Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu prachové látky, jejichž množství dmýchané na hladinu roztaveného kovu, k množství dmýchanému pod hladinu roztaveného kovu, od počátku zkujňování do poklesu obsahu uhlíku v lázni roztaveného kovu na 1 % hmotnostní, je v poměru větším než 1:1 a pak do konce zkujňování roztaveného kovu v poměru menším než 1:1.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob výroby oceli v konvertoruÚkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konyertoru s dmýchánim oxidače ního plynu na lázen roztaveného kovu hororu a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelom rychlého průběhu odfosfcření, dále dosažení přiznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosežení nizkého obsahu kysliční» ků železa ve strusce.Za tim účelem se s oxidačnim plynemdmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu prachové látky, jejichž množství dmýchaně na hladinu roztsveného kovu, k množství dmýchenému pod gladinu roztaveného kovu, od počátku zkujnováni do poklesu obsahu uhliku v lázní roztaveného kovu na I 96 hmotnostní, je vpoměru většina než 11 a pak do konce zkujnování roztaveného kovu v poměru menším mež 11.vynález se týká. způsobu výroby oceli v konvertoru s dmycháním oxidaěního plynu horem a spodem do lázně roztavenáho kovu.Výroba oceli v konvertorech s dmycháním kyslíku horem je v současné době najrozšírenějěím postupom při výrobě oceli. Dále je znám způsob výroby oceli v konvertorech s dmýcháním kyslíku spodem soustředěnými tryskami, vyústujícími pod hladinou lázně, přičemž vnitřní částí soustředěných trysek se dmychá kyslík a jejich vnější části obalovy plyn nebo jiné médium. Dmýcháni kyslíku do oceli horem je nevýhodně především. v záverečná fází dmýchání, kdy dochází k mírnámu průběhu uhlíkové reakce a při snížanám pohybu lázně k vyšším ztrátám železa jeho okysličením. Rovněž tak při výrobě ocelí s nízkym obsahem fosforu je zvláště při poměrně značném výchozim obsahu fosforu ve vsázce obtížné dosáhnout nižší obsah fosforu v oceli., aniž by došlo ke značnému okyaličení lázně a strusky. Při výrobě oceli s vyšším obsahom uhlíku nevytváříQse aktivní vápenožaleznatá struska a nedocházi k úplnému rozpouštěni vápna až do konce zkujňování. ro znemožňuje dosáhnout požedovanou. jakost oceli, případně se táto jakosti dosahuje za cenu vyšších ztrát kovu ve strusce a ve vyvíjejíoích se dýmech. Při dmýchání kyslíka. horem dochází take často ke ztrátám kovu v důsledlg značného výhozu v obdobi intenzívního průběhu uhlíková reakce. Při dmychání kyslíku do konvertor spodem dosahuje ss vyššího využití kovu především proto, že tento pochod je doprovázen menšímiv-.ztrátami kovu ve strusce a v dýmech.Nevýhodou tohoto postupu však je, že koncová struska je relativně chladná a při nízkém obsahu kyslíčníků železa ve strusoe je nedostatočné aktivní, takže průběh odfosfoření je v tomto období nedostatečný. Také průběh zkujňování v období vysokých oduhličovacích rychlostí po spálení křemíku v lázní je nutno usměrňovat vysokými dávkami vápna tak, aby nedooházelo k výhozu kovu, přičemž v tomto období může docházet k nsdostatečnámu využití vápna pro průběh odfosfoř-ení. V případech, kdy je nutno dosáhnout vyšěiho stupně odfosfořaní,je třeba zvyšovat obsah kysličníků železa ve strusce a klesá stupeň využití kovu.Byly navrženy postupy, které mají za úkol odstranit nevýhody, projavující se při dmýchání kyslíku do konvertor-u horem, případně při dmýchání kyslíku spodem pod hladinou lázně roztaveného kovu. Tyto návrhy spočívají v kombinaci dmýchání kyslíku horem i spodem a jsou uvedeny například v rakouském patentovém spisu č. 337 736 nebo americkém patentovém spisu č. 3 259 484. Vynálezy podle těchto patentů však neřeší tvorbu strusky při tomto kombinovaném postupu dmýchání kyslíku horem i spodem a proto se výhody tohoto postupu namobou plně uplatnit. Tyto postupy vedou k tomu, že se v patřiöném období zkujňování nevytvoří struska optimálního složení, což vede ke zhoršení výtěžku kovu a k nedostatečnému odfosfořaní oceli .Uvedené nevýhody odstraňuje způsob rýroby oceli v konvertor dmýcháním oxidačního plynu na i pod hladinou roztaveného kovu a přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom. že s oxidačním plynom se dmychají současně na i pod hladinu roztaveného kovu prachové látky, kde množství dmýchaných pzurachových látek na hladinu roztaveného kovu, k jejich množství dmýchsnému pod hladinu roztavenáho kovu, od počátku zkujňování do poklesu obsahu uhlíku v lázni roztaveného kovu na l 93, je v poměru větším než 11 a pak do konce zkujňování roztaveněho kovu v poměru menším než m.Výhodou dmýchánaí prachového vápno v pŕoudu oxidačního plynu do konvertoru podle vynálezu je to, že se dosáhne příznivych podmínek pro tvorbu aktivní strusky, která umožňuje rychlý průběh odfosfoření. Další výhodou je to, že se dosáhne poměrně nízkeho obsahu kysličníků. železa ve strusce v závěru zkujňovacího pochodu a vysoké využití kovu.Způsob dmýchání oxidačního plynu a prachových látek do lázně roztaveněho kovu podle vynálezu je blíže osvětlen následujícím příkladem provedení za pomoci připojeného výkrasu,schematicky znázorňujícího příklad použití dávkovače prachoveho vápno pro dmychání vápno v proudu kysliku horem i spodsm do konvertoru.Podle příkledu, nakresleněm na wąýkresu, je do konvertoru | přiváděno výsuvnou horní tryskou g s ústím nad hladinou roztaveného kovu v proudu kyslíka z dávkovače 3 prachové vápno a případně další jemné zrnité přísady potrubím i. Z dávkovače 1 se dalším potrubím 6 přivádi prachové vápno a jiné jemně zrnité přísady v proudu kyslíku do soustředěných trysek ž, s ústím pod hladinou lázně roztaveného kovu. Alternativně lze pro dmýcháni prachových látek horem a spodem do konvsrtoru použit dvou samostatných dávkovačů.Do konvertoru, opątřeném ve dnu soustředěnými tryskami a shora zasunutou tryskou, přičemž spodni trysky i horní výsuvná tryska byly napojeny na dva samostatné dávkovače prachového vápno a dávkovač jemné zrnitého kezivce, nasazen šrot v množství 23 96 hmotnostních z celkového množství vsázky, zbytek tekuté surové železo. o vztyčeni konvertoru bylo zahájeno dmýchání kyslíka a prachového vápne spodem s norem.V obdobi po dobu 9 minut od zahájení zkujñováni bylo norem dmýchání 70 E 76 a spodem 30 množství prachového vápna, určeného pro tuto zkujňovací fázi, přičemž horem dmýchané vápno bylo dmýcháno společně s prachovým kazivoem v množství 2 kg na tunu zkwajňovaného kovu. Na konci této fáze byl obsah uhlíku ve zkujňované lázni v množství 1 hmotnostni. Nato byla zvyšována intenzita dmýchání prachového vápno spodem tak, že do dvanácté minuty od zahájení zkujňování bylo nadmycháno 70 spodem a 30 76 prachového váprna horem z celkového množstvi vápno, určeného pro tuto fáz. zkujňování. vyznačujíci se obsahom uhliku ve zkujňované lázni menším než 1 55 hmotnostni. Vyrobené ocel obsahovala 0,014 35 hmotnostnich fosfom a 0,012 5 hmotnostních síry.Způsob výroby oceli v konvertoru dmýohánim oxidačního plynu na i pod hladinu roztaveného kovu a přivéděním prechových látek do lázně roztaveného kovu, vyznačený tim, že s oxidačním plynom se dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu prachové látky, kde množství dmýchaných prachových látek na hladinu roztaveného kovu, k jejich množství dnąýchanému pod hladinu roztavenéhn kovu od počátku zlcujňování do poklesu obsahu uhlíka v lázni roztaveného kovu na 1 96 hmotnostní, je v poměru větším než | 1 a pak do konce zkujňováni roztaveného kovu v poměru menším než 11.

MPK / Značky

Značky: oceli, výroby, konvertoru, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-221858-zpusob-vyroby-oceli-v-konvertoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby oceli v konvertoru</a>

Podobne patenty