Pohon člunků kontinuálního tkacího stavu se třemi soustavami lamel

Číslo patentu: 226112

Dátum: 15.04.1986

Autor: Plachý František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pohon člunků kontinuálního tkacího stavu se třemi soustavami lamel vyznačený tím, že šroubovitě a protichůdně seřazené prohozní otvory (2) v prohozních lamelách (1) jsou opatřeny ozuby (12), zasahujícími do šikmých drážek (13) na vrchních a spodních stranách zanášečů útku (9).

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VVNALEZY A OBJEW54 Pohon člunků kontinuálního tkacího stavu se třemi soustavami lamelČVynález se »týká pohonu. .zauíášečů útkulíontínuálního tkacího stavuozubv vytvořenými v prohozníoh otvoreoh dvou protichůdných soust-av prohozních lamel, zapadajíoímí do šikmýclí. drážek na vrchních a spodních plochách zaąnášečů. . Dosavadní pohon zanášečů útku kontivnuálních tkacích stevů je ovládán vratně nebo rotačně pohyblivými prohoznímí lamelamí, působícími střihovýmí tlaky přímo na zannášeč, nebo je tento pohyb vyvozován párem válečkfí, z nichž hna-cí, uložený mímo prošlup, působí na hnany, uložený otoč-ně nra-x zanášečí útku uvnitř prošlupu, pří čemž se oba válečky odvalují po dolní polovině prošlupu. iný ímpuls pohonu za-nášečů může vycházet z válce, uloženého vesměru ütku mimo prošlup la opatřeného šrou bovící na povrchu, jejíž závity při rotíaci válce postrkují zanäšeč, nebo může být zanášeč postrk-ovän růžně upr-avenými pákamí, zasahujícími postupně do prošlupu a postrkujícímí zanášeč.Všechna uvedená prohozní zařízení mají provozní nedostatky. Přímým působením rotujících nebo kývajících lamel na zanášeč se deformuje zanášeč i lamely působením stříhových tlaaků, při postrku zanášečů rotujíoímí hníacímí válečky vně a uvnitř osnovních prošlupů trpí otěrem dolní částprošlupu mezi těmito línucíníí válečky, příčemž nástavná zařízení, snížující otěr osnovy, zvyšují automaticky poruchovosrt strelea páky, zas-ahující postupně clo prošlupu a postrkujĺcĺ zanäšeče, jsou pro vyšší rychlosti tkíahí příliš íěžkopádné.Uvedené nedostaky řeší zařízení, podle vynálezu tím, že šroubovítě a protíchůdně seřazené probozní otvory v prohozaích lamelách jsou opatření ozuby, zasahujííćímí du šíkmých drážek na vrchních a spodních strenách znnäšečů útku.Pohon člunků kontinuálního tkacího stavu podle vynálezu, znázorňuje příložený schematický výkres, kde obr. 1 značí v příčném řezu dvě známé soustavy protíchůdně rotujících prohozních lamel, uložených ozubenýIľlĺ stredovým otvory v odpovídajícím přímém drážkování na povrchu prohozníclí hřídelů, jednu soustavu nehybných. lamel vodícíoh rovněž s prohoznímí otvory, avšak většími »a uspořádanýml v přímce směrem útku, ZHSUUVĚÍIHÝIHÍ střĺdavě mezi lamely prohozní a napínanýml nosníky vodících lamel,potíažených novou hmot-ou, nebo opatřenou zářezy, podle požadavků rozteče.Nosníky vodících lame-l jsou neznázorněnými stavěcímí šrouby ve smyslu šípek na obr. 1 teíženy k nosníkům na kostře stavu bez možností posunu směrem útku. Vytvo 226112řením požadované hustoty lamel prohozních s lamelami vodicími odpadá výroba paprsků dnešního typu.Obr. 2 značí v podélném řezu dvě soustavy prohozních laimel na dvou prohozních hřídelíoh, mezi nimiž uložené distanční vložíky, vždy dvě základnami k sobě podle obr. 5 o výšce V mezi jejich záklcadniami a výškou nai obvodové linii jsou rozhodující pro dositnavu v osnově, zabroušením této linie přesně stainovenou. Mezi dvě soustavy lamel prohozních, střídnvě zasouvaných do sebe z vrchního a spodního prohozního hřídele, se vkládají lamely vodicí, čímž hustota tohoto zařízení stoupne dvojnásobně, takže je pak možno tkat i nejhustší tkaniny,přičemž není na závadu hustota rotujících lamel prohozních, o hustotě rovné jedné čtvrtině všech Lamel v prostoru pro tkanĺ.Zanzášerče, pohybující se v příčném tunelu z otvorů v lamelách vodicích, jsou postrkovány vždy současně několika zuby, vytvořenými v otvorech prohozních Ia-mel a zapazdajícími do šikmých drážek na vrchních a spodních stranách zanášečů bez dotyku s osnovou. Otáčenim prohozních lamel a tedy i ozubů Ve smyslu šipek na obr. 3 nastává tlak .několika zubů současně na šikmé boční stěny dráížek nia vrchní a Spodní straně znnášečů žádaným směrem bez doteku s osnovou, přičemž tato kínemvatická vazba dvovoluje zastavit celý stav v případě, je-li překážka V draze zanášeče.Obr. 3 je pohledem shora na zanášeč útku s možným uložením dvou útkových cívek paralelné vedle sebe s nvaznačen-ím šikmých drážek na vrchní va spodní straně zanášečů a postrku zubů naznačeným směrem. Obr. 4 je přímým pohledem a obr. 5 bočním pohledem na distanční vložky s ohnutými kraji, o výšce V přesně zabroušené podle direktiv dostavy, obr. 6 je čelným pohledem na nosič vodicích lomel se zářezy, určujicími dosta-vu po osnově, přičemž je také možno využít vlastností potiahů z nových hmot na nosičích vodících lamel, do nichž se vodicí lamely zaříznou vlivem tahu neznázorněnýích stavěcích šroubů na příčkách stavu ve smyslu šipek.Pohon člunků kontinuálního tkaioího SIÍ-âvu podle vynálezu, tvoří dvě známé, stejné a protiběžné sousrtavy rotujících lamel prohozních 1, seřaizených proh-ozními otvory 2 do protáhlých šroubovic a zajištěných proti samovolnému otáčení ozubeními 4, zapadajícími do odpovídajících přimých drážel 5 na povrchu hřídelů 3. Na prohozních lamelách 1 jsou v pravidelných vzdálenos.terch kolem středu vtyvořeny prohozní otvo Iry 2 se zářezy IS pro vývod útvku, upravené do za-křiveného tvaru evolventy pro zajištění přirazu proneseného utku v každém příralzním bodě kolmo na rovinu osnovy.Prohozní otvory 2 v prohozních lame-lách 1 jsou větší, než vodici otvory 7 ve vodicích lamelách 8, aby zanášeče útku 9, procházející kontinuálně vytvářeným prošlupem,byly vedeny jen otvory vodicími 7, jejichž přesnä rozteč na lamelách vodicích 8 je sfanoven-a tahem neznázorněných stavěcích šroubů ve smyslu šipek na obr. 1 a 6, čímž konce 10 na vodi-cích lamelách 8 zapiadnou do zářezü 11, nebo se působením tohoto labu zlařílznou do potahu z nových hmot na zanašeičích 16 vodicích lanmel B, přičemžozuby 12 v prohozních ot-vorech 2 prohozních ltamel 1 budou při otáčení prohozních lame-1 1 postupně zapaaldat do vrchních i spodních šikmých drážek 13 v zainášečích ütku 9 a při pohybu ve smyslu šipek na obr. 3,zajištovat jejich dopředný pohyb bez styku s osnovným prošlupewm. Hustot-ou la-mel prohozních 1 stanoví mezi ně vkládazné distanční vložky 14, zahnuté na obvodech aj středovými otvory 15 ukládané na» hřídele 3 vždy základnaimi k sobě podle obr. 5, přičemž výška zahnutí V je zabroušením obvodů těchto distančnich vložek 14 přesně stanoveria.Ozu-bení 4 na prohozních lamelách 1, odpovídající přímému drážkování 5 na povrch-u hřídelů 3 umožňuje vytváření jakéhokoliv stoupání závitů z prohozních otvorů 2 prostýim natáčením lamel prohozních 1 při .naivlékáni na hřídele 3, čímž je možno z popsaného zařízení bez jakýchkolív změn vytvořit daleko výkonnější tryskový stav vytvořením přibližně jednoho zâvitu z prohozních otvorů 2 na celou šíři tkaniny. je rovněž možno použít beze změny popsaného zařízení ke skřipcovému tkaní vytvořením z přímých vodicích ot-vorů 7 ve vodicich laimeláwch 8 vodiče skřipců o u tryskových SÍčlIVů z těchto zařízení konfusory. Při tom je výroba prohozních l-amel 1 a vodících lvalmel 6 vystřihovaním z p-lechu velmi snadná a montáž nenáročná, pozůstávající z prostého skládání lnaumevl do sebe bez použití dnešního, zvlášť vytvářeného paprsku. Při tom klidný, převážně rotační pohyb bude bez rázů a produkce může být ještě dvojnásobně zvýšena tím, že dva popsaně stavy se postaví do páru osnovními vály k sobě, zanášeče útku 9 budou pak kolovat mezi oběma stavy v horizontální rovině a s doplňováním utku, umístěným u postranic těchto dvou sbavů.Pohon člunků kontinuálního tkacího stavu se třemi soustiavwami laumel vyznačený tím,že šroubovitě a protichůdně seřazené prohozní otvory (2) V prohozních lamelách 1jsou opatřeny ozuby 12, zasahujicími do šikmých drážek 13 na vrchních sa spod Ivcanich stranách zanásecu utku 9.

MPK / Značky

Značky: pohon, kontinuálního, tkacího, lamel, soustavami, člunku, třemi, stavu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-226112-pohon-clunku-kontinualniho-tkaciho-stavu-se-tremi-soustavami-lamel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohon člunků kontinuálního tkacího stavu se třemi soustavami lamel</a>

Podobne patenty