Tkaná vícestupňová fixační oděvní vložka

Číslo patentu: 225940

Dátum: 01.07.1985

Autori: Lutovský Ladislav, Šarlinger Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tkaná vícestupňová fixační oděvní vložka, obsahující alespoň v jedné soustavě kombinace základních přízí a syntetických monofilů za účelem získání zón a přechodů na ploše oděvní vložky o potřebné tuhosti, přičemž monofil v kombinaci s bavlněnými nebo jinými přízemi tvoří její pružnou složku, vyznačená tím, že pružná složka je provedena z dvojic profilových a rozměrově tepelně fixovaných syntetických vlasců, které jsou ovinuty alespoň v jedné vrstvě staplovou přízí.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY(75) Autorvynálezu SARLINGER JAROSLAV ing., JINDŘICHÚV HRADEG LUTOVSKY LADISLAV, NOVÁ VCELNIGE(sq Tkaná vícestupňová fixační oděvní vložkavynález se týká použití profilových syntetických. zejnéne polyamidcvých nebo polyesterových vlesoů o deném provedení pro konstrukcí vícestupňovýoh csnovních nebo/e útkových oděvníoh vložek. Dvojice profilcvých vlesců jsou obtočeny alespoň v jedná vrstvě staplovou přízí z celulőzovýoh vláken nebo ze směsi celulőzcvých a syntetických vláken. Rüznou kombinací takto upravených vlasců.se základním útkem nebo základní osnovou z růz ných přízí lze získat oděvní vložky o zőnáoh vykezujících rozdílnou tuhost.Doposud se pro konstrukci tkaných fixačních oděvních vložek používají speciální viskőzové kabílky nebo hladké polyamidové vlasce malých průměru v kombinaci s bavlněnými nebo jinými přízemi. Nevýhodou viskózovýoh kabílků je Jejich obtížné dosažitelnost s ohledem na nutnost použití speciálních surovín a technologie při jejich výrobě. Hladké vlasce o malých průměrech zase nesplňují zcela požadavky na potřebnou kvalitu oděv níoh fixačníoh vložek.Výše uvedené nedostatky odstraňuje konstrukce tkané vícestupňové fixsční oděvní vložky pďdle vynálezu, která obsahuje bud v cenově nebo/a V útku kombinace základních přízí sa syntetickými monofily, přičemž syntetické vlákna zajištují pružnost odevní vložky. Podstata řešení cděvní vložky spočívá v tom, že pružná složka je provedena z dvcíic profilových a rozměrově fixovaných syntetických vlaeoů, ktoré jsou ovinuty ale spoň v jedné vrstvě staplovou přízí.syntetické vlasce jsou výhodně profilovány do tvaru Y, přičemž staplcvá příze použitá pro ovinutí dvojice vlasoů vykazuje jemnost 20 až 36 tex. Jemnost použitých syntetických vlasců je v rozmezí 15 až 20 tax. Staplová příze obtočená okolo dvojice syntetických vlasoů vykazuje 800 až l 400 ovinů na jeden metr delky syntetických vlasoů. Staplová příze je z celulőzy nebo ze směsi celulőzových a syntetických vláken, přičemž synte tické vlasoe jsou vyrobeny zejména z polyamidu nebo polyesteru.Použitím profilovýoh ovinutých polyamidovýoh nebo polyesterových vlasců společněse základními přízemi ke konstrukci oděvní vložky lze dosáhnout při různé kombinaci vlas-ců a přízí v osnově nebo útku potřebné tuhosti zón a přechodů na finálním výrobku. Základem pružné části a přeohodů oděvní vložky je vlasec například z polyamidu, typ 6 nebo Q 6.6 nebo vlasec z polyesteru a to s výhodouo tlouětce 0,17 až 0,20 mm, profilu Y. Vlasec je předem tepelně fixován, aby se při výrobě oděvních vložek nesrážel. Pro Použití do oděvních vložek se vlasoe ovinou například oelulózovou přízí o jemnosti 20 tax na stroji na obtáčení žíní.Oděvní vložky jsou vhodné pro výztuhu předních částí sak e pláštů, přičemž není nutné použít prsní výztuhy z klasických žíněnek a vložek a ani dvojnásobně fixace. Pružnostjejich zón je vyhovující.Provedení oděvní vložky podle vynálezu je blíže vysvětleno v příkladech.Zde je uvedena útková varianta tkané cdävní vložky, kde monofil v kombinaci s bavlněnými nebo jinými přízemi tvoří její pružnou složku, u které se rczdílné tuhosti zón dósahuje použitím obtočanýoh dvojíc syntetických vlasců staplovou přízí v kombinaci se záąMateriál osnovy Příze 25 tax, 100 ba.Materiál útku Kombinace základních přízí s dvojioemi polyamidových vlssoů obtočených staplcvcu přízí. Základní přízi, respektive složku tvoří bavlna, 42 tax. Pružnou složku potom dva profilové vlasce tvaru Y ovinuté bavlněnou přízí 20 tax. 600 cvinů na jeden metr délky vlasoů.Volba délky zón oděvní vložky podle tuhosti a poměr pružné složky k základním pří zím v jednotlivých zőnáoh je uvedene v tabulce.Tuhá zóna 40 cm F 2 1 l - pružná složka základní složkaPrvá přechcdová zóna 10 cm 1 2 l - pružná složka základní složkaDruhá přechodová zóna 8 cm 1 2 - pružná složka základní složkaVazba je otlas pětivazný, dostava osnovy 16,8/om, dostava útku 16,8/on. Jednotlivéreporty zón na sebe zroed 1 ověnavazuJí.Uprava cděvní vložky spočívá v praní na kcntinuálním pracím stroji, dále nesráživá úprava močovinoformaldshycovou pryskyřicí, sušení, kondenzaoe, lisování a nánosování termárním kopolyamidem v oblasti tání 115 až 125 °C, tevnám indexu oca 15 g/160 9, zrnění 60 až 200 mikrometrů. v množství 24 3/m 2 a hustotě bodů 11 Mesh.Fixeční podmínky pro nažehlovaní na fixačním lisu je nutné stanovit podle použitého polyamidovéhó kopolymeru a podle fixovené svrohní textilie.Jedná se o osnovní variantu tkaně oděvní vložky, u kterě se rozdílné tuhosti zón do~ sahuje použitím ovinutýoh dvojíc syntetických vlasců staplovou přízí v kombinaci se zá kledními přízemi v cenově. Oviny Jsou rpovedeny ve dvou vrstvách nad sebou.Materiál osnovy Základní příze z bavlny, tex 29,5 x 2 S 500/m. Pružnou složku tvoří dva profilově vlasoe z polvamidu nebo polyesteru, které jsou ovinuty staplcvou přízí o jemnosti 20 tex, 100 bavlna. Počet ovinů staplové bavlněné příze okolo dvojice vlasců činí 1 200 na jeden metr délky vlasců.Materiál útku Příze z oelulőzových vláken v čísle 24 až 34 tex.Síře zón cděvní vložky podle tuhosti a poměr pružné složky k základní přízi v jedno tlivých zőnáoh je uveden v tabulce.Mäkká zóna 45 cm O - stoprocentní základní příze Prvá přeohodová zóna 5 cm 1 z 2 - pružná složkazákladní příze Druhá přechodová zóna 5 cm l s 1 - pružná složka základní přízepružná složka základní přízeZóny jsou zroadlově uspořádány, přičemž nejtužší zóna je ve středu. Vazba plátnová, dostava osnova 15,1/cm, dostava útku 16,2/cm.Způsob úpravy a nánosování textilní vložky je shodný s příkladem 1.1. Tkaná vícestupñová fixační odšvní vložka, obsahující alespoň v Jedná soustavě kombinace základních přízí a syntetických monotilů za účelem získání zón a přechodů na ploše oděvní vložky o potřebné tuhosti, přičemž monofil v kombinaci s bavlněnými nebojinými přízemi tvoří její pružnou složku, vyznačená tím, že pružná složka je provedena2 dvojio profilovýoh a rozměrovä tepelně fixovanýoh syntetiokýchv 1 asoů, ovinuty alespoň v jedné vrstvě staplovou přizí.Tkaná vicestupňová fixačni oděvní vložka podle bodu 1, vyznačená tim,ze vykazuje Jemnost 20 až 36 tex.Tkana víoestupňová fixaění oděvní vložka podle bodu 1, vyznačená tim, ze je vytvořena z celulőzovýoh vláken.. Tkaná víoestupňová fixační oděvni vložka podle bodu 1, vyznačená tím, ze je vytvořena ze směsi oelulózových a syntetických vláken.Tkaná vieestupňová fixační odävni vložka podle bodu l, vyznačená tím,vlasoe vykazuji Jamnost 15 ,až 20 tax.Tkaná viceetupňová fixečni oděvni vložka podle bodu 1, vyznačená tim,vlasoe jsou provedeny do tvaru Y.Tkaná víoestupňová fixační oděvní vložka podle bodu 1, vyznačená tim, ktoré Jsou že etaplová přiže že staylová přísynyetiokástaplová příze okolo dvojice syntetických vlasců vykazuje 800 až 1 400 ovinů na jedenmetr délky syntetických vlaeců.Vytiskly Moravská tiskařské závody,provoz 12. laninovs 21. Olomouc

MPK / Značky

Značky: vícestupňová, oděvní, tkaná, vložka, fixační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-225940-tkana-vicestupnova-fixacni-odevni-vlozka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tkaná vícestupňová fixační oděvní vložka</a>

Podobne patenty