Tvářecí forma pro výrobu porcelánového dutého zboží

Číslo patentu: 225917

Dátum: 01.07.1985

Autori: Klobouček Jiří, Vostrý Jiří, Růžička František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tvářecí froma pro výrobu porcelánového duté zboží a podobných točených výrobků, jako váziček, hrnků, dóziček atd., která je tvořena tenkostěnným výliskem z plastické hmoty na bázi poly-?-olefinu, například polypropylenu, polyesteru, polyamidu nebo polyformaldehydu s případnou příměsí 10 až 30 hmotnostních dílů skelných vláken. Tvářecí forma je ve své horní části vybavena vyjímacím osazením, přičemž dno této formy je opatřeno kruhovou drážkou pro vytvoření nožky výrobku. Tvářecí forma nahrazuje dosud běžně používanóu sádrovou formu, proti které vyniká neobyčejně dlouhou životností.

Text

Pozerať všetko

°rrr POPIS VY NÁLEZU 22 s 917(75) Autorvynâle KLOBOUČEK JIŘÍ ing., DUBÍ U TEPLIC nBžIčKA FRANTIŠEK, vosmnŕ JIŘÍ, TEPLICE(54) , ,Tvářeol forma pro vyrobu poroelánověho dutěho zboží Tvářccí froma pro výrobu porcelánového duté- /,ł.zboží a podobných točených výrobků, jako vámičok, hrnků, dőziček atd která je tvořena tenkostěnným výliskem z plastické hmoty na bázi polyqň - olefinu, například polypropylenu, polyastoru, polyamidu nebo polyformaldehydu s případnou přiměaí 10 ąž 30 hmotnostních dílů skelnýeh vláken. Tvářecí forma je ve své horní části vybavena vyjímacim oaazenúm, přičemž dno této formy je opatřeno kruhovou drážkou pro vytvoření nožky výrobku. Tvářaci forma nahrahuje dosud běžně používanóu sádrovou formu, proti které vyniká neobyčojně dlouhou žiůotností.Vynález se týká tvářeoí formy, určené pro výrobu točených poroelánových a podobných dutýehvýrobků. Při výrobě dutýoh porcelánových výrobků, jako kupř. hrnků, váziček, hlubokých mís a podob ně se běžně používsjí tvářecí formy vyráběné ze sádry. Tyto forma mají velmi nízkou životnost s zpravidla po 80 až 100 zatcčeních jsou již opotřebovány tak, že je třeba je vyřadit z výrobního procesu a nahradit je formami novými. Tyto sádrově formy jsou navíc ještě poměrně těžkéa práce s nimi je značně namáhavá. Kromě toho vlastní výroba těchto forem je časově velmi ní ročná e pracná a pracovníci sádrovny i modelárny musí tyto formy v předatihu před jejich na eazením do výrobního procesu vyrábět, aby zbytečně nedocházelo ke ztrátám v důsledku naruševií výrobního rytmu při výrobě porcelánového zboží. Navíc je třeba mít na zřeteli i tu skutečnost, že vyrobené sádrové formy je třeba před jejihh nasazením do výrobního procesu delší dobu auěit a ekladovat, což si vyžádá značných nároku nejen na vlastní suěioí a skladovací prostory, ale i na dopravu a přepravu těchto forem do akladů, že skladů do výrobních hal a podobně. Touto přepravou pochopitelně někdy dochází i k nežádoucímu poškození forem, které je pak nutno vyřadit, aniž došlo k jejich nasazení do výrobního procesu. Kromě neuetálého přísunu sádry do sádrovny a modelárny se prodražují výrobní náklady porcelánového zboží tím,že je třeba neustále odvážet poěkozeně a z výrobního procesu vyřazené formy na skládku. Běžně používané sádrové formy pro výrobu dutého porcelánového zboží mají stěny 20 až 30 mm silně e poměrně velkou hmotnost. Jejich výroba je zdlouhavá e práce s nimi v provozu, kterou zajištují převážně jen ženy, je velmi náročná a namáhevá.Ve velmi omezeném rozsahu se používají někde při výrobě porcelánových výrobků tvářeoí formy z poroduru s obsahom hliníkového prášku, které jsou tvarově zcela shodné s provedením sádrových forem, mají přibližně stejnou hmotnost a stejně silně stěny. Porodur je poréžní hmota se schopností odaávání vody na bázi sintrovaného stabilizovaněho práškového polyvinylchloridu. Tyto formy se vyrábějí tak, že se nejprve forma vylisuje a pak pečo. U těchto forem docházelo velmi často k jejich defcrmacím, jejich výroba byla velmi omezení a značně nékladná, přičemž vlastní životnost těchto forem byla poměrně malá. Vzhledem k tomu, že formy z poroduru nenahradily svými parametry vlastnosti Iorem sádrových, nodoznely prakticky žádného uplatnění, anebo jen velmi omezeného použití při výrobě jen některých výrobků.Byly zkoušeny 1 formy vyrobené ze skle, která rovněž nedoznaly rozšíření, protože výrobky od nich ěpatně odskakovely. Z těch důvodů se praxe přidržela převážně forem sádrových, i když tyto mají nedostatky, na něž bylo již poukázáno.Vynález si klade za cíl odstranit popsaně nevýhody, které jsou průvodním zjevem u dosud běžně používaných eádrových forem, případně forem vyráběných z poroduru s obsahom hliníkového prášku a tím vytvořit předpoklady pro značné snížení výrobních nákladů při výrobě dutěho poroelánového zboží. Vynález přináší nově provedení tenkostěnné formy, u které je zaručene mnohonásobne prodloužení její životnosti oproti dosud používaným formám. Další výhodou nového provedení formy podle vynálezu oproti formám sádrovým je pak to, že odpadá nutnost neuatálěho dovozu sádry do výrobního podniku a následný odvoz zničených, poěkozených nebo opotřebovaných sádrových forem z výrobních hal na skládku. Dále odpadají pochopitelně i nároky na skladovací a suěicí prostory, které-mohou být využity pro výrobní účely a kromě tohose i podstatně snižují požadavky na přepravu a manipulaci s formami v rámci nevýrobních ope raoí.Nové provedení formy podle vynálozu má dále tu přednost, že je možno tuto formu bezprostředně po jejím zhotovení nassdit do provozu, odpadá tudíž u formy podle vynálezu jakékoliv její sušení, skladování e delší manipulaoe, které jsou u forem ze sádry nezbytným předpokladem. Forma podle vynělezu je rozměrově stálá, odolni proti otěru a vykazuje vysokou mez skluzu. Nové provedení formy je dále velmi lehkě, což značně ulehčuje oproti dosud používeným sádrovým formám práci žen, ktoré tvoří převážnou část osezenstva ve výrobníoh helách závodů na výrobu porcelánovćho zboží. Při použití forum podle vynálezu je možná vytvářet duté výrobky dále odvaloveoími hlavami při vyšších tlacích, přičemž není ani zapotřebí tyto hlavy vyhřívat. Forma podle vynálezu má stěny 4 až 6 mm silné oproti stěnám 20 až 30 mm silným, běžně používeným u sádrovýoh forem. Hmotnost formy podle vynálezu je zhruba 2 I krát nižší oproti formě sédrové s pokud jde o životnost forem, je předpoklad, že forme podle vynálezu vydržízstočení až 20.000 výrobků, zetímoo dosavední sádrově formy je nutno vyřazovet již po 80 ai100 zntočeníoh. Podstata vynúlezu spočíva v tom, že tvářecí forma pro výrobu porcelánovýoh dutých výrobků jetvořeno tenkostěnným výliskem z plastické hmoty na bázi poly-g-olefinu, například polypropylenu, polyesteru, polyemidu nebo polýformsldehydu s případnou příměsí 10 až 30 hmotnostních dílů skalných vláken. nDalší část podstaty vynálezu pak spočívá v tom, že tvářecí forms je ve své horní části vybavena vyjímaoím osazením, přičemž dno tvářecí formy je opatřeno alespoň jednou kruhovou drážkou pro vytvoření nožký výrobku.Příklad jednoho z možných provedení formy podle vynálezu je schematicky zekreslen na výkresu, ktorý představuje pohled na řez formou vedený středem této formy ve svislé rovině.Tvářeoí forma l je vytvořena jako tenkostěnný výlisek z plastické hmoty na bázi po 1 y-eL-olefinu např. polypropylenu, nebo polyesteru. polyemidu nebo polyformeldehydu. Zvláětě výhodné je přidntdo plastické hmoty 10 až 30 hmotnostníoh dílů skalných vláken, nebot tvéřecíformy l vyrobené z daetioké hmoty s příměsí skalných vláken mčly v provozu vyšší užitné hodnoty. Tvářecí forma l, vytvoření jako tenkostěnný výlisek,jo ve své horní části vybavena vyjí macím osazoním g, která slouží pro vyjímání tvářecí formy ł z podložky. Dno 1 tvářecí formyvázičky atd. Výrobu tvářecíoh forem l lze provádět běžným způsobem na lisovstřikovacíoh strojích.1 je opatřeno kruhovou dréžkou 1, určenou pro vytvoření nožky dutého výrobku, kupř. hrnku, PŘEDMĚT VYNÁLEZUl.Tvářecí forme pro výrobu poroelánového dutého zboží, vyznačená tím. že je tvořeno tenkostěnnýn výliskem z plastická hmoty na bázi poly-4-olefinu, například polypropylonu, po 1 y esteru, polyemidu nebo polyformaldehydu s přípednou příměsí 10 až 30 hmotnoetníoh dílü skalných vláken.2.Tvářeoí forms podle bodu 1. vyznačená tím, že je ve své horní části vybavena vyjímecím osazením (2), přičemž dno (4) tvářeoí formy (1) je opatřeno kruhovou drážkou (3) pro vy.

MPK / Značky

Značky: dutého, zboží, forma, výrobu, tvářecí, porcelánového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-225917-tvareci-forma-pro-vyrobu-porcelanoveho-duteho-zbozi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tvářecí forma pro výrobu porcelánového dutého zboží</a>

Podobne patenty