Způsob ustavení obrobku vzhledem k nástroji při broušení předpracovaných obrobků ozubených kol a jiných profilů

Číslo patentu: 223909

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pražský Bořivoj, Smrž Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob ustavení obrobku vzhledem k nástroji při broušení předpracovaných obrobků ozubených kol a jiných profilů odvalovacím způsobem s brousicím šnekovým kotoučem, kde se broušení provádí svislými zdvihy nebo radiálním zápichem, vyznačený tím, že předpracovaný obrobek (1) se ustaví s uvolněnou kinematickou vazbou otočně, ale axiálně neposuvně a se stanovenou vůlí osové vzdálenosti obrobku (1) a brousicího kotouče (5), kde vzájemným po hybem s brousicím kotoučem (5) se předpracovaný obrobek (1) uvede do volného záběru s nehybným brousicím kotoučem (5) v pevné ose (7) obrobku, přičemž sepnutím otáčení brousicího kotouče (5) se uvede do otáčení obrobek (1) a uvede se do činnosti radiální zápich až do vymezení vůle mezi brousicím kotoučem (5) a obrobkem (1), provede se zpevnění kinematické vazby pro následující další cyklus broušení.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor Tnálczu PRAŽSKÝ BÓŘIVOJ, SMĚ JAN ing., ČELÁKOVICE(54 Způsob ustavení obrobku vzhledem k nástrojů při broušenl předpracovaných obrobků ozubených kol a iiných profilúvynález se týká způsobu ustavovéní předpracovaných obrobků ozubeným kol a jiných profilů, která se brousí šnekovým brousicím kotoučem. Způsob podle vynálezu se používá zejména u strojů pracuáících v automatickém cyklu s automatickou výmäxou obrobku.Dosud známé způsoby zajištění správné polohy obrobku vzhledem k nástroj. při broušeni předprecovaných obrobků ozubených kol spočívají v tom, že se předpracovaný obrobek ustaví ne upínač a vymezení vůle, tj. zajištění požadavku na rovnoměmé odstranění vůle mezi oba boky, se provádí ručné. Pracovník nejprve ručné najíždi na otočné volně upnutý předpracovaný obrobek za klidu stroje, tj. bez otáčení brousicího kotouče a proveda vymezení s malou vülí. Potom zapne otáčeni brousicího kotouče a opatrně, opět ručné, najíždi a sleduje, zda Jiskří oba boky. Aby bylo jiskření dobře vidět, musí se tato operace provádět bez chlazení. To však způsobuje rychlé zanášení brousicíbo kotouče znečiätäąým materiálem po kalení a vyžaduje zvýšenou pozornost kvalifikované obsluhy. Další známý způsob zajištění správné polohy obroblću vzhledem k nástroji se provádí tak, že na upinači. volně ustavený předpracovarąř obrobek je nejprve do správné polohy aretován pomocí speciálním zařízení na principu dotekového čidla. Zařízení jeumístàxo přímo na stroji. Nevýhodou tohoto způsobu je skutečnost,že tento systém lze použít jen pro technologii broušemí jednotlivým dělením, kde bmusicí kotouč má na svém obvodu vytverovenou požadovanou zubovou mezeru. Pro brouěeni ozubených kol šnekovým brousicím kotoučem je však tento systém nepoužítelný.Uvedené nevýhody jsou odstraněny způsobem ustavení obrobku vzhledem k nástroji při broušení předpracovarzých obrobků ozubených kol a jiných profilů, jehož podstatou je, že předpracovarlý obrobek se ustavi s uvolněnou kinematickou vazbou otočné, ale axiálně neposuvně a se stanovenom vůlí osové vzdálenosti obrobku a brousícího kotouče, kde vzájemným pohybom s brousicim kotoučem se předpracovaxąý obrobek uvede do volného záběru s nehybnýmbrouaicim kotoučem v pevné use obrobku, přičemž sepnutím otáčení brousicího kotouěe se uvede do otáčení obrobek a uvede se do činnosti radiální zápich až do vymezeni vůle mezi brousicím kotoučem a obrobkem, prevode se zpevnění kinematické vezby, potom následuje další cyklus brouäení. Dalším význakem je to, že vzájemný pohyb předpraoovaného obrobku a brousicího kotouče vykonává brousicí kotouč ve směru aouběžném s osou obrobku stojíciho přadpracovaného obrobku.způsobem zajištění správné polohy podle vynálezu se zajištuje možnost vybavení stroje automatickou výměnou obrobku a tímje dán předpoklad k zařazení takto vybavených strojů do automatických linek. Další výhodou je, že již první dotek bmusicího kotouče s předpracovaným obrobkem pmbíhá se zapnutým chlazením a nedochází tak k jeho rychlému zanáěení.Způsob je podrobněji popaán na připojeném výkresu, kde je znázomêxo najíždění předpracovanéhn obrobku na brouaicí kotouč.Při zajiätování správné polohy obmbku vzhledem k náatroài se postupuje tímto způsoben. - vzdálenost osy Q obrobku od osy 3 se nastaví tak, aby při uatavení předpracovaného obmbku na pevnou osu 1 obrobku byla mezi předpracovaným obrobkem L a brousicím kotoučem 2 zubová vůla. Tato zubová vůle se nastavuje pomoci předem seřiditelného narážkového systému, který zajištuje požadovanom polohu nástroje vůči předpracovanému obrobku- předpracovený obrobek se uataví na upínací trn bez zajištění, takže kinematická vazba mezi obrobkem a nástrojom není zpevněna i- předpracovaným obrobkem 1 se automaticky najíždí ve aměru 2 souběžně s osou 3 (alternativně může být tento aouběłný pohyb nahrazan kruhovým pohybem o velkém poloměru) do brounicího kotouče ž- při- dotyku předpracovaného obrobku 1 s brousicím kotoučem 2 dochází půaobením pohybu ve směru 2 k navalování předpracovaného obrobku 1 na brousici kotouč ž, takže předpracovaný obrobek l se dostane s brousicím kotoučem i do volného záběru- v okamžiku, kdy předpz-acovanýmbmbek je dopraven na pevnou osu 1 obrobku, zapne se chlazení předpracovaného obrobku l, otáčení brousicího kotouče ž, radiální zápich a začne se brousit e stále zapnutým radiálním zápichem až do doby broušení obou boků zubů. Rádově se jedná o úbär materiálu kolem 0,1 mm- po úběru tohoto množství materiálu se již vždy bmuaí oba boky zubu a proveda se pmto vypnutí radiálního posuvu a zajistí se upínač předpraoovaného obrobku |. Tím se zároveň zpevní kinematická vazbu mezi obrobkem a nástrojom- předpracovaný chrobak nebo brousicí kotouč i vyaede do jedné z krajních úvratí a radiálním zápicham se nadede na plnou hloubku přídavku a radiální zápioh se vypne- zapne se start svislého projetí profilu a předpracovarxý obrobek 1 sa obmusí- vydede se ze záběru, zapne chlazení a pmvede se axiálni přestavení brousicího kotouče ž do nové neopotřebované části (krokováníh- prevode se automatické vyjmutí trnu s obroušeným předpracovaným obrobkem .V případě, že se po mdiálním zápichu a avislém projetí ještě obroušerxý předpraoovaný obrobek 1 dokončuje (nechá se malý přídarvek načisto), následná tyto operace- najetí brousicího kotouče i do střední roviny šířky ozubeného kola- najetí předpracovaněho obrobku 1 nebo brousiciho kotouče ž do jedné z krajních- vykonám dokončovacích zdvihů tak, že se radiálními přísuvy postupně najíždí na plnou hloubku přídavku- vyjetí ze záberu, zastavení, chlazení a částečně zpětné axiální přestavení brousiciho kotouče j- automatické vyjmutí tmu s obroušeným přadpracovaąým obrobkem 1.Altemativně lze stejného účinku dosáhnout posuvem brousicího kotouče i ve směru i na přadpracovmąý obrobek 1.Způsob zajištění správné polohy obrobku vzhledem k nástroài podle vynálezu lze využít. u odvalovacích bg-usek na ozubení se šnekovým brousicim kotoučm.1. Způsob uąteveni obrubku vzhledem k nástrojů. při broušení předpracovaxmých obrobků ozubených kol a jiných profilů odvelovaoím způsobem s brousicím šnekovým kotoučem, kde se broušení provádí svíslými zdvihy nebo radiálním zápichem, vyznačený tím, že předpracovarxý obrobek (1) se ustaví s uvolněnou kinematickou vazbou otočné, ale axiálně neposuvně a se stanovenou vůlz( osové vzdálenosti obrobku (1) a brousicího kotouče (5), kde vzáçjemným pohybem s brousicím kotoučem (5) se přsdpracovaný obrobek (1) uvede do volného záběru s neÁ hybným brousicím kotoučenz (5) v pevné ose (7) obrobku, přičemž sepnutim otáčení brousicího kotouče (5) se uvede do otáčemf obrobek (I) a uvede se do činnosti radiální zápich. až do vymezení mne mezi brousicím kotoučem (5) a obmbkem (1), provede se zpevnaai kinematickévazby pro následující další cyklus broušení.2. Způsob ustavení obrobku podle bodu 1, vyznačený tím, že vzájemný pohyb předpracovaného obrobku (1) a brousiciho kotouče (5) vykonává brousicí kotouč (5) ve směru (4) souběžněm s oàou (6) obrobku stojiciho předpracovaného obrobku (I).

MPK / Značky

Značky: způsob, předpracovaných, nástroji, broušení, profilů, vzhledem, ustavení, jiných, ozubených, obrobků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-223909-zpusob-ustaveni-obrobku-vzhledem-k-nastroji-pri-brouseni-predpracovanych-obrobku-ozubenych-kol-a-jinych-profilu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob ustavení obrobku vzhledem k nástroji při broušení předpracovaných obrobků ozubených kol a jiných profilů</a>

Podobne patenty