Sklolaminátové komínové teleso pozostávajúce z niekoľkých rúr

Číslo patentu: 223653

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kundrák Karol, Schneider Petr, Recman Milan, Tícha Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši spájanie jednotlivých častí tak, aby bolo možné celé komínové teleso zmontovať vo vodorovnej polohe a spevnenie konštrukcie telesa v miestach fixovania lán pomocou vhodne vytvarovaných oceľových prstencov. Vhodné rozloženie špecifického tlaku v opornej časti pomocou oceľového puzdra, ktoré je spojené s telesom lepením a dovoľuje riešiť oporu v jedinom bode. Preto, že agresívne plyny obsahujú veľké množstvo kondenzovanej kvapaliny horná časť telesa je zabezpečená dvojplášťom, aby odvod kondenzovanej kvapaliny bol na konci komínového telesa urýchlený dvojpláštovým efektom.

Text

Pozerať všetko

75 v Autor vynálezu KUNDRÁK KAROL ing., STELLROVOL SCHNEIDER PETR ing. CSc., BRNO,RECMAN MILAN ing., HAVIROV, TICHA KAREL ing., PLZEŇ54 Sklnlaminátové komínové teleso pozostávajúca z niekoľkých rúrVynález rieši spájanie jednotlivých častí tak, aby bolo možné celé kominové teleso zmontovat vo vodorovnej polohe a spevnenie konštrukcie telesa v miestach íixovania lán pomocou vhodne vytvarovaných ocele vých prstencov.Vhodné rozloženie špecifického tlaku v opornej časti pomocou oceľového puzdra,ktoré je spojené s telesom lepením a dovo« luje riešiť oporu v jedinom bode.Preto, že agresívne plyny obsahujú velké množstvo kondenzovanej kvapaliny horná časť telesa je zabezpečená dvojplášťom, aby odvod kondenzovanej kvapaliny bol na konci komínového telesa urýchlený dvojplášťovým efektom.Vynál-ez sa týka sklolaminátového komínového telesa zloženého z niekoľkých. častí,vyznačujúce sa tým, že dimenzie spojov sú určené pevnostnými podmienkami a sú prevedené ako bandážové, rešpektované je ďalej u nich používanie vlastného sklolaminátu, pričom uvedené spoje zachovávajú odolnost proti chemickej agresivite a súčasne spIňajú podmienky velkoseriovej výroby jednotlivých častí z vinutého sklolaminátu.Doposiaľ známe sklolamlnátové komínové telesá sa vyznačujú používaním jednoúčelových rúr o dĺžkach od prípadu k prípadu volených podľa potreby, pričom ich spájanie je prevádzané najčastejšie príruhovými spojmi bez možnosti využitia základného materiálu ako pojiva s pevnosťou o hodnote rovnakej ako základný sklolaminát. Najrozšírenejším typom sklolaminátového komína je teleso, u ktorého výraznou nevýhodou okrem spojov je i to, že sa nedajú aplikovat pri ich výrobe sériové vyrábané rúry s hrdlovým koncom z vlnutého sklolaminátu.Týmto riešením je ďalej vylúčená jednoduchá doprava a nie je možné aplikovať progresívne metódy stavania telesa do vertikálnej polohy. Ďalej je vylúčená samonosnosť a sú používané rôzne typy konštrukcií pre jeho kotvenie.Uvedené nedostatky sú odstránené vynálezom sklolaminátového komínového telesa zloženého z niekoľkých častí spojených pevnostnou ba-ndážou, podstatou ktorého je, že sa skladá z rúr na jednej strane zabezpečených hrdlom, do ktorého z hora sa zasúvajú ďalej rúrové telesá.Na hornom obvode hrdlových spojov sú vytvorené bandáže o výške V a šírke S v dimenziách podľa požadovanej pevnosti samonosnosti, ďalej na hrdlový spoj v styčných plochách po celom obvode vyplnený vhodným lepidlom, spodná rúra je vsunutá do oceľového puzdra taktiež s medzikruhovou medzerou pre zalepenie a koncová rúra je opat-rená puzdrom s medzikiruhovou medzerou. V miestach podľa potreby v strednej časti komínového telesa sú lepením pripevnené perforované oceľové plechy.Sklolaminátové komínové teleso zložené z niekoľkých časti spojených pevnostnou bandážou podľa vynálezu znamená technický pokrok. Sériovo vyrábané sklolaminátové rúry s hrdlaml, ktorých lepené spoje sa z hornej strany bandážujú s príslušnou dimenziou V X Š z pôvodného sklolaminátového materiálu dávajú pevnostné spoje vhodné prenosu zloženého namáhania, pričom v celom spojí nie je narušený pôvodný sklolaminátový materiál odolný chemickej agresivite plynov. Ocelové puzdro, do ktorého je vsunutá rúra v spodnej časti kominového telesa je vhodné a prispôsobiteľné akémukoľvek druhu kotvenia komína o základové teleso. V strednej oblasti telesa po 4dľa potreby sú nalepené perforované oceľové plechy po celom obvode komínového telesa, na ktoré sa pripevňujú kotviace elementy, zaručujú dostatočnú ochranu sklolaminátu proti zvýšenému špecifickému namáhaniu na oter, alebo smyk. Sklolaminátové komínové teleso na konci je zabezpečené plášťom, ktorý vytvára s vlastným telesom medzikruhový priestor. Kominovým telesom zloženého podľa vynálezu, aplikáciou vhodných konštrukčných elementov bolo umožnené docielenie vysokej životnosti. Použitím sériove vyrábaných rúr na skladbu telesa je prínosom z hľadiska pokroku v technike výstavby komínov pre chemický priemysel.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia vynálezu, ktorý splňuje výhody vysokej životnosti s progresívnymi konštrukčnými prvkami, kde obr. 1 schematicky znázorňuje sústavu zlepených rúr s oceľovým puzdrom v spodnej časti telesa obrazy 2, 3 a 4 predstavujú detailné riešenie prevedenia konštrukčných prvkov vynálezu.Komínové teleso zo sklolaminátu podľa vynálezu pozostáva z rúr 1, ktoré sú opatrené na jednej strane hrdlami. Rúry 1 sú medzi sebou v hrdlách zlepené a zo strany vonkajšej na prechodoch sú vytvorené bandáže 2 o dimenziách výšky a šírky (V X Šj,ktoré sa menia od prípadu k prípadu podľa požadovanej pevnosti, pričom zlepenie hrdlového spoja je prevedené predom po celom obvode medzi hrdlom a spodnou časťou rúr sklolaminátom. V strednej oblasti komínového telesa podľa potreby sú pripevnené lepením perforované oceľové plechy 3, o ktoré sa prichytávajú kotvené elementy. Na konci komínového telesa je vytvorený plášť 4 tvoriaci s komínom medzikruhový priestor za účelom zvýšenia rýchlosti prúdu obtiekania telesa vzduchovou vrstvou. Spodná rúra komínového telesa je vsunutá do oceľového puzdra 5, ktoré je prispôsobitelné kotveniu telesa, pričom jeho pripevnenie je zabezpečené zaliatim pomocou sklolaminátu V šírke Š a bandážovaná do výšky V.Funkcia komínového telesa podľa vynálezu spočíva v tom, že pozostáva výhradne zo sklolaminátu, ktorého vnútorný povrch nie je narušený žiadnymi konštrukčnými prvkami, ktorých životnost by mala odlišnú dobu životnosti od základného materiálu. Spôsob usporiadania a veľkú možnost voľby dimenzie spojov zaručuje široké možnosti využitia koncepcie podľa vynálezu od najmenších prierezov a výšok až po najväčšie.Možnost využitia a prevedenia vynálezu sa ovšem neobmedzuje len na popisaný a znázornený príklad prevedenia. je možné od prípadu k prípadu prispôsobiť ho zvláštnym podmienkam, ktoré sa vyskytujú v potrebe kominových telies pro rôzne požiadavky v odolnosti telesa agresívnym plynom, pre odvod, ktorých má slúžiť.1. Sklolaminátové komínové teleso pozostávajúce z niekoľkých rúr, ktoré sú vzájomne spojené pomocou hrdlových spojov,vyznačujúce sa tým, že hrdlá spojených rúr 1) sú obrátené smerom hore a hrdlově spoje sú spevnené bandážou 2 zo skleného laminátu. .2. Sklolaminátové komínové teleso podľa bodu 1, vyznačujúce sa tým, že obsahuje prstencové pásy z perforovaných plechov(31, ktoré sú nalepenê na Komínové teleso v rozdielnych výškových úrovniach.3. Sklolamínátove Komínové teleso podľa bodu 1, vyznačujúce sa tým, že jeho spodná rúra 1 je zasunutá a zalepená do oceľového puzdra 5, pričom takto prevedený »spoj je spevnený bandážou 2, zatial čo horná rúra 1 na konci komínového telesa je opatrená rozšíreným prstencovým plášťom

MPK / Značky

Značky: sklolaminátové, komínové, niekoľkých, těleso, pozostávajúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-223653-sklolaminatove-kominove-teleso-pozostavajuce-z-niekolkych-rur.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sklolaminátové komínové teleso pozostávajúce z niekoľkých rúr</a>

Podobne patenty