Zapojení obvodu pro úpravu signálu z fotoelektrického snímače

Číslo patentu: 225949

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kment Fedor

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení obvodu pro úpravu signálu z fotoelektrického snímače vyznačující se tím, že snímací fotonka (1) je přes omezovací odpor (7) zapojena mezi zdroj (11) napájecího napětí a vstup (12) integračního členu (3), přičemž tento vstup je současně zapojen na první výstup řídicího obvodu (2) a dále přes oddělovací obvod (4) zapojen na vyhodnocovací obvod (5) a dále je integrační člen (3) svým druhým vývodem (13) spojen se zdrojem (6) napětí s pilovitým průběhem, jehož vstup (15) je spojen s druhým výstupem řídícího obvodu (2).

Text

Pozerať všetko

Á UŘAD PRO vy LEZY (40) Zveřejněno 29 07 B 3(75) Autor vynálezu EHEIM PEDOR ing., PRAHA54) zapojení obvodu pro úpravu signálu 5 fotoelektriokého snímačaPřednčtsn vynálenu je Iapojení obvodu pro úpravu signálu s fotoolsktriokěho snímače,ktorý signál se sníssče upravuje do formy vhodné pro zpracování v zařízení s mikroprocesorovým řípením nspř. pro snímňní údajů s därnýoh ätítků ve výpočetní teohnioe.Při snímání sisnílů s fotosnínaüů je spravidla nutné porovnat hodnotu signálu z plni esvötlenáho fotosnímače, za nspřítonnesti olonioího media nepř. ätítku nebo u otvoru veitítku, se signálom z totosnínsöe raoloněněho např. ätítkem. U dossvadníoh podobných zs pojoní bývá nutná přsdnestevit pracovní režim fotozesilovačů podle světelnýoh podmíneks podle oitlivosti použité fotonky, nebo je nutné žárovky a totonky praoně třídit, což přináší řadu nevýhod nehledä ke značná nepřesnosti. Jsou dále známa zapojení, kdy se přednsstevení provádí víoemâně autonatioky a s růnnou schopností přizpüsobení rozptylu proudu osvötlenýoh fotonek. Ve včtäinä případů so však jedná o zapojení značnä slołitá, která vyžadují řadu napájooíoh napětí, velká množství součástí a pokud je třeba vyhodnooovat několik fotoenímsčü, vyohúmejí velmi nákladná.výše uvedené nedostatky odstraňuje zapojení dle vynúlezu, jehož podstatou je, že sníssoí fotonks je přes omezovaoí odpor zapojena mezi zdroj napájeoího napětí a vstup integrsčního člsnu. přičemž tento vstup je současně sapojon na první výstup řídioího obvodu a dále přes oddölovaoí obvod sepojen na vyhodnooovsoí obvod s dále je integrační čisn svým druhým vývodel spojon se zdrojem napätí s pilovítýn průbähem, jehož vstup je spojen s dru 225 949hým výstupom řídioího obvodu.Is výkrese Je znásorněno zepoJsní obvodu dle vynálesu.Fotonkn 1 Je spojene přes ochranný odpor 1 mezi sdroJ n, nepájeoíbo nmpötí. nepř. 5 V a vetím g integrsčního člsnu 1. Intcgreäní člen 1 Je tvořen bultc kondonzátorsm nebo kombinecí odporu a kondenzátoru. Rídioí obvod g Je nepř. tvořsn dvůme invertcry s otovřoným kolektoren zspoJoąými ns vstupu psrslelnl. Výstup Jednoho z nich Jo spoJen s bodom Ľ, výstup l druhého spouütí sdroJ 6 pilovitáho nspötí, ktorý Js Jedním vývodem spojsn se zcmním potenoiálem a druhým s bodom g. ne ktorý Jo nspoJon integreöní člen 1. oddělovsoí obvod g Je tvořon nspř. omitorovým -sledoveőom e Jsko vyhodnocoveoí obvod ilos použít nnpř. Schmitdv obvod nsbo invsrtor s pod.Vstup a obvodu dle vynálozu mdis být výhodně spoJon s výstupní hranou, portom,mikroproossorováho systému, výstup u svýstupní hranou. V klidovám stavu Js nspötí v bodä l držsno řídioím obvodsm ns úrovni logické nuly tJ. oos 0,3 V s rovnił nspötí v bodě L 1 Je blízká nuls. Po dobu můřioího cyklu vyšlo mikroprocesor do vstupu y, logiokou nulu, takže napätí v bodů Lg začne stoupot. Rychlost stoupání napätí Js závislá Jsdnnk ns konstentáoh obvodu, tJ. parametroch integrsöního ölsnu e zdroje pilovitáho nspátí,Jsdnek nn proudu protákeJíoím fotonkou l. V okamžiku, kdy nspití v bodä łá dostoupí úrovni vyhodnooovsoího obvodu, doJds ks zmänä stuvu výstupu tohoto obvodu nepř. při pouiití invsrtoru výstup g přsJdo do stavu logická nuly. Tato hodnote se přenese do vstupní brúny mikroprooosorováho systému.Konkrátní pouiití obvodu Je obJssnčno ne příklsdu pouiití nükoliks obvodů pro uprovu signálu z fotoolsktriokýoh snímsčů nspoJonýoh na několik totosnínečd. Vlostní zpracování signálu probíhú vs dvoulstspách. V první step proběhne oeJohovocí mőřioí cyklus,kdy mikroprocesor vyhodnotí časový odstup mezi ukončením nulování integrsöního ölonu e vystsvoním nuly v přísluěném bitu vs vstupní bráni v období, kdy Jsou fotooloktrioká snímače plně osvčtlcny. Tyto údsJc Jsou zspemstovány v pamäti nepř. ve formě tabulky, kde Jsdnotlivá rotosnímsöo Jsou roztřídöny do několika skupin dle smüřonáho odstupu, přičemž skupiny Jsou tvořsny jednotlivými řádky tabulky. Nepř. výstupy z obvodu, u nich byl čosový odstup neJmenší s tudíš proud z fotosnímsdd nsJvitší, msJí vystsvony l v příslušných bitsoh prvního řádku. výstupy z obvodu nsvezuJíoíoh na fotonky s neJmonlím proudem mají vystsvony 1 v příslušných bitsch posledního řádku. Počet řádkd Jo určen počtom ohmátnutí vstupní hrám v průběhu osJohovsoího cyklu. Vzhledem k sspoJoní obvodu prs úpravu signálu není závislost mčřonáho proudu e česováho odstupu linoární. sle spíio logsritmioká. takže lze zprsoovávst signály ss znsänö rozdílnými hodnotami fotooloktric kěho proudu. Při vlastním mäřioím cyklu se psk postupnů vo vhodných časových intervaloch nepř. dvoJnásoboíoh intervalu, která tvořily rozhraní meni Jednotĺivými řádky tabulky při ceJ ohovaoím cyklu, prohlíäí stav vstupní brány s porovnívá s tebulkou zoznsmenonou při oeJchovsoím cyklu. Pokud doJds ks změně vo vstupní bránä v dobö odpcvídeJíoí tebulcs. vyhodnotí so údaj Jako osvětlení totosnínně, pokud dojde ke změn( pozdöái, jedná se již o Ibytkovi proud vznikli průsviien štítku a údaj se jako otvor nevyhodnotí. into Jednodunhim způsobem lze vyhodnotit, ads v näřicin cyklu, jehož trvání může být pod 1 h 1 lieokudu. byly totonky saolonäny či nikoliv.zapojení obvodu pro úpravu signálu z fotoelektriokáho snímače vyznačujioi se tím,že sninncí fotonks (1) Je přes omezovací odpor (7) spojene mezi zdroj (11) nspájeoihonapłtí I vsüup (12) integračního členu (3), přičemž tento vstup Je současně zapojen na první výstup řídicího obvodu (2) s dále přes odděloveoí obvod (4) zapojen na vyhodnoco veoí obvod (Š) s dále je integraní člen (3) svým druhým vývodem (13) spoàen se zdrojem (6) napětí s pilovitýn průběhem, jehož vstup (15) je spojen s druhým výstupom ři díoího obvodu (2).Vytiskly Moravské tiskařàké závody, P C e n a 2.40 l( č s provoz 12, Leninova 21, Olomouc .

MPK / Značky

Značky: snímače, úpravu, signálu, zapojení, fotoelektrického, obvodů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-225949-zapojeni-obvodu-pro-upravu-signalu-z-fotoelektrickeho-snimace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení obvodu pro úpravu signálu z fotoelektrického snímače</a>

Podobne patenty