Zapojení signalizačního obvodu pro indikaci zkratu nebo přerušení vedení odporového čidla

Číslo patentu: 225945

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tlučhoř Drahoslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení signalizačního obvodu pro indikaci zkratu nebo přerušení vedení odporového čidla, sestávající z indikačního členu, v jehož obvodu je zapojeno odporové čidlo, ze součtového členu, zdroje stejnosměrného přídavného napětí a klopného obvodu, vyznačené tím, že vstup indikačního členu (1) je připojen k jednomu pólu napájecího stejnosměrného zdroje a výstupní svorka (5) indikačního členu (1) je spojena s jedním vstupem součtového členu (2), k jehož druhému vstupu je připojen výstup zdroje (4) stejnosměrného přídavného napětí opačného smyslu, než je napěti napájecího stejnosměrného zdroje, přičemž výstup součtového členu (2) je spojen se vstupem klopného obvodu (3), jenž je opatřen výstupem pro dvouhodnotový logický signál.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY(75) Autor vynálezu TLUUHOŘ DRÁHOSLÁV ing., PRAHA(50 Zepodení eisnelisečního obvodu pro indikeoi zkratu nebo přerušení vedení odporovćho didleVyníleo ee týká Iapojení eigneliaeäního obvodu pro indikaei stratu nebo přerušení vedení odporověho didla, kde vedením se rozuní vlastní odporové čidlo včetně Jeho přívodů. Jeho pornohový etev je od bezporuohováho rozliěován výatupnín dvouhodnotovým logiokýn signálom ADoeud sndnó kontrolní obvody vedení odporovýoh čidel indikují pouze přerušení odporověho üidle e jeho přívodů, nebo Jejich benporuohový stav. Neunožňují však indikaoi kretu vedení čidla. Ve známých kontrolníoh obvodech je odporově čidlo seriově epojeno o funkční odporen a etřod takto vlniklěho odporověho děliöe je vyveden na bázi kompleIenvirního trenlieteru. Př 1.bezporuohov 6 l etevu Je tento tranietor uzevřen a při přerniení öidle. nebo jeho přívodů se otevře a vede. Dojde-li však ke zkratu mezi přívody čidlo, působí na bázi trenzietoru pouze zvýšená kladné napětí oproti Jeho hodnotě. půeobíoí ne bisi se nornálního bezporuohověho stavu. Tín zůstává tranzistor nadále uzevřen e nemůže být v žúdnőn přípedč eignelizovúne poruche.výše uvedený nedoetetek, odetreňuje zapojení eignalizečního obvodu pro indikeci kruto nebo přerulení vedení odporověho čidla podle vynálezu, eeetúvagiďí 5 indíkečníno ölenu, v jehož obvodu je zepojeno odporově čidlo, ze eoučtováho členu, zdroje stejno enčrnóho přídevněho napětí a klopněho obvodu. Jeho podstate epočívá v tom, že vstupLndikečního členu je připojen k jednonu pőlu napíjeoího stejnosměrnóho zdroje e výstupní svorka indikečního člena je spojene s jedním vetupem soudtovőho člen . k jeho druhćzu vstupu je připojen výstup zdroje stejnosněrnóho přídevněho nepět opeünćho smyslu. než. je napětí nepájeoího stejnosuěrnćho zdroje. Výstup souütovőho ölenu je spojen se vstupom klopného obvodu. jenž je opstřen výstupom pro dvouhodnotový logioąký signál.Zepojenín obvodu podle vyndlezu je zejištěns kontrole väeoh běžně se vyskytujíoíoh poruoh vedení odporověho čidle, která toto čidlo vyřeaují z funkoe. Je předehíseno Ikodán na zařízení. kde je pomocí odporovýoh čidel sledováno překroöení nastavená moze teploty. nebo tleku. nebot při nesvizovenó poruäe těchto čidel včetnů jejich přívodd. způsobené zkrstem nebo přeruäením, by mohlo dojít k heverijnímu stavu oeldho seřízení. kde jsou tato čidle instslováns.Ne připojeném výkresu jeou uvedeny příklady zapojení signelizeöního obvodu podle vynílezu. kde obr. l znázorňuje jeho oelkovő blokovő soheme, obr. 2 příklednőuspořldání indikeöního älenu l pro sledování stavu vedení potenoiometriokőho őídls g tlaku. jež je zepojeno v odporovőm nůstku e obr. 3 příkled zapojení obvodu indikeöníłze člena L pro sledování stavu vedení odporováho öidls l teploty, kterő zde tvoří číst ądporovĺho diliöe.Vstup Lndikeöního členu l je připojen ke klednámu pőlu nepíjeoího stejnosnőrnčho zdroje. Výstupní svorka i indikeőníłto členu l je spojene s jedním vstupom součtověho členu g, ne jehož druhý vstup je připojen výstup zdroje i stejnesmörního přídavnőho napätí opaöného smyslu, než je napětí nepájeoího stejnosnärnćho zdroje. Soudtevý člen g. tvoříoí zároveň zesilovsč, je svým výstupom připojen ne vstup klopnćho obvodu g. jen je opetřen výstupe pro dvouhodnotový logioký signál.Indiksäní člen l pro sledování stavu vedení potenoionetriokóho čidle g tlaku je tvořsn züstkovýn zepojením prvního e druheho odporu á, 1 s tímto potenoiometriokýl didlen Q tlaku. jehož jezdeo je spojen s nulou. První uzlový bod sůstku lezi prvním e druhim odporom Q. 1 tvoří vstup indikačního ělenu l e je připojen ke klednćmu pőlu nepijecího stejnosnärnőho zdroje. Výstupní svorka i indíkedního členu l je přes první soudtový odpor g připojene k druhému uzlovdnu bodu můstku mezi první odporen g a potencionetriokým äidlen g tleku e současně přes druhý souötový odpor Q k třetísn uzlovčmu bodu mezi potenoiometriokým öidlem g tlaku e druhým odporca 1.Indikeční člen l pro sledování stavu vedení odporovőho čidle l teploty představuje odporový dőliö vytvorený seriovýl spojením tunkdního odporu l a odporovőho öidle l teploty. jehož konec je spojen nulou. Vstup indikečního člena l tvořený začdtkem tunkčního odporu l je připojen ke klednćsu pólo. nepijeoího stejnosmőrnőho zdroje. Středovy uzel odporověho dłliöe je vyveden přes odpor lg k výstupní svoree 5 indikeöníhe členu l.Při belporuohovóm stavu vedení potenoiozetriekñho čldle g tlaku v zdstkovőm sepajení je kladné nepůtí výstupního signilu indikeöního őlenu l konstantní e stejnő veli 3 225 945kosti jako áporně napětí výstupního signálu zdroje 1 stejnosměrněho přídevněho napětí. Jejich sečteni hodnota v souětověm členu 3 je v touto případě rovna přibližně nula. K souětovělu člena g připojení klopný obvod 2 ná nestavenou neeitlivost v blízkosti nuly v absolutní hodnotě e pokud výstupní signál součtověho ölenu g nepřesáhne tuto nastavonou men neoitlivosti. bude na výstupu klopného obvodu 1 hodnota log 0, eignalizujíoí bezporuohový stav. Při přeruěení potenoionetriokěho ěidla § tlaku, případně něktsrěbo2 jeho přívodů, nebo při Ikratu přívodd mezi sebou, znění se napětí výstupního signálu indikačního členu l e na výstupu eouětového členu g, ktorý pracuje i jako zesilovaö, dojde ke ekokoví změně napětí, která tím přesáhne nez neoitlivosti klopněho obvodu 2. Tento překlopí a jeho hodnota log 1 výstupního logiokěho signálu signalizuje poruchu.Pro sledování stavu vedení odporověho čidle lg teploty v děličovám uspořádání indikačního členu l je funkce signalisečního obvodu, podle vynňlezu téměř stejné jako v před~ ohoaíu případě. Rozdíl je pouze v tom, že v bezporunhověm stavu nemá výstupní signál indikaěního ölenu l konstantní napětí. Jelikož se však napětí na odporověm čidle lg teploty mění v rozsahu teploty ku příkladu od 20 do 100 ° 0 jen málo, postačí pouze snížit zesílení zesilovače sončtového obvodu g tak, aby napětí jeho výstupního signálu kolísalov mezíoh neoitlivoati klopnáho obvodu 1. Při přeruäení nebo zkratu vedení odporověho öidle lg teploty bude pak napětí výstupního signálu součtového členu g dostatečně velké k tomu, aby klopný obvod 2 změnil skokem svůj výstupní logiský signál na hodnotu, signalizujíoí poruchu. dzapojení signallaačního obvodu pro indikeoi zkratu nebo přerušsní vedení odporovéhočidla, sestívajíoí 5 indikačního ělenu, v jehož obvodu je zapojeno odporové čidlo, ze souětového členu, zdroje stejmosměrněho přídavnáho napětí a klopněbo obvodu, vyznačené tím, že vstup indikačního členu (1) je připojen k jednomu pőlu napájscího stejnosmärněho zdroje a výstupní svorka (5) indikačního členu (l) je spojena s jedním vstupem sou čtověho ělenu (2), k jehož druhému vstupu je pšipôjen výstup zdroje (4) stejnosměrného přídavněho napětí opačněho smyslu, než je napětí napájeoího stejnosměrněho zdroje, přičemž výstup součtového ölenu (2) je spojen se vstupem klopnáho obvodu (3), jenž je opatřen výstupom pro dvouhodnotový logioký signál.Vytiskly Moravské liskařské iávudy, C e n a 2,40 K č s provoz 12, Leninnva 21, Olomouc

MPK / Značky

Značky: odporového, indikaci, signalizačního, zkratu, čidla, zapojení, přerušení, obvodů, vedení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-225945-zapojeni-signalizacniho-obvodu-pro-indikaci-zkratu-nebo-preruseni-vedeni-odporoveho-cidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení signalizačního obvodu pro indikaci zkratu nebo přerušení vedení odporového čidla</a>

Podobne patenty