taveniny unikajú, resp. spoločne s vynesenými vkľxičeninami sú chemicky viazané v roztavenoj troska, plávajúcej na povrchu taveniny. V prípade obmeny, resp. regenerácia aktivity trosky je zaručená účinnejšie interakcie trosky s povrchom taveniny,na ktorý sú transportované plyny, ako aj kovové a nekovové vkmčeniny. Zlepšenie ochranného účinku trosky je zabezpečené privedením inertného plynu na povrch trosky, t. j. rozhranie troska-atmosféra.Zariadenie pracuje tým spôsobom, že do nádoby kryštalizátorom s plášťovením, chladenej vodou, a uzatvorenej dnom, tvorenom oceľovou platnou sa zvrchu vložfkovová tyč z materiálu,ktorého čistotu je treba zvýšiť. Na vrchmi a spodnú časť nádoby sa umiestnia elektromagnety zo spodnej časti nádoby k vrchnej, t. j. sever vo vrchnej časti, juh v spodnej časti nádoby. Na oceIovú platňa v dne nádoby a na kovovú tyč sa privedie elektrický prúd, ktorý po zapáleni oblúka roztavi štartovaciu zmes, tvorená oceľovým práškom a troskou, proces sa stabilizuje a prechádza z cblúkováho na odporový, pričom na povrchu taveniny pláva roztavená troska, ktorá má menšiu merná hmotnosť ako tavenins a reaguje s nečistotami, dopravenými ne povrch. Pre zabránenie pristupu atmosféry k tavenine cez tekutú trosku sa privádza na rozhranie troska-atmosféra inertný plyn.Zariadenie je zobrazené na priloženom obr. 1. Pozostáva z nádoby kryštalizátora gs plíšťovmím, s pohyblivým dnom 8, tvoreným oceľovou platnou, do ktorej je vsunutá odtavná elektrőda i, pričom ku odtavnej elektrőde A a pohyblivému dnu 5 je pripojený zdroj jednorázového alebo viacfázového prúdu 2 a vo vrchnej a spodnej časti kryštalizátora g sú umiestnené elektromagnety l. Obsah nádoby tvorí troska i, kúpeľ-tavenine á, stuhnutý vyčistemj kov 1 a na povrch trosky privádzaný inertný plyn 1.VN obr. 2 a 3 je znázornenénąkc vonkajšie, orientované elektromagnetické pole posobi na nečistoty-vkläíčeniny kovového a nekovováho charakteru. V prípade kovových vklñíčenin sa magnetické siločiary komprimujú do nich, lebo ui u e, čím dochádza k silovému, bezkontektnemu posoboniu na vkrúčeninu a jej transportu na povrch taveniny. V pripade nekovovej vkľú 3 226570čeniny sa magnetické siločiary dekomprímujú, lebo ui ne a dochádza k transportu vkrúčeniny na povrch taveniny. Na povrchu taveniny pláva roztavená troska, ktoré má menšiu mernú hmotnosť ako tavenina 9 reaguje s nečistotami, dopravenými na povrch. Pre vnesenie pohybu do teveniny, a tedy aj pre zabezpečenie transportu plynov a vkľúčenim na rozhranie taveniny-troska, je využitý silový účinok elektrického prúdu. Jedná sa o prenos sil bez mechanického kontaktu s taveninou silovým účinkom elektrického prúdu, to znamená iba reakciou elektriokáho prúdu s budíecim stacionárnym a nestacionárnym magnetický poľom.Oblasť využitia zvyšovania čistoty kovov a ich sústav je aktuálna vo všetkých odvetviach metalurgie a vynález je možné využiť pre individuálne tavby, ale i pre kontinuálnePredmet vynálezu je ilustrovaný na príklade prevedenia.Dno medeného kryštalizátora chlsdeného vodou sa uzatvorí oceľovou platnou a do jeho vnútra sa vloží tyč zo železa o hmotnosti 40 g a na dno 50 5 trosky a 30 5 zliatiny Fe-Si. Na oceľovú plstňu v dne kryštalizátora a kovovú tyč sa privedie elektrický prúd a súčasne sa doplni 24 g trosky. Po zapálení oblúka medzi oceľovou platnou e pretavovanou tyčou sa zmes trosky a zliatiny roztaví, proces sa stabilizuje e prechádza z oblúkového na odporový proces. Potom sa zapoje elektromagnety a zabezpečí sa prívod inertného plynu na rozhranie troska-atmosféra. Stuhnutý, vyčístený kov sa zhromažčuje na dne kryštelizátora. získaný produkt sa vyznačuje chemickou a štruktúrnou homogenitou.Kryätalizátor s elektromegnetom pre elektrotroskově pretavovanie kovov opatrený vodouchladeným plášťom s elektromagnetmi, s chladeným posúvateľným dnom napojeným na zdroj jednosmerného prúdu vyznačený tým, že k spodnej ploche kryštalizátora (2) sú priložené dva elektromagnety (1) s priebehom magnetických siločiar zo spodnej do hornej časti kryštalízá tors (2).

MPK / Značky

Značky: kovov, pretavovanie, kryštalizátor, elektrotroskové, elektromagnetom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-226570-krystalizator-s-elektromagnetom-pre-elektrotroskove-pretavovanie-kovov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kryštalizátor s elektromagnetom pre elektrotroskové pretavovanie kovov</a>

Podobne patenty