Způsob přípravy dianhydrátu

Číslo patentu: 224935

Dátum: 01.11.1984

Autori: Šnirch Josef, Vogel Tomáš, Procházka Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob přípravy dianhydrátu z taveniny dianu vyznačený tím, že se do homogenní vrstvy taveniny dianu, vytvořené pod vrstvou vody nebo vodného roztoku s obsahem dianu menším než v dianhydrátu uvádí proud páry a/nebo vody při teplotě nad 93 °C, přičemž hmotnostní poměr vody k dianu ve výsledném systému činí nejméně 0,2 : 1.

Text

Pozerať všetko

n NÁLEZY UŘADP ow (40) Zveřejněno 27 05 83 AOBJEVY (45) Vydáno 01 11 54(75) PROCHÄZKA Lunouin ing.,° Wáhz ŠNIRCH JOSE ing., VOGEL TOMÄŠ ing., üsú 1 m) LABEM224 935 vynález se týká způsob přípravy dínnhydrátu z taveníny 5.18.1111Důležitou surovinou pro příprava epoxídových pryekyřioa polykarbonátových pryekyřío Je dían (biefenol A).H 1 avní zložkou tohoto komeröního produktu je 2, z-bíeüłfhydroxyfenyl) propan, ktorý má bod tuhnutí nad 1.56 0 G. .Běžné .komerční produkty- díanyobeahují této 1 àtky více než 93 hm. ą mají proto bod tuhnutí nad 150 °c.Racionalizaöní úsilí v technologii dianu a. technologiíoh epoxídových pryekyřío vede k využití fyzikálních vlastností směsi 22 bis (ĺľhydroxyfenyl) proponu a. vody. V technologiíoh se začala využívat eměe vody s díenen, tzv. díanhydrát. Směe díanu a vody - tzv. díanhydrát je tepelný Již od teplot mezi.90 až 100 °C a. má definovaný obsah díanu v širším teplotníu rozmezí. V líteretuře je popnâna příprava díanhydrátu pouzez tuhého diąnu. Autorske osvědčení lll 105 popisuje zabřívání tuhého dianu e vodou za vzniku dianhydrátu a roztoku díanuve vodü. V .eouöasných teohnologiíoh dianu Je pro-příprava dianhydrátu k dispozici tavenína díanu. Pro přípravu dianhydrátuz taveniny diąnu byla navržen a etrojně realízováne. technologie, epoöívající v diepergaoi taveniny neJdříve do plynné fáze za. přítomnoetí vodních pe.- a pak do kapalné fáze roztoku díanu ve vodě. Tento způsob přípravy dianhydrátu je velmi náročnýna strojní provedení diopergeöních-aparátů a je navíc málo účinný,protože se přeohodnä vytváří tuhé. fáze a. dífuení pochod vedoucí o ke vzniku dianhydrůtu se velmi. zpomąluje.veninw dianu podle tohoto~vyná 1 ezu. Tento způsob epočívá v tom,že se do hmogenní vrstvy taveniny dianu, vytvořené pod vrstvou vody nebo vodného roztoku a obsahem diann menším než v dianhydrátu uvádí prou páry a/nebo vody při teplote nad 93 °c, přičemžhmotnoetní poměr vody k dianu ve výsledném systému činí nejméně o,21. ~Nový způsob přípravy diąnhdrátu má proti doposud známým. Ařešením několik výhod. Proti přípravě z pevného dianu šetří energie. Je investiöně i manipulaüä znaöně méně náročný. Příà prava. tuhého dianu ,je spJata s energetiokou ztrátou 150 kWh/t tuhého dianu a vybudováním šupinkování nebo granulace. Příprava dianhydrátu z tuhého produktu Je opět náročná Jak na energií,tak investice, protože manipulaoe s tuhou látkou vyžaduje pracovní sí 1 y.nebo investice. Nový způsob přináší též podstatné výhody proti známým způsobům přípravy z taveniny. Pbetupem dle vynálezu se nevytváří ani přeohodně tuhé fáze a proto jsou objemy zařízení pro přípravu dianhydrátu znaöně menší. Nový způsob nevyžaduje nákladné dispergační zařízení, při jehož poruše dochází kê vzniku kruet, znemožňujícíoh vůbec funkci zařízení. Způsob dle vynálezu využívá vždy při směšování hydrostatiokâho přetlaku, což umožňuje použít široké rozmezí tiaků bez použitítlakových nádob. Nový způsob výhodná využívá případně vznikající parní fáze k promíohávání směsi.Do reaktoru se načerpá tavenina dianu v možství 1 500 kg. Tavenina vytvořila v reaktoru spodní vrstvu. Reaktor se uzavře a do taveninw dianu se začne uvádät příná vodní pára. Poté se otevře ventil pro přívod vody do reaktoru. Po signalizaoi naplněmí reaktoru do výše odmärné sondy, což trvá 12 minut se poneohá přívod přímé páry ještě 2 minuty a dianhydrát se nechá separovat od roztoku dianu ve vodě. Potom se dianhydrât přetlačí v měrné dávoe na zpracování do technologie epoxidovýh pryskyřio. V reaktoru zbylá vodní vrstva e obsahom dianu, pod kterou se při dalším čerpaní taveniny vytyoří vrstva taveniný dianu.224 935 Způsob připravy dinnhydrátu z taveniny dianu vyznačený tim,že ee do homogenni vrstvy tąveniny dianu, vytvořené pod vrstvou vody nebo vodného roztoku s obsahom diam menším než v dianhydrátu uvádí. proud páry a/nebo vody při teplotě nad 93 °G, přičemž hmotnootní. poměr vody k diam ve výsledné systému ,činí nejménä 0,2 z lVytlnkly Moravská łlokałské závody,provoz 12, Leolnovn 21, Olomouc

MPK / Značky

Značky: dianhydrátu, přípravy, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-224935-zpusob-pripravy-dianhydratu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy dianhydrátu</a>

Podobne patenty