Pozdĺžne vedenie hybných častí obrábacích strojov

Číslo patentu: 222617

Dátum: 15.03.1986

Autor: Balejík Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predmet vynálezu sa týka pozdĺžneho vedenia hybných častí obrábacích strojov, určeného trojicou vodiacích tyčí kruhového prierezu uchytených pevne v tuhých častiach stroja pričom však jedna tyč je axiálne vysúvateľná. Vysunutím tyče sa zväčší priemer nad ložou stroja. Vhodným priestorovým usporiadaním vodiacích tyčí je dosiahnutá dostatočná tuhosť vedenia. Vynález je využiteľný v konštrukcii obrábacích strojov, najmä sústruhov malých rozmerov.

Text

Pozerať všetko

šêcí°~§§f 5 ľš POPIS VYNÁlEZU 3122613,I( AUTORSKÉMII OSVEDČEIIU 51 Int. 01.3(54) Pozdlžne vedenie hybných častí obrábacích strojov. Predmet vynálezu sa týka pozdĺžneho vedenia hybných častí obrábacích strojov, urbčeného trojicou vodiacich tyčí kruhového prierezu uchytených pevne v tuhých častiach stroja pričom však jedna tyč je axiálne vysúvateľná. Vysunutím tyče sa zväčší priemer nad ložou stroja. vhodným priestorovým usporiadanim vodiacich tyčí je dosiahnutá dostatočné tuhoslž vedenia. vynález je využiteľný v konštrukcii obrábacích strojov, najmä sústruhov malých rozmerov.Predmet vynálezu sa týka konštrukčného vyhotovenia a priestorového usporiadania pozdĺžnych vedení hybných časti obrábacích strojov, najmä sústruhov napríklad pozdlžného vedenia suportu a koníka sústruhu malých rozmerov, umožňujúceho sústruženie predmetu prirubovitého tvaru väčšieho priemeru ako je dvojnásobok vzdialenosti hrotov sústruhu od ože stroja.Dosiaľ známe riešenia Vedení hybných častí obrábacích strojov sú konštruovaně tak, že Vodiace plochy prizmatického profilu tvoria celistvú časť spolu s nosným telesom stroja. Prizmatické Vedenie zabezpečuje pomerne dobrý a presný pohyb suportu a konika sústruhu. Napriek tomu má uvedený tvar niekoľko nevýhod a síce jeho výroba je prácna,vznikajú problémy pri tepelnom spracovaní vzhľadom na veľkú hmotnost a rozmery nosného telesa, vytvorenie konečného profilu kladie vysoke nároky na dokončovacie stroje a meracie zariadenie, pretože je požadovaná vysoká akosi a presnosť tvaru. Prizmatický profil vedenia suportu a koníkov spôsobuje nepriaznivé pnutia v telesách týchto hybných častí, lebo tento profil pôsobí V ich dosadacích plochách ako vrub. Celistvosť vedenia s nosným telesom stroja zabezpečuje síce pomerne vysokú tuhosť vedenia, ale súčasne sa zvyšuje aj jeho hmotnost a priestorová náročnosť, čo je pri obrábani a manipulácii nežiadúce. Sústruženie obrobkov väčšieho polomeru ako je vzdialenosť lože a osi Vretena je zabezpečené pomocou deleného vedenia, tzv. môstika. Časť vedenia pod vretenom sústruhu je rozoberateľne spojená s telesom stroja. Demontážou vedenia sazväčší maximálny priemer obrábania, čím jeumožnené obrábanie uvedených obrobkov. Problém však Vzniká pri spätnom ustaveni vedenia na teleso, lebo presné ustavenie je prácne a veľmi zdĺhavé.Iná je konštrukcia, v ktorej je vedenie hybných častí stroja vytvorené dvojicou Vodiacich tyčí kruhového prierezu. Vodiace tyče sú pevne uchytené v stabilných častiach stroja. Suport sa pohybuje v pozdĺžnom smere prostredníctvom pohybovej skrutky, ktorá je nedostatočne chránená lištou pred nečistotami, vznikajúcimi V dôsledku obrábania. Toto je zdrojom mnohých porúch obrábacieho stroja.Okrem už uvedených nevýhod, majú dosiaľ známe riešenia ešte jednu spoločnú negativnu vlastnosť, ktorá spočíva V tom, že Vzdialenost najbližšej vodiacej plochy od osi vretena je pevná a nemožno ju meniť, lebo je daná konštrukciou stroja. Tento stav je nevýhodný, lebo pri potrebe obrábania polotovarov prírubovitého tvaru, ktorých polomer je Väčší ako táto Vzdialenosť, je nutné obräbať na inom stroji s väčšími rozmermi a Výkonmi. Toto je však z hľadiska využiteľnosti stroja a optimalizácie výrobných nákladov nevýhodné.Uvedené nedostatky značne zmierňuje kon 4štrukcia pozdlžneho vedenia hybných častí obrábacích strojov podľa vynálezu, ktorého podstata je, že suport a koník je vedený trojicou tyčí pevne uchytených v nohe prednej a zadnej, pričom však tyč hybná je vysúvateľná V axiálnom smere po rovinu bočnú suportu. Vodiace tyče sú s Výhodou umiestnené do trojuholníka, ktorého pomery ľubovoľných uhlov sú V intervale 1 5 1 Z. Tým je zabezpečená rovnomernost zaťaženia Vodiacich tyčí vyvolaného reznými silam 1.Výhody navrhovaného riešenia spočívajú predovšetkým V znížení prácnosti, V podstatnom znížení hmotnosti stroja, dalej vedenie Vodiacími tyčami kruhového prierezu odstraňuje nepriaznivé napäťové pomery vo vodiacich plochách suportu a konika.Axiálnym vysúvaním vodiacej tyče pod Vretenom stroja V pripade potreby sa zväčšuje vzdialenosť medzi osou vretena a ložou, čo umožňuje obrábanie prírubových súčiastok krátkej dĺžky a veľkého priemeru, pri dostatočnej tuhosti vedenia.Na priložených obrázkoch je schématicky znázornený príklad prevedenia pozdĺžneho vedenia hybných častí obrábacích strojov podľa vynálezu. Obr. 1 znázorňuje stroj s pozdIžnym vedením kruhového prierezu V nárysnej rovine, obr. 2, 3 znázorňuje rezy pozdĺžnym vedením naznačeným smerom V obr. 1, obr. 4 znázorňuje stroj V pôdorysnej rovine.Suport 4 a konik 5 sú šmykovo uložené na vodiacich tyčiach 1, 2, 3. Dvojica Vodiacich tyčí 1, 2 je jedným koncom Votknutá V prednej nohe 7 a druhým koncom je pevne uchytené v zadnej nohe 8. Vodiaca hybnátyč 3 je jedným koncom letmo uložená. V, prednej nohe 7 a druhým koncom je prostrednictvom rozoberateľného spoja uchytené v zadnej nohe 8 stroja.V pripade potreby obrábanie krátkych prirubových súčastí, ktorých priemer je väčší ako priemer D nad ložou stroja sa uvoľnením páky 10 na zadnej nohe 8 Vodiace hybná tyč 3 zo svojej polohy povytiahne tak, že koniec letmo uložený v prednej nohe 3, do.siahne úroveň bočnej roviny 9 suportu 4. Pri povytiahnutí hybnej tyče 3 je suport 4 vedený dvojicou tyčí 1, 2 a koník 5 je vedený trojicou vodiacich tyčí 1, 3, 2. Povytiahnutím hybnej tyče 3 sa zväčší priemer D nad ložami stroja, na priemer V prelomeni D 1 a je možné uvedený obrobok obrábat bez ďalšieho prídavného zariadenia, pričom pri krátkych obrobkoch má suport 4, vedený dvojicou vodiacich tyčí 1, 2 dostatočnú tuhost.Vodiace tyče 1, 2, 3 usporiadané do trojuholnika sú rovnomerne namáhané zaťaženim, vyvolaným reznými silami na suport 4 a konik 5.Predmet vynálezu je využiteľný V konštrukcii pozdĺžneho vedenia nových moderných obrábacích strojov, najmä sústruhov malých rozmerov.1. Pozdĺžne vedenie hybných častí obrábacích strojov, pozostávaiúce medzi iným z vodiacich prvkov, kruhového prierezu, z pevných a hybných častí stroja vyznačujúce sa tým. že je tvorené trojicou tyčí 1, 2, 3, ktoré sú pre vedenie suportu 4 a konika 5 pevné uchytené v prednej nohe 7 stroja a zadne nohe 811 stroja, pričom hybná tyč3 je vysúvateľná v axiálnom smere po bočnú rovinu 9 suportu 41.2. Pozdĺžne vedenie podľa bodu 1 vyznačujúce sa tým, že pomer ľubovolných vnútorných uhlov trojuholníka, vytvoreného spojnicamí stredov príerezov vodiacich tyčí (1, 2, 3 je v intervale 15 až 12.

MPK / Značky

Značky: pozdĺžne, hybných, strojov, částí, obrábacích, vedenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-222617-pozdlzne-vedenie-hybnych-casti-obrabacich-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pozdĺžne vedenie hybných častí obrábacích strojov</a>

Podobne patenty