Způsob zhotovování matric ze směsi polyvinylchloridu a jeho kopolymerů pro povrchové úpravy stavebních dílců

Číslo patentu: 224930

Dátum: 01.11.1984

Autori: Ponížil František, Polehňa Antonín, Musil Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob zhotovování matric ze směsi polyvinylchloridu a jeho kopolymerů pro povrchové úpravy stavebních dílců, vyznačený tím, že směs z 55 až 75 hmotnostních dílů pastotvorného polyvinylchloridu nebo jeho kopolymerů nebo kombinace pastotvorného a nepastotvorného typu o střední molekulární hmotnosti 45 000 až 85 000, 25 až 45 hmotnostních dílů změkčovadel, zejména na bázi esterů kyselin ftalové, adiové, sebakové a fosforečné s výhodou dioktylftalátu, 0,1 až 5 hmotnostních dílů tepelného stabilizátoru, například na bázi organocíničitých derivátů nebo kovových mýdel, 0,1 až 5 hmotnostních dílů regulátoru viskozity jako jsou alkoholy s počtem uhlíků 1 až 6 v řetězci, s výhodou butanol nebo deriváty etylénglykolu a etylénoxidu a z 0,1 až 5 hmotnostních dílů pigmentu se rozprostře do tvarované formy, přičemž takto vytvořený polotovar se nejprve želatinuje v uzavřeném prostoru při teplotě 140 až 200°C po dobu 50 až 100 minut, načež se intenzivně ochladí.

Text

Pozerať všetko

žťfěľžtfšifšłi PO PIS VYNÁLEZU 224 930(54) . Způsob zhotovování matric ze směsi polyvinylohloridu a jeho kopolymerů pro povrchové úpravy tavebních dílcůvynález řeší způsob zhotovování matríc ze směsi polyvinylchloridu a jeho kopolymerů pro povrchové úpravy stavebních dílců.Doposud známé typy matric pro zhotovování povrchových úprav stavebních například keramických obkladových dílců nebo dílců z pohledového betonu jsou připravovány bud z polyuretanu nebo z pnyže nebo z kombinovaného materiálu, tvořeného propojcnými a tvrzenými dílci typu pertínazu s použítím profilových pryžo výchVšechny tyto dosud vyráběné a používané typy matríc mají jeden spoločný negativní znak, a to vysoký stupeň pracnosti jejich přípravy. V případě polyuretanových matric přistupuje navícvysoká ekonomická náročnost a obtížné dostupnost vhodných materälů. Ekonomická náročnost je nevýhodou i pryžových matríc, ktoré jsou navíc značné tvarově nestálé. Nevýhodou matric připravovanýchz kombinovaných materiálů je mimo již uvedený negativní znaktaké nedokonalá těsnost profilových prýžových lištaVšechny uvedené nedostatky jsou odstraněny u matríc zhotovovaných způsobem podle vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že směsz 55 ŠŤ 75 hmotnostních dílů pastotvorného polyvinýlchloridu nebo jeho kopolymerů nebo kombinace pastotvorného a nepastotvorného typu o střední molekulární hmotnosti 45000 4585000, 25 745 hmotnostních dílů změkčovadel, zejména na bázi esterů kyselín ftalové,adipové, sebakové a fosforečné s výhodou dioktyeftalátu, 0,1 Šçä hmotnostních dílů tepelného stabílizátoru, napříkladvna bázi organocíničitých derívátů nebo kovových mýdel, 0,l 5 hmotnostních dílů regulátoru vískozity jako jsou alkoholy s počtom»Lŕ g 224 930 uhlíků 1 6 v řetězoi, s výhodou butanol nebo deriváty etylénglykolu a etylěncxidu a 2 0,1 § 5 hmotnostnich dilů pigmentu se rozprostře do tvarované formy, přičemž takto vytvorený polo tovarvse.nejprve želatingje v uzavřeném prostoru při teplotě 140 Ý 2 Od 6 C po dobu 50 3100 minut, načež se intenzivně ochladí.Matrice přípravená předmětným způsobem je snadno a rychle vyrobítelná, vyniká potřebnou tvarovou stálosti i při střídavém vystavani vyšší teplotě (80 Ť°C) a .je dokonale těsná. Vhodnou volbou poměru polymeru a změkčovadel a výběru vhodného typu regulátoru viskozity lze připravit směs o dostatečně nízká viskozítě, která je potrebná pro dokonalé zatečení směsi do všech detailů reliéfu při tvorbě matric, přičemž matrice se bude vyznačovat dostatečnou tvarovou etálosti.První přiklad zhotovování matrice ze směsi polyvinylchlorídu a jeho kopolymerů způsobem podle vynálezuPasta pro prípravu matric sestávajicí z 63 hmotnostních dílů pastotvoŕného polyvínylchloridu s hodnotou střední molekulární hmotnosti 64 x 000, 34 hmotnostnich dílů dioktylftalátu, 1 hmotnostního dílo tepelného stabilizátoru organocíničítého typu, 1 hmotnostniho-dílu butanolu a l hmctnostního dilu barevné předsměsi se rozprostře do kovové tvarované formy a povrch směsiso srovná s okraji formy. Takto získaný polotovar se želatinuje při teplotě 17 ćf°c v peci s elektrcohřevem po dobu 90 minut. Po předmětné operací se forma s matrici intenzivně ochladí například vodou.Druhý přiklad zhotovování matrice ze směsi polyvinyl chloriduta jeho kopolymerů způsobem podle vynálezuzPasta pro příprava matric sestávajíci z 50 hmotnostnich dílů pastotvorného kopolymeru vínylchloridu a vinylacetátu s obsahom vínylacetátu 5 hmotnostních procent o střední molekulárni hmotností 64 000, 10 hmotnostních dilů nepastotvorného polyvinylchloridu o střední molekulárni hmotnosti 48 000, 36 hmotnostních dílů dioktylftalátu, 1 hmotnostního dílu tepelného stabilizátoru mýdla Ba-Cd, 1 hmotnostniho dílu etylénglykolmonoetyléteru a1 hmotnostniho dilu barevné předsměsi se rozprostře do kovové tvarované formy a povrch směsi se srovná s okraem formy. Takto získaný polotovar se želatinuje při teplote l 5 ŠřC v peci s elektroohřevem po dobu 90 minut. Poté se forma s matrící íntenzívně ochladí například vodou.Způsob zhotovováni matríc ze směsi polyvinylchloridu a jeho kopolymerů pro povrgové úpravy stavebních dílcůlvyznačený L 75 hmotnostních dilů pastotvorného poly tim, že směs z 55 r vinylchloridu nebo jeho kopolymerů nebo kombinace pastotvorné ho a nepgstotvorného typu o střední molekulárni hmotnosti 45 ooo ž as ooo, 25 ž 45 hmotnostních dnů změkčovadel, zejménana bázi esterů kyselín ftalové,uadiové, sebakové a fosforečnés výhodou dioktylftalátu, 0,1 45 5 hmotnostnich dilů tepelného na bázi organociničitých derivátůstabilizátoru, například V nebo kovových mýdel, 0,1 ř 5 hmotnostních dilů regulátoru viskoŤ 6 v řetězci, s výhozity jako jsou alkoholy s počtem uhlíků 1 dou butanol nebo deriváty etylênglykolu a etylênoxidu a z 0,1 3 5 hmotnostnich dílů pigmentu se rozprostře do tvarované formy, přičemž takto vytvořený polotovar se nejprve želatinuje v uzavřeI/něm prostoru při teplotě 140 V 20 ďbC po dobu 50 Š 100 minut,načež se intenzivně ochladí.Vytiskly Moravské tískařskě závody. C e n 8 I 3.40 K Č 3

MPK / Značky

Značky: matric, úpravy, dílců, směsi, kopolymerů, stavebních, zhotovování, polyvinylchloridu, způsob, povrchové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-224930-zpusob-zhotovovani-matric-ze-smesi-polyvinylchloridu-a-jeho-kopolymeru-pro-povrchove-upravy-stavebnich-dilcu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zhotovování matric ze směsi polyvinylchloridu a jeho kopolymerů pro povrchové úpravy stavebních dílců</a>

Podobne patenty