Tunelová pec s intenzifikáciou predhrevu skládky

Číslo patentu: 225187

Dátum: 15.04.1986

Autori: Komandera Igor, Pažický Július

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tunelová pec s intenzifikáciou predhrevu skládky, vyznačená tým, že medzi predhrievacím pásmom (1) a dosúšacím pásmom (2) je intenzifikačný uzáver (3), ktorý má v spodnej časti otvor, odťahový ventilátor (7) je na nasávacej strane vybavený regulačným orgánom (5) intenzity dosúšania a regulačným orgánom (6) ťahu-tlaku pece, cirkulačný ventilátor (15) a ventilátor (16) vzduchovej clony sú spojené cez regulačné orgány (13) cirkulačného média a regulačný orgán (14) vzduchovej clony s cirkulačným potrubím (19) na nasávacej strane.

Text

Pozerať všetko

753 Autor vynálezu PAŽICKÝ JULIUS ing., KOMANDERA IGOR ing., ŽILINAvynález sa týka tune 1 ovej pece, u ktoré sa »rieši dosúšanie a predhre-v skládky re« gulácio-u prúdenia vzdušĺn regulačnym systémom Medzi predhrievacím »a dosúšacím pásmom ,oje intenzifikačný uzáver, ktorý má v spod- nej časti otvor, odťahový ventilátor je nasacej strane vybavený regulačným orgánom intenzity dosúšania a regulačným orgánom ťahu - tlaku pece, cirkulačný ventilátor a ventilátor vzduchovej clony sú spojené cez regulačná orgány cirkulačného» média a regulačný orgán vzduchovej clony s cirkulačným potrubím na nasávacej strane.Vynález sa týka tunelovej pece s intenzifikáciou predhrevu skládky.Doteraz známe- tunelové pece majú dosúšacie pásma riešené ako samostatne uzavretú komoru, bez možnosti intenzívneho prúdenia vzdušín V pozdĺžnom smere pece. Nie je možné V tomto prípade intenzívne dosušovanie najmä V spodnej a strednej časti prierezu skládky tunelového vozíka. Spôsob prúdenia vzdušín je bez automatickej regulácie.U takýchto tunelových pecí nemôže sa dosiahnút uspokojiwvý prenos tepla z dýmových plynov do skládky tovaru na tunelovom vozíku. V uzavretom priestore dosúšacieho pásma dochádza k nerovnomernému ohrevu skládky a nedostatoč-nému využitiu energie dymových plynov. Po posuve vozíka z dosúšacieho do predhrievacieho pásma pece býva. vysoký nárast teploty skládky, čo z hľadiska technologického predpisu je neprípustné. Dochádza preto v mnohých prípadoch k poškodeniu až k deštrukcii spracovávaného tovaru. Tunelové pece v spomínanom vyhotovení by bolo možné iba s ťažkosťami vybaviť automatickou reguláciou teploty dosúšacieho média. Ručné nastavovanie intenzity prúdenia vo vnútri uzavretej komory dosúšacieho pásma je nedostačujúce, čo sa prejavuje najmä Vo zvýšenej spotrebe merného paliva ako V mnohých prípadoch V nedosahovaní možnej kvality výrobkov.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené tunelovou pecou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že predhrievacie pásmo je oddelené od dosúšacieho pásma intenziťikačným uzáveroml, ktorý V spodnej časti má otvor. Odtahový ventilátor je na sacej strane vybavený regulačným orgánom intenzity dosúšania a regulačným. orgánom ťahu ~- tlaku pece. Cirkulačný ventilátor a ventilátor Vzduchovej clony sú napojené cez regulačne orgány cirkulačného média a regulačný orgán vzduchovej clony s cirkulačným potrubím na strane nasávacej. Na výtlaku sú ventilátory spojené s dosúšacím pásmom tunelovej pece.Cez riadiaci systém sú spojené jednotlivé snímače a regulačná orgány, pričom cez riadiaci systém je spojený snímač ťahu - tlaku s regulačným orgánom ťahu pece. Snímač teploty prledsúšanla s regulačným orgánom cirkulačného média snímač teploty dýmových plynov s regulačným orgánom intenzity dosúšania, snímač množstva dosúšacieho média s regulačným orgánom vzduchovej clony.Takéto vyhotovenie tunelových pecí má výhodu v tom, že dosüšaníe a predhrev skládky keramického tovaru je rovnomerné, intenzita prestupu tepla je výhodnejšie,najmä vplyvom pozdlžneho prúdenia dymových plynov s predhrievacieho pásma cez intenzifikačný uzáver. Nové riešenie tiež umožňuje po-zvolný prechod spracovávaného tovaru po tepelnej stránke z dosúšaciehopásma do predhrevu, čím- sa odstraňujú tepelné šoky spôsobujúce deštrukciu tovaru. zavedením regulácie dosúšacieho procesu pomocou riadiaceho systému dosiahne sa účinne priblíženie k optimálnym podmienkam pre nábeh páliacej krivky V predhrlevacom pásme pece. Tunelová pec podľa vynálezu splňuje podmienky pre možnost zníženia mernej spotreby paliva, ako i k zvýšeniu kvality vyrábaného tovaru.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad riešenia tunelovej pece s intenziíikáciou predhrevu skládky.Dosúšacie pásmo 2 je od predhrievacieho pásma 1 oddelené intenzifikačným uzáverom 3, ktorý má V spodnej časti otvor. Intenziflkačný uzáver 3 sa pohybuje v zvislom smere. Na začiatku dosúšacieho pásma je koncový uzáver 4. Zariadenie ďalej pozostáva z odtahového- ventilátora 7, cirkulačného Ventllátora 15, Ventilátora 16 vzduchovej clony. Odťahový ventilátor 7 je výtlakom napojený cez dymovod 8 do komína 9. Cirkulačný Ventilátor 15 je napojený na cirkulačné potrubie 19 a výtlakom na sekciu predsúšania. Ventilátor 16 vzduchovej clony je výtlakom napojený na sekciu dosúšania.Rergulačný orgán 5 intenzity dosüšania reguluje prietok dosúšacleho média vstupujúceho do dosúšacieho pásma cez intenzitikačný uzáver 3, pričom tlakové, resp. ťahové pomery V predhrievacom pásme 1 sa upravia regulačným orgánom 6 ťahu pece. Regulačný orgán 13 cirkulačného .média reguluje prietok dosúšacieho média V sekcii predsúšania a regulačný orgán 14 vzduchovej clony reguluje prietok do sekcie dosúšania tak, aby došlo k vhodnému usmerneniu pozdĺžneho prúdenia v dosüšacom pásme. Regulácia prietokov je možná aj zmenou otáčok clrkulačného Ventilátor 15,resp. ventilátora 16 vzduchovej clony. V predsúšacej zóne 18 je umiestnený snímač 11 teploty predsúšania v dosüšacom pásme 2 snímač 12 teploty dýmových plynov, v predhrievacom pásme snímač 10 ťahu - tlaku.Množstvo dosúšacieho média je snímané V cirkulačnom potrubí 19 snímačom 17 množstva dosúšacieho média.Riadiaci systém. 20, je prepojený so všetkými mer-acími miestami na tunelovej peci,ako i s regulačnýml orgánmi. V riadiacom systéme 20 je nastavený optimalizačný algoritmu-s riadenia. cinnost riadenia spočíva v tom, že zariadenie generuje optimálne akčně zásahy na základe porovnania informácie zo žiadaných a nameraných hodnôt z procesu. Optim-alizačný algoritmus riadenia je zvolený tak, že sa minimalizuje kriteriálna funkcia, zohladňujúca optimálne podmienky z hladiska využitia tepla a dosiahnutia predpísanej kvality spracovávaného materiálu V riadenej zóne.Informácia, získaná zo snímača 11 teplo 225187ty predsúšania je spracovaná v riadiacom systéme 20, ktorý dáva signál regulačnemu orgánu 13 cirkulačného média a tým sa upravuje prietok média vháñaného do predsüšacej zóny 18. Na základe informácie zo snímača 12 teploty dýmových plynov nastavuje sa poloha regulačného orgánu 5 in~ ten-zity dosúšania. Podobne na základe informácií zo snímača 17 množstva dosúšacie ho média, snímača 10 ťahu, ovláda sa taktiež cez riadiaci system ZI regulačný organ 14 vzduchove clony a regulačný orgán B ťahu pece.Tunelové pece s intenzifikáciou predhrevu skládky je možná použiť v silikátovom priemysle, najmä však v priemysle hrubej keramiky.1. Tunelová pec -s intenzifikáciou predhrevu skládky, vyznačená tým, že medzi predhrievacím pásmom 1 .a dosúšacím pásmom 2 je intenzifikačný uzáver 3, ktorý má V spodnej časti otvor, odťahcvý ventilátor 7 je na nasâvacej strane vybavený regulačným orgánom 5 intenzity dosúšania a regulačným» orgánom- 6 ťahu-tlaku pece,cirkulačný ventilátor 15 a ventilátor 16 vzducho-ve clony sú spojené cez regulačná orgány 13 cirkulačněho média a regulač~ ný orgán 14 vzduchove clony s cirkulačným potrubím 19 na nasávacej strane.2. Tunelová pec podľa bodu 1 vyznačená tým, že cez riadiaci systém 20 je spojený snímač 10 ťahu~tlaku s regulačným orgánom 6 ťahu pece, snímač 11 teploty predsúšania s regulačným orgánem 13 cirkulačného média, snímač 12 teploty dymovych plynov s regulačným orgánom 5 intenzity dosüšania, snímač 17 množstva dosúšacieho média s regulačným orgánom 14 vzduchovej clony.

MPK / Značky

Značky: tunelová, intenzifikáciou, predhrevu, skládky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-225187-tunelova-pec-s-intenzifikaciou-predhrevu-skladky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tunelová pec s intenzifikáciou predhrevu skládky</a>

Podobne patenty