Zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chladiva

Číslo patentu: 222541

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jelínek Jan, Jelínek Stanislav, Zeman Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chladiva je určeno pro uzavírání a regulaci průtoku kapalného dusíku z vnitřní přetlakové nádrže k vlastnímu kryochirurgickému nástroji. Zařízení sestává z vlnovce, na němž je upevněna uzavírací kuželka a plochý kontakt. Vlnovec je umístěn ve dně vnitřní nádoby. Na dně vnějšího pláště je pružná vakuová průchodka vlnovec na jejímž víku je přítlačný kontakt, jehož vertikální pohyb je přes pohybový převodník ovládán z vnějška ovládacím kolečkem. Mezi přítlačným kontaktem a plochým kontaktem zůstává v klidové poloze mezera.

Text

Pozerať všetko

0 MB PRO WNMHY 45 Vydálno- L 5 o 3 so A omvv(751 v Autor vynálezu ELÍNEK STANISLAV, ZEMAN VÁCLAV, IELÍNEKV IANíung., PRAHA(54) Zařízení pro mechanické uzavlráni a regulaci průtoku chladivaZařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chLadiva je určeno pro uzavírání a rogulaci průtoku kapalného d-üsíku z vnitřní přetlakové nádrže k vlastmímu kryvochirurgickému nástroji. Zařízení sestává z vlnovce, nawněmž jue upevněna uzavírací kuželka a plochý kontakt. Vlnovec je umístěn ve dně vnitřní nádoby. Na dně vnějšího pláště je pružná vakuová průchodka - vlnovec - .na jzejímž víku je přítlaćný kontakt,jehož vertikální pohyb jre přes pohybový převodník v-ovládán z vnějška ovládaním kolxečkem. Mezi přítlačným kontak-tem a plochým kontaktom zůstává V klidové poloze mezera.vynález se týká zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chladiva z vnitřního vakuem chráneného prostoru kryochlrurglckého přístroje samostatným děleným průchodkovým systémem.Převážná většina dosud používaných vzduchotěsných průchodek a jiných způsobů přenosu pohybu do vakuového prostoru je založena na principu pevného oboustranně zatěslněného propojovacího jádra, .nebo různých pevných spojek. Tyto způ-soby sice zajištují průchod pohybu, avšak z hlediska použití v kryogenní technice mají četné nevýhody. Mezi hlavní nevýhody patří zejména nedělltelné a trvalé propojení jednotlivých prcostorů, což v oblasti nízkych teplot vede k vytváření námrazy a tím - nehledě ke značným tepelným ztratám 1 ke ztratäm chladiva a k znemožnění funkce zařízení. K »uvedené nevýhodě přistupují i další, např. značná velikost a hmotnost šroubů, přírub apod., které opět vedou k tepelným ztrátám. Nemalé problémy se vyskytují i ve volbě vhodných materiâlů,. a to. jak z hlediska jejich dostupnosti, tak i z hlediska požadavklu na jejich vakuotěsnost a izolační schopnost při nízkych teplotách.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chladiva z vnitřního, vakuem chráneného prostoru podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že dno vnitřního prostoru je opatřeno vlnovoem s uzavírací kuželkou a plochým kontaktem, pnoti kterému je umístěn přítlačný kontakt. Kontakt je nesen pružnou vakuovou průchodkou. Mezi plochým kontaktom a přítletčným kontaktom zůstává v klidové poloze trvale jístá minimální mezera. Pružná vakruová průchodka je zabudována do pláště vnější nádoby a je pevné spojene s pohybovým převodníkem a přes mechanismus přenášející pohyb spojena s plochým vedením a ovládaním koIečloem.Popsané uspořádání pomocí dvou pružných prvků umožňuje přenos pohybu z vnějšího atmosférického prostoru přes mezipláštový vakuový prostor do vnitřního prostoru s chladivem, přičemž mezi oběma pružnými prvky je vakum a nedochází mezi nimi k trvalému kontaktu. S výhodou je zde jako pružného prvku užito vlnovce z nerezavějící oceli, který má malou hmotnost a malou stavební výšku.Na přiloženém vyobrazení je znâzorněno jedno z možných provedení zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci přítoku chladiva pro použití u kryocvhirurgického přístroje.Chladivo kvapalný dusík je umístěno ve vnitřní přetlakové nádrži objemu 300 ml, jejíž vnitřní prostor 2 je spojen výstupní trubkou 6 s vlastním kryochirurgickým nástrojem. Ke svpodnímu otvoru výstupní trubky G při uzavření těsně dolehá uzavírací kužel-ka 8, která je připájena k víku vlnovce 7, který je svou horní částí vakuově-těsně spoj-en se dnem vnitřního plášte 4 a obklopuje spodní konec výstupí trubky B. Na opačné straně víka vlnovce 7 je v místě kuželky připáje-n plochý Kontakt 9.Dno 16 vnějšího pláště 1 je pro ustavení nosné kluzné příruby 12 upraveno tak, aby zajištovalo dokonalou vakuotěsnost. směrem do vakuového prostoru 3 je s kluznou přírubou 12 pevně spojena vnější pružná vakuová průchodka 10, která V tomto konkrétním případě je opět nealizována vlnovcem. Na zakončené části spodního vlnovce je umístěn přítlačný kontakt 5 z izolačního materiálu.Na opěrnou plochu pružné vakuové prů vchodky 10 je pevně připoj-en pohybový pře vodnik 15 spojený s ovládacím kolečkem 11 umožňujícím z vnějšku ovladat oboustranný vertikální pohyb uzavíracího systému. Ovládací kolečko 11 je uloženo v kluzné přírubě 12 svým plochým vedením 14 nesoucím matici 13 obepínajicí šroub pohybového převodníku 15. Na vnějším obvodu ovládacího kolečka 11 jsou vyznačený vertikální posuvy přítlacného kontaktu 5. V příkladném provedení maji oba vlnovce vyrobené z oceli nerez průměr 32 mm. V klidové poloze byla mezi plochým kontaktom 9 a přítlačným kontaktem 5 mezera 0,8 mm..Při uzavírání průtoku chladiva z vnitřníhoprostoru 2 nádoby s chladu/em do výstupní trubky 6 dochází otáčaním ovládacího kolečka 11 pevne spojeného s matlcí 13 k vysouvání šroubu pohybového převodníku 15 a tím k přltlačení přítlačného kontaktu 5 k plochému kontaktu-S a vtedy současně k uza-vření výstupnlho otvoru trubky B kuželkou 8. iVzhledem k tomu, že nedochází k trvalému, tepelně-vodivému spojení vnitřního prostoru nádoby naplnené chladivem s vnějším pnostorem, nemůže dojít k vytváření námrazy.Zařízení podle vynálezu je využite pro konstrukcí mobilních kryochirurgických přístrojů, kde v důsledku výše uvedených vlastností umožňuje snadnou výměna operačních koncovek i nastavování jednotlivých prvků,aniž by bylo nutno celý přístroj odtlakovat.1. Zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chladiva z vnitřního, va-kuem chránšněho pnostorul vyznačené tím, že dno vnitřního prostoru 2 je opatřeno vlnovcem (K) s uzavírací kuželkou 8 a plochým kontaktom 9, pnoti kterému je umísrtěn přítlačný kontakt 57 nesený pružnou vakuovou prüchodkou 10, a to tak, že mezi plochým kontaktuem 9 a přítlnčným kontaktom 5 zůstává mezera.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím,že pružná vakuová průchodka 10 je zabudována do pläště 1 vnější nádoby, a je pevně vspojena s pohybovým převodníkem 15 a dále pohyblivé spojtena s plochým vedením 14 a ovládaním kolečkem 11.

MPK / Značky

Značky: zařízení, regulaci, mechanické, průtoku, uzavírání, chladiva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-222541-zarizeni-pro-mechanicke-uzavirani-a-regulaci-prutoku-chladiva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chladiva</a>

Podobne patenty