Zapojení pro formátování chromatografického signálu

Číslo patentu: 223619

Dátum: 15.03.1986

Autori: Franc Miroslav, Semecký Jiří, Míček Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení pro formátování chromatografického signálu sestávající z řídicího obvodu, časovacího obvodu, synchronizačního klopného obvodu, chromatografického detektoru, převodníku napětí-kmitočet, tvarovacího obvodu, čítače měřené hodnoty, klopného obvodu přetečení, dekodéru adresy, paměti měřené hodnoty, vysílače stavové informace, paměti ovládacích signálů a vyhodnocovacího počítače, vyznačující se tím, že nastavovací vystup (011) řídicího obvodu (1) je připojen na nastavovací vstup (032) synchronizačního klopného obvodu (3), jehož synchronizační výstup (033) je připojen na synchronizační vstup (063) tvarovacího obvodu (6) a na synchronizační vstup (015) řídicího obvodu (1), jehož hodinový výstup (012) je spojen s hodinovým vstupem (021) časovacího obvodu (2), jehož stavový výstup (022) je spojen se stavovým vstupem (031) synchronizačního klopného obvodu (3) a analogový výstup (041) chromatografického detektoru (4) je připojen na analogový vstup (051) převodníku (5) napětí-kmitočet a jeho kmitočtový výstup (052) je spojen s kmitočtovým vstupem (061) tvarovacího obvodu (6), jehož kmitočtový výstup (064) je spojen s kmitočtovým vstupem (071) čítače (7) měřené hodnoty, jehož přenosový výstup (073) je připojen na nastavovací vstup (081) klopného obvodu (8) přetečení, jehož stavový výstup (082) je spojen se stavovým vstupem (111) vysílače (11) stavové informace, jehož skupinový datový vstup/výstup (112) je připojen na skupinový datový vstup/výstup (103) paměti (10) měřené hodnoty, na skupinový datový vstup/výstup (124) paměti (12) ovládacích signálů a na skupinový datový vstup/výstup (132) vyhodnocovacího počítače (13), jehož skupinový adresový výstup (131) je spojen se skupinovým adresovým vstupem (095) adresového dekodéru (9), jehož nulovací výstup (091) je spojen s nulovacím vstupem (083) klopného obvodu (8) přetečení a první čtecí výstup (092) adresového dekodéru (9) je spojen s čtecím vstupem (104) paměti (10) měřené hodnoty a druhý čtecí výstup (093) adresového dekodéru (9) je připojen na čtecí vstup (113) vysílače (11) stavové informace a přepisovací výstup (094) adresového dekodéru (9) je spojen s přepisovacím vstupem (123) paměti (12) ovládacích signálů, jejíž první přepínací výstup (121) je připojen na přepínací vstup (053) převodníku (5) napětí-kmitočet a druhý přepínací vstup (122) paměti (12) ovládacích signálů je připojen na přepínací vstup (065) tvarovacího obvodu (6) a nulovací výstup (013) řídicího obvodu (1) je připojen na nulovací vstup (023) časového obvodu (2) a na nulovací vstup (072) čítače (7) měřené hodnoty, jehož skupinový datový výstup (074) je spojen se skupinovým datovým vstupem (102) paměti (10) měřené hodnoty a přepisovací výstup (014) řídicího obvodu (1) je spojen s přepisovacím vstupem (101) paměti (10) měřené hodnoty a testovací výstup (016) řídicího obvodu (1) je připojen na testovací vstup (062) tvarovacího obvodu (6).

Text

Pozerať všetko

i 54 zapojení pm formátování chromatograľického signáluVynález se týká zapojení pro formátování chromatogratického signálu, které umožňuje přeměnit -spojitý analogový signál z chromatograľického detektoru na číslícový údaj v tvaru vhodném pro následné zpracování vyhodnocovacím počítačem.Pro integraci a vyhodnocení Chromatografického signálu se používá převodník napětí-číslo, obvykle pracující metodou dvojí integrace. Tímto převodníkem se přenáší měřená hodnota pouze v 50 0/0 měřené doby a tím vznika neurčitost v detekci rychlých změn chnomatograiického signálu a zároveň se dosahuje horšiho potlačení poruch a šumu chromatograiickeho detektoru.K zvýšení přesností integrace a k účinnějšímu potlačení poruch a šumu Chromatograíického detektoru slouží zapojení podle vynálezu. Toto zapojení obsahuje řídící obvod, časovací obvod, Synchronizační klopný obvod, chromatografický detektor, převodnik napětí-kmitočet, tvarovací obvod, čítač měřené hodnoty, kiopný obvod přetečení,adresový dekoděr, paměť měřené hodnoty,vysílač stavové informace, paměť ovládacích signálů a vyhodnocovací počítač.Podstata vynálezu spočíva v tom, že nastavovací výstup řídicího obvodu je připojen na nastavovací vstup synchronizačního klopného obvodu, jehož Synchronizační vý 223619stup je připojen na Synchronizační vstup tvarovacího obvodu a na Synchronizační vstup řídicího obvodu. Hodinový výstup řídiciho obvodu je spojen s hodinovým vstupem časovacího obvodu a stavový výstup tohoto obvodu je spojen se stavovým vstupem synchronizarčního klopného obvodu. Analogový výstup chromatografickéhno detektoru je připojen na analogový vstup pře~ vodniku napětí-kmitočet a jeho kmitočtový výstup je spojen s kmitočtovým v-stupem tvarovacího obvodu. Kmitočtový výstup tvarovacího obvodu je připojen na kmitočtový vstup čítače měřené hod-noty, jehož přenosový výstup je připojen na nastavovaci vstup kiopného obvodu přetiečení. Stavový Výstup klopného obvodu přetečení je spojen se stavovým vstupem vysílače stavové informace. jeho skupinový datový vstup/výstup je připojen na skupinový datový vstup/výstup paměti měřené hodnoty, na skupinový datový vstup/výstup paměti ovládacích signálů a na skupinový datový vstup/výstup vyhodnocovacího počítače. skupinový adresový výstup vyhodnocovacího počítače je spojen se skupinovým adresovým vstupem adresového dekodéru. jeho .nulovací výstup je připojen na nulovací vstup klopného obvodu přetečení. První čtecí výstup adresovebo dekodéru je -spojen s čtecím vstupem paměti měřenéhodnoty a druhý čtecí výstup adresového dek-oděru je připojen na čtecí vstup vysílače stavové informace. Přepisovací výstup adresověho dekodéru je spojen s přepisovacím vstupem paměti ovládacích signálů. První přepínací Výstup této paměti je připojen nav přepínací vstup převodníku .napětí-kmitočeta druhý přepínací vstup paměti ovládacích signálů je připojen na přepínací vstup tvarovacího obvodu. Nulovací výstup řídicího obvodu je připojen na nulovací vstup časovacího obvodu a na nulovací vstup čítače měřzené hodnoty. jeho skupinový datový výstup je spojen se skupinovým daňovým vstupem paměti měřené hodnoty. Přepisovacĺ výstup řidicího obvodu je spojen s přepisovacím vstupem paměti měřené hodnoty a testovací výstup řídicího obvodu je připojen na testovací vstup tvarovacího obvodu. zapojení podle vynálezu přispívá k zvýšení přesností integrace a vyhodnocení chromatografického signálu a k odstranění chyb vznikajících převodem analogového signálu na číslo metodou dvojí integrace a zároveň k účinnějšímu potlačení poruch a šumu chromatografickěho detektoru.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu.Rídicí obvod 1 je sekvenční obvod pro generování ovládacích signálů. Čarsovací obvod 2 je binárni synchronní čítač odměřující dobu měření analogového signálu z chromatograľického detektoru. Synchronizační klopný obvod 3 synchnonizuje činnost řídicího obvodu 1 a tvarovacího obvodu B. Chromatografický detektor 4 je zdrojem analogového signálu. Převodník 5 .napětí-kmitočet pracuje na principu vyrovnáváni náboje a převádí spojitě vstupní analogový signál na výstupní kmitočet. Tvarovací obvod B je monostabilní klopný obvod s přepínačem vstupního signál-u z převodníku 5 napětí-kmitočet a testovaciho kmitočtu z řídicího obvodu 1. Čítač 7 měřené hodnoty je bi-nární synchronaní čítač, V němž se integruje a formátuje měřená hodnota, převedená převodníkem 5 »napětí-kmitočet na sled pulsů. Klopný obvod B přetečení je klopný obvod indikující naplnění čítače 7 měřené hodnoty. Adresný dekodér 9 Vybírá se skupinového adresověho vstupu 095 jednotlivé výstupy.Paměti 10 měřené hodnoty je pomocnápaměť pro přechodné uložení měřené hodnoty z čítače 7 měřené hodnoty. Vysilač 11 stavové informace je přizpů-sobovací obvod,který umožňuje čtení stavové informace vyhodnocovacím počítačem 13. Pamět 12 ovladacích signálü je pomocná paměť pro uložení ovládacích signálů k ovládání převodníku 5 napětí-kmitočet a tvarovacího obvodu B. Vyhodnocovací počítač 13 jepočitač,který přebírá formátované data z paměti 10 měřené hodnoty a provádí jejich Vyhodnocení.zapojení podle vynálezu se opírá o spojitý převod analogového signálu .na kmitočet úměrný vstupnĺmu napětí-kmitočet. Tento prevodník pracuje metodou vyrovnávání nabojů. Kmitočet zí-skaný z převodniku 5 napětí-kmitočet je Vytvarován tvarovacím obvodem B a načítán do čítače 7 měřené hodnoty. Dosažení maximální hodnoty je indikováno nastavením klopného obvodu 8 přetečení. Měřicí perioda je určena časovacím obvodem 2. cinnost řídicího obvodu 1 a tvanovacího obvodu 6 je synchronizována synchronizačním obvodem 3. Adresový dekodér 9 je řízen vyhodnocovacím počítačem 13 a Vybírá jednotlivé vstupní/výstupní obvody podle požadavku vyhodnocovacího programu. Paměť 12 ovládacích signálů řídí přepínání zisku převodníku 5 napětí-kmitočet, přepinání kmitočtového vstupu U 61 a testovaciho vstupu 062 tvarovacího obvodu B. Vysilač 11 stavové informace na pokyn z adresového dekodéru 9 předává informaci o dosažení maximální hodnoty vyhodnocovacímu počítači 13.Zapojení podle vynálezu se s Výhodou Využije přl vyhodnocování chromatogratického signálu pomocí počítače. způsobem převodu metodou vyrovnáváni náboje a následným zpracováním zapojení podle vynálezu dochází ke ztrátě pouze několika pulsů měřeného kmitočtu při přepisu načítaná hodnoty do paměti měřené hodnoty, a tím i k minimální ztrátě informace o měřené veličině oproti zpracování chromatografického signálu metodou dvojí integrace, kde měřicí interval je srovnatelný s vyhodnocováním. Tím se zvýši přesnost vyhodnocení při současném vyšším potlačení šumu a poruch,které se vyskytují V chromatogratickém signálu.zapojení pro formátování Chromatografiakého signálu sestávající z řídicího obvodu,čatsovacího obvodu, synchronizačniho klopného obvodu, chromatografického detektoru,převodníku napětí-kmitočet, tvarovaciho obvodu, čítače měřené hodnoty, klopného obvodu přetečení, dekodéru adresy, paměti měřeně hodnoty, vysílače stavové informace,paměti ovládacích sig-nálů a vyhodnocovacího počítače, vyznačující se tím, že nastavo vací výstup 011 řídicího obvodu l je připojen .na nastavovací vstup 03-2 synchronizačního klopného obvodu 3, jehož Synchronizační výstup 033 je připojen na Synchronizační vstup 063 tvarovacího obvodu 6 a na Synchronizační vstup 015 řídicího obvodu 1, jehož hodinový výstup D 12 je spojen s hodinovým vstupem 021 ča-sovacího obvodu 2, jehož stavový výstup022 je spojen se stavovým vstupem 031 synchronízačniho klopného obvodu 3 a analogový výstup 041 chuomatografického detektoru 4 je připojen na analogový vstup 051 převaodniku 5 napětí-kmitočet a jeho kmitočtový výstup 052 je spojen s kmitočtovým vstupem 061 tvarovacího obvodu 6, jehož kmitočtový výstup 064 je spojen s kmitočtovým vstupem 071 čitače 7 měřené hodnoty, jehož přenosový výstup 073 je připojen na nastavovaci vstup 081 klopnéh-o obvodu 8 přetečeni, jehož stavový výstup 082 je spojen se stavovým vstupem 111 vysilače 11 stavové informace, jehož skupinový datový vstup/výstup 112 je připojen na skupinový datový v-stup//výtstup 103 paměti 10 měř-ené hodnoty,na skupinový datový vstup/výstup 124 paměti 12 ovládacích signálů a na skupinový datový vstup/výstup 132 vyhodnocovacího počítače 13, jehož skupinový adresový výstup 131 je spojen se skupinovým adresovým vstupem 095 adresového dekodéru 9, jehož nulovací výstup 091 je spojen s nulovacím v-stupem 083 klopného obvodu 8 přetečení a první čteci výstup 092adreswového dekodéru 9 je spojen s čtecím vstupem 104 paměti 10 Iněřené hodnoty a druhý čtecí výstup 093 adresového dekodêru 9 je připojen na čtecí vstup 113 vysílače 11 stavové informace .a př-epi-sovací výstup 094 adresového dekodéru 9 je spojen s přepisovacim vstupem 123 paměti 12 ovládacích signálů, jejíž prvni přepínací výstup 121 je připojen na přepínací vstup 053 převodníku 5 napětí-kmitočet a druhý přepínací Vstup 122 paměti 12 ovládacích signálů je pŕipnojen na přepinací vstup 065 tvarovacího obvodu 6 a nulovaci výstup 013 řídicĺho obvodu 1 je připojen na nulovací vstup 023 časového obvodu z a na nulovací vstup 072 čítače 7 měřené hodnoty, jehož skupinový datový výstup 074 je spojen se skupinovým datovým vstupem 102 paměti 10 měřenê hodnoty a přepisovací výstup 014 řídicího obvodu 1 je spojen s přepisovacím vstupem 101 paměti 10 měřené hodnoty a testovací výstup 016 řídiciho obvodu 1 je připojen na testovací vstup 062 tvarovacího obvodu 6.

MPK / Značky

Značky: signálu, chromatografického, formátování, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-223619-zapojeni-pro-formatovani-chromatografickeho-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro formátování chromatografického signálu</a>

Podobne patenty